maandag 30 november 2009

ALS EEN LAM WORDEN WIJ TER SLACHTBANK GELEID

…en nog zouden wij onze mond niet mogen opendoen?
Het is hoog tijd, nu het nog kan en omdat de verarming als een sneltrein op ons afkomt, om het verzet niet alleen te organiseren maar vooral om het te bundelen. Over geheel Europa. Met Libië als voorbeeld voor de agressieve huichelachtigheid (nergens zo duidelijk gelezen en beschreven als hieronder) van een Khadafi, die onlangs in Rome 200 Italiaanse naïeve schonen uitnodigde, om hen gedurende 4 uur te onderhouden over de voordelen van de Islam, om hen dan met een exemplaar van de Koraân naar huis te sturen….Dat was zijn versie van wat die onnozele grieten hadden verwacht van een Duizend-en- éé-Nacht in koninklijk gezelschap…


Och ja! De klok terugdraaien kan niet. Maar om te beginnen zou men de kraan kunnen toedraaien om zo de buitengrenzen van Europa waterdicht te maken. Controleer dan opnieuw de binnengrenzen op een repressieve manier, en werk alle ‘illegalen’ buiten. De nieuwkomers kunnen alleen blijven als ze perfect, maar dan ook heel precies en perfect, ingeburgerd zijn, en mits ze tezelfdertijd bijdragen aan de algemene welvaart. Nieuwe ‘godsdiensten’ blijven in de privé-sfeer, en de voorheen bestaande worden in de Grondwet van ieder land ingeschreven. Nieuwkomers kunnen voor meerdere generaties ver, in geen enkel geval bekleed worden met een publiek mandaat of ambt : zij kunnen in geen enkel geval boven de oorspronkelijke bewoners verheven worden. Wie uitwijkt naar zijn thuisland, om daar de medeburgers te verheffen, wordt gesteund en betoelaagd.
De simpele mens ziet het allemaal zo simpel. Ik ook. Alhoewel daaraan moet toegevoegd worden; zij die het ‘verkloot’ hebben, moeten nu maar opdraaien voor de oplossing
Voor mezelf durf ik de vraag stellen: richt in elk land een niet-verplicht maar bindend referendum in over de migrantenkwestie, en de kwestie is meteen van de baan. Zie Zwitserland en het verbod op minaretten….
Bij een van de beste en de grootste van de bevriende bloggers (weeral als onverdachte sluikreclame voor Angeltjes) las ik vandaag iets dat, naar mijn gevoel, onvolledig is. Zij hadden het dan ook over Bruno Valkeniers (enfin, een van hun lezers : ik had het niet beter kunnen zeggen!) en zijn benadering om de schutkring te doorbreken.

In deze tijden ligt het begin en het einde van de macht bij de media. Communicatie en informatie zijn de sleutel tot de macht. Over het doorbreken van het mediacordon heb ik niets gehoord. Nochtans is dit essentieel tot het veroveren van enige macht en de mogelijkheid om het programma uit te voeren. Angeltjes, als voorbeeld, heeft dit begrepen. Om uit de schutskring te geraken zijn er veel ingrijpendere maatregelen nodig dan het oppoetsen van het taalgebruik.

Naar mijn gevoel mag, voor wat betreft de benadering van het Moslim-probleem, ‘de Pers’ goed en wel ‘de 4de Macht’ genoemd worden, maar dan moet hieraan onmiddellijk worden toegevoegd, dat ‘het volk’ dan de 5de en de Grootste Macht is! Nogmaams: zie Zwitserland, maar ook de Val van de Muur, de Praagse Lente, enz, enz…..

Sociale kosten van migratie in Europa (5)
E.J. BRON - 29 NOVEMBER 2009


”Wat de islamitische migratie Europa kost – Een afrekening met een mythe” heet een essay van Michael Mannheimer. Het gaat hierbij om het waarschijnlijk meest omvangrijke journalistieke onderzoek m.b.t. het onderwerp hoeveel de islamitische migratie Europa kost. Dit is het vijfde deel van een serie artikelen, waarin de kosten van migratie in Europa onder de loep worden genomen. Het onderstaande artikel is het eerste deel van drie delen waarin Italië als voorbeeld wordt genomen.
(Deel 1, 2, 3 en 4 werden door ondergetekende op respectievelijk 7, 8, 11 en 14 november op HVV geplaatst, zie de links onderaan het artikel).

Voorbeeld Italië

Iedere niet-westerse immigrant kost de Italiaanse belastingbetaler € 45.000,- per jaar.

Exorbitant hoge sociale kosten voor migranten, een historisch unieke hoge criminaliteit. De vorming van parallelsamenlevingen, terreur in naam van de islam: dit zijn de voornaamste gegevens van een migratiepolitiek, die ook in Italië voor een historische identiteitscrisis heeft gezorgd, aan het einde waarvan de islam de heerschappij zal overnemen als Italië niet wakker zou worden.

Italië is een van de landen die de kosten voor de enorme immigratie van moslims voor het publiek verborgen houdt. Daarom zijn ontbrekende of slechts ontoereikende feiten over de financiële kosten van de islamitische immigratie minder een uitdrukking van gebrekkig onderzoek dan veelmeer het bewijs voor een politiek gewenste antitransparantie van de kant van de Italiaanse politiek en ook van het grootste deel van de Italiaanse media en intellectuelen. Hun druk op de politiek om zulke cijfers toegankelijk te maken voor het publiek is slechts marginaal of helemaal niet aanwezig. Integendeel: net als in de andere landen van Europa plant ook links in Italië (dat uiterlijk met de ineenstorting van de Sovjet-Unie zijn doel van een communistisch Italië in duigen zag vallen) op de middellange termijn een omruiling van zijn eigen bevolking met hulp van islamitische immigranten. Deze hebben zichzelf tot nieuwe bondgenoot in hun strijd tegen Amerika en Israël gemaakt. Maar de moslims hebben hun eigen doelen: al 1400 jaar lang werken ze zonder onderbreking aan de realisatie van hun eigenlijke doel van hun religie – de islamitische wereldheerschappij (dar al-Islam) – hoe deze expliciet in de Koran staat beschreven en ook door hun profeet Mohammed meerdere keren werd bevolen. Tot nu toe zijn ze ver gekomen: de islam is met afstand de snelst groeiende religie ter wereld – en ook in de wereldgeschiedenis. Hij heeft al lang het Nabije en Midden-Oosten onder zijn controle gebracht. Nu is hij met veel succes bezig om ”de gouden appel” in te lijven – het Avondland Europa, dat hij land voor land bemachtigt. Leefden er in Europa in 1945 ongeveer 600.000 moslims, 60 jaar later bedroeg hun aantal (West-Europa) al 35 miljoen. Een enorme toestroom van islamitische immigranten, gepaard gaande met een exorbitant hoog geboortecijfer in alle Europese landen (trefwoord: ”Demografische Jihad”) evenals een blinde en onkritische tolerantie van de politieke elite en de links-groene ”goedmenschen” hebben ook in Italië de weg geëffend naar een unieke immigratie en bevolkingsverschuiving, die in werkelijkheid de kolonisatie van Italië door de islam is. Hier zijn de feiten.

Alle perken te buiten gaande sociale kosten voor islamitische immigranten

Ook in Italië wordt door de politiek en overwegend linkse intellectuelen het sprookje van de zogenaamd noodzakelijke immigratie verteld. Zonder deze zou, aldus de teneur van de voorstanders van immigratie, de Italiaanse economie binnen kortere of langere tijd instorten. Een impertinente leugen, zoals we kunnen zien aan de miljarden hoge sociale uitgaven voor immigranten in Scandinavië, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. En zo stort ook in Italië die gebedsmolenachtige bewering van de politiek en de immigratiemaffia – bestaande uit delen van de industrie (die buitenlanders gebruiken om de lonen te drukken) en ideologische voorstanders van immigratie van het linkse politieke spectrum – als een kaartenhuis in elkaar als we de ware kosten onder de loep nemen.

In Italië zijn de immigratiekosten de laatste decennia exorbitant gestegen. Schattingen gaan er van uit, dat iedere immigrant de Italiaanse belastingbetaler de ongelooflijke, maar realistische som van
€ 30.000 tot € 45.000 kost – wat overeenkomt met het salaris van een gemiddelde Italiaanse bankier. Niet eenmalig, maar ieder jaar opnieuw. Net als in de rest van Europa worden ook in Italië de etnische bevolkingen van de kant van de politiek, linkse voorstanders van immigratie en delen van de industrie over deze reële kosten belogen.

