vrijdag 27 februari 2009

DE GLORIEDAG IS AANGEBREEKT

Dat was, met dikke spetters van letters, de kop van Le Soir die mij deze morgen, bij ’t ontwaken, voor ogen zweefde. ’n Slechte vertaling van het begin van de Marseilleise. Maar wat wilt U! Alle begin is moeilijk en op de lange duur zullen ze ’t wel geleerd krijgen….
Een uitprint van DE ZONDAG (De Stereekkrant/Antwerpen) met als zegebulletin, neen niet de poll van zondag 22 februari, maar de verkiezingsuitslag van zondag 7 juni 2009 lag voor mij. Ik moest dus meer dan 4 maand geslapen hebben, want toen ik ging slapen was het nog 22 februari….NV-A en Vlaams Belang 60 %
Op de TV, op alle vaderlandse zenders, was er slechts een testbeeld te zien, maar voor het overige waren de flitsen bij alle zenders ter wereld duidelijk. De Zot van A gevlucht. Den Ouden Toeback in een dievenwagentje weggevoerd. Tanks (alle 6) getooid met de Rode Haan in een Halve Maan hadden hun stelplaats verlaten, en trokken op naar het Parlement. Madame 1000kette schruwelde ‘Non, Non Mille Fois Non’, terwijl ze wegens dringende redenen weggeroepen was naar veiliger oorden. Ik zag de Troonopvolger als gevechtspiloot in de cockpit van zijn F 16 klauteren, maar wonder bij wonder; het toestel ging er ronkend en slingerend vandaar, in achteruit…waar uit bleek dat de vlieglessen nooit tot in ‘vooruit’ geraakt waren…….
Ik zag Weverken en Winterken hand in hand verschijnen op het balkon van het Brussels stadhuis, terwijl één na één de namen van de vroegere gevluchte Grote Verstanden opgeroepen werden, waarbij de menigte, net als Keizer Nero in het Oude Rome, hun lot bezegelde door de duim naar beneden te draaien. Ze stapten met gebogen hoofden hun lot tegemoet, in de hoop bij hun verbanning onderdak te vinden in hun zo geliefde moslim-thuislanden.
Ik zag prikkeldraad verschijnen, op handkarren gestoten door Bekende Koppen die met houten palen hun eigen omheining moesten bouwen, waarin ze zouden leven onder strenge wederopvoedings-tucht, water en droog brood. Ik dacht de kopstukken te herkennen van de kleurvakbonden en andere kaviaar-socialisten, die evenveel jaren zouden ‘zitten’ als ze in de vakbeweging ‘gestaan’ hadden, en daar het merg uit de beenderen van de kleine man gezogen hadden. Hun vakantie in de open gezonde lucht kon beginnen. Hygiënisch verantwoord en stress-bestendig.
Ik zag onze ‘penitentiaire tuchthuizen’ tegen de vlakte gaan en herverkaveld tot sociale woonwijken, telkens in de duurste stadswijken, daar alle bewoners overgebracht waren naar Marokko, Tunesie, enz, waar ze konden genieten van het inheems regime aldaar.
Nieuwe grensschenners zouden de dag zelf dat ze opgepakt werden, in containers ‘all comfort’ in de bagageruimte van de lijnvluchten naar de landen van herkomst terug gevlogen worden.
Eventuele islamofielen, of islanazisten die zouden overblijven zullen na één maand (30 dagen) verscheept worden naar Iran/Irak of Afghanistan, naar keuze. Dit niet zonder dat hen de film ‘De Geveerfde Vogel’ zal vertoond geweest zijn, waaruit zij kunnen leren dat een vogel, besmet met een paar vreemde veren of verf op die veren, uit de massa door zijn soortgenoten weggepikt wordt…..
Eenmaal alle etterende zweren weggesneden, zou kunnen overgegaan worden tot de orde van de dag….Zwitsers Model. Werkzaam en werklustig.
Maar toen ik de gordijnen verder openschoof, regende het. De koffie uit de keukenb rook goed – en de Nieuwslezer op de Italiaanse TV hoorde ik mordicus staande houden dat het maandag was…23 februari en dat de atmosferische storingen nog verre van voorbij zouden zijn….

PENNERIDDERS ALS LINKSE FALSARISSEN

Lucida 22 februari 2009
Mogen wij hier, boven de Moerdijk, een kaarske branden opdat Van Thillo (De Persgroep) daar boven die Moerdijk orde op zaken zou scheppen….Hij is wel niet onze vriend, maar is toch niet van de slechtste. Om bij ons, rechtse nationalisten in ’t gevlei te komen, zal hij nog veel boterhammekens moeten eten. En wie weet, doet hij dat al niet een beetje….want zijn oplage klimt toch gestaag omhoog!
In plaats van een doorwrocht journalistiek diepteonderzoek naar de achterliggende boodschap die Geert Wilders met zijn islamkritische beschouwingen voor ons in petto heeft, steken de meeste dagbladen kennelijk liever alle energie in het ridiculiseren van de boodschapper en zijn gestaag groeiende achterban.

"Wie zijn die potentiële PVV-kiezers die zich in deze ongewisse tijd van massaontslagen en dalende welvaart opwinden over de vrije meningsuiting? Die hun vertrouwen geven aan een politicus die door velen voor racist wordt uitgemaakt?", aldus zetten de auteurs Janny Groen en Annieke Kranenberg meteen de toon.

NRC, Trouw, maar met name ook de Volkskrant en een groot deel van de vaste columnisten aldaar, 'kweken' in steeds zorgelijkere mate een epidemische obsessie bij zichzelf aan, t.a.v. het schier ongrijpbare fenomeen Geert Wilders. Vanwaar stamt die islamofiele behoefte tot intellectuele zelfbesmetting? Welke is toch die haatzuchtige, hetzerige en hypocriete lokroep waar zich het submissieve gilde der linkse falsarissen maar niet van weet te bevrijden?

Wat Geert Wilders en zijn medestanders vaak ten onrechte wordt verweten, namelijk dat ze in het gebruik van verbale krachttermen de extreme excessen binnen islam en koran telkens weer trachten te overtreffen, geldt omgekeerd, maar dan wel aantoonbaar, in toenemende mate voor een groot deel van de pennenridders bij voornoemde media. Zowel voor het gros van de lieden die er reageren, als ook voor de (vaste) columnisten die kennelijk niets anders meer kunnen bedenken, dan het steeds maar verder aanwakkeren van anti-Wilders ressentimenten.

Terwijl ze veinzen het integratie-, immigratie-, en islamdebat op zuivere gronden te willen voeren, zijn ze in feite bezig, het debat als zodanig met hun extreem explosieve agitprop systematisch in hun eigen gezicht op te blazen.

Ik heb al vaker gezegd, dagblad Trouw als zesde zuil van de Islam te beschouwen, terwijl het NRC zich steeds nadrukkelijker profileert als anti-paaps. Maar de Volkskrant zo blijkt, heeft zich aan de tepels van de politiek correcte subsidieverstrekker vastgezogen (niet geheel toevallig gelijk een giftige adder aan de borst geklemd van een sociaaldemocraat met een sterk en sociaal zeikstraaltje) en fungeert derhalve hoofdzakelijk als dociele epigoon en unverfroren propagandamachine van de PvdA. En dan weten we inmiddels dat alle slagen geoorloofd zijn om de zelfverklaarde tegenstanders te bestoken. Zo wordt de collectieve vijand, hoe kan het ook anders, gepersonifieerd in de persoon van Geert Wilders.

De meeste columnisten aldaar blijken inmiddels al zover met hun rol van (openbare) aanklager te zijn vergroeid, dat ze op termijn niet meer in staat zullen blijken, om zonder het nodige gezichtsverlies - wat vroeg of laat onvermijdelijk hun deel zal zijn - het ten laste gelegde in een objectiever perspectief te plaatsen en het daaruit voortvloeiende vonnis 'schuldig zonder dat schuld is aangetoond', te herzien.

Het vermeende fascistische monster dat ze aldus van Geert Wilders trachten te maken, zal voor hunzelf steeds noodlottiger worden. Immers de self-fulfilling prophecy die ze als cultureel-correcte infectiehaard voor de onbezonnen anti-Wilders razzia aanwenden, gaat zich onherroepelijk vervullen, maar zal, in tegenstelling tot datgene wat ze er eigenlijk mee beogen (d.i. het demoniseren van in hun optiek afwijkende opinies), averechts uitpakken en vooral op hunzelf terugslaan.

Ze worden de demonen die zichzelf elk uitzicht op een zuiverder perspectief op voorhand ontnemen, en 'evolueren' tot het (denkbeeldige) fascistenmonster dat ze hoegenaamd pretenderen te bestrijden. Voorlopig graven ze nog met een collectief en buitengewoon infectueus welbehagen de kuil, waarvan ze maar niet willen beseffen, dat dit uiteindelijk hun eigen graf zal worden.

Verblind door hun steevaste onwil tot waarheid, pogen ze coûte que coûte het morele gelijk aan hun zijde te krijgen. Omwille van de pertinente onwaarheden die ze hiervoor aanwenden, moeten ze zich steeds veelvuldiger van amorele machinaties bedienen; zoals er zijn het zaaien van drakentanden, het plegen van karaktermoord, het zich bedienen van riooljournalistiek, het opdissen van halve waarheden en hele leugens. En dit alles opgevoerd met een niet voor verdere reden vatbare aanmatiging, de feiten werkelijk onder ogen te willen zien.

Alles wordt in de grond gelogen en verbogen en vervolgens als fait accompli gepubliceerd. Ik weet niet hoe het anderen vergaat, maar ik vind het de meest minderwaardige soort journalistiek, die ik mij kan voorstellen. Het dient geen enkel ander doel, dan het scheiden der geesten. Met een spotzieke obsessie dezelfde geesten, die argeloos in deze opzichtige val trappen, te perverteren, als het ware rijp te maken voor de eindafrekening, zeg maar de nieuwe variant op de 'Nacht van de Lange Messen'.

Nog is men bezig met eerder genoemde agitprop de messen te slijpen, maar de volksche dolk waarmee men het hart van de vrijheid van meningsuiting, maar meer nog het hart van Geert Wilders tracht te doorklieven, zal eerst en vooral in de eigen boezem belanden.

Want de meeste van deze linkse falsarissen, of preciezer dhimmitude claqueurs van Allah, zijn eigenlijk bezig de weg voor het meest bloeddorstige monster aller monsters te plaveien te weten, het Islamofascisme. En men moet dan vooral niet raar opkijken als het juist deze linkse falsarissen zijn die, onder dankzegging voor de bewezen diensten, de eerste zullen zijn die door de moordlustige beulen van Allah de strop omgehangen krijgen, om vervolgens genadeloos aan de galgen van het onvrijwillige martelaarschap te worden opgeknoopt
Bron Het Vrije Volk

LINKS IS OPENLIJK VOOR ISLAMISERING

Als de Nullen het ooit voor het zeggen hebben (wat God verhoede!) dan zijn mensen als NAVAN (zie hieronder) straks de aanvoerders. Van de ‘Endlösung’ wel te verstaan….Want zo lang er vrije meningsuiting is, moeten dergelijke artikels wel tot complete haaruitval van de Nullen leiden….
Waarom toch zijn onze ‘Noorderbroeders’ altijd vlugger op de bal?


Encina Navan 22 februari 2009

De socialisten schudden hun ideologische veren af. Bos: "De scheiding tussen kerk en staat moeten we niet zien als absoluut."
De verborgen islamagenda van de PvdA.


Socialisten leven al bijna twee eeuwen op gespannen voet met de liberaal-kapitalistische samenleving. Ze zijn er niet in geslaagd om de westerse samenleving te veranderen in een socialistische en sinds ongeveer 1975 is steeds meer duidelijk geworden dat het socialisme geen toekomst heeft. De val van het communisme in 1989 betekende de genadeklap voor het linkse referentiekader, zoals dat op dat moment bestond. Het hele bouwwerk van ideologische zingeving stortte in elkaar en er moest iets anders gezocht worden. Ze hadden geen andere keus dan zich helemaal te richten op hun specialisme, het knuffelen van minderheden en achterstandsgroepen. Het voornaamste criterium voor toelating: een grondige afkeer van westerse waarden.

“PvdA steunt liberale islam”, maakte Wouter Bos bekend op 3 september 2007. Na jaren van ontkenning, blijft voor de socialisten geen andere mogelijkheid meer over dan de vlucht naar voren. De achterban van arbeiders verdwijnt immers geruisloos door vergrijzing en sterfte, zonder dat daar jonge nieuwe socialisten voor in de plaats komen. Het ledental van de PvdA is sinds 1968 gedaald van 140.000 naar 60.000. Blijft over de onderklasse van moslims die slecht georganiseerd is en dus ontvankelijk zijn voor een goed gesmeerd partij-apparaat dat cliëntele zoekt. Bos: “De scheiding tussen kerk en staat moeten we niet zien als absoluut”.

