donderdag 30 april 2009

KARELTJE IS EEN DOMKOPJE

KARELTJE IS EEN DOMKOPJE
Maar een domkopje, op onze kosten, dat ons allemaal met zijn dommigheden belast. Meer nog. Hij smijt zijn domheids-masker gewoon af zoals een karnavalszot dat doet, draait zich om en gaat over tot de orde van zijn dag. Ondertussen zitten wij met het imago van solo-slim spelers en collaborateurs van de verdrukking.
Ik wist niet, dat de bekering van Barones Mia Doornaert al zo ver gevorderd was, dat ze openlijk onze BuZa durft te bekritiseren. Dat staat niet goed voor haar volgend lintje. Of…zou ze, wegens haar Koninklijke relaties, iets meer weten dan de gewone inktkoelies? Zou het kunnen, dat Kareltjes dagen geteld zijn? Dat andere en lucratievere horizonten hem wenken? Dat zijn optreden in Génève zoiets was/is als dat wat een straathond achterlaat op het voetpad voor de deur van zijn weldoener?
Durban II is lijk een geprogrammeerde klapband. Veel lawaai, de schade is onherstelbaar maar het gevaarte Europa blijft op de weg. Islamisten hebben begrepen dat ons land een softie is, en dat hen niets in de weg zal worden gelegd…De reinigingsdienst zal de drol wel opkuisen.

Treurig
22-04-2009 - Mia Doornaert - de standaard
Bernard Kouchner deed de wereld gisteren kond dat de Iraanse president Ahmadinejad 'in zijn opzet mislukt was'. De slottekst van de zogenaamde DurbanII-conferentie was goedgekeurd en de Iraanse president had daar geen 'tekst van de haat' van kunnen maken. Lyrische ontboezemingen zijn we gewend van de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Maar in dezen is een kinderhand wel erg gauw gevuld. Is het warempel al een succes als een verklaring van een VN-conferentie tegen racisme geen tekst van de haat wordt?
Meer dan dat minimaal resultaat was overigens niet te verwachten. De dynamiek van de conferentie in Genève ligt geheel in die van de beruchte conferentie van Durban in 2001. Landen die tot de ergste overtreders van de mensenrechten ter wereld behoorden, dicteerden er de agenda. De slottekst van Durban heeft geen zier veranderd aan racisme en alle mogelijke soorten vervolging in de moslimwereld. En in Genève matigt die wereld zich opnieuw aan het Westen in alle toonaarden aan te vallen zonder ooit de hand in eigen boezem te steken.
De slottekst van Durban II is dan ook een ambigu en gevaarlijk document. Die ambiguïteit wordt goedgepraat met het argument dat compromissen onvermijdelijk zijn in de diplomatie. Dat klopt, maar hoe kan er een aanvaardbaar compromis bestaan tussen democratieën en dictaturen over fundamentele rechten zoals de gewetensvrijheid? Op dat punt kan men toch niet 'een beetje zwanger zijn'.
Daar schort het aan in de slottekst van Durban II, die onder meer 'islamofobie' en 'christianofobie' veroordeelt en daarmee bescherming van de religie boven die van de mensen plaatst.
De term islamofobie, laat dit nog gezegd wezen, is uitgevonden door fundamentalistische moslimregimes en imams, als wapen tegen hervormingsgezinde moslims. De notie wordt onder meer in het zogenaamd gematigde Egypte met groot 'sukses' gebruikt om moslimintellectuelen te doen veroordelen.
Waarom de Belgische minister van Buitenlandse Zaken donderdag zo nodig zelf dat resultaat luister moet gaan bijzetten, is een raadsel. Zeggen dat men het 'veld niet vrij mag laten' gaat niet op. De slottekst is al goedgekeurd. Zeggen dat hij 'weerwerk' gaat leveren, is een lachertje. Zijn toespraak zal alleen door de Belgische media uitgezonden worden. De onderdrukte massa's zullen hem niet te zien krijgen.
Hij gaat wel geloofwaardigheid geven aan een conferentie die, zoals Durban I, in haar toonzetting inging tegen het doel dat ze beweert na te streven. En de minister van een land dat zich zo 'Europees' noemt, distantieert zich van de meeste van zijn EU-ambtgenoten die verkiezen niet te gaan.
Maar het treurigste is dat hij aldus cachet gaat geven aan een tekst die als extra wapen voor onderdrukking kan dienen tegen hervormingsgezinde moslims. En dat dit vrijwel niemand iets kan schelen in dit land, dat alleen nog naar zijn eigen navel kijkt.
Bron Iskander.

MATHIAS STORME OP GEBARSTEN VOETSTUK

MATHIAS STROME OP GEBRASTEN VOETSTUK
Angeltjers aan het woord (en hoe!) met repliek van mezelf. Heb ik gelijk of heb ik gelijk!?
Geen eieren vandaag van den boer en ook niet van Matthias Storme


We hebben u gisteren doorverwezen naar een belangwekkend artikel van Matthias Storme, een van onze favoriete websteks, over de vragen die een kiezer normaliter zou kunnen/moeten stellen aan zijn kandidaat-vertegenwoordiger-van-het-volk in het Vlaamse parlement.
Voor Matthias Storme hebben wij veel respect, want die man stelt bereidwillig zijn grote intellectuele capaciteiten ter beschikking van de gemeenschap. Mocht hij op een lijst voorkomen, hij zou zonder problemen verkozen zijn. En de kwaliteit van het parlement zou zienderogen de hoogte inschieten.
Tot zover de lof. En nu iets helemaal anders.
Van de zeven vragen die Matthias Storme opstelde om aan de kandidaat-Vlaams volksvertegenwoordigers voor te leggen, onthouden wij vooral de zevende (de overige zijn belangrijke toetsen voor een revalorisatie van het parlementair democratisch functioneren, daar niet van) :
7° En tenslotte, last but not least: bent U principieel bereid om een onafhankelijkheidsverklaring door het Vlaams Parlement goed te keuren ? De vraag is niet of we die onafhankelijkheid nu moeten uitroepen, maar of we bereid zijn het wapen van de onafhankelijkheidsverklaring in te zetten in plaats van de Franstaligen een vetorecht toe te kennen op elke staatshervorming.
Zeer belangrijk is de ontsnappingsroute die Storme inbouwt : hij wil de onafhankelijkheidsverklaring gebruiken als een soort dreigwapen om de staatshervorming makkelijker te realiseren.
Ik vind dit verwonderlijk, dit is een stuk NV-A strategie en ook die van het groepje met de emotionele voorzitter die nooit juist begrepen wordt.
Avec tous mes respects : Je bent voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen en dan streef je naar een meerderheid bij de bevolking én bij de verkozenen. Mocht je daarin lukken om die te bereiken, dan zeg je ondubbelzinnig : "Wij verklaren Vlaanderen een onafhankelijke natie, enz" en nadien ga je aan tafel met de belgen en franstaligen en je begint zéér moeilijke onderhandelingen. Ook internationaal. Maar je vertrekt vanuit een klare uitgangspositie.
Vlaamse onafhankelijkheid gebruiken als een stok achter de deur om belgië overeind te houden, dat is een zoveelste kontdraaierij waar dit stukje Vlaanderen dat het mijne is, niet aan meedoet.
We zijn al 180 jaar gerold. Ik vind het genoeg. Vlaanderens Onafhankelijkheid uitroepen is onomkeerbaar. Jammer, Matthias Storme, ons respect blijft overeind maar uw strategie is niet de onze. En wij spreken enkel uit naam deze blog.
Savat

Repliek.

Waarde Vriend,
Of liever: Duurbare Waarde Vriend!
Het artikel van Prof. Mathias Storme , waarop U met chirurgische precisie reageert, liet mij achter met een onbehaaglijk gevoel, zonder te weten waar voor.
Omdat het van ‘hem’ kwam nochtans was ik niet achterdochtig. Want tot de lectuur van Uw reactie kon die man voor mij niets misdoen. Ik had hem een paar keer ‘de visu’ bezig gehoord en gezien, en voor mij stond op het spreekgestoelte, dacht ik toen, de nieuwe Dr. Aug. Borms. Jong, meeslepend en zeker zonder blad voor de mond. Verba volent, scripta manent?
Met de jaren (zie ik nu plotsklaps) verwonderde het mij wel een beetje dat die man aan zijn stoel, behangen met ezelsvellen, bleef plakken, veilig, geborgen en verzekerd van alle mogelijke Vlaamse sympathie, zonder risico’s. Zonder de stap te wagen naar de daadwerkelijkheid van de politiek, waar hij, volgens mij, zou ontvangen geweest zijn als de man -, nieuwe generatie - waar naartoe met ontzag en eerbied zou opgekeken worden. Door vriend en vijand.
Een enkele slip-of-the-tong, en hij staat bij mij als een standbeeld op een gebarsten sokkel. Omdat dat het achterste van zijn tong is? Weer een Vlaming uit de bovenlaag die halfwassen blijkt te zijn? Een die blijft hangen tussen droom en daad, omdat daar wetten staan, en praktische bezwaren?
Laat er geen twijfel over bestaan. Een lidkaart van het Vlaams Belang zal ie nooit meer halen of waardig zijn. Hoogstens ene van de Nieuwe Alliantie, maar dan ene met de driekleur diagonaal over de linker bovenhoek. Dat zijn de strafste, want met volgnummer aansluitend bij dat van de Bijna Slimste Mens ter Wereld. ’n Kuddegeest-nummer zonder risico voor de latere veremerking als Vriend des Konings.
Dank, beste duurbare vriend, voor Uw vrank woord. Hopelijk heeft het de vinger op de zere wond gelegd: op de bank van de lauwen zit men elkaar builen. De strijd voor Vlaanderen wordt daar niet gestreden in het echt. Het echte front, dat ligt vooraan. Maar om daar te toeven, moeten we mannen met ballen aan hun lijf hebben. Mannen met baarden zijn ook al goed, als ’t voor U gelijk is.
Zouden wij nu een paar mensen hebben kunnen doen inzien, dat ze niet mogen vergeten op 7 Juni, dat dit ons Land is?
André Baert/ Digitalia

EEN NIEUWE LENTE EN EEN OUD GELUID

EEN NIEUWE LENTE EN EEN OUD GELUID
Herman Gorter gebruikt de vol met symboliek geladen datum van 1 mei om er zijn onsterfelijk vers van die nieuwe lente met een nieuw geluid aan op te hangen. Waar het sedertdien hangt in al zijn stralende eenvoud.
Zijne Geiligheid Yvke Desmet, de Paus van de Linkse Kerk en tussen-in twee vlagen van zinsverbijstering ook nog hoofdredacteur van de DM is bescheidener dan Herman Gorter in zijn tijd. Zijne Geiliheid spreekt alleen van 1 Mei, hij maakt zeker geen allusie op een nieuwe lente die zou moeten in de lucht hangen, want voor een partij in de herfst, of zelfs reeds in de winter van haar bestaan, is elke gedachte aan vernieuwende frisheid als vloeken in de kerk. Zijne Geiligheid laat ook elke verwijzing naar een of ander nieuw geluid achterwege, terwijl hij zijn kennis van de Nederlandse taal bewijst door te schrijven dat de Rode Partij haar achteruitgang te danken heeft aan een resem van kleinere oorzaken. Ik zou eerder geschreven hebben dat ze dat an die dingen te wijten heeft gehad. Maar ja, als men zijn kwakje kwijt wil na een (weeral) zoveelste rijk-begoten dis.
Dat laatste weet ik niet zeker, maar aangezien zijn opstelletje al om 7 uur 05 gepubliceerd werd, is het bijna de logica zelf dat het de dag voordien werd geconcipiëerd. Ik stel mij zelfs voor dat het schema geschetst werd op de serviet van het restaurant waar het zatsel is doorgegaan. Zodat Smetje het handschrift van bepaalde tafelgenoten, die mee hebben helpen denken, later altijd als bewijs van hun medeplichtigheid kan boven halen. Hij alleen verantwoordelijk voor het pessimisme dat afdruipt van zijn geschrijf, een paar weken voor de verkiezing-der-waarheid? Hartroerend toch hoe hij het opneemt voor de struurvrouwe aan het roer van de SP! Zoiets moet hem vanwege Steve & Patrick de zekerheid van zijn broodwinning vooralsnog verzekeren.
Kan het Zijne Geiligheid behagen, als ik hem verzeker nergens en onder geen enkele omstandigheid aandacht te schenken aan de Partij die op 1 Mei in Antwerpen vol vertrouwen de plaatsvervangende meeting organiseert?
Trouwens, over 1 Mei zouden wij, Vlaams Nationalisten best niet te hoog oplopen. Want is het niet z`, dat de traditionele Vlaming het gewoonlijk opneemt voor de underdog? Maar dan moet ik weer toegeven, een immens lichamelijk genot te ervaren als ik mag neerschrijven: de Rode Broederschap als underdog….
Als ‘de kleine man’ nu zijn gading verder kan vinden in het Vlaams Belang, dan moeten wij toch goed zitten! LDD en PVV (Pest Voor Vlaanderen) rollen vechtend de trappen af van de Rechtbank. De CVP-weg-ermee probeert het nogmaals met dezelfde leugens. Blijft over: de Partij der Onkreukbaren.
Maar lees mee met Smetje….U ziet het wel waar ik hem een beetje heb menen te moeten helpen.
1 mei

Morgen lopen de laatste socialistische militanten traditiegetrouw onder hun rode vlaggen, al zal het nu niet met veel euforie gebeuren. De peilingen voorspellen immers unisono een erbarmelijke uitslag, de slechtste in decennia zelfs. Scoort sp.a meer dan 15 procent, dan zal men op het hoofdkwartier opgelucht ademhalen.

Dat is paradoxaal, want eigenlijk zijn de bij het haar erbij gesleurde omstandigheden voor de socialisten buitengewoon: een wereldwijde crisis, duidelijk toe te schrijven aan de hebzucht van een niet-gereguleerd en dolgedraaid financieel systeem in gang gezet door de linkse regering Carter, de weerslag op de reële economie, waar bedrijfssluitingen en saneringen aan de orde van de dag zijn, verzoorzaakt o.a. door de ‘delocaties’ waaraan de Rode Broeders via Europa intensief hebben meegewerkt. Op zo'n ogenblik zouden de critici van het wilde kapitalisme en de verdedigers van de sociale zekerheid hoogdagen moeten beleven, maar net het omgekeerde is het geval, want ze moeten spreken met gespleten tong vanwege de vele misbruiken/

Voor een groot stuk is dat te danken aan een decennialange regeringsdeelname: de socialisten worden tegen wil en dank geïdentificeerd met het establishment, de heren van Brussel die geen aanpak weten te verzinnen tegen de economische rampspoed.