Omdat onder dit bedrag ook migranten uit Oostenrijk, Duitsland, Engeland, Nederland en andere westerse landen worden begrepen, die echter in de regel het Italiaanse sociale budget niet of slechts marginaal belasten, omdat ze hun eigen levensonderhoud voorzien, ligt het daadwerkelijke bedrag voor niet-westerse (en daarmee voor het overgrote deel islamitische) immigranten wezenlijk hoger. Het is aan de Italianen om ervoor te zorgen dat de echte cijfers boven tafel komen. Zonder overeenkomstige publieke druk op partijen en politici is dat waarschijnlijk niet te realiseren. Vooral onder de Prodi-regering zette Italië zijn poorten open voor een historisch unieke massa-immigratie. Met gebruikmaking van het argument van de grote behoefte van de industrie aan laag opgeleide arbeidskrachten en met de verwijzing naar het lage geboortecijfer en de toenemende vergrijzing in Italië werden miljoenen onopgeleide, taalkundig, cultureel en religieus niet te integreren mensen naar Italië gehaald om met hen uiteindelijk ook een politiek tegen de interesses van de werkende meerderheid van de Italianen te kunnen voeren. Want de nettolonen zijn niet alleen in Nederland, maar ook in Italië in de laatste 20 jaar nominaal nauwelijks gestegen, met inbegrip van de jaarlijkse inflatie zelfs feitelijk gedaald. Net als in Nederland kwam het ook in Italië tijdens die afgelopen decennia tot een enorme herverdeling van de rijkdom ten laste van de gemiddelde Italiaanse arbeider en ambtenaar: door de aanwezigheid van buitenlandse goedkope arbeidskrachten werd het werk over het algemeen goedkoper. Immigranten kregen hongerlonen die beneden het bestaansminimum lagen. Het verschil tot het bestaansminimum werd vereffend door meerkosten, die van belastinggeld werden gefinancierd. De Italiaanse bevolking voedt dus via haar belastinggelden de miljoenen (islamitische) immigranten en betaalt daarmee quasi omgekeerd haar eigen uitsluiting van betaald werk. Want het standaardargument van westerse politici en economische leiders dat immigratie alleen al van existentiële noodzakelijkheid zou zijn, omdat de autochtone bevolking geen laag werk zou aannemen, is schaamteloos en leugenachtig tegelijk. De waarheid is: ze kunnen het zich gewoonweg niet veroorloven om werk aan te nemen dat zó slecht betaald wordt dat je daarmee geen gezin kan onderhouden. Ik ga iedere weddenschap aan dat duizenden Italianen zouden solliciteren naar de baan van vuilnisman of rioolwerker als dat werk maar goed betaald werd.

Massa-immigratie naar Italië: de kolonisatie van Italië door de islam

De immigratie naar Italië is volgens het Italiaanse nationale bureau voor de statistiek (Istituto Nazionale di Statistica Istat) de laatste jaren dramatisch toegenomen. Volgens de gegevens gaat het op dit moment om de grootste immigratiegroei in de historie van Italië. Italië heeft al lang vanwege de niet meer te beheersen immigratiestroom een paar keer de noodtoestand uitgeroepen.

Op dit moment leven er in Italië (officieel) ongeveer 3 miljoen migranten. Dit betekent 5 % van de totale bevolking. Een derde deel daarvan is moslim. In vergelijking met de rest van Europa zijn dat extreem lage aantallen. Omdat in Italië het ”grijze” getal en de illegaliteit wezenlijk hoger liggen dan in de overige landen van Europa, is een gezonde scepsis tegenover deze getallen meer dan op z’n plaats.

10 % van alle nieuwgeborenen is van niet-Italiaanse herkomst. In heldere taal: het geboortecijfer van de immigranten is duidelijk hoger dan dat van de etnische Italianen. Hoe dramatisch de situatie in werkelijkheid is, verduidelijken de volgende feiten: de meerderheid van alle mannelijke nieuwgeborenen in Milaan heet tegenwoordig Mohammed, gevolgd door Omar. Een tendens, die we in alle andere Europese grote steden kunnen waarnemen in eenzelfde vorm. In Europa’s hoofdstad Brussel bijvoorbeeld is tegenwoordig al 57 % van alle nieuwgeborenen moslim en Mohammed de meest gebruikte voornaam voor mannelijke nieuwgeborenen. En in Groot-Brittannië heeft al in het jaar 2007 de naam Mohammed de tot dan toe meest gekozen voornaam John van de eerste plek verdrongen.

De afgelopen 15 jaar heeft de immigratie – wat betreft de oorspronkelijke landen van herkomst van de immigranten – zich duidelijk van Noord- en Zuid-Amerika en West-Europese landen verplaatst naar herkomstgebieden uit Afrika, de Maghreb, India en Sri Lanka. Islamitische immigranten vormen daarbij, net als in de andere West-Europese landen, de met afstand grootste groep. En ook in Italië treden de typische problemen aan het daglicht die in alle door moslims bewoonde landen van het westen zijn te zien: ontbrekende bereidheid tot integratie, religieuze discussies, parallelsamenlevingen, extreem hoge migrantencriminaliteit, extreme taalproblemen, extreme werkeloosheid.

Deze grafiek over het aantal buitenlanders dient met grote scepsis te worden bekeken. In Duitsland bijvoorbeeld leven in het jaar 2009 – inclusief de ingeburgerde immigranten – al meer dan 20 miljoen buitenlanders. Daarom kunnen we er van uitgaan, dat het effectieve aantal buitenlanders in de overige genoemde landen waarschijnlijk aanzienlijk boven de door Eurostat genoemde aantallen ligt.

Omdat het overgrote deel van de immigranten in Italië waarschijnlijk illegaal in dit land verblijft, zijn er geen realistische aantallen van de werkelijke hoogte van immigratie voorhanden. Maar in vergelijking tot andere Europese landen is het aandeel illegale immigranten in Italië niet alleen veel groter – ze worden ook minder vaak uitgewezen. In de eerste tien maanden van 2008 moesten maar 6000 illegalen Italië verlaten – tegenover 25.000 in Frankrijk en 8000 in Duitsland. Italië is voor illegale immigranten een zeer aantrekkelijke arbeidsmarkt. Velen komen op een toeristenvisum in Duitsland aan en trekken dan verder naar Italië, waar ze veel gemakkelijker zwart werk vinden. Dit bericht Laura Zanfrini, deskundige voor arbeid en migratie aan de katholieke universiteit in Milaan. De controles in Italië zouden, aldus de deskundige, wezenlijk zwakker zijn dan in veel andere landen in Europa. Zo zou het aandeel zwart werk in het zuiden van Italië in de bouwwereld en in de landbouw ongeveer 30 % en meer bedragen, bericht het statistisch instituut Istat.

Maar niet het zwart werken – en ook niet de zeer belastende immigratie van Oost-Europese immigranten – zijn het eigenlijke probleem van Italië. Roemenen streven noch in Italië noch ergens anders naar machtsovername.

Het centrale probleem van Italië is zijn sluipende ondermijning door moslims. De meesten zijn economische vluchtelingen, die wilden ontsnappen aan de mensonterende omstandigheden in hun landen. Maar in de Europese landen wacht (behalve werk) een andere, veel belangrijkere, taak op hen. Want door de klerikale en politieke leiders van de islam worden ze als welkome rekeneenheid gezien en ook als toekomstige soldaten bij hun duidelijke bedoeling om ook ooit van Italië een islamitische Godstaat te maken (daarover later meer).

LRUISBEELDEN WEG OF JUIST NIET ?????
Zaterdag en zondag 28 en 29 november zijn bewogen dagen geweest. Een beetje gelijklopend met het weer aan deze kant der Alpen. Turbulenties, zware regens, scherpe noordenwinden. Gevolgd door heldere opklaringen maar ook door geweldige donder- en bliksempartijen. Jupiter, de plaatselijke Oppeergod, moet dus redelijk ontstemd geweest zijn! Hier weliswaar geen overstromingen zoals in de IJzervlakte, maar gewoon hard weer. Maar dan weer die net iets te mild om de olijfplukkers weg te houden uit de boomgaarden. Taai volkje, die Italianen! Van de soort die bij ons in Vlaanderen al lang verschoven is naar de familiekronieken! Neem bijvoorbeeld onze vriend Marcello, gisteren zondag, Dag des Heren. Wordt niet gewerkt! Is, (zegt zijn wederhelft) iedere dag om 03,30 uit bed. Winters – ’s Zomers! Gaat om 05 uur de deur uit, verzamelt met anderen op de marktplaats om te gaan jagen op everzwijn. Is om 12 uur terug om zijn invalide verlamde vader (in een soort RVT) te verzorgen en eten te geven. Hij doet dat iedere dag, zowel ’s middags als ’s avonds, want verpleegsters zoals bij ons bestaan hier niet…Wie ziek is, wordt opgenomen, maar is verder afhankelijk van zijn familie….