Met deze opmerking laat Bos zien dat hij de verhouding tussen islam en Europa niet in het juiste kader plaatst. De scheiding tussen kerk en staat bestaat al tweehonderd jaar in Europa en is wel degelijk absoluut, omdat kerkelijke autoriteiten geen overheidstaken mogen uitoefenen. Het houdt verder in dat de staat geen staatsreligie hanteert en geen voorkeur aangeeft voor een bepaald geloof, maar elke levensovertuiging en de aanhangers daarvan, op gelijke voet behandelt.
Gelovigen kunnen zich verenigen in politieke partijen, net als ieder ander. Indien zo een partij in een regering komt, zoals nu het geval is in Nederland, dan zal deze regering de seculiere principes van de overheid moeten handhaven.
De huidige situatie is het resultaat van de schoolstrijd die bedoeld was om de mondigheid van het individu te versterken ten koste van het geloof als organisatie en maatschappelijk instituut. De westerse samenleving staat voor liberale waarden. Als Bos de liberale moslims wil versterken, dan moet hij de liberale aspecten van hun positie benadrukken, niet de islamitische aspecten.

Inhoudelijk is de bewering “PvdA steunt liberale islam” net zo knettergek als dat Rutte zou beweren “VVD steunt liberaal communisme”. Er is maar één islam, net zo goed als dat er maar één katholicisme is en één communisme. Binnen deze kaders zijn er weliswaar enige varianten en stromingen, maar over de kernzaken zijn ze het allemaal eens en dat hoe ze zichzelf definiëren ten opzichte van anderen.

De ommekeer in de PvdA ontstond meteen na de ophef rond het comité van ex-moslims dat toenmalig PvdA lid Ehsan Jami prominent in het nieuws bracht (3 mei 2007). De ongelovige PvdA stond ideologisch dichter bij de afvallige moslims (“opium voor het volk”), maar huiverde bij de gedachte aan het verlies van moslim stemmen dat een openlijk uitgesproken standpunt zou veroorzaken.
Zelfs Anja Vuilnisbelt merkte in 2007 de innerlijke worsteling bij de PvdA op. Er werd door Omar Ramadan en Eddy Terstall een discussiestuk onder de titel “PvdA heeft islamagenda nodig” (juli 2007) geschreven over wat de PvdA nu moest met de islam. In het stuk worden drie voorstellen gedaan: het doceren van westerse waarden (wat nu te vaak achterwege blijft), het bouwen van moskeeën met gemeenschapsgeld om buitenlandse invloed te voorkomen en een Nederlandse imamopleiding.

De dubbelzinnigheid in de voorstellen springt meteen naar voren. Het ‘doceren’ van westerse waarden kan een normatief karakter hebben, namelijk dat moslims deze waarden overnemen als hun eigen waarden, het kan ook een puur informatief karakter hebben en de moslims bijvoorbeeld sterken in hun afkeer van westerse waarden, zoals democratie, gelijke behandeling van alle godsdiensten, van man en vrouw en de scheiding tussen geloof en overheid. Op dit moment is het karakter van doceren te vrijblijvend vanwege de akkoorden hierover met de landen van herkomst.
Zelfs de oppervlakkige invloed van westerse waarden op moslims is voor salafisten een aanleiding om te streven naar islamisering van moslims in Europa. Hun standpunt is ook uitgebreid beschreven door de AIVD: “Many radical-puritan groups in the Islamic world see the Muslim minorities in the West as their main target group.” (AIVD, From dawa to jihad, 2004, p. 27)

Het idee dat er naast islam ook liberale islam zou bestaan, is net zo absurd als te denken dat er naast een strenge paus ook een liberale paus zou bestaan.
Kent iemand een geloof waarvan de opvattingen bepaald worden door de gelovigen en niet door de schriftgeleerden?
Het idee dat er, omdat er liberale moslims bestaan, er dus ook een liberale islam moet bestaan, is net zo absurd als te denken, dat omdat er katholieken zijn die voorbehoedsmiddelen gebruiken, gezinsplanning onderdeel is van de christelijke leer.
Het idee dat uit liberale moslims op een of andere manier spontaan een liberale islam zou kunnen ontstaan, is net zo absurd als te denken dat het protestantisme had kunnen ontstaan zonder Hus, zonder Luther, zonder Calvijn, zonder Zwingli en zonder Hendrik VIII.

De islamisering van het PvdA standpunt verklaart waarom Marcouch een prominente rol kreeg ten koste van Ehsam Jami. Marcouch krijgt mailtjes uit de islamitische wereld (in 2007) waarin hem verweten wordt dat hij moslims teveel in een hoek drukken laat. Sindsdien heeft Marcouch op allerlei fronten een islamiseringscampagne ontketent. Dit werd mogelijk gemaakt door de uitdrukkelijke instemming van de partijleiding. Voorbeelden: hij probeerde koranles op openbare scholen in Slotervaart (juni 2008) te introduceren. Marcouch was voorstander van hoofddoekjes bij de politie (Buitenhof, 30 januari 2009). De leiding van de PvdA voerde in 2007 een lang debat over de houding ten aanzien van de islam. Ex-minister Vogelaar plaatste haar beroemde opmerking over de christelijk-joods-islamitische traditie van Nederland die in de toekomst zag ontstaan (juli 2007). De integratie nota van Ploumen is het vervolg op de ingezette koers van de PvdA.

De doublethink van de PvdA zit als volgt in elkaar. Westerlingen leggen ‘liberale islam’ uit als liberale moslims, waaronder ‘vanzelf’ een moslim-Luther zal opstaan. Moslims leggen ‘liberale islam’ uit als steun voor islam in brede zin en zijn daardoor nog minder dan voorheen geneigd om westerse waarden over te nemen. Liberale islam blijft nog steeds islam, en daarmee is de PvdA dus eigenlijk openlijk vóór islamisering.
Bron Het Vrije Volk.

MARC GRAMMENS BLEITEND GELEUWERD

Eigenaardige kop op dit artikel?
Laat mij toe even beduusd mijn hoofd (demonstratief) te schudden, in navolging van Kris Peeters, onze uit het niets opgeklommen Minister-President, altijd doet voor het oog van de camera telkens hij de dialoog met de Franscouillons weer eens dient op te geven. Mijn wereld ziet er ineens helemaal anders uit. Veel duidelijker, want eenmaal Nul, altijd Nul. Met Grammens was ik dat op den duur een beetje vergeten….
Goed bewezen. Linkse Grammens op de bres voor linkse Anciaux! Grammens wordt gelauwerd door Nova Civitas, zo goed als in opvolging van Urbanus. Wat meteen wil zeggen dat hij diens lolbroekerij gelijk mag overnemen, om naast den Beliter te gaan staan om te delen in diens mediasucces. JOURNAAL dat ‘den Bleiter’ gelijk heeft met de kindjes van Dendermonde en de kindjes van Gaza…..Anciaux heeft gelijk, stond er. Zwart op wit!
Als klein onmachtig burgermannetje kan ik zelfs nog niet pl..ssen tegen de enkels van Grammens, zelfs al zou ik dat, in de stijl van Urbanus, wel eens wensen, en derhalve zal ik deze verspreking over Gaza wijten aan een paar tijdelijk verkeerd gedraaide chromosomen onder zijn schedelpan. Och wat kan het vak ‘Geschiedenis’ leerzaam zijn! Zie hieronder.
Ik heb aan mijn kleinkind, ’n peuter zoals in Dendermonde, de Palestijnse Kwestie uitgelegd als volgt. Waarna in lengte van dagen geen problemen meer. Mathiaske wandelt aan mijn hand op straat, vertelde ik hem. Voor ons gritst een bruine saccochentrkker de handtas weg van een dame, voor de ogen van Oom Agent. Oom Agent wil de dief pakken, maar die pakt zelf Mathaiske in zijn vlucht mee, juist op het moment dat Oom Agent schiet. Mathiaske had direct verstaan dat hij niets te zien had, noch met de saccoche, noch met de dief. Hij vond het oneerlijk door deze laatste te zijn misbruikt, maar zei hij, als hij groot zou geweest zijn, dan was het verhaal wel anders verlopen.
Ik vraag mij derhalve af, of ik Mathiaske met dit verhaaltje niet voor een paar minuutjes zou kunnen sturen naar de grote Marc Grammens. Maar ja! Mathiaske heeft nog niet in het minste benul van links of rechts, noch van de Nullen en de Enen die nodig zijn om de wereld te doen draaien….Omar el Khader, Gaula Shehadeh, Sahar Haj Kasem, Jalal al Baz, Mawi Shehadeh, Nihal Rabbani, Zaid Tayem, Laila Nalawi, Jamil Junedi, Sliman Abu Amara, Jawad Jodeh liegen met zijn acht-tienen de boel bij mekaar.