En ook al zitten ze federaal in de oppositie, toch worden ze voor de onbestuurbaarheid van het land minstens evenzeer verantwoordelijk gehouden als CD&V, dat met zijn onhoudbaar gebleken staatshervormingsbeloften het federale niveau al twee jaar zo goed als lamlegt. Waarbij wij, Desmet, gemakshalve vergeten, dat de mislukking van die Staatshervorming vooral het werk is van hun geloofsgenoten aan de overkant der taalbarrière: ils sont demandeurs de rien, U weet wel!

Dan is het radicale anti-establishmentdiscours van andere partijen veel aantrekkelijker voor de kleine man om zijn ongenoegen te ventileren over een politiek milieu dat hij stilaan compleet irrelevant begint te vinden.

Sp.a zit ook in het hoekje van de verdediging, het behoud van de verworven rechten. Het nadeel is dat de meeste mensen die verworvenheden als vaststaande zekerheden beschouwen die er zijn gekomen spijts de linkse inhaligheid, als niet meer dan normaal, en hun stem geven aan mensen die iets nieuws beloven, hoe onrealistisch het ook moge zijn. Daar slaagt sp.a bijzonder slecht in. We weten perfect waar ze allemaal tegen zijn, maar het grote wervende alternatief kunnen ze veel moeilijker overbrengen.

Het is ook niet bevorderlijk voor de aantrekkingskracht dat de partij veel energie in haar eigen navel steekt, waarbij tal van schoonmoeders en -vaders er als de kippen bij zijn om Caroline Gennez met wat ontmoedigende woorden of keiharde kritiek onderuit te halen. Existentiële twijfel en zelfkritiek gaan zelden samen met goede verkiezingsuitslagen.

Yves Desmet
Politiek commentator
30/04/09 07u05

woensdag 29 april 2009

BOEKEN ALS TORENS VAN VUUR

BOEKEN ALS TORENS VAN VUUR
Kettingen zijn sterk. Net zo sterk als hun flauwste schakel.
En de flauwste schakel wil ik niet zijn in het doorgeven van de fakkel, die als een Olympische Vlam door het Oude Avondland trekt. Ik alleen kan de ‘Pieta’ van Michelangelo, achteraan in de Sint Pieter in Rome, niet beschermen. Dat te willen zou gelijk staan aan hoogmoed. Maar ik kan wel roepen, dat de Taliban eenzelfde symbool, namelijk een eeuwenoude Boedha ten aanzien van de ganse wereld, na voorafgaandelijke publiciteit, gedynamiteerd hebben.
Nu is het dynamiteren van symbolen voor een Vlaming niet nieuw. Ook het eerste IJzermonument moest er aan geloven. De daders zijn gekend maar nooit vervolgd. Want ‘daar lagen hun lijken als zaden in ’t zand – hoop op de oogst o Vlaanderenland’. Het mirakel is geschied: de oogst aan overtuigde Vlamingen is sindsdien gestaag gegroeid, zodat wij met de broedervolken, in wier taal op de vier hoeken van de Paxpoort gebeiteld staat Nooit Meer Oorlog – No More War – Niemals Wieder Krieg – Plus jamais de Guerre, de nieuwe strijd kunnen aangaan.
Daarover gaat onderstaande bijdrage, via Het Vrije Volk overgenomen uit The Brussels Journal dat, in het heerlijke Engels van Paul Beliën is gesteld, leesbaar is over de ganse wereld. Ook Iskander helpt mee het te verspreiden, en zo is de cirkel rond. Lees en geniet mee.

Waarom wij Duitsland nodig hebben


Fjordman 29 april 2009

Ik ben moe van mensen die druk bezig zijn deze wereldoorlog te verliezen omdat zij nog steeds geobsedeerd zijn met de vorige die al generaties geleden is afgelopen. Anti-nazisme is gemuteerd tot een permanente heksenjacht op een denkbeeldige vijand. Het idee dat "neo-nazi's" vandaag de dag een belangrijke groep vormen, is onzin.

De veruit allergevaarlijkste mensen zijn die van de Europese Unie, die druk doende zijn met de ontmanteling van de Europese beschaving en de uitbreiding van de grenzen van de EU tot in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, die hun eigen landen laten overspoelen met tientallen miljoenen moslims en andere vijandige vreemdelingen zonder raadpleging van de inheemse bevolking.

Dit maakt de EU tot de grootste criminele organisatie op deze planeet, die bezig is met de vernietiging van een compleet continent, de ontmanteling van de grootste beschaving die ooit heeft bestaan, en de autochtone bevolking vervangt door anderen. Ik heb dit al eerder beschreven in mijn boek "Defeating Eurabia", dat online beschikbaar is.

De Franse filosoof Alain Finkielkraut denkt dat "Europa gewoon niet van zichzelf houdt." Hij stelt dat Europa niet zozeer bedreigd wordt door krachten van buiten, maar eerder door het vrijwillig afstand doen van de Europese identiteit, zijn wens zichzelf te bevrijden van zijn eigen geschiedenis en tradities, enkel vervangen door de rechten van de mens. De EU is niet post-nationaal, maar zelfs post-Europees.

Naast de EU zijn de linksmensen de allergevaarlijkste lieden in de westerse wereld, die een jihad voeren om de eigen beschaving te vernietigen en samen met moslims optrekken om dit doel te bereiken. In tegenstelling tot de neo-nazi's zijn er niet alleen vele malen meer van dit soort mensen, maar zijn ze ook nog eens sociaal geaccepteerd en onevenredig vertegenwoordigd in de media en het onderwijs, waar ze systematisch zogenaamd "racistische" andersdenkenden het zwijgen opleggen door hun bronnen van bestaan en hun reputatie te vernietigen. Ze gebruiken een gefantaseerde bedreiging van "extreem-rechts" om de mensen die hen niet aanstaan te verpletteren.

Volgens dr. Aidan Rankin, is "anti-fascisme" het nieuwe fascisme van deze tijd. De zogenaamde anti-racisten en multiculturalisten zijn pure agressors met totalitaire neigingen; de mensen die zij onterecht aanvallen zijn het slachtoffer van een mislukt sociaal experiment, het allergrootste verraad dat ooit in de geschiedenis heeft plaatsgevonden:

"Progressieven (zoals zij zichzelf altijd noemen) gebruiken de beschuldigingen van racisme en fascisme als excuus om de verpauperde blanke gemeenschappen te treiteren en te onderdrukken, en ze op basis van ras isoleren in getto's. Voor blanke socialisten is anti-racisme een vorm van auto-racisme, gericht op leden van hun eigen ras die sociaal minderwaardig worden geacht te zijn. Het is, anders gezegd, een nieuwe vorm van snobisme en sociale uitsluiting […]. Hun ideologie laat het niet toe zich om individuën te bekommeren, behalve in de vorm van aanslagen of verkettering. Deze minachting voor het individu, met name van de blanke, mannelijke werknemer, staat de anti-fascististen toe om twee volkomen tegenstrijdige eisen te stellen: burgerlijke ongehoorzaamheid (met geweld) en een enorme uitbreiding van de staatsmacht […]. [Zij opereren] door een beroep te doen op fundamentelere psychologische impulsen, die van angst, jaloezie en haat. Anti-fascisme deelt met haar vermeende tegenstelling het geloof in de reinigende of oplossende macht van geweld. Ze delen ook een obsessieve preoccupatie met ras."

Een zogenaamd "tolerante" natie als Groot-Brittannië wordt meer en meer totalitair, naarmate zij "diverser" wordt, en soms verdenk ik haar ervan dat dit ook precies de bedoeling was. Het feit dat prominente groepen het christendom kunnen verachten, de vrije meningsuiting afbreken, wijdverbreide censuur en ideologische indoctrinatie toepassen, het kapitalisme haten, het concept van een allesomvattende staat bevorderen en overige bekende nazi-maatregelen ondersteunen terwijl zij hun tegenstanders als "nazi's" afschilderen, toont alleen maar aan dat de meeste mensen geen idee hebben van de ware aard van het nazisme. "Discriminatie" leidt niet noodzakelijkerwijs tot gaskamers. Wij hebben in het verleden heel wijselijk gediscrimineerd om te voorkomen dat moslims en andere duidelijk vijandige groepen zich in ons land zouden vestigen. Ik zou mij prima kunnen leven met de herinvoering van dat soort "discriminatie".

In de Verenigde Staten heeft de televisiepresentator D.L. Hughley op CNN beweerd dat de Republikeinse partij op "Nazi-Duitsland" zou lijken, omdat een meerderheid van hun leden blank zijn. Een "nazi" zijn betekent vandaag de dag "blank geboren en voor jezelf opkomen", niets meer en niets minder. In feite hoeft u niet eens meer voor uzelf op te komen: volgens sommigen is gewoon blank zijn en nog steeds ademhalen al voldoende.

Een van de mede-oprichters van de door de overheid gesubsidieerde, extreem-linkse, "anti-racistische" Zweedse organisatie Expo, Tobias Hübinette, schreef in 1996 het volgende: "Het is volkomen normaal om te menen en er zelfs van overtuigd te zijn dat het blanke ras in alle opzichten inferieur is, gezien zijn geschiedenis en huidige staat van dienst. Laat die westerse landen van dat blanke ras maar ten onder gaan in bloed en lijden. Leve de multiculturele, raciaal gemengde en klasseloze ecologische samenleving! Leve de anarchie!"

Hübinette is een "anti-nazi." Aangezien op zijn agenda blijkbaar een genocide op alle blanken staat, mag men ervan uitgaan dat een "nazi" dus een blanke mens is die zich verzet tegen zijn eigen uitroeiing. Hübinette is doorgegaan met het bevorderen van het "multiculturalisme" en heeft er zelfs prijzen voor ontvangen. Voor sommigen betekent "multiculturalisme" blijkbaar "dood aan de blanken en hun cultuur," niets meer en niets minder.

De toenemende golf van fysiek geweld gericht tegen blanken in westerse landen hangt nauw samen met een stijging van het verbale geweld tegen blanken door de media. Zelfs de "conservatieve" Zweedse premier Reinfeldt heeft verklaard dat de traditionele cultuur van zijn land "barbarij" is en dat al het goede uit het buitenland wordt geimporteerd. Als hij iets dergelijks had gezegd over een andere etnische groep op deze planeet zou hij onmiddellijk gedwongen zijn om excuses aan te bieden, maar kleinerende opmerkingen over de Europeanen en hun cultuur worden juist actief gestimuleerd.

Praten over "islamofobie" terwijl leiders en organisaties in de hele wereld zowat op hun rug gaan liggen om moslims te sussen, is een grap. De waarheid is dat, misschien na de joden, de mensen van Europese afkomst momenteel de meest gedemoniseerde mensen zijn op de planeet, die zelfs systematisch het meest basale niveau van waardigheid en zelfbehoud wordt ontzegd. Maar terwijl het antisemitisme door de media tenminste nog als een probleem wordt gezien, is anti-blankisme volkomen vanzelfsprekend.

Ironisch genoeg zijn zowel de zogenaamde zelfbenoemde "anti-nazi's" als die paar neo-nazigroepen die er zijn, beiden in de veronderstelling dat de nazi's "pro-blank" waren. Maar dat waren ze niet. Terwijl de joden en zigeuners bovenaan hun haatlijst prijkten, hadden ze het ook niet zo op met de "Slaven", zoals de Polen of de Russen, ondanks dat zij blanken waren en in veel gevallen zelfs veel blonder dan de heer Hitler. Het merendeel van de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in Europa warden niet-joodse blanken, ook al was het percentage van de joodse populatie dat werd geëlimineerd zonder meer extreem hoog. Terwijl de nazi's een meedogenloze oorlog voerden tegen andere Europeanen, hadden ze een uitstekende relatie met Arabische moslims. Eerlijk gezegd zou ik geneigd zijn te stellen dat het nazisme een vorm van jihad tegen de Europese beschaving was, en helaas een tamelijk succesvolle. Er is werkelijk niemand die ooit meer heeft betekend voor de vernietiging van het blanke ras dan Adolf Hitler.

Het idee dat de jodenhaat vanuit Nazi-Duitsland was "geïmporteerd" in de islamitische wereld is volkomen onzin, zoals aangetoond door dr. Andrew G. Bostom in zijn boek The Legacy of Islamic Anti-Semitism. Hij is tevens de auteur van het uitstekende boek The Legacy of Jihad.

Ook despotisme is heel gewoon in de islamitische cultuur en hoefde dus niet te worden "geïmporteerd." Sterker nog, in sommige opzichten is de islamitische cultuur aantoonbaar meer totalitair dan de meest totalitaire onder Westerse ideologieën. Zelfs de communisten en de nazi's, die de meest kwaadaardige ideologieën uit de Europese geschiedenis aanhingen, kenden geen principieëel verbod op alle vormen van figuratieve kunst, ballet en klassieke muziek. De fascistische leider Mussolini heeft nooit opzettelijk de vernietiging van de kunstwerken van Michelangelo en Raphael nagesteeefd, maar Islamitische jihadisten zullen dat wel doen zodra zij de kans krijgen. Het is slechts een kwestie van tijd.

Niettemin had het nazisme veel meer gemeen met de islam dan met het christendom, en de bewondering was en is wederzijds. In 2005 was Hitlers autobiografie Mein Kampf één van de top bestsellers in Turkije, na een boek over een Turkse nationale held die een atoombom op Washington laat ontploffen.

Tegelijkertijd heeft de Turkse premier Erdogan benadrukt dat islamofobie moet worden behandeld als "een misdaad tegen de menselijkheid," en is het bij wet verboden om over de Armeense genocide door Turkije te spreken. Zou een land, net zo groot als Duitsland, met een duizendjarige geschiedenis van ononderbroken oorlogvoering tegen haar buren en waar een boek van Adolf Hitler op de bestsellerlijst staat, worden bejubeld als een gematigd, christelijk land?

In 2004 heeft Erdogan de leiders van de Europese Unie gewaarschuwd/gedreigd dat zij een hoge prijs zouden betalen in de vorm van escalerend geweld door islamitische extremisten, als Turkije afgewezen zou worden als lid van de EU, die zich met zo'n afwijzing zou laten kennen als een christelijke club. Turkije is een lid van een islamitische club, de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC), die zich ervoor inspant om de hele wereld de Sharia op te leggen, en desondanks hoeven de Turken hierdoor niet uit te zien naar mogelijk escalerend geweld van christelijke extremisten. Diezelfde Erdogan heeft nota bene herhaaldelijk het idee verworpen dat er zoiets bestaat als een "gematigde islam."