En precies over dat volk wil ik vandaag berichten. Er staan nog wel een paar andere stukjes op het getouw, die ik daar voorlopig geparkeerd hou. Laat deze berichten maar wat sudderen. Om de lelijke woorden te schrappen. Denk aan het verbod voor moslim-minaretten in Zwitserland, waarover de TV gisteren met geforceerd ongeloof berichtte : zij hadden het anders gewild, en wij ook, zegde ze ons voor!
De rest van dit stukje zal in vetjes gezet worden, omdat U het niet zou missen. Want ergens anders zal het niet te lezen zijn, al is het een meesterzet!

De Lega Nord, even rechts nationalistisch als het Vlaams Belang, en samen met Berlusconi als BELEIDSPARTIJ in de regering, omdat Italië een democratisch land is, in tegenstelling tot ons land waar de haat en alleen de haat één partij uitsluit, heeft een wetsvoorstel ingediend om het kruisteken toe te voegen aan de officiële Italiaanse vlag (GROEN-WIT-ROOD).

Op die manier zou ‘Europa’ niet alleen, in zijn blootje gezet zijn door het kruisbeeld-verbod in de scholen waardoor Italië als één man in het verzet is gesprongen, maar als dit wetsvoorstel het zou halen, dan is er geen reden om er aan te twijfelen dat er eindelijk een georganiseerd verzet tegen de Islamisering op gang getrokken wordt. Dat de ‘reconquista’ waarop de zwijgende meerderheid lijdzaam zit te wachten, eindelijk zou ingezet zijn!

Even mijn wensen voor werkelijkheid nemend, zou ik kunnen schrijven dat de tijden rijp zijn voor deze symboliek : gans Italië is nog in beweging tegen de Europese bemoeizucht over de kruisbeelden. De Wetgever staat hoogst waarschijnlijk zeer positief tegenover het wetsvoorstel, die wellicht de weg opent voor de absolute meerderheid…..

Wordt vervolgd.

Wat vertelde Bruno Valkeniers over positief in de media komen? Waarom laat hij zijn fractie in het Vlaams Parlement geen wetsvoorstel indienen, om ook op de Leeuwenvlag een healdisch kruisteken verplicht te stellen? Gegarandeerd bijval bij pastoors, nonnekes en andere kerk- en steunpilaren van de CVP….Zelfs het Vaticaan zou de Vlaamse Zaak deze keer (noodzakelijkerwijze) genegen zijn! Zoiets zou de wereldpers halen….
Zo’n wetsvoorstel, zelfs al moet het sneuvelen, is heel wat efficiënter dan een brutale oneliner!
In ieder geval, voor de Islam : “a bon entendeur, demi mot suffit” ! Als signaal voor de moskee-bouwers zou dat kunnen tellen.
Wat er ook van zij: in alle de katholieke landen van Europa moet de fakkel worden overgenomen. Zwitserland en Italië gaan voorop! Het christelijk Europa heeft genoeg aan één Noord Cyprus!
Misschien betekent het zelfs meer dan we denken, dat Zwitserland geen deel uitmaakt van, de EU. Dat naast Groot Brittannië, die het ook ‘spuugzat’ is, nog andere landen volgen in het uittreden? Tot men in BruxSSel wakker schiet!?

zaterdag 28 november 2009

BEWIJS VAN GEORGANISEERDE ISLAMISERING
Onderstaand artikel, copyright, in De Standaard, neem ik alleen over voor zijn relatief hoge graad van objectiviteit. Ere dus wie ere toekomt. Anders zou ik deze heiligschennende daad niet hebben durven doen. Verre van mij dus om iemand anders’ pluimen op mijn hoed te willen steken, noem ik paard en man. In de hoop dat het bij mijn lezers overkomt als aanmoediging, om, moesten er regelmatig meer objectief gave artikels verschijnen, nog al eens meer de Standard te steunen. Opgepast! Geen abonnement nemen! Eén zwaluw maakt nog niet de lente!

Digitalia heeft alleen twee zinnetjes in vetjes gezet…Iedereen zal gemakkelijk begrijpen waarom…

Ook chapeau voor GAIA, (alhoewel er nog heel wat druk op de ketel moet bijkomen) dat zij de aandacht trekken dat Muzelmannen, als het hen goed uitkomt, een beetje inventief omgaan met hun geloofsregels Dit in tegenstelling met de BRT, die nog regeltjes bijmaakt…

Zo hoorden wij gisterenavond in het 7-uur nieuws, dat het slachten zelf, uitreligieuze redenen, niet mocht gefilmd worden. De reden zal wel meer geweest zijn om de gevoelige kijker, zoals dat heet, niet te verontrusten. Wat zijn ze dus weeral leugenachtig, vooringenomen en partijdig.

Michel Vandenbosch….door op zo’n suggestieve wijze de doodstrijd van die duizenden schapen te beschrijven, op wier netvlies voor de eeuwigheid (ja toch!) hun feestende moordenaars gegrift staan, geeft gij U er wel rekenschap van dat ene Theo Van Gogh kort geleden hetzelfde heeft moeten ondergaan? Denk er dus aan, dat als een Muzelman zich beledigd voelt, dat altijd met moord en doodslag moet gewroken worden. Er is zelfs meer! Door het gevoel beledigd te zijn, beledigt U meteen des Moslims beschermheren, onze eigenste Grote Geesten die het land besturen! Uw positie (en broodwinning) zou aldus eens vlug kunnen afkalven….
Omdat te begrijpen moet ge toch geen lam zijn, of een rund!

'Offerfeest is Vlaamse kermis'
• zaterdag 28 november 2009

• Auteur: Jochen Vandenbergh

In Antwerpen vierden zo'n 4.500 gezinnen het Offerfeest op een traditionele - en wettelijke - manier.Jimmy Kets
© Jimmy Kets
Moslims vieren onder toeziend oog van Gaia-voorzitter — ANTWERPEN - Bijna 4.500 moslimgezinnen offerden gisteren in Antwerpen een dier. De rituele slachting van 2.480 schapen verliep rustig. Behalve dan voor de schapen, zegt Gaia-topman Michel Vandenbosch.
Om de grote moslimgemeenschap in Antwerpen ten dienste te zijn, richtte de stad gisteren een tijdelijke slachtvloer in in de Zomerbar aan Park Spoor Noord. Daarnaast openden ook twee professionele slachtlijnen hun deuren. In deze drie slachtlocaties werden bijna 2.500 schapen en 170 runderen (de Turkse gemeenschap kiest meestal voor een rund als offerdier, red.) ritueel gekeeld.

Volgens de traditie schenken moslims één derde van het vlees aan armen en een derde aan de buren. Het resterende deel is bestemd voor een feestmaal met de familie. Zo vierden gisteren in Antwerpen bijna 4.500 moslimgezinnen op een traditionele en wettelijke manier dit religieuze feest.

Dat aantal gaat evenwel in dalende lijn. In een persbericht liet de stad Antwerpen verstaan dat steeds meer moslims kiezen voor een geldgift als alternatief voor een offerdier. 'Zeker onder jonge mensen zien we dat verschijnsel', vertelt Abdellatif Akhandaf, verantwoordelijke voor de slachtvloer in Park Spoor Noord. 'Maar dat betekent geenszins dat de traditie uitsterft. Elk jaar worden de wachtrijen langer, want de moslimgemeenschap wordt almaar groter. Wij hebben grote gezinnen en ook veel nieuwkomers hangen ons geloof aan. Bovendien kunnen steeds meer moslims zich een offerdier permitteren.' Volgens Akhandaf kost een schaap offeren een gezin tussen de 100 en de 250 euro.

Tegen de voorschriften

Michel Vandenbosch, voorzitter van de dierenrechtenorganisatie Gaia, was gisteren aanwezig bij het offerritueel, als voorzitter van ADWA, de Adviesraad Dierenwelzijn Antwerpen. Hij zag het slachten met lede ogen aan. Vandenbosch wou nagaan hoe nauw moslims het nemen met de dierenrechten.