Totalitaire geesten beginnen altijd met de geschiedenis te vervalsen en in dienst te stellen van hun ideologie. Zo ook bovengenoemde achttien Arabisch klinkenden. Op 7 januari 2009, op de Forumpagina van de Volkskrant, probeerden ze de geschiedenis in dienst te stellen van het islamo-fascisme dat heerst in Gaza en eigenlijk in het hele Midden Oosten, behalve Israël. Hun stuk bestaat uit lasterpraat, het bekende slachtoffergejank en de bekende huilerige oproepen om Israël te veroordelen.
De kern van het hypocriete leugenstuk van deze sympathisanten met de Hamas-Nazi’s bestaat uit deze zin:
“De Palestijnen zijn sinds de “Nakba”, de vlucht en verdrijving van Arabieren uit Palestina, al meer dan zestig jaar slachtoffer van landonteigening, verdrijving en vervolging door Israël.”
Zullen we hier de ware geschiedenis nog maar een keer tegenover stellen? Het helpt natuurlijk niet tegen bewust kwaadwillende leugenaars, maar aan mensen die door hen misleid zijn, moet telkens opnieuw het echte verhaal verteld worden.
Een Palestijns volk heeft nooit bestaan. Palestina was alleen de benaming van een streek, die gezien werd als deel van het Ottomaanse Rijk en van Groot-Syrië. “Het Palestijnse volk” is na de oorlog van 1967 uitgevonden door de jongetjesverkrachter en kindermoordenaar Arafat samen met de bazen in het Moskouse Kremlin in het kader van de Koude Oorlog. De Sovjets zagen dat de koloniaalschuldbewuste Westerse quasi-linkse kletsmeiers gevoelig zouden zijn voor het beeld van Israël als “neo-imperialistisch” en “de Palestijnen” als een bruut door de Joden geneokolonialiseerd volk.
Joden hebben waarschijnlijk vanaf 2500 voor Christus, maar historisch bewijsbaar vanaf 1250 voor Christus in Palestina gewoond. Vanaf de jaren 1870 zijn Joden, onder invloed van de pogroms in Europa, langzaam in steeds grotere aantallen naar Palestina getrokken. Vele getuigenissen van reizigers uit de periode tot 1920 zijn te citeren waaruit blijkt dat ze een nagenoeg verlaten land aantroffen. Elders wonende (absenteïstische) Arabische landheren zogen het land en de schaarse bewoners uit. De Joden brachten het land langzaam tot bloei, zodanig dat er ook steeds meer Arabieren naar Palestina trokken. De meeste “Palestijnen “ die de oorspronkelijke “vluchtelingen” van 1948 vormden, woonden daar pas kort, aangetrokken juist door de welvaart die de Joden brachten.
Die gewone Arabieren zijn niet “verdreven” door de Joden, maar nagenoeg gedwongen door hun eigen “elite” – de leiders van de omringende Arabische staten, de massamoordenaar en Hitlervriend de Grootmoefti van Jeruzalem, het absenteïstische Arabische feodale boevenpak dat nou ineens belangstelling kreeg voor “hun” land nu de Joden het tot bloei brachten - werden nagenoeg gedwongen door hun “elite”, zei ik, om Palestina te verlaten. Het was maar tijdelijk, zei die “elite”, want zo kregen de vijf aanvallende Arabische dictaturen ruim baan om de Joden uit te roeien dan wel de zee in te drijven, waarna iedereen weer terug kon keren en de oude islamitische uitzuig-lethargie weer zijn intrede zou kunnen doen.
De Joden hielden stand tegen de genocidaal bedoelde aanval van vijf Arabische staten. Ze hielden stand op een stukje grond dat nog géén tien procent was van het land dat hen in de Mandaatopdracht van de Volkenbond was toegewezen. De Engelsen hadden inmiddels een enorm stuk Mandaat-land ten Oosten van de Jordaan weggegeven aan de Hasjemieten, die compensatie moesten hebben voor wat hen door de Saoedische Wahabieten was afgenomen. Dat stuk is het tegenwoordige Jordanië en het bedroeg 80% (!!) van het Mandaatgebied. Toen was er dus nog twintig procent over, inclusief wat de Palestijnen-propaganda ons “de West-bank” heeft leren noemen, maar dat sinds duizenden jaren eigenlijk Samaria en Judea heet. Daar, in Samaria en Judea, liggen de heiligste plekken van het Jodendom, daar ligt Jeruzalem. Maar ook dát hebben de Joden in 1948 prijsgegeven.
Als de 750.000 Arabieren, die men na 1967 “het Palestijnse volk ” ging noemen en dat er zo vreselijk slecht aan toe had dat het zich tot in de miljoenen vermenigvuldigde, al verdreven zijn, dan zijn ze uitsluitend verdreven door hun eigen “elites”. Als die “elites” de Joden hadden getolereerd, had Palestina, samen met Libanon een paradijs kunnen worden. Ach illusie! Inmiddels zijn we ons bewust dat “paradijs” en islam eigenlijk alleen maar samengaan als het een bordeel in het hiernamaals betreft waar massamoordende gekken naar toe denken te gaan.
Natuurlijk, toen in 1948 de burgeroorlog eenmaal een feit was, hebben de Joden zich niet onbetuigd gelaten. Ook Joden hebben gruweldaden gepleegd, maar niet op die schaal en niet met die genocidale intenties die de Arabische “elites” hadden. En ze vochten pas toen ze niet anders konden. Alles hebben de Joden eraan gedaan om de Arabieren er vreedzaam bij te betrekken. Er zijn vele aanwijzingen dat de gewone Arabier blij was met de Joden en heel goed in de gaten had dat de Joden een ongekende vitale en creatieve kracht meebrachten.
Terwijl “de Palestijnen” terecht konden in 80% van het Mandaatgebied heeft de Arabisch-islamistische prachtcultuur ze niet weten te integreren in Jordanië, de “West-Bank” en Gaza. De miljarden die inmiddels door misdadigerstatenvereniging VN en via decennialange subsidie door aparte donorlanden in “de Palestijnen” zijn gepompt, hebben niks anders opgeleverd dan haat, wapens, terreur en corruptie. Het is zoals overal in de Arabische wereld: miljarden en miljarden aan VN-subsidie dan wel oliegeld, maar het enige wat ze produceren is bevolkingsexplosies, haat -explosies en bom-explosies. Als ze een papieren vliegtuigje moeten vouwen, hebben ze een Westerse ingenieur nodig.
Tachtig procent van het mandaatgebied was voor de Palestijnen dus. Maar nogmaals: de Arabische wereld heeft er, met alle oliegeld en alle VN-subsidie, niks van willen en kunnen maken. Haat, terreur en slachtofferig naar “het Westen” schreeuwen, net zoals deze achttien Volkskrant-Arabieren ook weer doen. Ga je toch godverdomme eindelijk eens een keer diep, diep schamen!!
Israël, op nog geen 10% van het Mandaatgebied, zonder oliegeld en met veel minder VN-subsidie, heeft iets volbracht waar de Arabierende klieren in de Volkskrant natuurlijk géén melding van maken en wat nauwelijks bekend is bij het grote publiek: Israël heeft 850.000 Joodse vluchtelingen, verdreven uit Arabische landen vlak na 1948, naadloos en soepel geïntegreerd. Dan zijn er dus 100.000 meer dan er ooit “Palestijnse vluchtelingen” waren.
Vanaf 1948 hebben de Joden, de Israëli’s, er opnieuw alles aan gedaan vrede te verkrijgen met hun Arabische buren. Het enige wat ze tot op de dag van vandaag terug hebben gekregen is haat, leugens en terreur.
En regelrechte oorlog natuurlijk. Bij die ene genocidaal bedoelde aanval in 1948 is het niet gebleven. De verzamelde Arabische dictaturen hebben in 1967 en 1973 opnieuw geprobeerd het Joodse volk in Israël uit te moorden. Beide keren zijn de ploerten opnieuw verslagen. Maar beide keren waren de gebieden die eigenlijk tot het vestigingsgebied van de Joden behoorden volgens het Mandaat van 1922, waren die gebieden waarop de Joden eigenlijk recht hadden, als springplank gebruikt in de pogingen tot genocide. Israël heeft toen minimale bufferzones ingesteld, heeft met zo min mogelijk provocatie geprobeerd die gebieden zodanig te integreren dat ze niet meer als springplank gebruikt zouden kunnen worden. En dáárover hebben de islamofascisten in samenwerking met de collaborerende “intelligentsia” in het Westen nu al decennia zoveel stampij gemaakt dat het gewone publiek is gaan geloven dat Israël een bezettende macht is. Het is een smerig, ploertig verraad aan alle geest en fatsoen. Naar de hel met jullie. Naar de hel met Gretta Duisenberg, Anja Meulenbelt, Harry van Bommel, kwezel Van Agt en kwezel Van den Broek, naar de hel met al wat eromheen hangt, met die hele kliek van half garen met dat mengsel van stront en gif in hun hersenpan. Naar de hel ook met al die Arabierende ondertekenaars van het huichelmanifest in de Volkskrant. Waarom sodemieter je niet op naar Gaza? Ga dáár wonen, meng je fijn in de Hamas-cultuur als je je daar zo thuis voelt en hou op met je leugens hier te verspreiden.
En nadat ik deze regels had geschreven mocht ik bij NOVA genieten van Mariko Peters (Groen-Links) die de geweldige mimiek van haar Gutmenschengesicht een kwartier lang totaal inzette voor haar pleidooi te gaan dialogen met Hamas. Wat de uitkomst zou moeten zijn van een gesprek met een organisatie die haar hele bestaansrecht ontleent aan terreur en niets anders ademt dan terreur, Jodenhaat, islamofascisme en massamoord vermeldde de domme terroristen-snol niet en het werd haar door Clairy Polak ook niet gevraagd.
Na de periode van terreur vanaf 1973 kregen we vervolgens de periode van het “vredesproces” na Oslo 1993. Ik zal er niet veel woorden meer aan vuil maken. Iedereen die er ook maar enigszins dichtbij heeft gestaan is het er inmiddels over eens dat Arafat vanaf 1993 tot 2004, toen deze moorddadige kindermisbruikende psychopaat stierf, niets anders gedaan heeft dan het “vredesproces” saboteren. Onmiddellijk na de “Oslo-akkoorden” heeft hij bewust een haat- campagne gelanceerd en heeft zijn organisatie er alles aan gedaan om de terreur te bevorderen en de vrede onmogelijk te maken.
Ten slotte zal ik de centrale leugenzin van de achttien Arabierenden nog maar eens herhalen:
“De Palestijnen zijn sinds de “Nakba”, de vlucht en verdrijving van Arabieren uit Palestina, al meer dan zestig jaar slachtoffer van landonteigening, verdrijving en vervolging door Israël.”
Het verstand, althans mijn verstand staat stil bij zóveel totale pervertering van de waarheid. Deze leugens zijn zó immens, zó smerig, zó onbloot van elke relatie met de werkelijkheid dat er eigenlijk niet meer tegenaan te redeneren valt. Dat is misschien ook hét kenmerk van alle totalitaire moord- en haat-systemen en degenen die deze systemen verdedigen en goedpraten: alle rationaliteit, fatsoen en rechtvaardigheid eindigen daar. Alleen de hel van de totale leugen is daar nog over.
Dit is het beeld dat ik telkens voor mezelf gebruik om bij zinnen te blijven. Het heeft een kortharige gevlekte vacht, het staat in een wei, op vier poten, het geeft melk en het loeit. Wat is dat? Een Zionistische slang natuurlijk, antwoordt de antisemiet.
Waarom sode-flikker-steen-tief-straal je mijn land niet uit, stelletje gekken? En neem die hele geflipte en zelfingenomen “linkse” horde zelfmanifesterende collaborateurs mee. Anja Meulenbelt, Harry Van Bommel, Gretta Duisenberg, Marika Peters, Dries van Agt, Hans van den Broek: het hele zootje hedonisten met hun bijzondere belangstelling voor het Joodse volk zou misschien toch het beste gedijen in de sfeer die hen het meest na staat, die van Hamas, Khomeini, Ahmedinejad en Nasrallah. Ga! Ga asjeblieft weg!
Kassander


Voor meer informatie zie Big Lies: Demolishing the Myths of the Propaganda War against Israel
Bron Het Vrije Volk
Het is mij verder een genoegen geweest een beetje te surfen via Wikipedia op ‘Joden’ – ‘Akko’ – ‘Jersalem’ enz….tot bij de oorsprong van het begrip: ‘Britse Mandaatgebieden’….
Maar wat was dan geschied met het Joodse Volk, na de verovering van hun Land, door de Romeinen in de beginjaren van onze tijdrekening? Ik vond de uitleg: verspreid over alle landen ter wereld… tot 1948, waar na de Tweede Wereldoorlog, eindelijk komaf werd gemaakt met de verdeling van…de Britse Mandaatgebieden, ttz de verdeling van de op de Turken veroverde gebieden.
Het leest als een roman. Vooral als men de ‘bewimpeling’ voelt in de brief van Lord Balfour….(zie hier onder) Het Joodse Volk aan hun kant krijgen, daar beloften van giften van andermans goed (de Arabieren)…Indardaad, toen al: het perfide Albion!
Balfour-verklaring
• De Balfour-verklaring betrof een brief, geschreven op 2 november 1917 door de Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur James Balfour aan Lord Walter Rothschild, een leider van de Joodse gemeenschap in Groot-Brittannië. De brief was bestemd voor de Zionistische Federatie.

De wortels van de Balfour-verklaring liggen in de Eerste Wereldoorlog, waarbij Frankrijk en Engeland in een uitzichtsloze loopgravenoorlog waren beland. Zowel de Geallieerden als de Centrale mogendheden hadden grote Joodse bevolkingsgroepen en de zionistische beweging had zich in de Eerste Wereldoorlog neutraal opgesteld. In 1916 ondernam Lord Robert Crewe, minister van buitenlandse zaken, actie om de Zionisten aan de kant van de Geallieerden te krijgen. Hij meldde:
"It is clear that the Zionist idea has in it the most far reaching political possibilities.... We might hope to use it in such a way as to bring over to our side the Jewish forces in America, the East and elsewhere which are nog largely, if not preponderantly hostile to us"
De Balfour-verklaring was voorafgegaan door een Franse verklaring aan de Russische zionist Nahum Sokolov, waarin Frankrijk steun toezegde voor de hergeboorte van de Joodse nationaliteit in Palestina. [2]. Op dat ogenblik heerste het Ottomaanse Rijk in Palestina. Tijdens de Eerste Wereldoorlog legden Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in de geheime Sykes-Picotverdrag van 16 mei 1916 de toekomstige grenzen vast, al was dat tegenstrijdig met toezeggingen aan de Arabieren die vastgelegd waren in de Hoessein-McMahoncorrespondentie.
In de Balfour-verklaring werd het standpunt uiteengezet waarover het Brits kabinet akkoord was geraakt tijdens haar bijeenkomst op 31 oktober 1917. Dit standpunt hield in dat Groot-Brittannië de zionistische plannen voor een Joods nationaal tehuis in Palestina ondersteunde, alhoewel niets mocht worden gedaan om aan de rechten van de bewoners afbreuk te doen.
De exacte woorden van de Balfour-verklaring werden later opgenomen in het Verdrag van Sèvres tussen de geallieerden en Turkije en het mandaat voor Palestina.
De brief/verklaring luidt als volgt:
Foreign Office
November 2nd, 1917
Dear Lord Rothschild,
I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet.
"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country."
I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.
Yours sincerely,
Arthur James Balfour

DE STANDAARD DAGELIJKS BETER


Ja, inderdaad, het gras aan de overkant der groene heuvels is altijd beter. Of zou het kunnen dat het in ieder geval beter is aan de overkant van de Moerdijk? Natuurlijk niet! Alhoewel…Als men kijkt naar het Vrije Woord zou men toch een beetje beginnen twijfelen…
Via ‘Het Vrije Volk’ kwam ik deze morgen terecht op
http://www.dagelijksestandaard.nl/
En geloof me: bij de eerste aanblik zult U de titel bovenaan dit stukje verstaan…..Die ‘Dagelijkse Standaard’ heeft niets te zien met onze Le Standaer en is bovendien een hoopvol teken aan de wand. Vertel ik dit, in de hoop te mogen beleven dat de juiste KAPITALIST man/vrouw in eigen land ondertussen wakker geworden is? Ik hoop het en liefst zo vlug mogelijk, want nà de Vlaamse Verkiezingen (7 Juni) zal de wereld weer in slaap sukkelen…
De bonte bende beroepsschrijvers hieronder voorspellen vuurwerk. Vandaag heb ik het gelaten bij de aanval op Livestro, de hoofdredacteur…Geniet even mee, want we vallen binnen op het ogenblik dat de discussie aan volle gang is….In afwachting dat het Boven-Moerdijkse medialandschap herschud wordt in de handen van ene (Vlaamse) Van Thillo….
Gisteren nog heb ik de HVV-lezers in “bij de buren” aanbevolen een nieuw site aandacht te schenken.
Deze:
http://www.dagelijksestandaard.nl/

Schitterende namen hebben zich eraan verbonden: Derk Jan Eppink, Bart Jan Spruyt, Dirk Jan van Baar, Hans Jansen, Henk Steenhuis, Arend Jan Boekestijn, Hans Labohm en Michael van der Galien. Hoofdredacteur is Joshua Livestro, zegt het colofon. En bij mijn eerste kennismaking met de nieuwe site is het precies deze hoofdredacteur die mijn ergernis opwekt. Onder Livestro’s posting van 13 februari getiteld “re: weer een dagje Wilders” moest ik tot mijn spijt het volgende comment plaatsen. Tot mijn spijt, want ik heb liever bondgenoten die er minder naast kletsen. Ik citeer nu mijn comment:

Livestro zegt: “voorspelbare pr-stunt van Wilders”, “kaasie voor een gehaaide populist als hij” (12 febr). “Hij stapt in het vliegtuig omdat hij graag voor het oog van honderd camera’s aan de grens wil worden tegengehouden (altijd goed voor een paar zeteltjes in de peilingen, nietwaar?). Om vervolgens voor het oog van diezelfde camera’s te verklaren dat hij ’shocked’ was over het feit dat hij het land niet in mocht.” (13 febr)

Dus Wilders is een totale cynicus, Livestro? Dit leven onder voortdurende bewaking leidt (lijdt) hij, dit levensperspectief heeft hij gekozen omdat hij geen enkel werkelijk engagement heeft?