Uit de acties van de vele Turkse en andere islamitische gemeenschappen in de westerse landen blijkt overduidelijk dat ze hier zijn om te koloniseren, niet om zich aan te passen aan hun nieuwe vaderland. Sommigen van hen hebben serieuze plannen op hun medeburgers op te blazen in jihadistische aanslagen. In 2008 werd een ouder lid van de Keulse gemeenteraad, Hans-Martin Breninek, bewusteloos gemept door jonge Turken en moest hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht worden. Hij was foldertjes aan het uitdelen die waarschuwden tegen de islamisering van zijn land en zijn eigen continent. Hoeveel autochtone Europeanen in Duitsland en elders zijn mishandeld, beroofd, verkracht of vermoord door bendes van moslimimmigranten is onmogelijk te zeggen, maar het aantal blijft snel stijgen. Het is hoog tijd dat wij zeggen: nu is het genoeg.

Ik ben mij ervan bewust dat er in sommige kringen nog immer anti-Duitse gevoelens rondwaren, maar ik deel die gevoelens niet. Mijn land was ooit door Nazi-Duitsland bezet, maar toch ik zie geen enkele rationele reden om de schuld daarvan in de schoenen van jonge Duitsers te schuiven. Ik zie ook dat de hedendaagse situatie radicaal verschilt van wat zij toen was en ik schep er geen genoegen in om toe te kijken hoe Duitsers in hun eigen huis worden vernederd door leden van achtergebleven stammen. Het hele Europese continent wordt inmiddels belegerd. De groepen die de inwoners van Berlijn en Hamburg beledigen en intimideren doen hetzelfde in Oslo, Kopenhagen, Amsterdam, Brussel, Parijs, Londen, Rome en Athene.

Duitsers zijn niet ineens "nazi's" of "extremisten" als ze zeggen dat ze er geen moslim-immigranten meer bij willen, punt. Ze oefenen slechts het recht uit om hun eigen grond op te eisen en hun eigen toekomst als een volk te bepalen. Duitsers hebben het recht om dat te doen, net zoals de Thais, Indiërs, Kenianen, Fransen en Italianen dat recht hebben. Diegenen die het omgekeerde beweren, zijn het kwaad en moeten als zodanig afgewezen worden.

Europa is niet compleet zonder de Duitse cultuur. Wij kunnen niets meer aan het verleden doen, dus moeten wij ons concentreren op de toekomst. Er is geen enkele reden om de Duitsers voor te stellen als de slechteriken van vandaag. Ze hebben nu een gouden kans om zichzelf te bevrijden en een positieve rol te spelen als verdedigers van de Europese beschaving, iets waar zij gezien de grootte van hun populatie en historische prestaties het volste recht toe hebben.

Maar bovenal, en juist vanwege haar geschiedenis, heeft Duitsland een nog grotere verantwoordelijkheid dan anderen om de verspreiding van de jodenhaat die onvermijdelijk volgt uit islamitische immigratie, een halt toe te roepen. De verdedigers van het multiculturalisme zijn direct verantwoordelijk voor de huidige verspreiding van nazi-achtige ideologieën in de Westerse wereld en tonen zich schaamteloze hypocrieten door het omgekeerde te beweren. Het verzet tegen de Islamisering in Duitsland is een goede zaak, niet alleen voor Duitsland, maar voor heel Europa. Om deze reden moeten wij met zijn allen het Anti-Islamisering-Congres steunen, op 9 mei aanstaande in Keulen.

Dit stuk werd eerder in het Engels gepubliceerd op The Brussels Journal. Met dank aan de vertaler.

Psssst
Natuurlijk sta ik volmondig achter de inhoud van de vermelde boeken. Er is echter een maar. De repressie indachtig, zou ik toch maar liever voorzichtigheid aanraden, en ze niet zelf kopen. Gewoon omdat de verkeerde literatuur toen, als die in Uw boekenkast werd gevonden, reden genoeg was om gans Uw interieur door het venster op straat te gooien, om het daar te zien verbrand worden met de rest van Uw huisgerief.....Deze keer zou er Uw steniging kunnen bijkomen, want op beledigen van de Islam staat de doodstraf…
Wat ik wel aanraad, en wel met een groot deel achterbaks genot daarbij, is deze boeken te gaan vragen in alle bibliotheken die U maar kent….Deze aankopen zullen de schrijvers financieel vooruithelpen, bij de bib-verantwoordelijken ergens, graag of niet, een lichtje doen branden, en U zult ze kunnen lezen. Samen met de vele andere bib-bezoekers, die elk op hun beurt voor nieuwe lezers zullen zorgen.
Ik moet echter toegeven, dat deze boeken bestellen bij Standaard Boekhandel of Fnac eveneens vruchten kan afwerpen, omdat al dat gevraag en getaal, de nodige aandacht zal losmaken bij zij die het nodig hebben..

DIT IS ONS LAND WIS EN WAARACHTIG


DIT IS ONS LAND WIS EN WAARACHTIG!

De verkiezingscampagne van het Vlaams Belang, ons aller belang dus, is gelanceerd. Eindelijk! Blij dat even de evidentie zelf onder de aandacht wordt gebracht!
En dat, beste lezeres, en beste lezer, is bittere ernst, en het gaat de verkiezingsuitslag ver voorbij. Want na 179 jaar Waalse & Brusselse verknechting tonen wij ons met geheven hoofd aan de wereld. “Dit is Ons Land!”
Het is de eviodentie zelf!
Natuurlijk is het ons land! Het is het land van onze vaderen en hun vaders vaderen. Dat willen wij zo houden en zo doorgeven.
Wij willen geen woud van minaretten die het stadsbeeld dat op onze netvliezen gebrand staat, verdringt. Wij willen niet onze straten delen met nutteloze hangjongeren die luisteren naar de codewoorden van vreemde heersers.
Wij willen werk, welvaart en veiligheid. Onder eigen besuur!
Wie dat niet kan helpen realiseren, die moet er uit! Zelfs al hadden ze ooit, met valse voorwendsels, 800.000 stemmen of meer. Of beloofden ze: nooit stemrecht voor vreemdelingen, of namen ze, uit eigenbelang, ooit paspoort-belgen op in hun gelederen. Het waren valse profeten! Zij waren nooit de oplossing, zij waren altijd al het probleem!
Benieuwd wat de minussen van de Linkse Kerk, de Oude Vermolmde Media en de stereotiepe roeptoeters van de kleurenpartijen nu weer zullen weten. Misschien staat morgen bij BlokWatch, het AFF of ander links gespuis, zelfs nu al te lezen, dat het Vlaams Belang Vlaanderen voor zich alleen opeist. Dat de anderen, zij dus + de vreemdelingen dreigen afgevierd te worden naar vernietigingskampen, enz. Brutaler kunt U het niet denken. Want zij zien niet, willen niet zien, wie die ‘ons’ zijn in de slogan. Zij, in weerwil van hun afkeer, horen daarbij, want zij zijn evenveel Vlamingen als wij, met evenveel rechten.
Maar ook met evenveel plichten. Het is fout vreemdelingen te verkiezen boven het eigen volk! Democratische en wettelijke plichten, voor ons, maar ook voor hen. Een land dat andersdenkende uitsluit, of in een ‘cordon sanitaire’ jaagt, is een verwerpelijke dictatuur. Maar dat snappen die kwistenbiebels niet. Eenheidsworst willen zij, eenheidsworst onder het vaandel ‘weg met ons’…
Als solidariteit diefstal wordt, dan geldt het recht op zelfverdediging! Dan zeggen wij: Stop! Niet verder! Dit is ons land!

Voorstelling campagne: ‘Dit is ONS land’

29.04.2009 13.43u –
Vanmiddag stelde het Vlaams Belang zijn nationale campagne voor. Onze partij trekt naar de Vlaamse en Europese verkiezingen van 7 juni onder de slogan ‘Dit is ONS land’. Met de ‘Dit is ONS land’-campagne maakt het Vlaams Belang duidelijk dat dit land van de GV, de gewone Vlaamse man en vrouw, is: ons volk heeft recht op een Vlaams, veilig en welvarend Vlaanderen. Slogan en beeld vatten perfect het programma van het Vlaams Belang samen.

Identitaire campagne

Tijdens de voorstelling gaf Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valkeniers aan dat onze partij met deze slogan naar de essentie gaat: Vlaanderen kan nog steeds geen beleid voeren dat is afgestemd op de Vlaamse noden. Of het nu gaat over welvaart en welzijn, over veiligheid of immigratie, België blijft de eeuwige struikelsteen en verhindert Vlaanderen zijn eigen toekomst in handen te nemen.

“Als Vlaams-nationale partij voert het Vlaams Belang doelbewust een identitaire campagne,” aldus Valkeniers. “Vlaanderen mag niet worden overgeleverd aan besluitloze en ruggengraatloze politici, aan (Europese) regelneverij, aan de francofone arrogantie, aan de nog steeds toenemende immigratie en islamisering, aan de stijgende criminaliteit of aan algemene verarming.” Filip Dewinter voegde daar aan toe dat ‘ons’ tevens het gemeenschapsgevoel, de Vlaamse natie, verzinnebeeldt.

Geloofwaardigheid

De campagneslogan ‘Dit is ONS land’ wordt begeleid door het onderschrift ‘Rechtuit betrouwbaar’. Volgens Bruno Valkeniers is net dat de essentie van de komende campagne: geloofwaardigheid. “De partijen die decennialang de sleutel van de toekomst in handen hadden maar verzuimd hebben deze te gebruiken, bieden zich nu opnieuw aan als dé oplossing voor alle problemen. Sorry, zij zijn niet de oplossing, zij zijn net het probleem,” zo luidde het.

Alle hens aan dek

Het inhoudelijke alternatief van onze partij – het ‘Vlaanderen eerst’-programma – werd afgelopen zaterdag in het Vlaams Parlement voorgesteld (link naar actueel 27/4: VB). Intussen zijn we ook op het terrein alomtegenwoordig: militanten en mandatarissen zijn al wekenlang in de weer met het opbouwen van! een netwerk van 2m²-borden, waarvan er uiteindelijk meer dan 3.000 zullen worden neergepoot.

Onze kernthema’s - Vlaamse welvaart door onafhankelijkheid, meer veiligheid, minder immigratie, aandacht voor het gezin - zijn meer dan ooit actueel. Tijdens de komende campagneweken zal het Vlaams Belang zijn troeven dan ook maximaal uitspelen: wij zijn en blijven een rebelse én geloofwaardige partij, verdedigen een glashelder programma en hebben de kracht van onze overtuiging.

Weldra vindt u hier een beeldverslag de campagnevoorstelling. Op onze verkiezingswebstek vindt u meer informatie over kandidaten, programma en activiteiten

Pssst
.

BESTUURD DOOR WRAKKEN

BESTUURD DOOR WRAKKEN
Tegen de tijd dat de Republiek der Vrije Herenigde Nederlanden ooit vorm zou kunnen krijgen, moet er duchtig gezuiverd worden in de rangen van de ministrabelen. Want als de soort die hieronder bij Elsevier in het nieuws komt, gemengd wordt met de soort die bij ons rondloopt en al niet veel beter is, dan ontstaat er een explosief mengsel, dat alleen nog vervoerd kan worden in pantservoertuigen.
Daarom, catalogeren, inventariseren, en afvoeren!
Kan alleen minister worden, hij die zijn volledig vermogen in onderpand geeft bij de ambtsaanvaarding en die voor iedere Eurocent die door zijn Ambt wordt uitgegeven, persoonlijk verantwoordelijk is. Anders gezegd: hij/zij wordt opgetild tot de Orde der Zelfstandigen, die slechts loon naar werken krijgen.
Wedden dat het aantal kandidaten drastisch zal delen?
Maar wat overblijft, zullen de echten zijn. Tot eer en welzijn van velen, maar niet van henzelf.
Utopia?
Inderdaad. Van wat hier voorafgaat, is er maar één zin die U effectief moet onthouden. Die over catalogeren, inventariseren en afvoeren. Daarvoor krijgen we de kans op 7 Juni! We moeten ze alleen afvoeren. Het catalogeren en inventariseren hebben ze zelf gedaan door op de kleurlijsten te gaan staan. Op lijst Nr 7 staan ministrabelen die in aanmerking komen om te besturen volgens het principe van de eerlijkheid. Maar ze moeten wel de kans krijgen….

Ministers gebruiken doktersbriefje voor duurdere auto
woensdag 29 april 2009 11:14
Zeker vijf ministers maken gebruik van uitzonderingsregels om zich in een ruimere, twee keer zo dure dienstauto te laten chaufferen. 'Het wordt een rage.'
Minister Guusje ter Horst kreeg wegens ongemak een duurdere auto
Lees meer over de dienstauto's van ministers
In het nieuwe nummer van Weekblad Elsevier, dat vanaf vandaag in de winkels ligt
Dat blijkt uit onderzoek van Weekblad Elsevier.

Met een briefje van de dokter bemachtigen steeds meer ministers een duurdere auto dan toegestaan. Officieel mogen zij zich laten vervoeren in een Audi A6 of gelijkwaardige limousine. Catalogusprijs rond de 50 mille.

Rage
Zo laten Camiel Eurlings, Guusje ter Horst, Maria van der Hoeven, Eimert van Middelkoop en Gerda Verburg zich rondrijden in een Audi A8, terwijl een A6 de norm is.

Door listig gebruik te maken van de voorschriften en uitzonderingsbepalingen rijden intussen zeker vijf ministers rond in de bijna dubbel zo dure Audi A8. Dit model staat voor circa 90.000 euro in de catalogus.
‘Het wordt een rage,’ verzuchten medewerkers van de bewindslieden. ‘Ze willen per se van de A6 naar een A8.’
Ingewikkelde formule
De dienstauto’s van ministers en staatssecretarissen vormen al jarenlang een gevoelig onderwerp. Voorheen was de regeling overzichtelijk. De dienstauto mocht qua cataloguswaarde niet over een bepaald bedrag heen. Sinds 2002 geldt echter het Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen. Daarin staat dat de kilometerprijs de limiet van 0,56 cent niet mag overschrijden.
Behalve met een ingewikkelde formule moeten de departementen tegenwoordig ook rekening houden met de milieuprestaties van de dienstauto. Dit is het gevolg van een motie van PvdA en GroenLinks. Het komt erop neer dat ze een auto moeten kiezen met het energielabel A of B.
Ontdekking
Om het enigszins overzichtelijk te houden, hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken – dat over de voorzieningen voor de bewindslieden gaat – en het Rijksinkoopbureau een lijstje gemaakt van auto’s die aan alle normen voldoen. Ministers mogen volgens een woordvoerder van het departement gebruikmaken van 1) een Audi A6; 2) een Mercedes E 200 of 3) een Volvo S 80.