'Dat dit wordt toegelaten, is onvoorstelbaar', klonk Vandenbosh scherp. 'Ik ben verontwaardigd in hun plaats. Deze moslims houden zich niet eens aan hun eigen halal-voorschriften. Die zeggen dat een schaap niet mag zien hoe een ander schaap wordt gekeeld. De schapen stonden er nochtans met hun snuit naar elkaar.'

'Hun eigen regels lappen ze aan hun laars en niet één moslim protesteert. Neen, allemaal maar lachen en plezier maken terwijl ze een dier kelen waar de kinderen bij staan. Pure normvervaging. Het Offerfeest is gewoon een islamitische variant van onze Vlaamse kermis maar dan met dierenleed met een geloofssaus als excuus.'

Eerder haalde Vandenbosch al uit naar de moslimgemeenschap omdat zij de schapen niet willen verdoven. 'Tot een minuut nadat de keel was opengesneden, blijft het dier leven en ziet het af. Waarvoor is dat nodig? De ADWA heeft al unaniem beslist dat het de stad zal aanraden om verdoving volgend jaar te verplichten.'

Met het Offerfeest herdenkt de moslimgemeenschap de dag dat de profeet Abraham van Allah de opdracht kreeg om zijn zoon Ismaël te doden. De engel Gabriël hield hem tegen en wees een dier aan voor het offeraltaar.

vrijdag 27 november 2009

OCMW MEDEPLICHTIG AAN MISDAAD
(Deel II)
Triviaal
De Padts beslissing leidde in de kranten tot een minidebatje. Jong CD&V liet op 18 augustus in De Standaard weten "gechoqueerd" te zijn door de abortusuitspraken van Guido De Padt. "Voor ons, jonge christendemocraten, zijn de mens en het leven niet onderhevig aan iets triviaals als geld," zo lieten ze stoer weten. Ze vielen De Padt aan omdat die bekende dat, hoewel hij uiteindelijk toch geen abortus in Nederland had laten financieren met belastinggeld, vergeefs naar wettelijke argumenten had gezocht om het toch te kunnen doen. Wanneer zal Jong CD&V zijn pijlen richten op de partijgenoten in het Antwerpse OCMW die wél hun toestemming geven aan het besteden van Belgisch belastinggeld voor naar Belgisch recht illegale abortussen in Ne-
derland?
De verklaringen van De Padt leidden op 22 augustus eveneens tot verklaringen in De Standaard van Lucie Van Crombrugge, de pas gepensioneerde coördinator van het Gentse abortoir. "De Padt heeft gelijk dat er in ons land nu geen wettelijke basis is om te betalen voor een ingreep in het buitenland die in ons eigen land verboden is," zei Van Crombrugge.

Immoreel

Hiermee geven voorstanders van abortus, zoals Guido De Padt en Lucie Van Crombrugge, toe dat Alexandra Colen eigenlijk gelijk had in 1998, hoewel zij toen bot ving bij de Antwerpse christen-democratische rechter die haar tot 10.000 frank schadevergoeding veroordeelde toen
ze het OCMW van Antwerpen voor de rechtbank daagde. Toch blijft het Antwerpse OCMW, ook vandaag nog, mensen financieren die in Nederland een abortus ingreep laten uitvoeren die in
ons land onwettig is. Dat wordt getolereerd door de zg. conservatieve partijen in het Antwerpse schepencollege (CD&V en N-VA). Indien De Padt gewoon het voorbeeld van het Antwerpse OCMW had gevolgd, zonder zich te bekommeren om het feit dat daarvoor geen wettelijke basis bestaat, had niemand hem dit kunnen beletten. Dit is hemeltergend. België is een door en door immoreel land, waar de overheid ongestraft belastinggeld kan en mag misbruiken om doelbewust de wetten van het eigen volk te omzeilen.

OCMW MEDEPLICHTIG AAN MISDAAD
(Deel 1)


Zantekoren, zie Gezelle. Na eerst een landelijk intermezzo, over naar een gruwelijk waar gebeurd verhaal.

Korenaren lezen (of zoiets daaromtrent) is ’t in ‘t ‘Schoon Vlaams’ Maar wij, in de Westhoek, zeggen ‘zanten’. Tussen de stoppels, met pijnlijke rug, de achtergebleven aren verzamelen….Daarvoor zelfs moeten thuisblijven van school….
Als kleuter heeft ondergetekende de oorlog en ook een beetje (niet te veel) de voedselschaarste meegemaakt. De volle 4 ½ jaar. Van 10 Mei ’40 tot 4 September ’44 en dat de laatste 2 jaar wees langs vaderskant. Ons Moeder was toen (41 jaar, de ouderdom van mijn kinderen nu) met 5 kleine pagadders, waarvan de oudste 16 jaar. We woonden op den buiten, hadden geiten (één) en één varken, wat kippen en konijnen en, zoals de meeste mensen op den boerenbuiten, een paar duizend M² grond voor aardappelen, groenten en de rest. Dat moest dan in de Weck-bokalen voor de koude winterdagen. Na het afdoen van de oogst (liefst tarwe, maar ook haver en gerst : de beesten ziet U) en als we er vlugger bij waren dat de Ieper-pietjes, de stredelingen die lijk sprinkhanen uitzwermden met vrouw kroost en fietsen zonder banden als vervoer, dan wist ons Moeder de hele bende bijeen te drijven om te gaan ‘zanten’. De boeren in onze omgeving waren niet gierig, en gunden ons de achtergebleven korenaren, als we maar van de volle schoven afbleven.
Vroeger zantekoren, thans, op gezegende leeftijd, weetjes en finesses zanten…Een beetje Luis in de Pels zijjn van de politieke profiteurs….Zie bijvoorbeeld dit stukje van Mevr. Colen in Peper & Zout…..Voor ons, gelijkgezinden, een partje. Voor de anderen : een netelig inconveient truth….


ABORTUS EN MISBRUIK VA BELASTINGSGELD

Peper & Zout 7-8-9/ 2009

Het doden van een ongeboren kind is in België door de wet alleen toegelaten indien het kind jonger is dan 12 weken. Een ongeboren kind van ouder dan drie maanden mag men volgens de wet alleen nog doden als vaststaat dat het kind aan een "ongeneeslijke kwaal" lijdt of indien de zwangerschap het leven van de moeder in gevaar brengt.
In Nederland, waar een leven zelfs nog minder waard is dan bij ons, mag abortus na drie maanden wel. Vandaar dat het Antwerpse OCMW al jarenlang vrouwen die hun ongeboren kiitd. van ouder dan 12 weken willen laten doden, naar Nederland stuurt.
Niet alleen de abortusingreep wordt door het OCMW met belastinggeld betaald, maar ook de reis naar Nederland, zodat men ginds de Belgische wet aan zijn laars kan lappen. Geld van Belgische burgers wordt aldus door een overheidsinstantie gebruikt om wetten te omzeilen die de democratische vertegenwoordigers van die burgers hebben gestemd.
Geen belang
Twaalf jaar geleden heeft een van die democratisch gekozen volksvertegenwoordigers, kamerlid Alexandra Colen, toen nog inwoonster van Antwerpen, het Antwerpse OCMW voor de rechter gedaagd om dit misbruik van belastinggeld te laten verbieden. Peper & Zout heeft daar destijds over bericht. Trouw lezers herinneren zich misschien dat Gust Kiebooms, een Aniwerpse rechter van christen-democratische signatuur, op 3 februari 1998 niet het OCMW veroordeelde, maar wel Alexandra Colen. Zij moest van de rechter een schadevergoeding van 10.000 frank betalen aan het Antwerpse OCMW. Volgens de christen-democratische rechter had. Colen een "tergend en roekeloos geding" gevoerd, want zij zou geen belang kunnen laten gelden bij de zaak. Alleen de vrouw die een abortus vroeg en het OCMW dat de ingreep betaalde, waren volgens de rechter betrok ken partijen. Het feit dat Colen als belastingbetaler en .volksvertegenwoordifer niet wenste dat haar belastinggeld gebruikt zou worden voor feiten die de democratisch verkozen Belgische volksvertegenwoordiging ontoelaatbaar achtte, werd niet als een legitiem belang beschouwd.
Oók een administratieve klacht van Colen leidde nergens toe. Integendeel, de bevoegde minister liet weten dat "daden van het OCMW aan geen enkel administratief toezicht onderworpen zijn:"
Logisch
Die zaak heeft ons destijds twee dingen geleerd. Ten eerste dat de belasting betaIer in dit land geen rechten heeft en moet betalen en zwijgen. Ten tweede dat de hele Belgische wetgeving hypocriet is: indien wat in België illegaal is, in het buitenland is toegelaten, dan is de Belgische overheid bereid om "behoeftige" burgers het nodige geld te verschaffen zodat zij in het buitenland de naar Belgisch recht illegale praktijken kunnen voltrekken. Afgelopen zomer kwam deze hele problematiek opnieuw in de belangstelling naar aanleiding van een verklaring van Guido De Padt, voorzitter van het OCMW van Geraardsbergen (tot 17 juli minister van Binnenlandse Zaken). De liberaal De Padt legde in De Standaard op 14 augustus uit dat hij als OCMW-voorzitter te maken kreeg met een vrouw die haar ongeboren kind van vijf maanden wilde laten doden. "Zij wou het kind kwijt, uit schrik er later niet te kunnen voor zorgen." Het kind was evenwel gezond en de zwangerschap was voor de moeder nietlevensbedreigend. De Padt zei dat hij dit een heel moeilijke zaak vond. Hij wilde de vrouw "helpen," want hij vond persoonlijk dat de vrouw "recht" had om haar ongeboren kind te doden, maar hij erkende anderzijds dat ze dit volgens het Belgische echt niet had, en vroeg zich bijgevolg af of hij haar wel op kosten van het OCMW naar Nederland kon sturen: "Is het niet logisch dat een OCMW geen ingreep terugbetaalt die volgens de wet niet kan?"