Livestro: “De hele Islam deugt niet, zegt Geert. Wie die positie ook maar enigszins relativeert, wordt door de meute meteen als softie, watje of landverrader weggezet. Ik heb geen zin meer om aan dat spektakel mee te doen.” (13 febr)

Zou Livestro , al islam-relativerend, mij kunnen vertellen wat er wél deugt aan de islam? En dan niet aankomen met de “hulp aan de armen”, want in dat quasi-humanisme groothandelen alle anti-humane en totalitaire systemen. Bovendien is het in de islam alleen bedoeld voor geloofsgenoten. Ongelovigen zijn Untermenschen.

En dat gespeculeer van Livestro dat Wilders misschien wel echt gek is, doet me denken aan de ouwe Sovjet-technieken. Daar verklaarden ze dissidenten routinematig voor gek. Het is in het Nederland van 2009 een trendje aan het worden. Hooggeleerde heer Jaap van Ginneken was ook al bezig de islam te reduceren tot een psychologisch probleem van Geert Wilders dat door de media opgeblazen wordt."

Enfin, Livestro dus ook: “Het leger afsturen op een relletje bij een bushokje in Gouda wil alleen iemand die geestelijk niet helemaal stabiel is.” (13 febr) Livestro weet best dat Wilders geen tanks tegen bussen wilde inzetten, maar dat de boodschap was: de politie kan en wil de straatschenders niet beteugelen. In Engeland haalt Wilders nu precies zijn overdonderende gelijk, want de dreiging van “Lord” Ahmed om duizenden moslims te mobiliseren, met op de achtergrond de dreiging van de hele terreur die Londonistan kan leveren, is de Britse regering gezwicht. Dit is dus precies waar “het leger”, het Britse dit keer, wel degelijk in het realistische beeld komt. En dát is waar Wilders via “Gouda” al voor waarschuwde. Waar las ik (?) dat in recente CIA-rapporten niet Afghanistan, Pakistan of Saoedie-Arabië als het gevaarlijkste herkomstland van moslim-terroristen wordt aangewezen, maar . . . . . . Engeland!

Livestro (13 febr): “Want ik vertrouw Wilders niet met de macht. Ik vind hem op sommige punten namelijk knettergek. De Koran verbieden bekt misschien lekker populistisch, maar het is volslagen in strijd met de vrijheid van geloofsovertuiging. “
Ik persoonlijk, Livestro, ben ervoor het kwaad géén vrijheid te geven, óók niet “van meningsuiting”. Wat het Kwaad is, zo bewijst de geschiedenis, dient de mens individueel voor zichzelf uit te maken en meestal tegen de gevestigde machten in. Dat doet Wilders perfect in mijn rare, subjectieve ogen. Hoezo is het willen verbieden van een boek dat op dé drie voornaamste punten volstrekt parallel loopt met de nazi-ideologie “populistisch”? Welke drie punten, mijnheer Kassander?

Déze drie punten, Livestro:
1) Uebermenschen-ideologie ,
2) Jodenhaat (eigen traditie sinds de 7e eeuw én de naadloos geïncorporeerde nazi-traditie)
3) Oorlogsverheerlijking.

Het doodscultus-sausje, de homo-erotische annex homofobe ondertoon, het vrouwenhatende element mag je er ook nog bij rekenen, alsook de “moeder-baar-toch-zonen-voor-de-oorlog-cultus”

“Knettergek”, beste Livestro, is niet degene die dit Kwaad wil verbieden, maar het de vrijheid geeft, “van meningsuiting” of anderszins. En nog wel op grond van “de vrijheid van geloofsovertuiging”. Gelóófsovertuiging! Hou toch op, Livestro! Kuitert zei: “Omdat mijn God dat wil, is géén argument.” Zodoende is “geloofsovertuiging” een lege en gevaarlijke kreet. Nooit meer gebruiken, zou ik Livestro willen adviseren. Gewoon inhoudelijk argumenteren, zoals ik hierboven inzake de islam doe. Kom op, Livestro! Antwoord me eens!

Tot zover mijn comment op Livestro’s site. Benieuwd of-ie de “moderatie” overleeft. En zo ja, ga ik dan ook nog antwoord krijgen? Dat betwijfel ik ten zeerste. Wim van Rooy, de auteur van het – ja, verdomd, dat is toch écht het woord – erudiete “De Malaise van de Multiculturaliteit”, schreef me van de week hoe verbaasd hij was geweest dat er in België -- waar het (mijn woorden) toch óók stikt van de alle media volblèrende islam-collaborateurs – geen enkele reactie was gekomen op zijn vernietigende islamkritiek in “De Standaard” onder de titel “Islamofobie en waar ze vandaan komt”.


Ik schreef Van Rooy terug:
“Ze hebben gewoon geen argumenten tegen je stuk gehad, Wim. Ik krijg ook nooit enige kritiek.”

We wachten af.


Op zaterdag te 16:30 zag ik dat mijn bijdrage eindelijk op de site van Livestro was verschenen.
Het had even geduurd en comments veel later gepost dan het mijne stonden er veel eerder
Nou, mijn stukkie heeft dus zwaar op de maag gelegen.
Zoals gezegd: we wachten af of er nog argumenten terugkomen.


Livestro heeft arrogant ge-non-reageerd. Zie:
http://www.dagelijksestandaard.nl/?p=715&cpage=1#comment-55
Ik heb hem het volgende gezegd.
Je hebt om te beginnen,Livestro, niet het fatsoen me te noemen en aan te spreken. Je gaat voorts, Livestro, niet in op mijn fundamentele kritiek onder je posting van 13 februari. Dat had ik ook niet verwacht. Je hebt geen argumenten. In plaats daarvan plaats je een breedgebarende tekst "Aan degenen die menen . . ." Zwak, Livestro! Ik daarentegen zal weer wél precies argumenterend ingaan op de kern van je boodschap. Je zegt:
"Door alles op een hoop te harken en af te schrijven als ‘gedoemd tot fascisme’ leveren we deze landen in feite over aan de al Qaeda’s van deze wereld. Het lijkt mij nu juist onze morele en strategische plicht het tegenovergestelde te doen door de gematigden met raad en daad te steunen. Daar past ook een boodschap bij waar ze daar iets mee kunnen - en dus niet een houding van ‘hou maar op, want het eindigt toch allemaal in fascisme’."
Met "op een hoop harken" enzovoort, doe je precies hetzelfde als je bij je insinuaties over Wilders - hij is een cynische opportunist en bovendien gek -- óók al deed, namelijk het probleem van de islam reduceren tot een psychopathologie van Wilders. Nu zeg je tegen mij – nogmaals: zonder dat je het fatsoen hebt me te noemen -- dat ik de hele islam op een hoop gooi, terwijl de kern van de islamitische leer nu juist de zelfdefinitie van de onveranderlijkheid van de leer is (koran vooral, maar ook hadith). Als er gematigde moslims zijn, dan zijn ze dat ondanks de leer en in elke confrontatie zullen ze het gemakkelijk verliezen van de "extremisten", want die hebben niet de beste, maar de énige papieren.
Als jij "de gematigden met raad en daad" wil steunen , moet je ze helpen die fundamentele confrontatie met hun geloof aan te gaan. Maar dat zal voor jou moeilijk zijn, want je gaat die confrontatie zelf niet eens aan. Wat je vooral niet moet doen is "gematigde islam" blijven binnenhalen en "respecteren". Er ís geen “gematigde islam”, want dat is géén islam, want dat zou ánti-islam zijn, omdat “gematigd” en islam elkaar per definitie uitsluiten. Wel eens gehoord van Anne-Marie Delcambre?
“Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend? Volgens de Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre is dit een westers verzinsel om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien: ‘Tussen islam en islamisme bestaat alleen een gradueel verschil. Het islamisme zit in de islam als het kuiken in het ei.’
‘Er is geen goede en slechte islam, zoals er ook geen gematigde islam bestaat. Gematigde moslims bestaan wel:, dat zijn degenen die een deel van hun geloof links laten liggen.’ “
Het “eindigt” dus niet “allemaal” in fascisme door mijn pessimisme en dat van al die andere zwartkijkers en negativisten, Livestro, het ís al 1400 jaar niks anders dan fascisme. Daar doen al die miljoenen moslims die geen notie hebben van de ware aard van hun geloof niks aan af. Hoeveel miljoenen brave communisten hebben er onder Stalin en Mao rondgelopen? En was het systeem daardoor minder gruwelijk? Valt het historisch eindoordeel daardoor milder uit?

DOM HOUDEN ARM WORDEN ZE ZO

Over dom houden, en arm, hadden de Nullen in vorige eeuw een specifieke bedoeling. Daarmee hadden ze de Pastoor en de Baron in een wurggreep, dachten ze….
De tijden en de zeden zijn veranderd, maar de Nullen zijn dat niet….Vooral niet als er verkiezingen in zicht komen.
Mag ik even? Het zou gaan over 181 verdachte buurten. Zou men niet beter (en met een schijn van openhartigheid) de buurten die veilig zijn, bekend maken? Het zou misschien eenvoudiger zijn. Als men dan nog in die andere buurten tanks in de straten zou sturen, zouden er niet eens namen dienen vernoemd te worden….Het zou natuurlijk ook kunnen, dat de storende ‘ettertjes’ of ‘kutmarokanen’ inclusief hun entourage serieus aangepakt zouden worden….op risico dat de Nullen dan nog minder kiezers zouden overhouden