Een aantal ministers houdt zich daaraan. Zij hoeven géén duurdere auto. Maar steeds meer collega’s denken daar anders over.
CDA-minister Camiel Eurlings van Verkeer was een van de eersten die ontdekte dat er meer mogelijk was dan een A6. Zijn chauffeur en hij rijden nu in een Audi A8 L, waarbij L staat voor verlengde carrosserie. De minister is behoorlijk lang. Een A6 was te krap.

De veel kleinere Maria van der Hoeven (CDA, Economische Zaken) kreeg ook lichamelijke klachten in haar A6. En dus kreeg ook zij een Audi A8.

Rugpijn
PvdA-minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor toepassing van het Voorzieningenbesluit. Maar zelfs zij stapte over op een auto die niet aan de normen voldoet: eveneens een A8. Haar woordvoerder: ‘Ze had eerst een A6. Maar ze zat beroerd. Niet in de zin dat ze misselijk werd of wagenziek, hoor. Er ontstonden rug-, spier- en gewrichtsklachten.’
Ook CDA-minister Gerda Verburg van Landbouw zag zich genoodzaakt tot een A8. Vorig jaar ontstond een relletje toen de NOS berichtte dat zij zich in een Audi A6 diesel zónder roetfilter liet chaufferen. De minister besloot haar leven te beteren en rijdt nu in een A8.
ChristenUnie-collega Eimert van Middelkoop van Defensie rijdt ook in een A8, omdat hij van de NCTb in een gepantserde auto moet rijden.
Door Eric Vrijsen

SAMENLEVING VOLGENS DE KORAN IN ZICHT


SAMENLEVING VOLGENS DE KORAN IN ZICHT
Als U, na kennis te hebben genomen van de video, waarop beelden van de rauwe werkelijkheid en die de mensen van Het Vrije Volk toch niet uit de duim hebben gezogen, nog met een gerust geweten ’s avonds in bed kruipt, dan bent U niet alleen doof en blind, maar daarenboven ook verstandelijk gehandicapperd…..
Voor mezelf kon ik alleen de bedenking maken; Goddank, het gaat, zo te zien, niet gepaard met oorlog, bloedvergieten, moord en verkrachting. Toch niet als alles blijft verlopen zoals het bezig is.
Tot ik, uit onbestemde achterdocht, nader inging op de niet alledaagse woordcombinatie ‘Islamitische Demografie’….gelinkt aan bijvoorbeeld de 5000 gratis (met belastingsgeld betaalde) oranje sjaaltjes voor Koninginnedag in Haarlem (NL). Goed gek! Bedacht ik: Zo’n gebaar is voor de geplande en in uitvoering zijnde veldtocht der moslim-legers het bewijs dat Europa zelf de koord aanreikt waar het zal aan opgehangen worden. Want ik ken een beetje mijn Geschiedenis van de Islam!
De veldtocht verloopt altijd ‘onschuldig’ tot een bepaald niveau van macht en aantal is bereikt. Dan wordt de druk stilaan opgevoerd, want macht hebben de overspoelde landen dan niet meer en nog een halve generatie verder zal de nog overblijvende restbevolking gewoon weggedrukt worden.
Wij kunnen daar echt iets aan doen. Hier en nu, nu het nog kan!
Samen zijn we sterk, om op 7 Juni het beslissend signaal te geven. Alleen met overtuigde onkreukbare Vlamingen in de Vlaamse Regering kan er weerwerk geleverd worden. Alleen de eigen overtuigde Vlamingen mogen wij afvaardigen naar Europa, om daar, samen met de Nationalisten van andere landen, eden dam op te werpen tegen de Turkse invasie en de massa-immigratie uit de Magreblanden. Er is maar één Nummer Zeven! En zeven is in onze Romeins-Joods-Christelijke beschaving een heilig getal!
Op zondag (de zevende dag van de week) zeven Juni moet en zal Lijst Zeven Vlaanderen geluk brengen!
Even de zotskap opgezet. Of dringt het bij U beter door met een lach en een luim?
Wat effe leuk is! In een islam-samenleving staan ongelovigen nog een trapje lager dan Christenen of Joden. (=Galgenhumor)
En wat al helemaal leuk is, is het totaal verbod op alcohol en varkensvlees; de 2 favorieten die om het even in welke vorm, niet weg te denken zijn uit het leven van elke Westerling.
En wat onze Dames en Juffrouwen gaarne zullen vernemen (en wat ook goed is voor het huishoud-budget) de (verplichte) boerka is een gewone onbewerkte en onversneden stuk stof, die slechts in een paar basiskleuren voorradig is. Gedaan dus met halve dagen winkelen en kiezen, waarvoor er so wie so veel minder tijd zal beschikbaar zijn, daar moslim-mannen getraind zijn op zalig niets doen, onderbroken af en toe door harem-activiteiten. Het werk, ondertussen, en de kinder-oppas dienen binnenshuis te gebeuren. Wij, de ‘kafirs’ zullen dienen te zorgen dat het BNP (Bruto Nationaal Product) op peil blijft.
Nog het meest tevreden zal de uitgangswereld zijn. Eindelijk zullen ze verlost zijn van dat nachtbraken, dat hemeltergend gekrijs dat muziek genoemd wordt (want totaal verboden, zelfs Chopin) en vooral van dat heidens copulerend jongvolk, de vieze blubber van de condoom-opkuis achteraf, holebi of homo-gedoe. Alleen theehuisjes zullen toegelaten worden, met telkens een hogepriesterachtig geval achter de toonbank..en waar tegen ‘handen op de tafel zondaars’ zal opgetreden worden met zweepslagen (voor de jongen) en met steniging (voor de meisjes), slechts in uitzonderlijke gevallen tot de dood er op volgt.
Nu ik bijna gedaan heb met nadenken, valt het mij in, dat voor ons regerend Koningdom, de islamisering de gedroomde uitkomst zou zijn, om zonder kleerscheuren afscheid te kunnen nemen. Niemand zal hen missen, zelfs niet om ministers te benoemen, want die zullen niet meer nodig zijn. De Kalief zal namelijk geen Roomse slippendragers kunnen gebruiken, maar wel een dozijn royale knusse, goed ingerichte woongelegenheden.
De klok tikt onverbiddelijk verder. ….We mogen niet doen alsof we het niet weten, of dat we niet verwittigd zijn. Want al lachend zegt de zot zijn waarheid….…

Islamitische demografie (schokkend!!!)


E.J. Bron 28 april 2009

De verovering van de hele wereld door de meest perverse, onmenselijke, seksistische, godslasterlijke, sadistische ideologie aller tijden is bijna onafwendbaar op komst en de regerende elites in Europa weigeren deze enorme uitdaging aan te pakken. Dat is onbegrijpelijk, net een vloek die het verstand van de politici in de westerse wereld benevelt.
Zie hieronder de enorme gevolgen van de islamitische demografie (VIDEO!!!!)

http://www.youtube.com/watch?v=XK1pnCldKZI

Het lijkt erop dat wij islamcritici strijden voor een verloren zaak, maar de aanhouder wint!!!!


Bron: www.gegenstimme.net

E.J. Bron in Het Vrije Volk

dinsdag 28 april 2009

OP ZIJN KOP GEVALLEN EN BLIJVEN BONSEN


OP ZIJN KOP GEVALLEN EN BLIJVEN BONSEN

Somtijds ben ik dol op spreekwoorden. Nu weer. De omstandigheden zijn ideaal; nu de verkiezingen er zitten aan te komen….Zo kan ik dubbel genieten van elk spreekwoord: Wie een put graaft voor een ander… weet alles van de tatami…….
Jean-Marie Dedecker komt in grote problemen na de overloperij van Dirk Vijnck naar Open Vld. Nu hij maar vier van zijn vijf federale Kamerleden overhoudt, verliest zijn partij LDD ook het statuut van fractie.

De gevolgen daarvan zijn niet te onderschatten. Eerst en vooral verliest Dedecker de dotatie voor zijn fractie, die net iets meer dan 21.000 euro bedraagt. Ook zijn persoonlijke toelage als fractieleider, 2.000 euro bruto boven op zijn loon als Kamerlid, is Dedecker kwijt.

Het ergst zijn wellicht de gevolgen voor het fractiepersoneel. Enkel erkende fracties hebben recht op fractiemedewerkers en op universitaire medewerkers voor de individuele parlementairen. Hun administratieve medewerkers mogen die wel behouden, en voor het spreekrecht heeft de nieuwe situatie ook niet al te veel gevolgen. Maar Dedecker verliest dus wel negen van zijn dertien man personeel in het parlement.

Dedecker reageert verslagen op dat nieuws. "Als dat waar is, zijn onze vleugels geknipt. Wellicht heeft Open Vld Dirk Vijnck alleen maar aangetrokken om ons te kortwieken." Dat wordt overigens ontkend bij de liberalen: "Vijnck is naar ons gestapt, wij hebben hem op geen enkele manier aangesproken." (Fabian Lefevere)
Bron DM

DURBAN II TREKT MASKERS AF


DURBAN II TREKT MASKERS AF

UN Watch zet hypocrisie van Durban II te kijk


Ingezonden 22 april 2009

Durban II, de conferentie van 's werelds grootste racisten, discrimineerders, haatzaaiers en Holocaustontkenners, is inmiddels alweer door de Iraanse President Ahmadinejad toegesproken die, zoals bekend, homo's bij trosjes aan kranen laat ophijsen en een atoombom op Israël wil gooien. UN Watch trok even het politiek correcte masker van Durban II weg en het was niet best wat daarachter tevoorschijn kwam.

Een vertegenwoordiger van de Lybische dictator kolonel Qaddafi (die via 1000 afgeslachte christenen een linkje heeft met Obama), mevrouw Najjat al-Hajjaji, is sinds de afgelopen twee jaar de voorzitter van het voorbereidend comité van Durban II, en werd onlangs zelfs gepromoveerd tot voorzitter van het hoofdcomité. Dat is een maandje nadat in haar land Lybië weer eens een stel ex-moslims werden gemarteld omdat ze zich tot het christendom hadden bekeerd.

Martelpraktijken in kolonel Qaddafi's islamitische "rogue state" Lybië zijn uiteraard niet van vandaag of gisteren. In 1999 bijvoorbeeld werden vijf Bulgaarsee verpleegsters en een Palestijnse arts opgepakt om als zondebok te dienen voor de besmetting van naar zeggen 400 kinderen met het HIV virus. De verpleegsters en arts zijn vreselijk gemarteld en misbruikt om een "bekentenis" af te dwingen en de martelingen gingen door gedurende hun verdere gevangenschap. De arts bijvoorbeeld verloor een oog en kampt nog steeds met verlammingsverschijnselen. Zij werden alle zes ter dood veroordeeld, maar dankzij de druk die President Bush op Lybië uitoefende mochten ze in 2007 in Bulgarije hun straf uitzitten en werden daar uiteraard vrijgelaten.

Durban II heeft dus een Lybische voorzitter. De stuitende hypocrisie van het door- en door foute Durban II werd voor de hele wereld te kijk gezet door UN Watch, die de Lybische voorzitter volkomen verraste door een slachtoffer van Qaddafi's martelpraktijken aan het woord te laten:

Lybische voorzitter:
En dan geef ik nu het woord aan de vertegenwoordiger van UN-Watch.
Slachtoffer van Lybische martelingen:
"Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik weet niet of u mij herkent... Ik ben de Palestijnse arts die geslachtofferd is door uw land, Libië. In de HIV-zaak in het Benghazi Ziekenhuis, samen met de vijf Bulgaarse verpleegsters... Deel één van de ontwerpverklaring [klop] voor [klop klop] de [klop klop klop] conferentie... [klop klop klop]

[klop]

Lybische voorzitter:
"Wil de spreker zo vriendelijk zijn zich te concentreren op de doelstellingen van de conferentie wanneer hij het woord heeft?! De gebeurtenis die u hebt genoemd valt niet onder één van de doelstellingen en de principes van de conferentie en is er in het geheel niet aan gerelateerd. Gelieve slechts uzelf te conformeren aan de doelstellingen van de conferentie, u heeft het woord nu."

Slachtoffer van Lybische martelingen:
"In deel één van de ontwerpverklaring voor deze conferentie wordt gesproken over de slachtoffers van racisme, discriminatie, vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid... Gebaseerd op mijn eigen lijden wil ik aanbieden hier enkele voorstellen te doen... In 1999 zo u zult weten, zijn de vijf verpleegsters en ik op valse gronden gearresteerd, jarenlang vervolgd, gevangen gehouden [klop klop] en [klop] langdurig [klop klop klop] gemarteld... [klop klop klop]

[klop]

Lybische voorzitter:
"Geachte spreker, als u zich concentreert op het onderwerp racisme, raciale discriminatie, intolerantie en xenofobie, dan geef ik u een kans en een mogelijkheid het woord te voeren, maar uitsluitend binnen het kader van de doelstellingen en principes van de conferentie. Echter, wanneer u welke andere gebeurtenis dan ook die buiten het kader van de conferentie valt te berde wilt brengen zult u wederom geïnterrumpeerd worden. En dan krijgt u niet langer de kans het woord te voeren. Dit is de allerlaatste keer dat ik u het woord geef. Gaat uw gang."

Slachtoffer van Lybische martelingen:
"Dank u wel mevrouw de voorzitter. Gebaseerd op mijn eigen persoonlijke ervaring wil ik een voorstel doen voor een amendement met het oog op genoegdoenings- en compensatiemaatregelen.
Eén. De Verenigde Naties moet landen veroordelen die kwetsbare minderheden slachtoffert, op valse gronden arresteert en martelt.
Twee. De landen die zulke misdaden hebben begaan moeten hun verantwoordelijkheid erkennen voor hun verleden en publiekelijk en zonder verhullingen een onverbloemde verontschuldiging aan de slachtoffers aanbieden.
Drie. In samenhang met artikel twee, paragraaf drie van de Internationale Conventie voor Burgerrechten en Politieke Rechten, dienen zulke landen voor de geleden materiële en immateriële schade een compensatie aan te bieden.
Mevrouw de voorzitter... Lybië heeft deze conferentie verteld dat zij geen ongelijkheid en discriminatie binnen haar grenzen kent, maar hoe verklaart u dan wat mij is overkomen, mijn collega's en mijn gezin? Zij hebben meer dan dertig jaar lang uw land gediend alleen maar [klop] om eruit [klop klop] geschopt [klop klop] te [klop] worden... [klop klop klop klop klop klop klop klop klop]

[klop]

Lybische voorzitter:
"Het spijt mij u te moeten onderbreken... Er is een verzoek, er is een opmerking gemaakt door Lybië over een maatregel van orde, [tot de Lybische vertegenwoordiger] u kunt nu spreken, mijheer."
[onhoorbare conversatie]
"Ik dank u zeer mevrouw de President, ik neem voor om de spreker het woord te ontnemen omdat hij buiten het kader spreekt van het document met de eindconclusie dat hier besproken wordt, dank u zeer."
[onhoorbare conversatie met Lybische vertegenwoordiger]
"Hartelijk dank mijnheer, ik dank de geachte vertegenwoordiger van Lybië en geef nu het woord aan de vertegenwoordiger van de Arabische commissie voor voor mensenrechten. U kunt nu spreken mijnheer."