GOED BESTUUR

DE VLAAMSE MELTING POT

(Foto van Felix Faure op Père Lachaise)
FRANKRIJK EERT ZIJN GROTEN


Mijn (lief) vrouwtje verstond meteen en zonder nadenken dat gezegde van die ‘melting pot’ zoals die al jaren voorgehouden wordt als zijnde het summum van menselijke samenlevingsvormen. Ze vergeleek dat spontaan met haar (wel zeer voortreffelijke) hutsepot.
Ze brengt alle perfect geselecteerde ingrediënten samen, na deze eerst grondig gesorteerd, gewassen en gekuist te hebben, voegt daar wat smaak (peper en zout) aan toe, brengt alles aan de kook en laat het vervolgens een halve dag sudderen. Waarbij het gerecht de tweede dag nog beter is geworden. Maar als ieder ingediend nog herkenbaar dezelfde is gebleven, is maar zeer de vraag. Want, zeg nu zelf, hutsepot is nergens een hoogstand culinair recept…Is meer van armoe troef, want op rijke tafelen zal nog niet zo gauw hutspot worden opgediend….
De menselijke ‘melting pot’ : is die ook grondig gesorteerd, gewassen en gekuist? Want één rotte raap in de hutsepot en de boel is om zeep! Wordt de boel eerst, na samenvoeging, goed gekookt tot de groenten gaar zijn? Hoelang blijft het sudderen? Wordt het niet te kokend opgediend, of mag het koud worden gegeten?
Ja Ja, ‘melting pot’-kok willen spelen vraagt nogal wat kennis, geduld, en..zin voor selectie..Mensen kunnen ook niet gekookt worden tot één brij. Zou ‘koken’ dan (in deze vergelijking) misschien gelijk staan met een frisse vrolijke oorlog, waaruit de selectie dan zou blijken?
Frankenstein spelen is inderdaad nog niet zo simpel. Luister naar de Vette Vis…..

Een lotsgemeenschap op een culturele sokkel
20-11-2009 - Bart de Wever - de morgen
N-VA-voorzitter Bart De Wever over hoe immigratie dwingt om "aan de slag te gaan met het begrip identiteit." "Is het niet wraakroepend dat wij, bijna een halve eeuw na de grote migratiegolf uit het Middellandsezeegebied, nog zo weinig weten over de geschiedenis van die landen en van de migratie zelf? Dat vrijwel geen enkele "autochtone" Belg ook maar een notie Arabisch of Berbers kent?", schreef historicus Marnix Beyen in een opiniestuk (DM 18/11). Hij stelde daarin voor om het concept identiteit te vervangen door de "dynamische notie identificatie". De Wever gaat niet mee in dat discours.
De Franse president stelt aan zijn landgenoten een ogenschijnlijk overbodige vraag: wie zijn wij Fransen eigenlijk precies? Aanleiding voor zijn vraag is niet de dringende noodzaak aan een definitie van de Franse identiteit voor de Fransen zelf, maar wel het vraagstuk van de integratie van nieuwkomers. Waaraan moeten die eigenlijk voldoen om (h)erkend te worden als Fransen?
Uit de talrijke reacties op het radiodebat over identiteit tussen Geert van Istendael en ondergetekende - onder meer van nieuwkomers die zich erover beklaagden dat ze zichzelf wel als Vlaming of Belg beschouwen maar nooit als zodanig worden (h)erkend door hun medeburgers - blijkt dat dit debat ook bij ons aan de orde is. Het duidt op de nogal chaotische kentering die al enkele jaren bezig is in de elitaire consensus over dit thema. We sluiten een periode af waarin de komst van nieuwkomers en de problemen die daarmee gepaard gingen enkel in sociaal-economische termen mochten worden geduid en benaderd. Culturele verschillen werden met een grootmoedig cultuurrelativisme - of was het een veredelde onverschilligheid? - terzijde geschoven. Tenslotte was het bon ton om identiteit af te doen als een uitvinding van de negentiende-eeuwse burgerij die daarmee in de overgang van het ancien régime naar de burgerdemocratie haar greep naar de macht kon legitimeren.
Identiteit werd afgedaan als het product van een contingente verbeelding die de mensheid in de 21ste eeuw best achter zich kon laten om te evolueren naar het walhalla van de volledige zelfbeschikking van het individu onder de vlag van het wereldburgerschap. Een hol verhaal, waaraan uiteraard nooit een ethische of democratische praxis verbonden werd. Het is goed om je met iedereen in de wereld evenzeer verbonden te voelen, zolang je maar niet gevraagd wordt om met iedereen je inkomen te delen en zolang je niet moet aanvaarden dat armere wereldburgers je via een democratische stemming tot iets zouden kunnen verplichten.
De ontkenning van identiteit ging naar een hoogtepunt na de val van de Muur. Alle conflicten in de wereld werden daardoor uit het oost-westschema gehaald en voortaan geduid als het resultaat van kwalijk nationalisme. Het beklemtonen van identiteit ging gelden als een hobby van achterlijke en potentieel gevaarlijke lieden. In Vlaanderen ging dit verder dan elders. Identiteit was in de Belgische context immers al nooit een vanzelfsprekendheid gezien de strijd tussen de oude Belgische natie en opkomende Vlaamse natie als verstrekkers ervan. Veel voorvechters van de keuze voor Vlaanderen situeerden zich daarbij dan nog in de uitgesproken rechterhoek. Dat versterkte de ontkenning van de Vlaamse identiteit tot een ongebreidelde zelfschaamte. Bij de viering van 700 jaar Guldensporenslag putten de kwaliteitskranten zich uit om deze mythe van ontstaan van de Vlaamse natie te deconstrueren.

Als feestlied koos de paars-groene Vlaamse regering voor het liedje "Vlaanderen Boven", want Vlaming zijn voelt alleen goed en ongevaarlijk aan als je de inhoud van die identiteit herleidt tot zelfspot.
Terwijl de culturele en intellectuele elite zich verwarmde aan de postmoderne non-identiteit, werd Jan met de pet in de steden echter geconfronteerd met steeds meer nieuwe bewoners voor wie identiteit en de sociale normen die daarvan uitgaan helemaal geen vervaagde begrippen waren en die hij bijgevolg helemaal niet evident kon (h)erkennen als medeburger. Toen zijn alarmkreten hierover door de elite slechts werden beantwoord met pleidooien tegen racisme, ging hij steeds meer stemmen voor die ene partij die de culturele samenlevingsproblemen wel serieus nam. Naarmate die partij groeide, nam de zelfschaamte bij de elite nog toe. Deze vicieuze cirkel ontlokte historicus Eric Defoort de oneliner dat identiteit afwijzen omdat er racisme bestaat even dom is als seks afwijzen omdat er pornografie bestaat. Je helpt er alleen de pornograaf mee.