From the desk of Filip van Laenen on Sun, 2009-02-22 20:58

161 «Moeilijke» buurten ontdekte de vervoersmaatschappij De Lijn via haar zogenaamde veiligheidsmonitor. Over welke buurten het precies gaat wil De Lijn echter niet kwijt, en ook de Vlaamse media dringen niet te hard aan om toch maar een kaartje of een overzicht vrij te geven. Zou het kunnen dat het eigenlijk ook niet nodig is, en De Lijn niet wil bevestigen wat iedereen al lang weet maar het regime niet graag zwart wit op papier ziet staan?
Oorspronkelijk was het wel de bedoeling een overzicht van de risicobuurten te geven, maar na de samenstelling van het veiligheidsrapport komt De Lijn op dat voornemen terug. Reden? Ingrid Lieten, directeur-generaal van de maatschappij, zegt in een gesprek met de krant De Standaard dat veiligheid een «delicate evenwichtsoefening» is, en dat men geen buurten wil «stigmatiseren». Voor wie het zich moest afvragen: Ingrid Lieten heeft een duidelijk rode achtergrond, en dat het publiek misschien ook het recht heeft om te weten uit welke buurten men beter weg blijft als men heelhuids thuis wil aankomen zal haar dus, zoals het een socialiste betaamt, worst wezen. Hier dienen immers andere belangen gediend te worden.
Zo past het misschien eens na te gaan wat het woordje «stigmatiseren» eigenlijk wil zeggen. Volgens Van Dale is het een synoniem voor brandmerken, wat op zijn beurt verklaard wordt als te schande maken. Ik heb er problemen mee om te begrijpen in welke mate of op welke manier een buurt te schande gemaakt wordt als de veiligheidsmonitor van De Lijn aangeeft dat in die buurt niet alleen een permanente verhoogde inzet nodig is, maar op sommige momenten bovendien ook bijstand van de lokale overheid en politie. En zeker als die veiligheidsmonitor dan nog een «wetenschappelijk onderbouwd instrument» is, ja zelfs «internationaal zonder voorgaande». Ik zie dan ook echt niet in waarom een kat geen kat genoemd zou mogen worden, want de kans dat een buurt verkeerdelijk te kijk gezet zou worden als een moeilijke buurt zou toch wel heel miniem moeten zijn, nochtans zowat de enige goede reden die ik zou kunnen bedenken om de resultaten niet zomaar te grabbel te gooien.
Waar het dan wel om gaat? Ingrid Lieten laat lelijk in haar kaarten kijken wanneer zij verklaart dat De Lijn «het subjectieve onveiligheidsgevoel niet nog wil aanwakkeren» (mijn accentuering). Subjectief onveiligheidsgevoel, of objectief onveiligheidsgevoel? Nogmaals: het gaat over buurten waar niet alleen een permanente verhoogde inzet nodig is, maar op sommige momenten ook bijstand van de lokale overheid en politie, en mevrouw de directeur-generaal van De Lijn vreest dan dat de passagiers in die buurten met een subjectief onveiligheidsgevoel op de bus zouden zitten. Als dat onveiligheidsgevoel dan toch louter subjectief zou zijn, waarom zouden in die buurten dan bijstand van de lokale overheid en politie nodig zijn? Toch niet om de overvloed aan te knippen kaartjes of te controleren abonnementen de baas te kunnen, vermoed ik zo. Ingrid Lieten zal er wel haar uitleg voor hebben.
Wie echter denkt dat alleen het publiek het recht ontzegd wordt te weten in welke buurten het wel en niet veilig is om met De Lijn te reizen, heeft buiten de directeur-generaal gerekend, want ook het personeel krijgt de resultaten niet te zien. Alleen de vakbonden in zogeheten comités sociale veiligheid van de provinciale entiteiten zullen te horen krijgen over welke buurten het precies gaat, en wel alleen te horen, want om de verspreiding tegen te gaan wil men niets op papier zetten. Zullen de vakbondsverantwoordelijken pen en potlood moeten afgeven wanneer zij de vergadering binnen gaan, en GSM afzetten om geen heimelijke opnames te maken? Je zou warempel denken dat het om een groot staatsgeheim gaat! En misschien is het dat ook wel, in de aanloop naar alweer een nieuwe verkiezing die wel eens catastrofaal zou kunnen zijn voor de rode kameraden. Ingrid Lieten houden er daarom rekening mee dat de informatie vroeg of laat toch verspreid zal worden, maar roept iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen. Misschien een tip voor Ingrid Lieten: denk eraan op elke vergadering telkens een andere veilige buurt tussen de onveilige te zetten, zodat achteraf gemakkelijk achterhaald kan worden op welke vergadering de rotte appel aanwezig was. Voor meer tips verwijs ik naar het CGKR, waar ze ongetwijfeld nog een aantal DDR-technieken klaar hebben om gevoelige informatie te controleren en onderdanen in de ganzenpas te laten lopen.
En dan hebben we het nog niet over de houding van de pers gehad. In ieder ander land zou men toch op z'n minst even aangedrongen hebben om de informatie toch maar vrij te geven, en vraagtekens geplaatst hebben bij de draconische maatregelen die De Lijn aanwendt om de informatie binnenskamers te houden. Wanneer ik echter de betreffende artikels lees, kan ik me echt niet van de indruk ontdoen dat er op de redacties een zucht van verlichting geslaakt werd toen De Lijn besliste het kaartje toch maar niet vrij te geven. Daarmee was men op de redacties van een zwaar dilemma verlost, en kon men zich concentreren op het duiden van de vooral non-informatie, met tussen de lijnen zelfs enige bewondering voor zoveel verantwoordelijkheidszin van ons aller vervoersmaatschappij. Het zijn per slot van rekening de journalisten niet die 's avonds met de bus door die 161 moeilijke buurten moeten.
Bron The Brussels Journal

NA FOREST INTEFADA NU OOK GLOBAL INTEFADA

Het wordt zo stilaan tijd dat we onze woordenschat bijslijpen, om ons bij hoogdringdheid in de leefwereld van de alom tegenwoordige Muzelmannen in te leven.
Objectief: hen beter begrijpen in hun veroveringstocht doorheen het Europa der Vaderen, waar wij elkaar de laatste eeuw grondig hebben proberen uit te roeien, in een vertwijfelde poging om de wereldheerschappij over te nemen van Groot Brittanië. Bij die strijd op leven en dood moest, zoals in de Middeleeuwen, de vriendschap en het geld van het Joodse Volk worden afgekocht, met beloften en verplichtingen waarvoor de rekeningen thans gepresenteerd worden. Na 2.000 jaar in de diaspora konden de Zonen van Juda eindelijk hun Heilig Land opnieuw (gedeeltelijk) terugkrijgen. Na 2.000 jaar Arabische beschaving was dat echter een woestijn geworden, dar ze sedert 1948 terug vruchtbaar hebben gemaakt, en waard om voor te leven…Nu willen de Muselmannen het niet alleen elke morzel grond terug, inclusief de rijkdommen, maar zij willen de totale uitmoording van het Joodse Volk. Omdat hun Profeet dat 1400 jaar geleden heeft voorgeschreven en voor getoond.
Eerst Israël, en daarna de rest van Europa….en van de wereld. Maar de Oude Media kijken de andere kant uit. Ware het niet van het Internet, de kromzwaarden zouden straks van deur tot deur kunnen gaan, en wij zouden openen, zonder argwaan of voorzichtigheid, in slaap gesust door onze Verkochte Grote Verstanden, de Nullen…….
Eerst les in Muselmankunde: Forest Intifada (Australië)
Tweede Les: Global Intefada (Zweden)
Derde Les: Hamas, alle Joden aan het Gas….
Vierde Les: Sharia in Eurabië..De Zweedse stad Södertälje is de thuisstad van Björn Borg en van de Scania vrachtwagens. Vroeger was het een rustige industriestad. Daarna werkte hij als een magneet op bepaalde personen. En nu steken ze Södertälje in brand. De branden worden steeds erger. En de veiligheidsinstanties zijn radeloos.

Voor Nederlandse verhoudingen is Södertälje een middelgrote stad. In Zweden behoort de zuidwestelijk van Stockholm gelegen plaats tot de grote steden. In Södertälje zetelt de grootste bedrijfswagenproducent ter wereld, Scania, en het heeft een grote testbaan. En het Zweeds-Britse farmacieconcern AstraZeneca heeft in Södertälje zijn onderzoeksafdeling. Södertälje was tot voor enkele jaren geleden een rustige stad. Maar nu brandt de stad. Een bepaalde groep brandt Södertälje systematisch plat. Met tussenpozen is steeds een ander gebouw de dupe.

Supermarkten, garages, winkelcentra en openbare gebouwen, allemaal een prooi van de vlammen. Het begon enkele weken geleden in verband met anti-Israëlische demonstraties, die spoedig gewelddadig werden. Men moet weten, dat er in Södertälje duizenden Irakezen wonen die in Zweden asiel hebben gekregen. In Södertälje wonen bijna uitsluitend Irakese christenen. De Irakese moslims trekken bijna allemaal naar het Zweedse Malmö. In totaal heeft Zweden de laatste jaren meer dan 100.000 Irakezen opgenomen. En daarmee is Zweden fundamenteel veranderd.

In december 2008 begon het met de branden in Södertälje. Toen werd eerst het winkelcentrum Coop-Forum in brand gestoken, gevolgd door de brandstichting op ICA-Maxi. Beide winkelcentra brandden tot de grond toe af. Er kwamen brieven binnen volgens welke de supermarkten hun goederen in opdracht van de Amerikanen verkochten. Zoals het er naar uitziet zijn de brandstichtingen in werkelijkheid gericht tegen de VS. Die hebben echter met de in brand gestoken gebouwen überhaupt niets te maken.

Dat alles was pas het begin. Alleen al afgelopen woensdag zijn drie supermarkten in Södertälje helemaal afgebrand. Een vierde werd zwaar beschadigd. Waar liggen echter de oorzaken?

In Södertälje hadden immers ”anti-Israëlische protesten” plaatsgevonden, waarvan de grootste groep deelnemers bestond uit Irakese christenen. Linkse autonomen sloten zich bij hen aan. Gezamenlijk trokken ze de afgelopen weken steeds weer door de stad en riepen op tot de ”intifada” – de gewapende strijd – tegen Israël. De Israëlische militaire actie in Gaza is allang beëindigd. Niet echter de woede van de demonstranten. Ze hebben de afgelopen aan iedere lantaarnpaal in de stad oproepen tot de bouw van brandbommen geplakt. En de bouwinstructies er tegelijk naast. Met verbazing en verwondering namen de Zweden er in het begin geamuseerd notie van dat delen van de eigen bevolking er nu toe oproepen om Zweedse gebouwen plat te branden. ”Globale intifada” stond er op de oproepen en de Zweden dachten in het begin dat het een grap was.

Omdat er iets niet kan zijn wat er niet mag zijn, schrijven de grote Engelstalige Zweedse kranten nog steeds in strijd met de waarheid dat er verwarrende geruchten zouden bestaan volgens welke ”extreem linkse groeperingen” zouden oproepen tot de ”Globale intifada” in Södertälje en de burgers ertoe zouden aanmoedigen om Molotovcocktails te maken en winkels en openbare gebouwen in brand te steken. Welnu, dat zijn geen geruchten. Aan iedere lantaarnpaal kan men de oproepen fotograferen. En de afgebrande winkels beelden de inwoners van Södertälje zich toch echt niet in.

De krant Nyheter heeft nu de neus vol van het politiek correcte wegkijken en publiceerde de krantenkop ”Södertälje brandt”. Alle brandweermensen van de stad zijn ingezet. En de staatsveiligheid van de politie maakt jacht op het fantoom ”Globale intifada”. Tegelijkertijd staan jonge immigranten en linkse autonomen bij de branden en fluiten de brandweermensen uit. Intussen duiken de oproepen tot het bouwen van brandbommen en het platbranden van winkels ook in andere Zweedse steden op. En de politie is radeloos.

Bron: www.kopp-verlag.de

Bovenstaand artikel werd vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron in Het Vrije Volk

VERKOCHT WAAR WE BIJ STONDEN

Bijna 40 jaar later worden we met de neus in de feiten gedrukt. Reeds in 1970 werden er, op last van Amerika, akkoorden gesloten waarover we niets mochten weten. Omwille van de Koude Oorlog werd een potentiële bondgenoot (Turkije) van alles beloofd.
Ondertussen zitten we met de gebakken peren, en zelfs al vallen hun vliegtuigen op ons hoofd, we zullen ze binnenlaten, de 80 miljoen muselmannen. Aan het tempo waarop zo’n bevolkingscijfer explodeert, zal onze vrijheid verdampen.
Herinneren onze Grote Verstanden zich dan de Geschiedenis niet, dat voor een Muselman een overeenkomst alleen dient om de tegenstrever in slaap te wiegen? Ofwel is het in hun voordeel en dan EISEN ze de naleving op (Turkije: geen inreisvisum in de EU, geen integratie / toetreding) en waar het kan bevochten worden (Israël – Palestina) doen ze dat onder groot misbaar en zonder de minste scrupules.

Europese Hof: Turken zonder visum naar Nederland
donderdag 26 februari 2009 10:15
Het Hof van Justitie in Luxemburg heeft bepaald dat Turkse dienstverleners geen visum nodig hebben om naar Duitsland te reizen. In Turkije wordt met groot enthousiasme gereageerd omdat het zou betekenen dat ze voortaan ook zonder visum naar Nederland, Italië, België, Luxemburg en Frankrijk kunnen reizen.
Door uitspraak van het Hof kunnen Turkse dienstverleners zonder visum naar Nederland
Turkije als pion
Het protocol stamt uit 1970 en ging in 1973 van kracht. Het is een van de vele uitbreidingen van het associatieverdrag uit 1964 tussen de EEG-landen en Turkije.

Amerika en zijn Europese bondgenoten zagen Turkije toen als belangrijke pion tegen de Russen tijdens de Koude Oorlog.