——— De video registratie van dit onthullende drama is hier te bekijken. UN Watch is in 1993 opgericht om de Verenigde Naties te volgen in het naleven van de doelstellingen uit het UN-Charter. UN Watch heeft al eerder anti-semitisme, hypocrisie, censuur en vergoeilijking van martelpraktijken aan de kaak gesteld.

STAATSVEILIGHEID OP HET POTJE GEZET

STAATSVUILIGHEID 0P HET POTJE GEZET
I had a dream…Maar dan in ’t Vlaams. Want als je zwart (!) bent en droomt, ben je te goed voor deze wereld. Nu is het gevaar minder reëel, maar in 1944-45, toen was dat andere koek!
Die ‘dream’….Ik zag de ‘stillen’ van geheel het land, net als Moslims in de straten voor het Vrijdaggebed, als mieren samenstromen voor de poorten van alle ‘huizen van penitentie’ van het land. Die ‘hotels’ waren ondertussen zo goed als leeg, doordat alle gevangenen van vreemde etnische hertkomst verwijderd waren. Dat had een goede 7 dagen geduurd en alle chartermaatschappijen waren de koning te rijk door deze ruim bemeten en goed betaalde Overheidsopdracht. In de thuislanden was er een kreet van afgrijnzen opgegaan wegens het toeklappen van de ‘Sesam-Open U’ grotten, en bij het zien van deze ellendelingen, zodat aan velen de lust om te reizen verging.
De onderhandelingen met onze Noorderburen, om tegen betaling uiteraard, de overige gevangenen te huisvesten, schoten goed op, zodat de nieuwe Minister van Just-is-Just de nodiger schikkingen had aangekondigd om de ‘enkelband-gevangenen en de overige veroordeelden die wegens plaatsgebrek nog altijd vrij rond liepen en in goeden doen waren in hunvak, bijeen te brengen om op transport te stellen naar Nederland. Puur uit zuinigheidsoverwegingen, zeit-ie!
Dat Nederlands luik van zijn beleid, wist ie verder, was gesteund op het feit, dat de ‘inlichtingsdiensten’ volledig herschikt zouden worden. De vroegere vervolgden zouden nu hun vervolgers moeten inventariseren, klasseren en in verzegelde bewaring houden, tot alle dossiers waren uitgezuiverd die betrekking hadden op onschuldige burgers. De vrijgekomen ruimte in de ‘target-groepen’, nu er rechtaan-rechtuit voor gekozen werd om de Vlamingen in ere te herstellen, was inderdaad dringend nodig om de gangen van de vele vreemde mogendheden na te gaan. Onder de algemene noemer ‘godsdienst’ was er een leger van nieuwe Ambtenaren aangeworven, met de uitsluitende opdracht Allah-adepten van dichtbij en in hun moedertaal te volgen, in alle geledingen van de maatschappij, vooral in de politieke kleurpartijen.
Met Franstaligen en Walen waren geen problemen te voorzien: de bevoegdheden van de Ambtenaren beperkten zich tot het eigen grondgebied, en met het buitenland (Wallonië o.a.) verhoopte men in de beste verstandhouding verder te kunnen leven. Daarvoor stond de getroffen financiële regeling garant.
Van zodra bekend werd dat de Vlaamse Inlichtingsdiensten effectief ge-herstructureerd waren, kwamen de Collega’s van de Grote Mogendheden bijeen om afspraken te maken voor samenwerking. Voornamelijk in de Afdelingen ‘Industriële Spionnage’ en ‘Patrimoniumbescherming’ werden opbouwende samenwerkingsakkoorden afgesloten, terwijl in de Tewerkstellingsafdeling alle in de laatste jaren uitgevoerde ‘delocaties’ ongedaan werden gemaakt, wat een enorme terugvloed van kapitaal en arbeidsmogelijkheden met zich meebracht. Hiervoor werden de aansprakelijke vakbondsvrijgestelden verantwoordelijk geacht, zodat hun in beslag genomen zwarte spaarpotjes leeggeschud kunnen worden 10 jaar lang, iedere 1 Mei, op de te houden Familiebijeenkomsten van de Kleine Man.
Ik dacht, toen een vriendelijke omslag-met-inhoud, samen met een bos bloemen en een mandje met de meest uitgelezen wijnen uit Brussel werd afgeleverd ‘Wat kan het leven toch schoon zijn’. Zelfs nadat ik het briefje gelezen had, ondertekend door de Minister in persoon. Daarin stond het vriendelijk verzoek voortaan te laten om te schrijven ‘vuiligheid’, omdat de exacte benaming van de dienst die instond voor de veiligheid van alle burgers, de Staatsveiligheid was.
Maar helaas! Wat ik onder mijn ogen had, was De De Morgen on line van 23 april 2009 waaruit ik alleen kon besluiten dat dromen…making dreams, alleen in Amerika kan gebeuren, zo ver en zo weit, dat het niet meer te controleren valt Lijk alles dat in Amerika gebeurt, zelfs onder Obama...

Veiligheidsdiensten falen en bedotten elkaar

Uit een nieuw vertrouwelijk verslag van het Comité I blijkt andermaal dat de Belgische inlichtingendiensten slecht samenwerken en elkaar zelfs bedotten. De Concentra-kranten en De Tijd putten vandaag uit het rapport.

Het Comité I heeft bijna vier jaar lang onderzocht welke middelen de Belgische inlichtingendiensten inzetten om het wetenschappelijk- en economisch patrimonium van ons land te beschermen. Het Comité I besprak het eindverslag gisteren achter gesloten deuren met de senatoren van de begeleidingscommissie en de conclusies zijn hard.

Diensten schieten tekort in taak
De Belgische inlichtingendiensten schieten tekort in hun taak de Belgische economie te beschermen. Zowel de Staatsveiligheid als de militaire inlichtingendienst kampt met personeelstekort. De Staatsveiligheid wordt zelfs "kortzichtigheid" verweten, aldus De Tijd.

De Concentra-kranten focussen op een zaak die de slechte onderlinge samenwerking van de veiligheidsdiensten belicht. De staatsveiligheid nam in april 2003 een informant in dienst die door de militaire inlichtingendienst (ADIV) ontslagen was omdat hij een fantast was. De militairen "vergaten" dat te vertellen aan de staatsveiligheid. (belga/ka)
23/04/09 06u40

Bron DM

Pssst
De krantengroep die hier toch wel een beetje uit de biecht spreekt…..Ik heb het al gezegd, hé… Die van Thillo’s die zijn uit het goede hout gesneden! Wait and see! (De Funès, in La Grande Vadrouille)

DAVID TEGEN GOLIATH

DAVID TEGEN GOLIATH
In oorlog zijnde partijen oordelen op het waarheidsgehalte van hun mededelingen is een moeilijke opgave. Dat begint al met een koppel dat in echtscheiding is…..
Inzake Gaza is het nochtans relatief eenvoudig voor het Westen om op basis van eigen waarnemingen positie te kiezen, en om dus al-dan-niet hulp en sympathie rond te delen.
Als men nu eens, zonder voorafgaandelijke verwittiging, bekwame waarnemers ter plaatse stuurde? Of voorwaarde dat die neutraal zijn, geen vrees hebbe, de taal spreken, en zich vrij en zolang als nodig mogen bewegen op, in, onder elk na te trekken onderwerp. Desnoods met para-bescherming. Zelfs mogen/kunnen/moeten met de stofkam, als ‘ongelovige’, in moskeeën of bedehuizen onderzoeken en enquêtes doen.. Duurt de waarneming 1, 2, 2 6 of 12 maand: om het even, de wereld heeft tijd. “Spijt-optanten’ kunnen emigreren en krijgen bescherming. Zelfs positieve discriminatie…Hamas’ terreurtactiek in de Gazastrook

E.J. Bron 24 april 2009

De hieronder staande VIDEO legt de achtergronden uit van de Israëlische militaire operatie in Gaza en laat zien hoe de terreurorganisatie Hamas te werk gaat en zich achter de burgerbevolking verstopt om zodoende meer doden te provoceren. De video laat tevens zien hoe er wapens naar Gaza worden gesmokkeld en hoe civiele instellingen en mensen als schild worden gebruikt.

LINK (VIDEO): http://www.pi-news.net/2009/04/hamas-terrortaktik-im-gazastreifen/#more-56514

Maar in plaats van Israël te ondersteunen en de betrekkingen te verstevigen, grijpt Europa liever de Palestijnen onder de armen en veroordeelt de nieuwe Israëlische regering.

De Europese Unie heeft de geplande intensivering van haar betrekkingen tot Israël bevroren. ”We geloven niet dat de tijd rijp is om boven het huidige niveau van de betrekkingen uit te gaan”, zei de EU-commissaris van Buitenlandse Zaken Benito Ferrero-Waldner donderdag in Brussel. De EU reageert daarmee op de verwijdering van het vredesproces in het Midden-Oosten door de nieuwe rechtsgerichte Israëlische regering en op het doel van een Palestijnse staat

Bron: www.pi-news.net

Bovenstaand artikel werd uit het Duits vertaald door:

E.J. Bron.IN Het Vrije Volk

KOERDEN TURKEN ONDERZOEKSJOURNALIST GEVRAAGD

KOERDEN TURKEN ONDERZOEKJOURNALIST GEVRAAGD
Koerden en Turken beschuldigen elkaar van volkerenmoord….En dat niet sids vandaag.
Volgens mij moet dat zo moeilijk niet zijn, om in onze dagen, ter plaatse te gaan om de waarheid na te trekken? Op Google Maps zoeke men de exaccte locatie, men neme iemand van het niveau van ‘Vranckx’ maar dan iemand met een zuivere en geen gekromde blik.
Tussen Tigris en Eufraat, zegt U? Momentje, die streek komt ons bekend voor. Uit de Bijbel. Uit de Joods-Christelijke Bijbel, die al een 7000 jaar of zoiets oud is….Dat moet een paradijs zijn geweest, waar ooit Adam en Eva het levenslicht zagen. Nu verworden tot een rotsachtige woestenij?
Dat moet toch te traceren zijn….Hebben wij geen C14 koolstof methode of DNA-onderzoek om tot op het bot te onderzoeken? Het moet nu eens gedaan zijn, om die arme bloedjes van Muzelmannen te beladen met alle zonden van heel Isrël! Die kloosters (zie artikel), zijn die wel zo zuiver op de graat? Van paters en nonnekens weten wij anders in onze contreien ook wel een en ander! Dat ze de mensen dom hielden bijvoorbeeld. Is te zien aan onze kathedralen, onze schilders, onze kloosterbibliotheken! Het zal ginder wel niet anders zijn geweest!
Het zou natuurlijk ook kunnen, dat bloggers met ondermijnende meningen, de vergelijking gaan maken met de gebieden oostelijk van de Middellandse Zee, die, weeral volgens dezelfde Bijbel, ooit overliepen van melk en honing, maar die nu, uitzondering gemaakt voor wat door Issraël onlangs terug vruchtbaar werd gemaakt, zelfs zijn eigen moslim-bevolking niet meer kan voeden? Gaza, bijvoorbeeld, dat afhankelijk is van de voedselhulp uit Eeuropa….
Diezelfde ongelovige honden (in wording, wacht maar!) zouden zelfs durven beweren, dat de over Europa uitwaaierende moslims in luttel jaren tijds, hetzelfde zullen doen met Europa…Zij misbruiken daarvoor de woorden van een humanistisch grote socialistische voorman uit Leuven, die sprak van een zwerm meeuwen op een stort…Of was het een zwerm sprinkhanen op een korenveld? Enfin, het was iets in die richting, want, naar gewoonlijk, door betrokkene, die om zijn one-liners bekend staat, goed gezegd. Maar sinds die zwerm kaalvreters hem en zijn soortgenoten helpen in het zadel blijven, zwijgt deze staatsman sindsdien…Wijs als hij is….


Klooster Mor Gabriel: leugen en waarheid


E.J. Bron 20 april 2009

De ontkenners van de volkerenmoord op Armeense, Syrische en Griekse christenen komen steeds brutaler uit hun holen te voorschijn – met steun van de ”kwaliteitsmedia”,zoals in dit geval van de Berlijnse ”Tagesspiegel” van 19 april 2009

Zo probeert de steeds niveaulozer wordende krant pro-islam propaganda in een artikel over het rechtsgeding rondom het klooster Mor Gabriel in Turkije te verstoppen. De schrijfster is de ”Turkije-specialist” Susanne Güsten. Over de zogenaamde tolerante sfeer in de zuidoostelijke stad Midyat fantaseert Güsten:

Veel mensen spreken heel vanzelfsprekend vier talen: Koerdisch, Turks, Aramees en Arabisch.

Nu de waarheid: In de scholen werd het spreken en schrijven van de Aramese taal door de Turkse staat verboden. Kinderen worden bij overtreding brutaal geslagen. Wij zijn in het bezit van een uitspraak van een uit de omgeving verdreven vrouw, volgens welke zij en alle Syrische christelijke kinderen in een dorpsschool in de buurt van Midyat met een stalen roede tot bloedens toe op hun handen werden geslagen. Alleen, omdat een leerling in de pauze een Aramees woord op het bord had geschreven en niet meer op tijd kon uitvegen. In de christelijke kloosters vinden tot op de dag van vandaag politierazzia’s plaats om lesmateriaal in de Aramese taal te pakken te krijgen en om strafacties uit te voeren.

Zoals bijna op geen enkele andere plaats in Turkije is hier het samenleven van verschillende volkeren, religies en talen levend gebleven.

De waarheid: De christelijke bewoners van Midyat werden door de eeuwenlange islamitische heerschappij steeds opnieuw aangevallen, gedood, vrouwen en kinderen werden verkracht en tot slaaf gemaakt. De laatste grote aanval vond in 1915 plaats. Citaat uit het boek ”Tur Abdin 1915” van uitgeverij Bar Hebraeus, Nederland:

Het afmaken van de Syriërs in en buiten de huizen (van Midyat) duurde een hele week, kinderen en zuigelingen werden niet gespaard. Daarna verzamelden ze (de moslims) de lijken, kleedden ze uit, staken een deel in brand en gooiden de rest in bronnen.