Dit inzicht lijkt nu eindelijk stilaan algemeen verworven. En zo worden we vandaag dus eigenlijk door de immigratie gedwongen om opnieuw aan de slag te gaan met het begrip identiteit. Eerst en vooral is identiteit de basis van onze democratie.
Volkssoevereniteit dwingt ons immers te zeggen wie er behoort tot het volk en wie niet. Identiteit creëert een democratische gemeenschap die invulling geeft aan burgerschap. Het behoren tot de club heeft een vanzelfsprekende ethische dimensie, men is immers als individu verbonden met alle anderen en vice versa. Vlaming zijn we dus in wezen omdat de geschiedenis ons heeft gekneed tot een lotsgemeenschap van zes miljoen mensen die op ons lapje grond met elkaar een democratie vormen. Deze civiele gemeenschap rust echter ook op een culturele sokkel. Een louter civiele invulling van identiteit is bijgevolg onmogelijk.
Van nieuwkomers mag verwacht worden dat zij zich deze culturele sokkel eigen maken. Het is trouwens in hun eigen voordeel, om- dat het ook de basis is voor een betere sociaal-economische mobiliteit. Daarvan is Sarkozy als zoon van een migrant het bewijs. Het mag niet de bedoeling zijn mensen uit te sluiten door de culturele invulling van identiteit zo te gaan definiëren dat ze de vrijheid van denken of expressie aantast. Maar als minimum mag men het verwerven van de taal vooropstellen, alsook het aanvaarden van de basiswaarden -vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, pluralisme en respect- welke wij als verlichte samenleving steeds verder trachten te verdiepen.
Maar zolang als bepaalde academici blijven schrijven dat het volstaat als de autochtonen Berbers leren, is er nog een lange weg af te leggen. De ontkenning van identiteit ging naar een hoogtepunt na de val van de Muur. Alle conflicten in de wereld werden voortaan geduid als het resultaat van kwalijk nationalisme. Het beklemtonen van identiteit ging gelden als een hobby van achterlijke en potentieel gevaarlijke lieden.

…..ze klagen dat ze niet worden herkend (erkend?)…En hoe zou dat komen, denkt U? Ook ik, die al jaren in Italië woon, voel mij (bij tijd en wijle) Italiaan, maar ik kan het nooit zijn, want als…Vlaming geboren! Wat zelfs niet anders zou kunnen, moest ik geconcipieerd zijn bij Italiaanse ouders, want dan zou ik niet ik zijn…Aan mijn uiterlijk ligt het niet, want als ik mijn mond hou, ziet neiamd, dat ik geen Italiaan ben…Alleen hij/zij die wederwoord verlangt, komt bedrogen uit. ‘Sono stranghiero’….Anders gezegd : breek eerst die andere ik af, en bouw met de rest een ander mens…m.a.w. doe zoals Frankenstein…..
…..het individuele laten ondergaan in het wereldburgerschap….is dat niet de ultieme droom van het socialisme? Men zou, na het experiment van de USSR, wel beter moeten weten….Want… Het is goed om je met iedereen in de wereld evenzeer verbonden te voelen, zolang je maar niet gevraagd wordt om met iedereen je inkomen te delen en zolang je niet moet aanvaarden dat armere wereldburgers je via een democratische stemming tot iets zouden kunnen verplichten. Dixit de Vette Vis
….Sarko als Hongaar is president kunnen worden van Frankrijk…JaJa en een zwarte Afro-Amerikaan is president geworden van de USA, wat bij definitie niet het bewijs is van intelligentie….Er is ooit wel een president van Frankrijk geweest, die bezweek aan een hartaanval. Op zijn presidentieel bureau nog wel. Met de broek tot op de enkels. Binst een orale gezondheids-sessie met een prostitué, zijn maîtresse zogezegd, die luisterde naar de naam Marguerite Steinheil. Zie Wiki.…Lees er maar Beliën op na, in zijn A Throne is Brussels’. Dat gebeurde op 16 februari 1899 en de naam was Félix Faure….De man was ooit een Parijse meubelmaker in Le Havre, en werd, vreemd voor onze begrippen, verkoezen in de Republikeinse partij. Hij ligt begraven op Père Lachaise… Waarmee ik alleen wil zeggen, dat zelfs een hond met een hoed op, president/kanselier kan worden, nietwaar Dolfie? Pontius Pilatus deed, via een paar kunstgrepen, zelfs een bericht moordenaar, maar de keuze van de massa, in vrijheid stellen….
….Bartje zou beter, als historicus, teruggrijpen naar de Oudheid. Bij de Grieken en de Romeinen zijn er verhevener voorbeelden te vinden. En het is slechts doordat ze later teveel verwijfden (!) dat ze moesten verdwijnen. Keizer Augustus in het begin van onze Tijdrekening zou nooit toegestaan hebben wat de zwakke Constantijn met het Christendom, wel toestond. Met het gekende gevolg….de ondergang van het Romeinse Rijk….

Psst

Bartje had, lijk bij Anne De Vries, eerst nog wat beter naar zijn vader geluisterd….Dan had hij misschien wel bruine bonen gelust….
De Vette Vis (letterlijk en figuurlijk, vooral zoals hij gevangen is in de netten van de Tjeven) weet niet hoe zich wringen om niet de bewoordingen van Filip De Winter te gebruiken…Hij spreekt dan ook veel academischer. Dus niet voor het gewone volk…..Neen, hij is niet tegen vreemden (hoe bestaat het!) als deze maar zo vlug mogelijk zorgen dat ze geen vreemden meer zijn….
Heeft Bartje nooit een toom kippen gezien? Mijn voorbeeld slaat ook op zowat alle gewervelde zoogdieren, het moeten niet altijd kiekens zijn….De mens is ook een gewerveld zoogdier, al zou je dat niet altijd zeggen, voortgaande op hun open en toe happende lippen. Dan zijn het precies koudbloedige geschubde onderwaterwezens.
Kippen zijn zeer vreedzaam. Tot een van hen gekwetst is. In een paar seconden verandert de toom in diereneters….De sukkel-hen wordt gepikt tot ze blind is, en ze wordt verder afgemaakt op een niet dier-vriendelijke manier, met de blote bek, om het beschaafd te zeggen.
Laat men bij de toom kippen een nieuwe kip, zelfs van het zelfde ras, en dezelfde kleur, dan ontstaat binnen de 2 seconden een gevecht op leven en dood. Allen tegen die ene kip! Zo’n toom aanvaarden dan zelfs geen nieuwe haan meer!
Bartje moet dus leren nadenken en de ogen openen. Een beetje meer discussiëren met Fluppe De Winter, zou een goed begin zijn!
.

ZIEKELIJKE NEIGINGEN BIJ DE MORGEN

Wat U hier onder leest, is niet het werk van een ‘politiek commentator’, maar van een zielige psychopaat, die hoognodig en in zijn eigen belang, dient te worden opgenomen voor verzorging. Met de dag wordt het duidelijk: Desmet schaadt de gezondheid!
Voor mij echter werkt zijn gedaas zuiver therapeutisch! Zo’n explosie van scheefgedraaide redeneringen en vooringenomen conclusies schenken mij iedere keer weer diverse pinten vers bloed! Alleen nog overtroffen door die van het AFF…
De titel van zijn artikel alleen al!....Bijna walgend laat hij het voorzetsel ‘Vlaams’ weg, om te illustreren welke eigen-belang-zakken.die luyden van deze partij wel zijn. Is door een goie gezegd!


Belang

Er staat een bijzonder intrigerend zinnetje in het stukje op de blog van Marie-Rose Morel waarin ze de spanningen binnen het Vlaams Belang nog eens zonder schroom etaleert. Niet eens de cynische opmerking dat sommigen - lees de clan-Dewinter - pas blij zullen zijn als ze onder de zoden ligt, maar wel dat ze "als enig lid zonder mandaat en zonder personeelscontract in het partijbestuur, deze blijk van appreciatie" had verwelkomd.

Mevrouw Morel is dus de enige die zelf haar kost verdient, alle andere leden van het partijbestuur betrekken hun inkomen rechtstreeks van de Belgische belastingbetaler. De anti-establishmentpartij die zich gretig laaft aan de kassa van het establishment, zeg maar.

Enkele jaren geleden berekende De Morgen trouwens dat toen meer dan twee derde van de loonlijst van het Vlaams Belang bestond uit familieleden in de eerste en tweede lijn van de verkozenen, en dat de slogan "Eigen familie eerst" haar dus nog beter zou passen dan "Eigen volk eerst". Het Vlaams Belang is de facto een politieke kmo geworden, waarin zoals in elk familiebedrijf ruzies ontstaan over de opvolging, de strategie, af en toe gekruid met saillante verhalen uit de privésfeer.

En naarmate het besef rijpt dat het electorale hoogtepunt in het verleden ligt, en dat men definitief veroordeeld is tot een leven in de politieke marge en de steriliteit daarvan, wordt meer en meer naar de eigen navel gekeken. De vleugel-Dewinter wil daarbij te allen prijze zijn machtsbasis bij het kader en de militanten behouden, bij elkaar gesprokkeld door een radicaal en soms ranzig discours.