Het verdrag zorgde later voor problemen. Zo verzet Turkije zich tegen de verplichte Nederlandse inburgeringstoets in eigen land op basis van de toen gemaakte afspraken.
Het enthousiasme van de Turken is gebaseerd op een uitspraak die het Europese Hof vorige week deed, meldt dagblad Trouw vandaag.
Vrije toegang
Het Hof bepaalde dat twee Turkse vrachtwagenchauffeurs op basis van een protocol uit 1970 (zie kader) tussen de toenmalige EEG en Turkije geen visum nodig hebben om naar Duitsland te gaan.
De verwachting is dat Turkse zelfstandigen en werknemers in de private sector zonder visum naar de zes oprichters van de EEG kunnen reizen.
Dat zou ook betekenen dat Turken vrije toegang hebben tot Nederland.
Eigen regels
Tot nu toe wisten de oud-EEG-landen steeds hun eigen regels boven de afspraken in het decennia oude protocol te stellen.
Met de uitspraak van het hoogste rechtsorgaan in Europa zal dat vermoedelijk niet meer mogelijk zijn.
Het Nederlandse ministerie van Justitie laat aan elsevier.nl weten dat de uitspraak van het Hof momenteel wordt bestudeerd.
Door Luc van Kemenade
Bron Elsevier Mail

donderdag 26 februari 2009

KUIFJE IN AMERIKA

25 februari 2009
Hieronder, overgenomen uit Het Vrije Volk, de rede van Geert Wilders voor het Amerikaans Congres.
Zou verplichte lectuur moeten worden, “all over Europe’ want gesteld in een wereldtaal. Of uitgezonden op alle TV-stations, ondertiteld en waar het kan, bijgelicht door videoi-beelden. Of zal men wachten tot het kalf verdronken is?
De tijd dringt.
Nu reeds weten we, dat er, om het verloren terrein weer in te winnen, zal moeten gevochten worden tegen vrouwen en kinderen. Naar Saracenen-mode in het oorlogvoeren….Bijna de helft van onze bevolking bestaat nu al uit import menselijke schilden, zodat wij eens te meer van slachtoffers, tot daders zullen gemerktekend worden. Denk aan Gaza en de Geschiedenis van het Joodse Volk….
Tenzij ‘het volk’ binnenkort zelf het heft in handen neemt. Het van bovenop opgelegd verhaal van arbeidskrachten tekort klopt al lang niet meer. Nu is er stilaan een teveel aan arbeidskrachten. Laat dat voor iedereen duidelijk zijn. En als puntje bij paaltje komt, wil ik de uitleg eens zien om de eigen mensen werkloos te zien, en terwijl de import-belgen de sociale kassen aan het leegmelken zijn….Onze woonwijken werden ons reeds afgenomen, nu ook nog onze boterham? In die zin vind ik het spijtig dat de verkiezingen al dit jaar zijn. De brede massa heeft het nog niet in de mot. Maar de dag dat die tabbaard haatbaarden lummelend in het straatbeeld verschijnen tijdens de werkuren, en zij het pad kruisen van onze Vlaamse hongerende werklozen, kunnen er harde woorden vallen….Zodat hopelijk vele kaartjes enkele reis naar de Maghreb verkocht worden….
“Eigen volk eerst’ zal, noodzakelijkheid des Gebods, binnenkort “Eendracht maakt Macht’ vervangen…Het moet echter wel eerst nog wat meer nijpen….
Nu is het woord aan Geert Wilders.
Thank you.
Thank you very much for inviting me. And – to the immigration authorities – thank you for letting me into this country. It is always a pleasure to cross a border without being sent back on the first plane.
Today, the dearest of our many freedoms is under attack all throughout Europe. Free speech is no longer a given. What we once considered a natural element of our existence, our birth right, is now something we once again have to battle for.
As you might know, I will be prosecuted, because of my film Fitna, my remarks regarding Islam, and my view concerning what some call a ‘religion of peace’. A few years from now, I might be a criminal.
Whether or not I end up in jail is not the most pressing issue; I gave up my freedom four years ago. I am under full-time police protection ever since. The real question is: will free speech be put behind bars? And the larger question for the West is: will we leave Europe’s children the values of Rome, Athens and Jerusalem, or the values of Mecca, Teheran and Gaza?
This is what video blogger Pat Condell said in one of his latest you tube appearances. He says: “If I talked about Muslims the way their holy book talks about me, I’d be arrested for hate speech.” Now, Mr Condell is a stand-up comedian, but in the video he is dead serious and the joke is on us. Hate speech will always be used against the people defending the West – in order to please and appease Muslims. They can say whatever they want: throw gays from apartment buildings, kill the Jews, slaughter the infidel, destroy Israel, jihad against the West. Whatever their book tells them.
Today, I come before you to warn of a great threat. It is called Islam. It poses as a religion, but its goals are very worldly: world domination, holy war, sharia law, the end of the separation of church and state, slavery of women, the end of democracy. It is NOT a religion, it is an political ideology. It demands your respect, but has no respect for you.
There might be moderate Muslims, but there is no moderate Islam. Islam will never change, because it is built on two rocks that are forever, two fundamental beliefs that will never change, and will never alter. First, there is the Quran, Allah’s personal word, uncreated, forever, with orders that need to be fulfilled regardless of place or time. And second, there is al-insal al-kamil, the perfect man, Muhammad the role model, whose deeds are to be imitated by all Muslims. And since Muhammad was a warlord and a conqueror we know what to expect. Islam means submission, so there cannot be any mistake about it’s goal. That’s a given. It’s fact.
This is Europe 2009. Muslim settlers calling for our destruction, and free speech on trial. All this is the outcome of a sick and evil ideology, the ideology that is weakening us, the surrender ideology of cultural relativism. It believes that all cultures are equal, and therefore Islam deserves an equal place in the West. It is their duty, the left thinks, to facilitate Islam. This way the cultural relativists paradise comes within reach and we will all be happy, and sing kumbaya.
The forces of Islam couldn’t agree more. Islam being facilitated by government is their agenda too. But they see it as jizya, the money dhimmis pay in order not to be killed or raped by their Muslim masters. Therefore, they happily accept the welfare cheque or the subsidies for their mosque or the money governments donate to their organizations.
This is just one example of cultural relativists and Muslim settlers having the same agenda. There is another. Islam considers itself a religion and therefore we are not permitted to criticize it. The left agrees. Although it hated Christianity for decades, now that Islam appears on the scene, they suddenly change course and demand ‘respect’ for something they call a religion.
Again we see the left and Islam having the same agenda: it is a religion, so shut up.
This all culminates in a third coming-together: nor the left nor Islam is in favor of criticism. In fact, given the opportunity, they would simply outlaw it. Multiculturalism is the left’s pet project. It is actually their religion. Their love of it is so great, if you oppose it, it must be hate. And if you say it, it is labeled hate speech. Now here is something the Islam can agree on.
This is the essence of my short introduction today: where the left and Islam come together, freedom will suffer.
My friends, make no mistake, my prosecution is a full-fledged attack by the left on freedom of speech in order to please Muslims. It was started by a member of the Dutch Labour party, and the entire legal proceeding is done by well-to-do liberals, the radical chic of Dutch society, the snobbish left. Too much money, too much time, too little love of liberty. If you read what the court of Amsterdam has written about me, you read the same texts that cultural relativists produce.
How low can we go in the Netherlands? About my prosecution, The Wall Street Journal noted: “this is no small victory for Islamic regimes seeking to export their censorship laws to wherever Muslims reside”. The Journal concluded that by The Netherlands accepting the free speech standards of, “Saudi-Arabia”, I stand correct in my observation that - I quote - “Muslim immigration is eroding traditional Dutch liberties”.
Now, if the Wall Street Journal has the moral clarity to see that my prosecution is the logical outcome of our disastrous, self-hating, multiculturalists immigration policies, then why can’t the European liberal establishment see the same thing? Why aren’t they getting at least a little bit scared by the latest news out of, for example, the UK. News that tells that the Muslim population in Britain is growing ten times as fast as the rest of society. Why don’t they care?
The answer is: they don’t care because they are blinded by their cultural relativism. Their disdain of the West is so much greater than the appreciation of our many liberties. And therefore, they are willing to sacrifice everything. The left once stood for women rights, gay rights, equality, democracy. Now, they favour immigration policies that will end all this. Many even lost their decency. Elite politicians have no problem to participate in or finance demonstrations where settlers shout “Death to the Jews”. Seventy years after Auschwitz they know of no shame.
Two weeks ago, I tried to get into Britain, a fellow EU country. I was invited to give a speech in Parliament. However, upon arrival at London airport, I was refused entry into the UK, and sent back on the first plane to Holland. I would have loved to have reminded the audience of a great man who once spoke in the House of Commons. In 1982 President Reagan gave a speech there very few people liked. Reagan called upon the West to reject communism and defend freedom. He introduced a phrase: ‘evil empire’. Reagan’s speech stands out as a clarion call to preserve our liberties. I quote: If history teaches anything, it teaches self-delusion in the face of unpleasant facts is folly. What Reagan meant is that you cannot run away from history, you cannot escape the dangers of ideologies that are out to destroy you. Denial is no option.
So, what should we do? Is this a good moment for freedom-loving people to give in or to change course? To all-of-a-sudden start singing praise of Islam, or proclaiming there is such a thing as a moderate Islam? Will we now accept the continuation of Muslim mass immigration to the West? Will we appease sharia and jihad? Should we sacrifice gay rights and women rights? Or democracy? Should we sell out Israel, our dearest ally, and a frontline state of Islam?
Well, my humble opinion is: No way, Jose!
I suggest to defend freedom in general and freedom of speech in particular. I propose the withdrawal of all hate speech legislation in Europe. I propose a European First Amendment. In Europe we should defend freedom of speech like you Americans do. In Europe freedom of speech should be extended, instead of restricted. Of course, calling for violence or unjustly yelling “fire” in a crowded theatre have to be punished, but the right to criticize ideologies or religions are necessary conditions for a vital democracry. As George Orwell once said: “If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear”.
Let us defend freedom of speech and let us gain strength and work hard to become even stronger. Millions think just like you and me. Millions think liberty is precious. That democracy is better than sharia. And after all, why should we be afraid? Our many freedoms and our prosperity are the result of centuries of endeavour. Centuries of hard work and sacrifice. We do not stand alone, and we stand on the shoulders of giants.
Late December 1944 the American army was suddenly faced with a last-ditch effort by the Germans. In the Ardennes, in the Battle of the Bulge, Hitler and his national-socialists fought for their last chance. And they were very successful. Americans faced defeat, and death.
In the darkest of winter, in the freezing cold, in a lonely forest with snow and ice as even fiercer enemies than the Nazi war machine itself, the American army was told to surrender. That might be their only chance to survive. But General McAuliffe thought otherwise. He gave the Germans a short message. This message contained just four letters. Four letters only, but never in the history of freedom was a desire for liberty and perseverance in the face of evil expressed more eloquently than in that message. It spelled N – U – T – S. “Nuts”.
My friends, the national-socialists got the message. Because it left no room for interpretation!
I suggest we walk in the tradition of giants like General McAuliffe and the American soldiers who fought and died for the freedom of my country and for a secular and democratic Europe, and we tell the enemies of freedom just that. NUTS! Because that’s all there is to it. No explanations. No beating around the bush. No caveats.
Our enemies should know: we will never apologize for being free men, we will never bow for the combined forces of Mecca and the left. And we will never surrender. We stand on the shoulders of giants. There is no stronger power than the force of free men fighting for the great cause of liberty. Because freedom is the birthright of all man.

maandag 23 februari 2009

GEZOND VERSTAND VERSUS ISLAM

Europa’s oorlog tegen de vrijheid van meningsuiting
Het vrije volk 16-02-2009 - E.J. Bron –

Wat de zaak Wilders zo bijzonder maakt: de Nederlandse staat zelf geeft nu toe aan de druk van islamitische immigranten, die iedere mening willen criminaliseren waarvan gezegd zou kunnen worden dat zij de islam zou beledigen of de islamitische immigratie zou bekritiseren. Maar ons land is niet het enige Europese land dat zich in oorlog bevindt met de uitoefening van de vrije meningsuiting...
In Oostenrijk werd bijvoorbeeld het parlementslid Susanne Winter voor het ”misdrijf” veroordeeld gezegd te hebben dat ”in het huidige systeem” de profeet Mohammed als ”kinderverkrachter” zou worden beschouwd, waarbij ze verwees naar zijn huwelijk met een 6-jarig kind. Ze werd bovendien veroordeeld wegens ”ophitsing”, omdat ze ertegen waarschuwde dat Oostenrijk tegenover een ”islamitische immigratie-tsunami” zou staan.
In Italië werd de journaliste en schrijfster Oriana Fallaci voor het gerecht gesleept, omdat ze schreef dat de islam ”haat brengt i.p.v. liefde en slavernij i.p.v. vrijheid”. Ze overleed in 2006, twee maanden na het begin van haar proces.

In Frankrijk werd de romanschrijver Michel Houellebecq aangeklaagd, omdat hij de islam ”de domste religie” noemde. In een jonger verleden werd de activiste voor dierenrechten Brigitte Bardot in juni 2008 door een rechtbank in Parijs wegens ”ophitsing tot rassenhaat” veroordeeld, omdat ze eiste dat moslims dieren eerst zouden moeten verdoven voordat ze geslacht worden.

In Groot-Brittannië heeft de ”Racial and Religious Hatred Act” van 2006, die het nieuwe misdrijf van het opzettelijk oproepen van religieuze haat tegen volkeren uit religieuze redenen creëerde, geleid tot een ijver die grenst aan het absurde.
In Nottingham liet bijvoorbeeld de basisschool Greenwood een kribbespel niet doorgaan, omdat dit zou botsen met het islamitische feest Id ul-Adha (Offerfeest/Slachtfeest).
In Scarborough verwijderde het Yorkshire Coast College de woorden Kerstmis en Pasen van de kalender om geen moslims te beledigen.
In Schotland verontschuldigde zich het Tayside Police Department ervoor een Duitse herder welp als reclamefiguur voor een campagne gebruikt te hebben om hun nieuwe alarmnummer bekend te maken. De ansichtkaarten zijn voor de 3000 leden sterke moslimgemeente wellicht beledigend, omdat de islamitische rechtstraditie zegt dat honden onrein zijn.

In Glasgow werd een christelijke radiopresentator na een discussie tussen een moslim en een christen ontslagen waarin het erover ging of Jezus ”de weg, de waarheid en het leven” is.
In Cheshire werden twee scholieren van de Alsager High School door hun leraar bestraft, omdat zij weigerden als deel van het godsdienstonderwijs tot Allah te bidden.
In East London kregen alle gekozen leden van de gemeenteraad van Tower Hamlets aanwijzingen om overdag tijdens gemeenteraadsvergaderingen gedurende de islamitische maand Ramadan niet te eten. Er werden ook speciale arrangementen geregeld om de gemeenteraadsvergaderingen te onderbreken voor islamitische gebeden. Intussen werd een kersviering van de medewerkers omgedoopt tot ”feestmaaltijd”.