Nu nog stuit men op veel plaatsen op de skeletten van de vermoorde christenen, uiteraard alleen als je ze zou willen vinden. Zo’n onderzoek is de broodschrijvers van de Tagesspiegel natuurlijk vreemd. Güsten in de Tagesspiegel:

…zo leven de dorpen in dit plattelandsdistrict vreedzaam samen. Er zijn hier christelijke, islamitische en jesidische dorpen, ertussen in staan oeroude kloosters…

De waarheid: De meeste voormalige christelijke dorpen in deze paradijselijke omgeving werden door moordpartijen en verdrijving ontvolkt; de islamitische daders hebben de dorpen in ruïnes veranderd, de vruchtbare velden liggen braak. De weinig overgebleven christenen (van een half miljoen nog ongeveer duizend) staan als ”ongelovigen” constant blootgesteld aan vernederingen en moeten nu nog bang zijn om hun bezittingen en zelfs hun leven te verliezen. Zo werden door islamitische moordenaars alleen al in de jaren-90 ongeveer 50 christelijke mannen in het district Midyat vermoord. De meeste moordenaars lopen, in overeenstemming met de Turkse rechtspraktijk die moslims ten opzichte van ”ongelovigen” begunstigt, vrij rond.

Maar nu voeren het klooster (Mor Gabriel) en enkele islamitische dorpen een verbitterde rechtsstrijd (…), het is een strijd die niemand wil… eeuwenlang konden het klooster en zijn islamitische buren het goed met elkaar vinden. Problemen werden opgelost door er met elkaar over te praten…

De waarheid: Het klooster had het gewaagd een muur om de gebouwen op te richten om de geiten van de Koerden ervan te weerhouden in de tuinen en de jonge aanplant van het klooster te komen en deze constant te vernielen.
Deze manier van verdediging van de eigen existentie van de dhimmi’s is de islamitische heersersnaturen een doorn in het oog. Zij wilden altijd al alles hebben. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld, toen alle kloosterbewoners in de zogenaamde Jihad op beestachtige wijze werden vermoord (zoveel over de merkwaardige bewering van Güsten: ”Problemen werden opgelost door er met elkaar over te praten…”), hadden de Koerdische families het zichzelf in de gebouwen gemakkelijk gemaakt en de waardevolle bibliotheek en andere gebouwen verwoest. Pas onder druk van de zegevierende geallieerden moest het klooster aan de Syrische christelijke kerk worden teruggegeven. Maar nu lijkt er opnieuw een gunstig tijdstip te zijn aangebroken om definitief van de gehate christenen af te komen. Het lijkt ook niets te helpen dat het klooster kan verwijzen naar documenten uit de Osmaanse tijd, volgens welke niet alleen het door de muur omgeven, maar een wezenlijk groter gebied eigendom van het klooster is.

Van het exacte grensverloop tussen de landerijen van het prachtige klooster en de armoedige dorpen in de omgeving had zich tot dan toe bijna niemand wat aangetrokken. Toen begonnen landmeters echter hun werk te doen (…) Om een paar hectare rotsachtige en onvruchtbare grond, waarvoor zich eeuwenlang niemand had geïnteresseerd, woedt sindsdien een strijd, die (…) de maatschappelijke vrede in Midyat bedreigt.

De waarheid: Zoals bijna overal ter wereld zijn de grenzen van landerijen ook in Tur Abdin (de omgeving waarin het klooster ligt) precies getrokken en in voldoende mate gedocumenteerd. Deze grenzen zijn echter in de loop van de door mevrouw Güsten bezworen ”eeuwen” van de kant van de moslims veranderd of helemaal opgeheven, waarbij bijna altijd de middelen roof, moord en gedwongen islamisering op basis van de Koran werden gebruikt.

Bijna alle dorpen in de omgeving van het klooster waren ooit christelijk en welgesteld. De omgeving tussen de Eufraat en de Tigris heeft niet voor niets de roep van paradijselijke schoonheid. Wanneer deze dorpen, die tegenwoordig door Koerden worden bewoond, door Susanne Güsten als ”armoedig met een rotsachtige en onvruchtbare bodem” worden omschreven, dan wil de journaliste van de nietsvermoedende lezer opnieuw een partijgenoot van haar scheve wereldbeeld maken: Hier het prachtige rijke klooster, daar de armoedige Koerden die onze sympathie zouden moeten hebben.

Maar afgezien van het feit dat de bodem in Tur Abdin buitengewoon vruchtbaar, het klimaat voor veldvruchten, fruit en dierenfokkerij ideaal is, hebben het de Koerden en de Turken aan zichzelf te wijten dat ze het niet tot dezelfde welstand hebben gebracht als de door hen vermoorde en verdreven christenen. De reden voor hun armoede ligt enkel en alleen in het roofzuchtige concept van hun voorbeeld Mohammed alsmede in de Koran; beide pleiten namelijk de mannelijke islamitische supermens van eerlijke arbeid vrij. Hij moet doden, plunderen en buit maken en de anderen voor zich laten zwoegen. Dit concept hebben de Koerden en de Turken in deze omgeving gevolgd. Maar de voorraden van de ongelovige vijanden waren als spoedig opgevreten, de dieren geslacht en de velden verwoest. Als men de ruïnes van voormalige rijke christelijke dorpen zoals Zaz of Aynwardo, om slechts twee van de honderd te noemen, nu ziet, zou je wel kunnen huilen. Ze getuigen van datgene wat islamitische heerschappij betekent: Dood en verwoesting.

Overigens heeft een groot deel van de islamitische moordenaarsfamilies de veroverde dorpen verlaten en is naar West-Europa gekomen. Hier worden ze door ”Gutmenschen” zoals Susanne Güsten en de redacteuren van de Berlijnse Tagesspiegel lekker verwend.

LINK: http://www.tagesspiegel.de/politik/international/Tuerkei-EU-Beitritt;art123,2776894

Bron: www.pi-news.net

Bovenstaand artikel werd uit het Duits vertaald door:

E.J. Bron IN Het Vrije Volk


Pssst!
Mor Gabriel….Zou daar geen verband bestaan tussen dààr en bijvoorbeeld de Normandische Mont St Michel? Of met de verhalen rond Sainte Marie-de-la-Mer in Zuid Frankrijk? Of met Santiago di Compostella? Waar is de Arabist die ons het verhaal brengt? Dàt zou pas begrip (in de goede maar meest in de andere zin) opbrengen voor de Muzelmanse wereld….Liefst te brengen door Rik Torfs, professor Kerkelijk Recht. Als vervolg-verhaal in het Parochieblad, dat gegarandeerd zelf op de Redactie (TV) zou belanden

ONZE BUZA PLEIT TEGEN DE ISLAM

ONZE BUZA PLEIT TEGEN DE ISLAM
Onze Hovaardigheidsbekleder van Buitenlandse en Binnenlandse familiaal-financiële Zaken heeft, Mussolini indachtig op de Conferentie van München (die op het nippertje net niet WO2 kon voorkomen) in Génève op de Durban II-Conferentie, de wereld met verstomming geslagen door …..zijn mond open te doen.
Lees, met taalfouten en al het artikel in De Standaard. Helaas, waar is der oude’ren fierheid nu gevaren….want de schrifstellers van heden beleiden godsdiensten, daar waar wij ze, in de goede oude tijd alleen konden belijden….Vandaar waarschijnlijk het verschil in de beleving…
Die Buza-Minister van ons en Mussolini…..
De gelijkenis is treffend. In woord en in beeld.
Het was mij deze winter al opgevallen, toen ik Zijne Hovaardigheid, met familie, rond Allerheiligen bezig zag op het kerkhof van zijn residentie-gemeente. Schuilend onder zijn breedgerande hoed, met donkere blik en lichte spot in de ogen, net niet op zijn stoere borst kloppend, kijkend in de lenzen van de BRT-camera die, met captaztiewagen en al daar toevallig voorbij kwam…Ik dacht: ‘Il Duce’è revenuoto per salvare la Patria’…Maar ik ontgaf het mij….Mussolini, op het einde van zijn leven, is bekend van zo’n sombere foto’s dreigende blik verbeten gelaatsstrekken, op weg naar de muur waar hij zou vallen onder de kogels van een paar mitrailleurs. Deze Mussolini hier liep nog altijd rechtopstaand rond, en zelfs aan de arm van zijn wettige ega, terwijl die andere, de echte, naast zijn maîtresse, beiden opgehangen aan de voeten, hingen te zwengelen aan de luifel van dat benzinestation in Milano…..Sic transit gloria mundi, dacht ik, en huiverde een beetje, in afwachting.
Zo ook werd de grote Mussolini
die heden ten dage een soort revival beleeft in Italia, maar dan niet van de kant van de vrienden van Berlusconi, hoe raadt U het! Links is hopeloos op zoek naar om het even welk houvast, zelfs via, zoals Marc Grammens beweert is het een jongere telg van het geslacht der Savoye’s, die nu populair geworden is, dank zij de Eerste Prijs in een…danswedstrijd. Kijk Kijk, des Coburgers nageslacht, in de persoon van Marie-José, de zuster van Leopold III en vriend des Führers, begint weer hoge toppen te scheren. Het zal Berlusconi nog spijten dat hij de verbanning heeft opgeheven…)
na de Conferentie van München alom geprezen om zijn staatsmanschap en de invloed op zijn vriend Adolf, om deze inschikkelijk te stemmen inzake de Sudeten-Duitsers en/of de Corridor naar Dantzig (Gdansk), die, in het licht van de latere wereldbrand, inderdaad maar voetnota’s in de geschiedenis zijn gebleken.
Voilà! En daar is de tweede symboliek! Onze Mussolini heeft zijn Arabische vrienden in Genève gewezen op een détail – die ze trouwens geweigerd hebben in de slotresolutie – waartegen ze zekerlijk niet mogen zondigenen niet mogen vergeten: de homo-wereld Heu, Ja, en als ’t een beetje kan, bij ons is er democratie, zijn er mensenrechten en vrije meningsuiting. Vergeet dat ook niet, vrienden.
Hitler mocht ook niet vergeten, dat de neutraliteit van Polen gewaarborgd was door Engeland en Frankrijk. Schending van dat principoe zou oorlog betekenen! En, hoe is ’t mogelijk! Hij vergat het toch en op 10 Mei 1940 stond Europa, inclusief Mussolini, voor voldongen feiten.
Naar Canossa gaan, Kareltje! Die uitdrukking moet U toch vroeger op school ook geleerd hebben.
Enne… voor ik het vergeet: Kareltje las zijn toespraak af van een briefje, zichtbaar zo fier als een gieter dat hij in het fransoos mocht speechen…La blegique sera latine, n’est-ce pas? En dat zal de wereld geweten hebben, zelfs op de dag van vandaag. Dat ik moest denken aan een gedresseerde aap, ligt waarschijnlijk aan mijn slecht karakter. Maar zeg nu zelf: fransoos willen spreken en Uw Berlaars accent niet kunnen verbergen, dat is toch na-aperij?
De Gucht verdedigt zich op racismeconferentie Genève
donderdag 23 april 2009 - Bron: belga - Auteur: kld
GENEVE - Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open VLD) heeft een toespraak gehouden op de Durban II-racismeconferentie in Genève. Hij verdedigde fel zijn keuze om daar aanwezig te zijn. 'Wanneer waarden en principes verdedigd moeten worden, moet je aanwezig zijn, dialogeren en participeren.'
De Gucht verwees daarmee naar de landen die niet deelnemen aan de conferentie of eerder deze week opstapten.

'Sommigen hebben ervoor gekozen om op deze conferentie de confrontatie aan te gaan', herinnerde De Gucht van bij het begin aan de toespraak van de Iraanse president Ahmadinejad eerder deze week. 'Anderen hebben gekozen voor afwezigheid. Wij kiezen voor engagement en dialoog.'

Enkele westerse landen, waaronder de Verenigde Staten en vijf EU-lidstaten, zijn afwezig in Genève. Ze vrezen onder meer dat de conferentie als forum voor racistische uitlatingen wordt gebruikt. In die redenering kan De Gucht zich evenwel niet vinden. 'Het is maar door onze standpunten op een waardige manier met elkaar te confronteren, dat we samen vooruitgang kunnen boeken.'

Verder in zijn toespraak, die een uur later dan gepland startte, wees De Gucht nog eens op de 'universele waarde van de democratie'. Hij benadrukte eveneens dat de mensenrechten tot doel hebben individuen te beschermen, en niet de godsdienst die ze beleiden.

België had in de slotverklaring, die dinsdag al aangenomen werd, ook graag een scherpe veroordeling van discriminatie op basis van seksuele geaardheid en een sterke verwijzing naar het Internationaal Strafhof willen zien staan, zo zei De Gucht nog.

In DM van 24 april: Namen noemen.
Durban II zet Joodse en Iraanse organisaties buiten
De Verenigde Naties hebben drie ngo's op de Durban II-racismeconferentie in Genève de deur gewezen. Dat meldde een VN-functionaris. Tijdens de conferentie was er sprake van storend gedrag én de verdeling van racistisch materiaal.

Onaanvaardbaar gedrag
Rupert Colville, woordvoerder van Navi Pillay, de Hoge Commissaris voor Mensenrechten, meldde dat het "onaanvaardbare gedrag" van twee Joodse groepen en één Iraanse organisatie tot de maatregel had geleid. Een Frans-Joodse studentenbeweging, een organisatie genaamd Coexist and Nade en een Iraanse groep speelden allemaal hun accreditatie voor de conferentie kwijt en geen van hen zal nog toegelaten worden op de conferentie.

Opruiend materiaal
De Iraanse vereniging werd "op heterdaad betrapt terwijl ze opruiend materiaal uitdeelde", terwijl de andere twee groepen betrokken waren bij het storen van de evenementen op de conferentie. Onder meer de anti-Israëlische toespraak van de Iraanse nummer één Mahmoud Ahmadinejad werd door de groepen verstoord. Colville zei dat ze ook andere willekeurige evenementen ontwrichtten. De VN-veiligheidsdienst had tevens bewijs dat de Franse groep "een gelijkaardige inbreuk" plande.

De Durban-conferentie vindt van 20 tot 24 april in het Zwitserse Genève plaats. (belga/bf)
23/04/09 18u34


Psst
Postuum verexcuseer ik mij tegenover de nagedachtenis van de Duce. Om zijn grootsheid (dat is onbetwistbaar, zelfs in het verwerpelijke) gebruikt te hebben om de kleinheid van een francofoon slippendragertje aan op te hangen. Contrast is een stijlfiguur in de stripwereld, de film of de misdaadromans, om een groot figuur beter te belichten door hem een onnozel bijfiguurtje mee te geven. Ik weet zeker, dat Benito, aan de arm van zijn Claretta, hierboven, mij een vriendelijk handgebaar schenkt. Als vergeving. Wat kan het hem ook nog allemaal schelen!