Nieuwelingen en verruimers, die nog steeds hopen ooit uit het cordon sanitaire te breken en daadwerkelijk te wegen op het beleid in plaats van er alleen maar tegen te schreeuwen, proberen hun visie nu door te drukken. Het praktische resultaat van die oefening is dat de partij die ooit bij uitstek als monolithisch blok haar communicatie stroomlijnde, die centralistisch geleid werd als geen andere, nu als een bende vechtende fracties over de keien van de Wetstraat rolt, regelrecht op weg naar een schisma. Kiest men opnieuw voor de harde en zuivere lijn, dan valt men terug op de kern van oude getrouwen en verliest men ieder groeipotentieel.

Kiest men voor een meer gematigde lijn, dan maakt men niet langer het onderscheid met de andere kapers ter rechterzijde.

Yves Desmet , alias Smetje van ‘t Gazetje
Politiek commentator (aan de zijlijn)


I had a dream, denkt Smetje met die andere Grote der Aarde: het lot van de VU….door…den Bleiter, een raszuivere sos, gevierendeeld…..

Dynastieën….zekerlijk bij het Vlaams Belang, maar niet bij de Toebakken, de De Guchts, de DeCroo’s, de Vanden Bossches, enz….

Staatsruif: natuurlijk – is de Wet zelf, niet min niet meer dan bij de andere partijen….Denk aan de Atoma-schriftjes van ene Delcroix, cVP…
.
De pot verwijt de ketel…

Laagtepunt, in vrije val…quid SP-A, Quid VLD…quid CVP

Verruimers…de basis moet verruimen, niet de mandatarissen…en dat, Smetje, is wat de SP-A, de VLD en de CVP ontberen : basissen!


Veel geluk, sukkelaar!

DE BELGISCHE STAAT ALS SPROOKJE
Verdorie! Dit is weer eens leentje-buur spelen bij Het Vrije Volk. Maar deze is te mooi om te laten vergaan in de ongelezenheid. En er zijn misschien nog altijd mensen, die de ‘klik’ naar de webstek van HVV niet dagelijks aankunnen. Zoals ze hieronder zien, zijn ze radicaal verkeerd! Die van HVV hebben het dan over het Nederlands pronkstuk, den Bos van de PvdA. Omdat er bij ons niets anders dan ‘Bossen’ en graaiers rondlopen in ’s Lands Bestuur, heb dan maar in gedachten, als meewerkend voorwerp; geheel het Staats-mechanisme genomen. Met uitzondering van Haiku Herman. Die graait nu in de onuitputtelijke staatskas van de Eu….Nooit door niemand verkozen, en nu bij de toptien der graaiers!

En zeg nu zelf: alleen wij al, als gepensioneerden, krijgen wij niet maandelijks onze 2 Gulden terug, in ruil voor de bijdragen (het lotje uit het verhaal hieronder) dat we jarenlang betaald hebben? Voor mijzelf gaat het dan over 47 jaar trouwe dienst, en was ik niet hald-blind geworden, ik was nog aan het werk! De beloofde prijs van de loterij? Wacht eens! Hoe was dat liedje van Fluppe De Winter over Poen van mijn Pensioen in de Pochet van Mohammed…Was dat misschien te kwetsend voor de Machthebbers? En verdorie, voor wie het hem aangaat : de melodie en de woorden zijn gemakkelijk blijven hangen….En welk percentage, denkt U, van de bevolking leeft van dat pensioentje? Ahum, zolang de kassen nog niet leeg zijn….
Als inrichters van de loterij met als eerste prijs een dode ezel, zou de Staat wel beter moeten weten….De kruik gaat zolang te water tot Mohammed ze breekt….

De Dode Ezel

Op een dag verhuist de kleine Wouter naar de provincie en koopt bij een oude boer een ezel voor 100 Gulden.

De boer moet de ezel de dag erop bij Wouter thuis brengen. Maar die bewuste voormiddag: 'Sorry jongen, maar ik heb slecht nieuws : mijn ezel lag deze ochtend dood toen ik hem wilde voederen.'
Woutertje: 'Wel dan, geef me gewoon mijn 100 gulden terug.'
Boer: 'Maar dat kan ik niet. Ik heb alles al uitgegeven '
Woutretje: 'Wel goed dan, breng me dan toch die ezel maar.'
Boer: 'En wat ga je er wel mee doen, dan ?'
Woutertje: 'Wel, ik ga hem als prijs verloten in een tombola.'
Boer: 'Maar je kunt toch geen dode ezel verloten !'
Woutertje 'Zeker weten van wèl !! Ik zal gewoon aan niemand zeggen dat ie dood is.'
Daarop bedenkt de boer dat het eigenlijk zijn probleem niet is, en vindt dat hij het voorstel van de jongen niet moet afkeuren. En hij levert dus de dode ezel af bij de kleine Wouter. Eén maand later loopt de boer nog eens bij de kleine Wouter langs.

Boer: ''En, jongen, hoe is het nu met mijn dode ezel afgelopen ?'
Woutertje: 'Wel, zoals ik je al zei : ik heb hem verloot. Ik heb in het totaal 500 Tombolabiljetten van 2 gulden per stuk verkocht, en uiteindelijk een winst behaald van 898 gulden !'
Boer: 'En is er dan niemand geweest die geprotesteerd heeft ?'
Woutertje: 'Alleen maar de winnaar. Maar ik heb hem onmiddellijk zijn 2 gulden terug gegeven, en klaar was kees !'
Epiloog:
Ondertussen zijn de jaren voorbijgegaan. Wouter is groot geworden en is nu minister van financiën in Nederland.

DE NACHT VAN DE LANGE MESSEN

Neen, ik bedoel niet het afslachten van de SA (Sturmabteilung) door de SS (Schtzstaffel) toen in de jaren ’30 Hitler de macht over het Leger greep. Ik bedoel ook niet typisch dat de gebeurtenissen die vandaag en de volgende dagen op ons afkomen (Offerfeest) een nachtelijk verloop zouden hebben. Alhoewel! Zoals alle dingen die het daglicht niet mogen zien, geschiedt er veel onder de bescherming van de duisternis. Tegen ’s morgens is de smurrie meestal opgekuist. Alhoewel! Sluikslachten is verboden, maar…’who cares?’ En wat meer is : welke politieman wil nadien zelf afgeslacht worden?
….
Ik roeptoeter over gezegd Offerfeest, dat notabene over gans de wereld plaatsgrijpt, een oceaan van – voorlopig? - dierenleed!, omdat ik, als gewezen schapenhouder in de Vlaamse Ardennen, mijn vroegere collega’s wil waarschuwen om in deze dagen (vooral deze nachten) goed te waken over hun dieren die nog op de wei staan. Ikzelf ben altijd gevrijwaard gebleven van diefte, waarschijnlijk om reden van mijn Duitse Herders. Of ook wel omdat mijn dieren (Ardense Vossekoppen) nog rapper dan hinden waren, en enorm wantrouwig van nature. Mijn buren, daarentegen….Bloed- en sleepsporen tot aan de oprit…Politie-aùbtenaren zagen daar, zoals iedereen, de bandensporen, maar zeiden, ze, voor dergelijke minieme waarden (5.000 Bef) ze toch niet geheel het politionneel apparaat in werking konden stellen, om te zoeken naar een naald in een hooiberg….

Juist! Toen al, waren ze lijk naalden in een hooiberg, zo talrijk en zo onvindbaar…Want verwisselen van identiteit is een Noord Afrikaanse specialiteit. De ene keer is Aziz Rachid, en de andere keer is Radhid die lieve kleine Mohammed….die steelt als de raven, maar met de handen in Uw zakken, nog volhoudt dat wij racisten zijn….want zijn mama zegt dat kleine Mohammed zelfs geen vlieg zou kwaad doen…
Ik zou zeggen: waarde landgenoten! Begeef U op straat, gewapend met waakzaamheid en een degelijk fototoestel…Maar neem eerst afscheid van vrouw en kinderen, nadat U Uw levensverzekering substantieel heeft verhoogd. Want die gasten hebben…lange messen bij. En voor hun ‘cultuur’ gaan ze door het vuur! En later worden ze door de Rechter toch vrijgelaten, of gestraft met een paar uren gemeenschapsdienst….
Maar van bla-bla-bla kennen ze alles! Om vreedzaam tot een oplossing te komen, is het nu 30 - 40 jaar te laat. De eerste dierenbeul die men ooit kon betrappen, moest niet alleen streng beboet geweest zijn, maar meteen terug gezwierd naar zijn eigen cultuur ibn het verre thuisland. Waar men zelfs mensen slacht lijk dieren (Ere-moorden) Nu moet het leger ingezet worden, in elke straat, in ieder slachthuis. In ieder land. Wereldwijd!