De moslims zijn ook niet de enigen die de vrijheid van meningsuiting in Europa proberen te beperken. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld staat de regering onder druk van homoactivisten om een toevoeging voor de vrije meningsuiting, die werd toegevoegd aan een controverse homohaatwet, af te schaffen.
Op Europees niveau discussiëren in tussen ministers van de 27 lidstaten van de Europese Unie over het ontwerp van een EU-richtlijn die erop is gericht om het verbod van discriminatie en ”het lastig vallen” in de voorschriften van het goede en dienstbare op te nemen. Het nieuwe recht zou bijvoorbeeld christelijke adoptieagentschappen sluiten als deze zouden weigeren kinderen te bemiddelen voor paren van hetzelfde geslacht. De definitie van ”het lastig vallen” is dermate wazig dat zelfs gematigde uitleg van het christelijke geloof t.o.v. seksueel gedrag of andere religies als misdrijf zouden kunnen worden aangezien.
Europa’s oorlog tegen de vrijheid van meningsuiting is het resultaat van een ingrijpende identiteitscrisis, die wordt veroorzaakt door het allesomvattende opgeven van de traditionele joods-christelijke waarden in samenspel met de massa-immigratie uit islamitische landen. Maar in hun ijver het vrije denken en de vrije meningsuiting te criminaliseren vernietigen de linkse wachters van de Orwelliaanse politieke correctheid systematisch de Europese democratie.
Niet alleen de politieke elites van Europa gebruiken de wetten over haatmisdrijven om mensen met meningen, die niet in overeenstemming zijn met de officiële staatspolitiek, tot zwijgen te brengen. Bovendien deelden ze de Europeanen in twee groepen in (de meerderheid en de minderheid), elk met verschillende rechten en verplichtingen. De minderheid (moslims, homoseksuelen, socialisten) legt de meerderheid (niet-moslims, heteroseksuelen, niet-socialisten) haar wil op door agressief diegenen aan te klagen die weigeren zich aan te passen.
De Europeanen missen zoiets als de First Amendment in de VS, wat betekent dat zij ervoor kunnen worden bestraft de ”verkeerde” mening te uiten. Maar de Europese oorlog tegen de vrijheid van meningsuiting zou voor de Amerikanen als waarschuwing tegen zelfingenomenheid moeten dienen. Want de regering van Obama zegt dat zij ”de landelijke haatmisdrijf wetten zou moeten versterken, de bescherming tegen haatmisdrijven zou moeten uitbouwen door de Matthew Shepherd Act aan te nemen en de versterking van de strafrechtafdeling van het ministerie van justitie nieuw leven in te blazen.”
Enkele politici hebben bovendien gepleit voor de herinvoering van de Fairness Doctrine, waarmee feitelijk de meningen van tientallen miljoenen Amerikanen zou worden gecensureerd.
Meer dan 200 jaar geleden waarschuwde Thomas Jefferson voor het langzame afglijden van de vrijheid naar de tirannie, toen hij vaststelde:
”Er bestaan rechten, waarvan het nutteloos is ze aan de regering over te laten en waarvan men steeds opnieuw vaststelde dat regeringen ingrepen in ze aanbracht. Dit zijn de rechten om onze gedachten te denken en door spreken of schrijven openbaar te maken.”
Zullen de Verenigde Staten in de voetsporen van Europa treden
Bron Iskander

REALITEIT STERKER DAN FICTIE

zaterdag 21 februari 2009

REYNDERS ALS SPROOKJESVRIEND


REYNDERS ALS SPROOKJESVRIEND

Een nieuwe blaam voor minister van Financiën Didier Reynders: de directieraad die hij destijds samenstelde, is illegaal.
De Raad van State vernietigde de samenstelling van de directieraad van het ministerie van Financiën.

Hij is niet samengesteld conform de regels en behandelt niet alle managers van het niveau N-2 (‘administrateurs’) gelijk, en voor dat verschil in behandeling kan geen zinnige motivering gegeven worden, luidt het verdict van het hoogste ambtelijk rechtscollege.

Het is de zoveelste aanwijzing van slecht bestuur in dit ministerie.
Bron http://www.vanmol.net/IndexNL.html

DE BEDROGEN BEDRIEGER

DE BEDROGEN BEDRIEGER

De blooper van Belga
19-02-2009 - Frank Thevissen - Achter het nieuws
Voormalig VUB-prof Eric Rosseel stuurde bij wijze van test een satirische kwakkel naar het persagentschap Belga dat het ongecontroleerd verspreidde. Zowel VRT-radio als alle krantensites namen het bericht voor waar over. Na controle werd alleen de inhoud ontkend, maar het bericht niet ingetrokken. Wie gelooft die mensen nog? Frank Thevissen bericht over de blooper van Belga.
Op vrijdagnacht 13 februari (!) stuurt Eric Rosseel (foto), een op rust gesteld VUB-docent en blogger, een carnavalesk bericht naar de Belgaredactie. Boordevol kolderieke knipoogjes meldt hij dat zonet onder zijn leiding een akkoord werd bereikt tussen sp.a Rood, PvdA, KP en CAP om in juni samen aan de verkiezingen deel te nemen met een linkse eenheidslijst. De nieuwe kleinlinkse alliantie krijgt de naam 'AVE-EVA' (Allen voor Eén - Eén voor Allen). De lijst en het programma zullen worden samengesteld op 1 april... Het stukje op zijn weblog vermeldt bovendien als bron 'NTPA - Not True Press Agency'.
Ons nationaal persagentschap verspreidt het bericht ongecontroleerd naar de media. Om 6 uur brengt VRT radio het al in het nieuws.
Eric De Bruyn van sp.a Rood schrikt zich een hoedje en gaat meteen op zoek naar de herkomst van het bericht. Een kwartier later pas krijgt hij telefoon van Belga met de vraag of het reeds verspreide bericht wel klopt. Ook Radio 1 belt hem na de uitzending pas op om de kwakkel te controleren.
Om half acht verstuurt Belga een officieel vervolgbericht om te melden dat sp.a Rood de vorming van een eenheidslijst tussen linkse partijen formeel ontkent. Het oorspronkelijke Belgabericht wordt niet eens ingetrokken.
Pas om kwart voor 11 neemt Belga contact op met Eric Rosseel met de vraag waarom hij een vals persbericht verspreidde. Wanneer Rosseel verwijst naar de vele hints in het bericht en erop wijst dat Belga haar berichten maar beter moet checken, volgt een oorverdovende stilte aan de andere kant van de lijn. De verbinding wordt verbroken.
Ondertussen hebben zowat alle krantenwebsites het Belgabericht overgenomen. In plaats van het nadien te verwijderen of ondubbelzinnig recht te zetten, wordt de kwakkel aangevuld met de ontkenning van De Bruyn. Dit maakt alleen de verwarring nog groter. Het wekt zelfs de indruk dat de onderhandelingen mogelijk mislukt zijn en misschien daarom worden ontkend.
De Bruyn belt daarop naar De Morgen met de vraag het dubbelzinnige bericht van hun krantenwebsite te verwijderen. De Morgen moet echter met schaamrood op de wangen bekennen dat hun site weliswaar geheel het uitzicht van de krant heeft, maar dat het redactionele beheer ervan door Het Laatste Nieuws gebeurt. De redactie heeft bijgevolg geen vat op de berichten die op haar eigen nieuwssite verschijnen.
Wat de hele mediatieke schertsvertoning rond sp.a Rood extra grotesk maakt, is dat zowel de VRT als De Morgen de voormalige VUB-prof Eric Rosseel systematisch en bewust weren wanneer die met ernstige dossiers bij deze redacties komt aankloppen. Blijkbaar kan alleen een 1 april-bericht als dit nog zijn toegang tot de VRT en De Morgen verzekeren.
De Trotskistische LSP (Linkse Socialistische Partij) vroeg zich ondertussen, niet geheel ten onrechte, gefrustreerd af waarom de media dit soort berichten wel opnemen en de persberichten van LSP volkomen terzijde laten liggen.
Ook PvdA-man Peter Mertens stelt vast dat meer dan negentig procent van de persmededelingen nooit het nieuws haalt, maar een clownesk spookbericht wel.
Deze genante journalistieke vaudeville die door het Belgabericht op gang werd gebracht, geeft ernstig te denken over de oorsprong en kwaliteit van informatie die de mediagebruiker dagelijks voorgeschoteld krijgt.
PR-journalistiek maakt volop furore en naarmate nieuwsmedia meer en meer de richting van de lifestyle- en celebrityjournalistiek inslaan en nieuwsuitzendingen hoe langer hoe minder te onderscheiden zijn van De Rode Loper, geraken de media meer een meer (op)gevuld met ongecontroleerde nepberichten van PR-agentschappen en onderzoeksbureaus die de redacties bestoken.
Ze slagen er ongegeneerd en ongehinderd in om merken, producten, bedrijven en celebrities te promoten.
Het mantra dat Yves Leterme over zijn politieke concurrenten uitsprak Wie gelooft die mensen nog?! begint meer en meer aan de media te kleven.