AANVAL IS DE BESTE VERDEDIGING

AANVAL IS DE BESTE VERDEDIGING

Speculatie over Israëlische aanval op Iran
LONDEN - Het Israëlische militaire apparaat bereidt zich voor op een massieve luchtaanval op nucleaire installaties in Iran, zo schrijft zaterdag de Britse krant The Times op basis van Israëlische defensie- en inlichtingenbronnen. Dergelijke acties werden de voorbije jaren al herhaaldelijk aangekondigd, maar dreigen met de nieuwe rechtse regering in Tel Aviv minder onwaarschijnlijk te zijn.
De Iraanse president, Mahmoud Ahmadinejad, reageerde schouderophalend op de nieuwe speculaties: op de 'Dag van het leger' in Teheran zei hij dat 'geen enkel land Iran zelfs meer zal durven bedreigen gezien de militaire sterkte van ons land'.

Volgens de door The Times aangehaalde bronnen is een luchtaanval, van zodra de regering-Netanyahu het licht op groen zet, een kwestie van dagen, 'mogelijk zelfs uren'. Een zegsman van de Mossad voegde wel toe dat elk ingrijpen van de joodse staat nagenoeg onmogelijk is zonder het fiat van Washington (al was het maar omdat de Verenigde Staten toestemming moeten geven om het Iraakse luchtruim te overvliegen, nvdr).

Eerder deze week had de Israëlische president Shimon Peres na een onderhoud met de Amerikaanse bemiddelaar voor het Midden-Oosten, George Mitchell, nog verklaard dat het conflict met Iran niet met militaire middelen kan worden beslecht.

Israël noemt Iran de 'grootste strategische bedreiging' voor zijn veiligheid. Netanyahu en de ultrarechtse minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman hebben het in verband met Teheran steevast over een 'existentiële' dreiging. Voor beiden is de 'zaak Iran' veel belangrijker dan (een oplossing zoeken voor) het conflict met de Palestijnen.

Steeds volgens The Times wil Israël de publieke opinie in eigen land via twee grootschalige burgerbeveiligingsoefeningen klaarstomen voor Iraanse vergeldingsaanvallen. Israël heeft 'meer dan tien doelwitten' in Iran in het vizier, luidde het.

Vorige zomer hield Israël in de Middellandse Zee al grootschalige militaire oefeningen als voorbereiding voor een luchtaanval op Iran. Bij die oefeningen lag het fictieve 'doelwit' op 1.200 kilometer - zowat de afstand tot de nucleaire installaties in Iran.

Bron DS 18/4 (16 u)

ISLAM IS EEN NATIONALE ZIEKTE

ISLAMVREES IS EEN NATIONALE ZIEKTE
Dat zegt een Rode Groene, of een Groene Rode, het verschil is onduidelijk, in Nederland (Rotterdam) er aan toevoegend, dat hij pleit voor inenting van de totale bevolking…
En als er straks verkiezingen zijn, zal hopelijk blijken dat de pestlijders elders zaten…
Ik zou zeggen: ‘Holland, let op Uw saack’ et…’Pour les Flamands la même chose! Want al wat geldt voor Nederland, geldt in miondere of meerdere mate ook voor Vlaanderen, maar met daar bovenop het Waals probleem. De Franstaligen willen altijd maar méér immigranten, die ze in Brussel of in Vlaanderen willen te slapen leggen. Niet bij hen, ziet U….
Weet U wat er in Poperinge in zo’n hopeloze situatie zou gevloekt worden? (Daarom is het ook Poperinge…) ‘Je zou er een aap voor in zijn kl.ten bijten’…..
Ik sluit mij daar volmondig bij aan….

Den Haag: 'De hoogtijdagen van het politieke obscurantisme'

Lucida 18 april 2009

Politici die niet met het virus van het cultuurrelativisme zijn besmet, kunnen slechts op de vingers van een hand worden geteld. Daarenboven behoort het schaamteloze sjoemelen met feiten inmiddels tot de core business van hun handelen. De afgelopen weken zagen we voorbeelden in overvloed waaruit blijkt dat de brute leugen dicteert.

Salafistisch Offensief
Het zal ons niet meer verbazen dat de meeste leugenachtige praktijken verband houden met de manier waarop de politiek zich tot de islamitische claimcultuur verhoudt. De voorbeelden van haar vervalsingpraktijken stapelen zich op. En voor de burger valt nauwelijks nog te onderscheiden wat wel en wat niet gelogen is.

In dit klimaat van liegen omwille van het liegen gedijt de huidige politiek het best. En met name ook belangenbehartigers van de meest uiteenlopende moslimgroeperingen weten buitengewoon behendig in te spelen op de aalgladde moraliteit die politici, ambtenaren en beleidsmakers inmiddels tot in de kleinste finesses beheersen.

Alleen al de afgelopen week werden we geconfronteerd met enkele krasse voorbeelden hiervan. Een van die kwesties speelde zich af rondom het disfunctioneren van islamprediker Tariq Ramadan, die door de gemeente Rotterdam voor een vorstelijke vergoeding is "ingehuurd" om zogezegd bruggen te bouwen tussen groepen moslims en niet-moslims, maar die in de praktijk juist opereert als aanjager van het salafistische segregatiedebat en zelf daarbij steeds gedurfder fungeert als ideologische splijtzwam.

Verschillende politieke partijen vonden het daarom noodzakelijk, mede als gevolg van vele verontrustende signalen die steeds maar weer over dit heerschap naar buiten komen, een onafhankelijk onderzoek te (laten) verrichten. Sommige partijen waaronder ook nadrukkelijk de VVD drongen zelfs aan op een abrupte beëindiging van de samenwerking tussen gemeente Rotterdam en Tariq Ramadan.

In het defensief
Inmiddels weten we dat het zover niet is gekomen. Vanzelfsprekend speelde Tariq Ramadan, zoals alleen hij dit kan, al die tijd de vermoorde onschuld. In die van hem zo bekende pose van vroom zelfbedrog, en buitengewoon loyaal bijgestaan door wethouder Grashof van GroenLinks, die nog voordat het vermeende onafhankelijk onderzoek was afgerond, zijn hand al voor Ramadans integriteit in het vuur had gestoken. Grashof dus, die na het verlossende woord zelfs zover ging door te stellen dat 'dat angst voor de islam een volksziekte is waarvoor een landelijke inentingscampagne nodig is.' Je moet maar durven!

Van een standvastige oppositie blijkt ook al geen sprake meer, want als er dan knopen moeten worden doorgehakt, maakt zich ook van haar steevast een dhimmitude tweeslachtigheid meester die met geen pen meer is te beschrijven. De VVD aanvankelijk namelijk voor een beëindiging van de samenwerking, stemde uiteindelijk toch in met het aanblijven van Tariq Ramadan. VVD-raadslid Van Tijn: "Hij mag blijven doen wat hij doet, alleen we noemen het geen bruggenbouwer meer."

De week ook waarin CDA'er Jack de Vries in NOVA mocht uitleggen waarom de islamitische legerpredikant Ali Eddaoudi toch niet uit zijn functie hoeft te worden ontheven. Staatssecretaris van defensie Jack De Vries: 'hij kan verschillende geloofsrichtingen goed samenbrengen.' Je zou eerder denken dat Ali Eddaoudi, zoals ook die andere prominente moslimbroeders, verduveld goed weet hoe hij uit geloofsovertuiging de boel dient voor te liegen.

En dan mag de VVD'er Paul de Krom, ook in NOVA, eerdere kromspraak van zijn partijgenoten zoegnaamd recht komen breien. Met quasi krijgshaftige taal liet hij weten, dat hij en zijn partij zich niet bij de beslissing van Jack de Vries zullen neerleggen. Hij zei Ali Eddaoudi totaal ongeloofwaardig te vinden, met op zich het terechte argument dat 'hij de eerste nog moet tegenkomen die in een sollicitatiegesprek zijn wereldbeeld totaal herziet.' Ofwel Paul de Krom zit domweg bij de verkeerde partij, ofwel ook hij meet met meer dan een maat.

De duivel met Beëlzebub uitdrijven
De politieke dhimmy'lite en de islam zijn als twee hoofden op een kussen. En daartussen slaapt het salafistische liegbeest dat met zijn zoetgevooisde woorden, met zijn binnensmonds geprevel en met slaapverwekkende wiegeliedjes, zoals 'islam is vrede' het volk zand in de ogen strooit.

Wie ook al jaar en dag hetzelfde kussen met het salafistische liegbeest deelt, is natuurlijk Job Cohen inmiddels benoemd tot de "khedive van Nederland". Deze submissieve Jood zorgt er samen met zijn salafistische satrapen voor, dat in 'zijn' stad niet alleen de leugen dicteert maar zelfs regeert. Dhimmitude grasduinend binnen de ondoorgrondelijke context van "The Art of Taqiyya", blijken de grootstedelijke sociaaldemocraten inmiddels elke schaamte voorbij. Een politiek ravennest bovendien, dat de belastingbetaler besteelt en het dan vervolgens onder het volk van eigen pluimage verdeelt.

'Gedegen cliëntelisme maakt afhankelijk dan wel medeplichtig' denken ze bij de PvdA, dus kunnen ook de andere grootstedelijke sociaaldemocraten niet 'achterblijven' in de dhimmitude experimenteerdrift. In Utrecht heeft de PvdA haar zwarte raaf Aleid Wolfsen prominent naar voren geschoven. Een sociaaldemocraat die zoals het een rechtgeaard regent nu eenmaal betaamt, behalve goed voor zichzelf zorgt, ook als eindverantwoordelijke leiding geeft aan het salafistische segregatiedebat.

Etnocentrische uitstapjes
In dit artikel eindig ik met de woorden: "Lang zal het niet meer op zich laten wachten of onze 'prachtwijken' pronken met straatnamen als het Mekkaplein, of Avenue de Bin Laden."

Nogmaals Rotterdam, waar bekend werd dat er dat na de oplevering van de Marokkaanse enclave "Le Medi" in Delfszijl, nu ook grootste plannen zijn voor "Le Riad aan de Maas". Een mono-etnisch woonproject in hartje Rotterdam dat een architectonisch hoogstandje moet worden, zodat de moslimse medelander zich op termijn, met volledig behoud van de eigen cultuur, ook in dit land thuis zal voelen. De Marokkaanse Rotterdammers Abderrahman Hassani Idrissi en Abdel Salhi schetsen het beeld van de toekomst 'een in typisch Marokkaans-moorse stijl van het wonen rond binnenhoven/patio's met zuilen en arcades en op het dak, tuinen en terrassen.'

Christiaan Snouck Hurgronje schrijft in zijn boek 'Mekka': "Het is alsof in de islam een dodelijk formalisme tot die natuur behoort, die men vruchteloos door de voordeur verjaagt, terwijl die tegelijkertijd door de achterdeur weer naar binnen sluipt…" En terwijl in eigen land met het overschot aan Marokkaanse jongeren geen land valt te bezeilen, –vaak zijn ze op het criminele af, liever lui dan moe- wordt onder valse voorwendsels de islamitische influx nog eens extra aangespoord.

Dhimmitude moordkuil
Werkelijk elk bedenksel wordt door de politieke dhimmy'lite uit de kast gehaald om vanwege een ziekelijke moslimofiele behaagzucht haar grenzeloze experimenteerdrift te kunnen rechtvaardigen. En natuurlijk mogen we hier als nieuwe media niets van zeggen want dan zijn we extreem rechts, xenofoob en haten we zogenaamd alle moslims. Maar er zal toch een moment moeten komen waar de wal het schip keert.

Tot slot, in sommige peilingen komt de PVV als grootste partij van Nederland uit de bus. Vooralsnog kunnen de gevestigde partijen het in hun arrogante onverschilligheid wegwimpelen met de dooddoener 'ach het zijn maar peilingen'. Maar vergis u niet! Steeds meer mensen hebben het helemaal met het pro-moslimbeleid van dit laaghartige leugenkabinet gehad. En die systematische onvrede zal bij de eerstkomende verkiezingen onvermijdelijk voor een politieke aardverschuiving zorgen.

Nu gaan veel van deze mensen nog gebukt onder een demografische scheefgroei die zich in nog geen twintig jaar in hun volkswijken heeft voltrokken. En ook al voelen steeds meer autochtone Nederlanders zich vreemdeling in hun eigen land, maar laat hun de woorden vrij vertaald naar Nederlands grootste dichter, dan aansporen in het stemhokje niet langer van hun hart een dhimmitude moordkuil te maken:
'Wat meet gij u dan toe,
o zotte salafistenprediker?
O, jihadistische tyran!
Schijnheilig stof en slijk!
Die dwingelandij pleegt
in een andermans wijk.
Gewetensbeul,
vrees de volkse wreker.'