GOD OF ALLAH

GOD OF ALLAH


'Wie God beledigt krijgt de P.C.Hooftprijs, wie Allah beledigt een proces'
18-02-2009 - Benno Barnard - knack
Sinds de publicatie van hun kritische pamfletten staan Joost Zwagerman en Wim van Rooy te boek als islambashers. In een dubbelinterview bijten ze van zich af. 'De censuur en de zelfcensuur bij westerse politici, denkers en kunstenaars zijn immens.'
Zojuist verscheen van Joost Zwagerman het pamflet Hitler in de polder & Vrij van God. Daarin klaagt hij aan dat je in Nederland links bent als je op het christendom scheldt, maar rechts als je de islam bekritiseert. En vorig jaar kwam Wim van Rooy - oud-hoofdredacteur van PEN-Tijdingen, het blad van de Vlaamse PEN - met een imposante studie over Europa en de islam, De malaise van de multiculturaliteit. Een gesprek met twee islamcritici over de vraag of Tom Lanoye conservatief is, Geert Wilders onschuldig, en de islam hetzelfde als het islamisme.
Is de islam niet gewoon een mengeling van bruikbare en onbruikbare elementen, zoals de beide andere monotheïstische godsdiensten?
Wim van Rooy: Ik probeer in mijn boek aan te tonen dat de islam als jongste loot aan de stam van de monotheïsmen juist een totale cesuur betekent met het joods-christelijke denken dat eraan voorafging. In de twee eerste monotheïsmen is een morele orde ingebakken en een seculariseringspotentie die de islam ten enenmale mist. In die zin zijn jodendom en christendom oneindig superieur aan de islam als cultuur, als religie en als ideologie. En ook al bestaat er een ultrareligieus zionisme en een evangelisch christendom, toch zijn ze klein bier vergeleken met de starheid en het fanatisme van de islam. Dat kan men elke dag constateren, al heeft de politieke en culturele elite uit een vreemd soort politieke correctheid een bord voor zijn kop. Het is een slecht gebruik onder linkse intellectuelen gecharmeerd te zijn van het totalitaire. Vandaag de dag verdedigen ze een religie die niets positiefs heeft voortgebracht en alleen maar achterstand genereert. Progressieven van allerlei signatuur presenteren zich als een soort zelfislamiseerders. Ze leven in een irenische cultuur en kunnen zich niet voorstellen dat de islamist ook werkelijk doet wat hij zegt.
Van Rooy: Oorlogvoeren tegen de westerse beschaving! De islam is star en oorlogszuchtig van nature. En dat kan ook niet anders, want de Koran is het letterlijke woord van Allah, waaraan op straffe van blasfemie niet getornd kan worden. Terwijl de Bijbel het resultaat is van de inspiratie van God, wat een ruime exegetische speling mogelijk maakt. In de westerse cultuur is dan ook altijd kritisch nagedacht. Het christendom heeft zelf de basis gelegd van de scheiding van Kerk en Staat. Het christendom predikt de universele naastenliefde. Dat alles vind je niet in de islam. De islam gaat over onderwerping. Het ontkennen vandaag van de jihad is modieus maar dom. Jihad heeft de islam immers groot gemaakt, en men zal daar nooit vrijwillig afstand van willen doen. Voor een militaire jihad staan de Arabische regimes veel te zwak, maar er is ook een culturele, onderwijskundige, juridische en financiële jihad, er is de ideologie van de taqqiah, het bewuste bedrog, en de dhimmitude, de onderwerping van niet-moslims, waarbij het terrein via lieden als Tariq Ramadan vrij wordt gemaakt voor expansie. Er is de demografische jihad: de moslims planten zich veel enthousiaster voort dan de westerlingen. En dan is er de permanente doodscultus in de islam, zoals Hamas en vele andere groeperingen niet aflaten te demonstreren. Als ongelovige ben ik het met Benedictus XVI eens wanneer hij spreekt over de islam als een gewelddadige religie. Uit die godsdienst kan nooit een humane en liberale maatschappij voortkomen.
Is het niet logisch dat we met onze religiekritiek allereerst kritisch zijn voor onze eigen traditie?
Joost Zwagerman: Ja, maar het is doorgeslagen naar zelfverachting en politiek correcte kritiekloosheid jegens de islam. Een recent voorbeeld was een monoloog van Jan Mulder in het druk bekeken programma De wereld draait door. Binnen de ChristenUnie, die in ethisch opzicht rechts van de traditionele christendemocratie van het CDA staat, rees de vraag of een bepaalde jonge homoseksuele politicoloog wel een hoge functie in de partij kon hebben. Mulder pleitte, zijn stem in crescendo, voor een verbod op de ChristenUnie. Bij het publiek ben je dan de getapte jongen. Als iemand dan de nuance aanbrengt dat het CDA probleemloos homo's tot minister benoemt, dat de christelijke omroepen homoseksuele tv-presentatoren hebben van wie sommigen ook echt het gezicht van die omroepen zijn, terwijl in sommige moskee-en openlijk de homohaat wordt gepredikt, klinkt er boegeroep. Als Jan Mulder zou zeggen dat we dat soort moskeeën moesten sluiten, werd hij onmiddellijk van racisme beschuldigd.
Van Rooy: Er bestaat een liberaal christendom, dat is zelfs dominant. Een liberale islam bestaat buiten de studeerkamer van een paar naïeve zielen absoluut niet. Dat zeggen ons vele Arabische denkers die nu, vaak uit angst, vooral in het Westen verblijven. Overal waar de islam sterk staat, veroorzaakt hij problemen. Als men al niet onder elkaar vecht, met veel meer doden dan in het Israëlisch-Palestijnse conflict, vervolgt men wel christenen, zoals in Egypte, of steekt men scholen in brand, zoals in Pakistan, of omarmt men De Protocollen van de Wijzen van Zion. Wie de berichtgeving uit de islamwereld volgt, gelooft zijn ogen en oren niet. Wat in die wereld allemaal gezegd en gedaan wordt, tart werkelijk alle verbeelding, of het nu gaat over Joden, vrouwen, homo's of ongelovige westerse honden. Maar de schöngeisten bij ons richten hun hautaine moralisme alleen tegen mensen die dat alles aanklagen. Sterker nog, ze verontschuldigen diegenen die 'Hamas Hamas, Joden aan het gas' roepen en schieten op de Biedermann die meldt dat het huis in brand staat. De censuur en de zelfcensuur bij westerse politici, denkers en kunstenaars zijn immens.
Geert Wilders vergelijkt de Koran met Mein Kampf. Is dat niet extreem?
Van Rooy: De liefde was wederzijds. Hitler had een grote bewondering voor de kracht van de islam, met zijn eeuwenoude virulente Jodenhaat. Hij droomde ook al van 9/11: hij raakte in een delirium, aldus nazi-architect Albert Speer, toen hij zich voorstelde hoe de wolkenkrabbers van de Joodse wereldhoofdstad New York door kamikazepiloten in brand zouden worden gevlogen... Hitler en de islam: één front. Mein Kampf ligt dan ook in grote stapels in de boekhandels van Caïro en Teheran. Het huidige anti-judaïsme komt uit alle poriën van het Midden-Oosten gekropen. De Protocollen van de Wijzen van Zion zijn er springlevend en met geld van de Europese Unie staan de Palestijnse schoolboeken nog steeds vol Jodenhaat. Na extremistisch rechts heeft de laatste twintig jaar de linkerzijde haar duivelspact met de religie van het zwaard gesloten. De filosoof Michel Foucault verwelkomde Khomeini als bevrijder, de communist Roger Garaudy ging over tot de islam, Jean Genet ging zijn perversiteiten uitleven in Palestijnse kampen, en politica Anja Meulenbelt (SP) en de activiste Gretta Duisenberg vinden zelfs de discriminatie van de vrouw blijkbaar geen punt als het om de islam gaat, laat staan dat ze zouden malen om het scanderen van anti-Joodse leuzen. Dat Wilders de Koran met Mein Kampf vergelijkt, is zo gek nog niet.
De Britse liberaal en viervoudig eerste minister William Gladstone beweerde anderhalve eeuw geleden al dat er geen vrede zou heersen zolang 'dat boek' bestond. Dat klinkt als een koloniaal geïnspireerde uitspraak.
Van Rooy: Niet alleen Gladstone was bijzonder lucide toen hij opmerkte dat er geen vrede zou heersen zolang de Koran bestond, ook Gustave Flaubert wist van wanten en Winston Churchill was misschien nog scherper: hij zei dat de islam een religie van het bloed en de oorlog was en dat 'no stronger retrograde force exists in the world'. Al deze grote Europeanen spraken profetische woorden over de dodelijkheid van de islam, woorden waarvoor ze vandaag - zoals Wilders - vervolgd zouden worden. Flaubert schrijft in een brief: 'Ik eis in naam der mensheid dat de Zwarte Steen verbrijzeld, het gruis ervan in de wind verstrooid, dat Mekka verwoest en het graf van Mohammed onteerd wordt. Dat is de manier om het Fanatisme te ontmoedigen.' Daar is niets koloniaals aan. Vandaag spreken schrijvers als Ian McEwan, Joost Zwagerman, H.M. Enzensberger, Pascal Bruckner en Henryk Broder dezelfde taal, maar die denkers worden door de progressieve elite onmiddellijk als conservatief of reactionair weggezet - of koloniaal, om uw woord te gebruiken.
Zwagerman: Tom Lanoye verklaarde niet zo lang geleden dat ik gewoon moest toegeven dat ik rechts was geworden. De linkse intelligentsia vindt dat je de moslims, die toch al lijden onder discriminatie, in de steek laat als je hun godsdienst bekritiseert. Tom is een dierbare vriend, een generatiegenoot, iemand met wie ik een geschiedenis heb. Juist daarom is het voor mij zo choquerend om mee te maken hoe hij zich uitspreekt over islamcritici en prominenten met een moslimachtergrond. De manier waarop hij Ayaan Hirsi Ali heeft aangevallen! En als Mimount Bousakla lid wordt van de Lijst Dedecker, neemt hij haar dat kwalijk, omdat haar vorm van emancipatie hem niet bevalt. Het tragische daarvan is dat Tom Lanoye met deze openlijk beleden intolerantie, want dat is het, duidelijk maakt dat zelfbeeld en feitelijke politieke kleur niet meer op elkaar zijn afgestemd. Want wie is hier nu de conservatief? Dat is natúúrlijk Tom Lanoye. Terwijl hij van zichzelf denkt dat hij links en progressief is. Zoals hij tekeer is gegaan over Hirsi Ali, dat is het tragische verschil tussen zelfbeeld en feitelijkheid.
Van Rooy: Was je vroeger in de ogen van links bij de minste 'kleinburgerlijke deviatie' een fascist, dan ben je nu een racist als je kritiek uitoefent op een ideologie die een smerig mengsel van Uebermenschgevoel en slachtofferisme is. De westerse elite heeft de fatwa verinnerlijkt. In 1989 kon zelfs het door Khomeini uitgesproken doodvonnis de publicatie van vertalingen van De Duivelsverzen niet tegenhouden. Vandaag is één boze moslimstudent al voldoende om een lezing af te blazen of een uitgave ondergronds te doen gaan, zoals The Jewel of Medina van Sherry Jones. De enige moslim in het Britse Hogerhuis dreigde ermee tienduizend moslims te mobiliseren als een collega Wilders durfde uit te nodigen in een achterafzaaltje. Het bezoek ging niet door. (De Britse regering ontzegde Wilders toegang tot het land, nvdr)
Dus geen debat over dit onderwerp zonder dat Wilders mee aan tafel zit?
Zwagerman: Karel van het Reve schreef indertijd het essay De ongelooflijke slechtheid van het Opperwezen. Vervolgens kreeg hij een staatsprijs en een lintje van de koningin. De religiekritiek is in het christendom dus volledig geïnternaliseerd. Stel nu dat Geert Wilders letterlijk de woorden van Karel van het Reve had overgenomen, maar 'God' door 'Allah' en 'christendom' door 'islam' had vervangen... niemand had ze herkend, en als iemand ze wel had herkend, dan nog had men gezegd dat dit niet was toegestaan in het huidige klimaat. Wie God beledigt krijgt de P.C. Hooftprijs, wie Allah beledigt een proces.
Wilders verwoordt zijn kritiek wel erg bruut.
Zwagerman: Je moet jonge moslims steunen in het onderwijs en streven naar vrouwenemancipatie en aanvaarding van homo's binnen hun geloofsgemeenschap, maar daarbij moet je zeggen: u bent vanzelfsprekend van harte welkom, op voorwaarde dat u de democratische regels en wetten onderschrijft die voor ons allen gelden, zonder uitzondering des geloofs of des persoons. Tough love. Daar kijkt links al veertig jaar schichtig van weg. En dus kapen populisten als Wilders wat van oudsher linkse thema's zijn. Rechts heeft buitengewoon listig de leegte gevuld die links heeft achtergelaten.
Filip Dewinter zei onlangs in Knack: 'Vergis u niet: de islam is een veroveringsgodsdienst. Geef ze een vinger en ze nemen een hand, geef ze een hand en ze nemen een arm. Wat doen radicale organisaties zoals de AEL? Onze samenleving tot het uiterste drijven, kijken hoe ver ze te ver kunnen gaan: halal eten op school, apart zwemmen voor vrouwen - voor we het weten wordt hier de sharia ingevoerd. Op termijn is dat onze ondergang.' Dat klinkt nogal gechargeerd.
Van Rooy: Hoe pijnlijk misschien ook, ik ben het hier volledig met hem eens. De jihad wordt op verschillende manieren gevoerd, maar de oerchristelijk geïnspireerde Gutmensch is zich daarvan niet bewust. Hij kan zich het haatzaaiende karakter van de Koran eenvoudig niet voorstellen. De islam europeaniseert niet, maar Europa islamiseert. Het is een groot mysterie waarom westerse intellectuelen er een masochistisch genoegen in scheppen een onderdanigheid te betrachten in verband met de islam die zij ten opzichte van het christendom nooit hebben vertoond, integendeel. Hugo Claus of later Tom Lanoye werd bejubeld toen hij het katholicisme te kakken zette, maar waag dat niet te doen met de islam. Een Nederlandse arabist heeft ooit eens gezegd dat het uitleggen van de islam aan de gemiddelde naïeve westerling gelijkstaat met het geven van seksuele voorlichting aan kleuters: ze hebben geen flauw benul.
Is dat niet de verschrikkelijkste nederlaag van links, moeten toegeven dat Dewinter op dit punt gelijk heeft?
Zwagerman: Dat heb ik al gezegd in mijn vorige pamflet, De schaamte voor links. 'Vervreemd', dat woord gebruikte ik. De socialisten zijn doof gebleven voor hun eigen achterban. Wel hebben ze bij ons bijvoorbeeld eindeloos aan het onderwijs gesleuteld, in plaats van achterstandskinderen degelijk onderwijs te bieden in de traditie van de sociaaldemocratische volksverheffing. Veel al-lochtone kinderen komen uit een cultuur waarin het geheugen een centrale plaats heeft. Maak daar gebruik van, en laat ze niet verdrinken in hun veronderstelde zelfontplooiing.
Van Rooy: Natuurlijk faalt links volledig, individueel en collectief. Maar zolang arrogante zelfislamiseerders als Tom Lanoye en Kristien Hemmerechts geloofd worden, zal de politieke en culturele elite wel blind blijven. Blijkbaar is de rationaliteit bij veel progressieven verdwenen, zoals dat het geval was toen ze maar bleven geloven in de Sovjet-Unie of in een Europese vorm van communisme. Nu geloven ze in een Europese vorm van islam, terwijl alle teksten van die godsdienst bol staan van het fanatisme. Voor alle duidelijkheid: als ik die uitspraak van Dewinter billijk, weet ik natuurlijk ook wel dat zijn recente filosemitisme een daad van opportunisme is.
De avond van 11 september 2001 zag ik in Antwerpen een hoofddoekloos, bierdrinkend Marokkaans meisje dansen van vreugde. 'Ze' hadden eindelijk die smerige Amerikanen en Joden een lesje geleerd. Hoe moet het nu verder met de multicultuur?
Van Rooy: Het multiculturele samenleven is in een malaise geraakt, en elke burger ervaart dat elke dag en ziet het in zijn eigen wijk of in de grote boze buitenwereld. Van verrijking is geen sprake. De modale Belg is heus geen racist. Het is de islam die de boel helemaal verziekt. Het Vlaams Belang is er groot en de mensen zijn er cynisch door geworden: ziedaar het eindresultaat van een godsdienst die hoe langer hoe meer opdringerig wordt. In de jaren dertig van de twintigste eeuw zagen velen het gevaar van het nazisme niet en was appeasement troef, vandaag wil men het fascisme van de islam niet
Bron Iskander