VRT WEG ER MEE

VRT WEG ERMEE
Waarom, beste Luc Van Balberghe, besteedt U nog tijd en boterhammen aan de Nederlandstalige belse zenders? U schrijft er zelfs, de haren ten berge rijzend, een stukje over, omdat de Dames en Heren niet eens hun eigen taal zonder fouten kunnen schrijven. Precies alsof dat U verwondert!
Mag ik U en iedereen eerlijk bekennen, dat de geschreven pers in hetzelfde beddeke ziek is? Mijn ogen haperen en doen zich pijn bij het lezen. Op elke bladzijde staan er kemels die op de Lagere School tot blijven zitten zouden dwingen. Zij weiden uit… en zij beleiden een geloof…. Laat ons dan nog zwijgen over de inhoud, die, als U overal de druppelende spons van de indoctrinatie zou weghouden, zelfs de inkt van de letters zou doen verkleuren.
Als ik dan JOURNAAL van Marc Grammens doorneem, is dat een verademing. Op alle gebied. Zowel op gebied van taalzuiverheid, als op gebied van inhoud als van presentatie.. Marc Grammens is op zijn eentje evenveel waard als de rest van de papierwinkel. En Groeninghe-drukkerij, Kortrijk, die instaat voor dat prachtig druksel, zijn stomme flaminganten waaraan de repressie veel te vroeg heeft opgehouden aandacht te besteden. Althans zo denkt de Linkse Kerk. Maar aan de vrienden kan ik hun cataloog meer dan warm aanbevelen. Zij hebben meer in de aanbieding dan een Vlaams Nationalist in één leven kan verslinden!
Geef mij maar Internet – en Het Vrije Volk bijvoorbeeld! Of ’t Pallieterke, Vrij en Vrank.
Terug naar de Pers. Wat ik niet begrijp is dat niemand de opportuniteit grijpt om te drukken en te verkopen waarnaar de burger smacht…Eerlijke en correcte informatie, van uit alle richtingen van ’s Heren wegen: het goede van Obama, en het kwade. Het goede van de Islam (?) en het kwade. Het goede van de Taliban (?) en het slechte. Het goede over Gaza (?) en het slechte. Zo dat wij zelf kunnen oordelen, en dat niemand in onze plaats doet. De man die dàt aandurft is zijn broodje gebakken! Zodat wij niet moeten lezen dat ‘een man’ in Antwerpen een dodelijk schot loste op ‘een andere man’, nietszeggend dus. Maar dat er staat een Marokkaan schoot een Turk dood’…als er een Marokkaan en een Turk in het spel zitten.
Ik zou het lijstje nog oneindig veel langer kunnen maken – maar iets veranderen zal ik niet doen….Tenzij er op 7 Juni met Lijst N° 7 een mirakel gebeurt……Zodat er op Maandag 8 Juni het nieuwe Vlaams Parlement de zelfstandigheid uitroept…En de VRT – Weg er mee ten grave wordt gedragen. Wèg die mooie directiepostjes van het Rood Geboefte! Wèg die zoete ‘ons kent ons’ vriendjes en weg die mooie snoepreisjes tot eigen nut en vermaak van de kijker…. Wèg o vetbetaald nietsdoen binnen glijdende werkuren…Wèg het smullen aan rijk gevulde tafelen, op kosten van ’t gemeen….Wèg de broederschap der Nieuwe Belgen die staan aan te schuiven om ook hun cultuur-VZW rijkelijk te laten subsidiëren….
Ondertussen, over de VRT – Weg ermee. Zowel de inhoud, als de presentatie en de taalvaardigheid zijn….amateuristisch. Heb ik dat effe goed gezegd, Beste Luc Van bamberghe?
De uitspraak? Er is er maar één die volgens mij voldoet. Ze zou een voorbeeld-functie moeten krijgen. Maar dan schort er weer wat anders….Ik bedoel die afschuwelijke houterige chocolatten Trezebees die de Lotto presenteert….Perfecte uitspraak, uitzonderlijke helderheid van stem en buitengewone radheid van tong, terwijl ze toch tot in tienden van seconden nagetrokken, perfect verstaanbaar blijft. Op zo’n hemels schepseltje, zo weggeplukt uit de Afrikaanse brousse, mag je niet eens verliefd worden, want ze is de godin van de perfectie. En zoiets staat nu net op de loonlijst van de VRT! Ben ik nu racistisch geweest? Ik hoop het.
Ter wille van die ene goede geest, de boel sparen? Wee nie, want de rest is hopeloos.
Ach mensen! Gebruik toch Uw zap-machien! Zap toch naar zenders die de uitgangs-N niet binnensmonds Hottentots opeten (wat volgt? Ook de o zo gevaarlijke dt-uitgang weglaten?), die geen spraakgebrek hebben zodat alleen woorden met een Franse R- keelklank rollen en botsen, en surtout waar geen personeel aan bod komt die de kritische kijker vierkant staat uit te lachen met puberachtige frivoliteiten en zelf-bewieroking zonder einde of begin. Er is op de wereld nog wat anders dan Brusselmansen en Tom Barmensen! Of Mie Vogelsen!
Die omhooggevallen Dames en Heren de woestijn(vis) insturen en de speeltjes afnemen van die honden-bijtende-mannen. Tabula rasa! Maar daarvoor zullen we heel zeker moeten wachten op de Vlaamse Zelfstandigheid, zodat de Nieuwe Zender, met recht, reden bovenop de nodige fierheid zich de enige Vlaamse TV te wetyen, het etiket Vlaamse TV kan voeren.
En stop AUB die discriminatie met het ondertitelen van alleen het West Vlaams. Ondertitel alles. Is goed voor gehoorgestoorden en zelfs voor de pretentie van Grootstad-bewoners die ik niet durf te noemen…..…..

LEEUWEN HOUDEN VAN HUN LEEUWIN


LEEUWEN HOUDEN VAN HUN LEEUWIN
Met die leeuwin uit mijn titel is wis en zeker bedoeld ons aller Marie Rose Morel, die dezer dagen een titanenstrijd uitvecht tegen een dodelijke ziekte. Wat zij doormaakt, is haast teveel voor één mens alleen.
Met de leeuwen uit mijn titel bedoel ik al haar sympathisanten, de meesten uit onze eigen partij, het Vlaams Belang, maar ook de velen uit andere politieke partijen die met recht en reden een eerlijke andersdenkende Vlaming met respect behandelen. Vooral nu zij, het lachebekje dat we in har altijd gezien hebben, ineenkrimpt onder helse pijnen. Lichamelijk zeker, maar ook geestelijke. Wij wensen het onze ergste vijand niet toe.
Gistere, schrijft Frank Vanhecke op haar en zijn blog, was een rotdag voor haar. Zie hieronder. En net gisteren stuurde ik haar, zoals ik al zo dikwijls deed, een mailtje om haar te bemoedigen. Deze keer viel het wat langer uit, wegens de vele emoties mijnerzijds, maar ik weet zeker, dat zij mijn boodschap, eer eentje van de vele duizenden zal lezen zo gauw ze kan; en, naar gewoonte, persoonlijk een paar korte lieve woordjes terugsturen. Terwijl ze goed wert, dat wij van hieruit niet voor haar kunnen stemmen….
Gaarne geef ik hier onder aan iedereen de tekst die ik schreef, met de bedoeling dat er nog veel mails richting Schoten vertrekken. Al ware het maar uit zoete wraak, dat Marie Rose Morel, ooit in China om de rolstoel van Vader Morel te duwen op een zware handelsmissie, onder ‘leiding’ van de Philps, de Coburger en GVD ook nog in naam Graaf van Vlaanderen; door het protocol op geen 50 meter van die hansworst mocht komen….Iedereen kan kiezen naar wie thans hun warme belangstelling uitgaat.
Beste Marie Roos, Héy! Dag leeuwin,
Hier terug een oude sympathisant van uit het verre land van Berlusconi….U zit thans midden in een lastige periode, schrijft U op Uw blog. Heb ik gezien. Daarom deze lange mail. U leest die, al naar gelang U het kunt. Daarom is hij zo lang. Omdat hij dient om dikwijls te worden herlezen. Want ik weet dat ziekenhuisdagen vervelend kunnen zijn.
Mijn aanspreektitel, en beetje brutaal zegt U? Hoe anders zou U dees dagen willen aangesproken worden? Ik kan echt geen enkele andere aanspreektitel bedenken die voor het ogenblik beter bij U past. Een gekooide leeuwin, die op het punt staat uit te breken! Ik overdrijf toch niet!
U vecht als een leeuwin voor Uw jongens, U vecht bijna met blote vuisten om het blode bestaan en U ter binst vergeet U zeker niet Uw en ons aller ideaal. Als gelovige (Ja toch?) kent U de parabel van ‘de goede vrouw, wie zal haar vinden’? en al haar deugden, de een na de ander opgesomd in woorden van eeuwige waarde. Verwondert het U dan dat naast Uw eigen portie ongevraagde miserie, meteen ook de hulp, de vriendschap en de liefde van zovelen rond U, dubbel en dik verdiend zijn?!
Ik kon, als ik gewild had bij U in ’t gevlei te komen, ook nog gesproken hebben van diamant of briljant, maar dat zijn slechts uiterlijkheden. En aan uiterlijkheden heeft Vlaanderen al genoeg.
Wat ik in feite bedoelde te zeggen, was een woordje van dank voor het voorbeeld dat U onze mensen, en vooral de jeugd, geeft. Nooit opgeven! Vuist en voet de vane omtrent! Met mannen en vrouwen van Uw kaliber kan Vlaanderen eindelijk weer groot worden.
Beden,k, lieve Marie Roos, dat aan de andere kant van het Hooggebergte, waar U over moet, zonnige verten liggen, met groene dalen, blauwe lucht en gouden zonneschijn. Stel U heel eenvoudig de Alpen voor, en de Gothardo-tunnel, waaronder U door moet om in Italië te komen…Aan gene kant er van staan regen en wind, aan onze kant schijnt de zon….
Nog nooit aldus ervaren?
Doe er dan wat aan! Ergens in de loop van Uw herstelperiode en als de Dokters U eindelijk een vrijgeleide geven: spring in de auto (of slaaptrein) en neem de proef op de som. Of nog beter. Vlieg met Ryanair van Eindhoven naar Rome: U wordt afgehaald als een prinses! Wij bieden U, louter uit sympathie, verblijf voor (max) 4 personen in een Pauselijke droomomgeving, hartje Etrusken-land en middenpunt van wat ooit de Pauselijke Staten waren. Arm maar proper! Wij zijn een niet meer zo jong koppel en U zult als een van onze liefste kleikinderen zijn. Hier zijn bijna geen toeristen, en al helermaal geen Noord Afrikanen, geen brave maar ook geen andere, daarvoor is de streek veel te sober. De landelijke Italianen hier zijn lijk ons eigen broedervolk en uitleg waarom wij 2 vlaggenmasten hebben, is nooit nodig geweest. De Italiaanse driekleur, naast de Geel-Zwarte Leeuwenvlag, is een bekend verschijnsel. Vooral sinds de laatste Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. U hebt toch ook die leeuwenvlaggen zien dansen?
Kijk na, als U een dezer dagen wat mistroostig mocht zijn, naar BOLSENA, Assisi, Roma, Firenze, Sienna: alles binnen handbereik. Via Google Earth vindt U ons: Cassia Nord, Wij staan daar dagelijks te wuiven naar de vliegtuigen die de landing inzetten voor Rome. ..
Dromen, mijn beste Marie Roos, zijn bijlange niet altijd bedrog!
Ondertussen sta ik persoonlijk dagelijks op de bres, via een paar blogs onder telkens een ander pseudoniem, voor de voornaamste 2 standpunten van onze partij: Vlaamse onafhankelijkheid en inperking van de wilde immigratie. U vindt mij o.a. op
http://blog.seniorennet.be/digitalia/ ,
waar ik bij dat SeniorenNet slechts een van de velen ben die de pen driftig hanteren, (van uit het buitenland) Vlaanderen en onze mensen ten bate. Al kan ik met mijn geschrijf slechts een paar zielen doen nadenken…het loont de moeite. Vooral nu 7 Juni snel nadert. Op dat Senioren Netwerk bewegen zich heel wat van Uw supporters! .
Hou U taai, mijn beste! Het leven, (Guido Gezelle), is de strijdbanier tot in Gods handen dragen! Maar zoek ondertussen de zonnekant van ’t leven. De schaduw komt vanzelf…
..
PS. Mocht U in Juli of Augustus zo ver zijn om hier te komen verpozen
(geloof het of niet, Margareta van Parma, Landvoogdes der Nederlanden ten tijde van de Hertog van Alva kende de streek op haar duimpje. Zij is de ‘trait d’union’ tussen Nukerke (Oudenaarde) en Bolsena, een verhaal 1000 maal mooier dan de balkon-scène van Juliette & Roméo)
dan is het hier dikwijls processie van mensen uit… Schoten, Ranst, Zoersel, Nijlen, enz, allemaal regelmatige vrienden die we dan samen zouden kunnen trachten te ‘bekeren’….De wijntjes van Montepulciano, de Nobile bijvoorbeeld, zijn goddelijk en de ‘gnocchi’ die hier op 10 Augustus, de Nacht van Sint Laurentius (en van de vallende sterren) op lange tafels opgediend worden in de straten van ons stadje, zijn beter dan SOS PIET het ooit zou durven dromen…
U ziet: er zijn redenen te over om U te kunnen verwelkomen…...

Marie-Rose: We zijn toch geen mietjes!

Vandaag - niet voor de eerste keer - rare toeren meegemaakt met Marie-Rose. Deze ochtend was er eerst nationale campagnewerkgroep en daarna partijbestuur. Deze middag om 17u moest ik in Schoten zijn voor een dubbelinterview (lijsttrekker-lijstduwer Europa), samen dus met Marie-Rose Morel. Niets bijzonders zult U zeggen, maar dat is dan weer eens buiten de waardin gerekend.
Marie-Rose onderging deze namiddag de eerste in een reeks van 50 zware bestralingen. Heel optimistisch had ze toch het interview toegezegd, er zoals gewoonlijk van overtuigd dat ze alles aankan. Ik ben daar trouwens, wat haar betreft, ook hoe langer hoe meer van overtuigd, maar dat is een ander verhaal.
Het ging echter al mis toen ik haar in Leuven ging ophalen. Heel stilletjes (dat zijn we van haar zéker niet gewoon!) en wit rond de neus stapte ze in de auto. Het was de bedoeling om nog even het interview voor te bereiden, maar daar is alvast niets van in huis gekomen. Integendeel. De enige woorden die haar nu en dan over de lippen kwamen waren "nù stoppen!", waarna ik nog net de kans kreeg om de wagen langs de kant van de snelweg te plaatsen. De rest bespaar ik U.
Nog voor we Schoten binnenrijden heb ik heus wel door dat mijn lijstduwster écht wel ziek is, en wil ik het interview afbellen. Maar neen dus. "We zijn toch geen mietjes", klinkt het tussen misselijke buien in. Het interview en de foto's gaan dus door, 100% politiek over de Europese tema's, zoals afgesproken. De zeer vriendelijke journalist en de al even vriendelijke fotografe zien wel dat er iets mis is, maar hebben engelengeduld en blijven op en top professioneel. Ik heb het er wat lastiger mee.
Aan het einde van het gesprek vraagt de journalist of Marie-Rose nooit aan opgeven denkt, of aan het even staken van de politieke strijd. Ze antwoordt dat ze niet zou kunnen leven met de idee niet àl het mogelijke voor haar ideaal te hebben gedaan, "want er staat zoveel op het spel voor ons land en voor ons volk". En dan bedenk ik bij mezelf wat Jean Ferrat zo mooi bezong: "la femme est l'avenir de l'homme".
Hoe dan ook, dit blijft een interview om nooit te vergeten. Binnenkort te lezen in "De Zondag", terwijl U van uw ontbijt geniet.
En Marie-Rose heeft nog 49 bestralingen voor de boeg, en 6 chemo's tussenin en nog wat andere behandelingen. Daar zal ik toch regelmatig aan denken, de volgende campagnedagen wanneer het me misschien allemaal wat teveel wordt: niet klagen en niet zagen, want we zijn inderdaad geen mietjes!
http://www.frankvanhecke.be/