Wie, als gevestigd burger, een blauwe reiger (als voorbeeld) neerschiet, omdat zijn dure koi’s een voor een verdwijnen, krijgt onmenselijke boete, en zelfs gevangenis. Wie als vreemdeling een veel ergere misdaad begaat, zogezegd uit godsdienstige dwang, wordt de hand boven het hoofd gehouden…Hanengevechten zijn verboden, uit dierenwelzijn. Schapen en lammeren, bij elkaar gedreven die lijdzaam moeten aanzien hoe de een na de ander bloedig moet sterven : dat is cultuur!
Hangen moest men ze, de door Allah gedrogeerden! Aan de hoogste boom! Als afschrikking voor de meelopers. Want vandaag zijn het nog schapen, morgen zijn het ongelovige honden…..

BRUSSEL - Gaia en de Moslimexecutieve praten maandag over het slachten van onverdoofde dieren. Een gemoedelijk gesprek lijkt het niet te gaan worden.
De harde videobeelden waarmee de dierenrechtenorganisatie Gaia eergisteren de slachting van niet-verdoofde dieren aanklaagde, hebben behoorlijk wat deining veroorzaakt. Luckas Vander Taelen (Groen!) zal de kwestie aankaarten in het Vlaams Parlement. De N-VA wil zo snel mogelijk een wetsvoorstel indienen om dit ‘misbruik' te stoppen. Dat is precies wat Gaia voor ogen heeft.

Maar al die initiatieven ten spijt, ziet het er niet naar uit dat er heel snel knopen doorgehakt zullen worden. De federale minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx (PS), bevoegd in dit dossier, spreekt zich voorlopig niet uit en verwijst naar het overleg ter zake, dat al bijna twee jaar loopt in een werkgroep binnen de Raad voor Dierenwelzijn. Behalve Gaia en ambtenaren van Volksgezondheid zit ook de Moslimexecutieve in die werkgroep. En laat die nu net bijzonder verbolgen zijn over het initiatief van Gaia.

De wet schrijft voor dat dieren in ons land alleen onverdoofd geslacht mogen worden in het kader van religieuze riten, zoals onder meer de moslims die hebben. De dierenrechtenorganisatie filmde in elf slachthuizen in beide landsdelen. Uit de beelden blijkt dat ze allemaal op grote schaal dieren slachten die niet verdoofd zijn, zodat ze het vlees kunnen verkopen als zijnde ‘halal' –in overeenstemming met de islamitische voorschriften. Alleen wordt het gros van dat vlees niet gebruikt voor religieuze riten. Bovendien worden zowat alle andere voorschriften voor halalvlees er met de voeten getreden. Maar het is vooral het slachten zonder verdoving waar Gaia tegen fulmineert.

De Moslimexecutieve voelt zich koud gepakt. De videobeelden ‘stigmatiseren en diaboliseren' de moslimgemeenschap, vindt Isabelle Praile, de vicevoorzitter van de Executieve. ‘We zijn al maanden aan het onderhandelen, ook met Gaia. We waren het erover eens dat er maatregelen genomen moeten worden. Maar de discussie gaat niet over al dan niet verdoven, wel over middelen. Er moeten meer slachthuizen komen, en de infrastructuur moet aangepast worden zodat de voorschriften voor halalvlees gerespecteerd kunnen worden. En uitgerekend nu komt Gaia met die beelden. Ga naar eender welk slachthuis in België en u zult taferelen zien die even erg zijn.'

Gaia heeft Praile gisteren uitgenodigd voor een gesprek, maandag aanstaande. Praile zal op de afspraak zijn, maar Gaia moet weinig illusies koesteren. ‘Wij beschikken over geen enkel wetenschappelijk bewijs dat dieren die geslacht worden zonder verdoving, meer afzien dan dieren die verdoofd worden', zegt Praile.

De Raad voor Dierenwelzijn laat ook weten dat ze de moslimgemeenschap geen maatregelen door de strot wil rammen. ‘De discussie gaat over geloofsovertuigingen. We willen ze met het grootste respect voeren', zegt voorzitter Dirk Lips. Een uitweg uit de impasse is volgens hem niet voor morgen. ‘Het zal geen kwestie zijn van weken, maar van maanden.'
DS Online 27/11/09


De BRT, vergoelijkend, weet te vertellen


Op veel plaatsen worden tijdelijke slachtplaatsen ingericht
vr 27/11/2009 - 08:03 Vandaag vieren de moslims "Eid Al Adha", het Offerfeest. Daarmee herdenken ze de profeet Ibrahim die bereid was zijn zoon te offeren voor God. Volgens de traditie zullen vele moslims een schaap slachten en daarvoor worden in verschillende steden tijdelijke slachtplaatsen ingericht.
beluister
• Bahattin Koçak: "Offerfeest duurt vier dagen"
Tijdens het Offerfeest herdenken de moslims dat profeet Ibrahim (Abraham) bereid was om zijn eigen zoon Ismaël (Isaak) te offeren aan God. Toen Ibrahim zijn zoon wilde doodsteken, liet God weten dat hij hem kon vervangen door een schaap.
Het Offerfeest is net als Suikerfeest een belangrijke religieuze feestdag voor de moslims. Traditiegetrouw wordt op die dag ritueel een schaap geslacht. Een deel wordt weggegeven aan mensen die het minder goed hebben. In ons land is het verboden om dieren thuis te slachten. Heel wat gemeentebesturen en moskeeverenigingen in ons land richten daarom tijdelijke slachtplaatsen in waar moslims terechtkunnen.
De voorbije dagen was er ophef over het ritueel slachten van dieren volgens de regels van de islam. Dat gebeurt zonder verdoving en de dierenrechtenorganisatie GAIA toonde daar schokkende beelden van. Verschillende politici willen slachten zonder verdoving wettelijk verbieden. N-VA-Kamerlid Flor Van Noppen heeft al een wetsvoorstel klaar. "We kunnen als maatschappij niet langer aanvaarden dat dieren op een dergelijke manier aan hun einde komen. Hiervoor bestaat geen enkel excuus of uitzondering", zegt Van Noppen.
Volgens de Belgische wetgeving moeten dieren worden verdoofd vooraleer ze worden geslacht, maar er wordt een uitzondering gemaakt voor rituele slachtingen. Van Noppen wil die uitzondering laten schrappen.
GAIA heeft intussen maandag een onderhoud met de Moslimexecutieve, het vertegenwoordigend orgaan van de moslims in België. De dierenrechtenorganisatie zal met de moslims praten over de omstreden slachtingen.

Pssst

Bij Wiki vond ik (in ’t Engels) nadere gegevens over de herkomst van dit wreedaardig verhaal van het ‘ritueel slachten’. . Zoals gewoonlijk alles bij de Moslims, is ook deze saga van elders ontleend, en, pour les besoins de la cause, aangepast aan de Moslim-woestijnrover-gewoonten van bijna 2000 jaar gelden..
In Bijbelse tijden (3-4000 jaar?? vòòr onze tijdrekening. (Noteer dat de uitvinder van de Islam, ene zekere Ibn Abdullah, met voornaam Mohammed, reeds in 632, ofteewel 4632 jaar later leefde en stierf – maar niemand weet precies de juiste datum. Het kan ook veel vroeger geweest zijn en werd er, uit eigen belang, door zijn erfgenamen gezwegen…), dus in Bijbelse Tijden leefde er in Palestina (niet in Medina of Mekka) de historisch bewezen stamvader der Joden, de Aartsvader Abraham. De legende vertelt, dat Jahweh hem op de proef stelde, door te eisen dat hij zijn enige zoon Ismaël, zou offeren. Hoe wordt niet gezegd, maar toen Jahweh ‘uit de hoge) zag dat Abraham op het put stond zijn zoon te offeren, kreeg Hij medelijden en nam genoegen met een schaap als offergave. De Bijbel geeft geen verdere bloedige détails. Ieder Christenmens of Jood kent het verhaal, dat hem met de paplepel van generatie naar generatie wordt ingegeven. Maar Ibn Abdulah paste het verhaal aan aan zijn eigen verwrongen geest.
En dan zou men in bepaalde kringen durven stellen, dat de Bijbel al even wreedaardig is! Maar in de Bijbel wordt er verhaald, zonder op te leggen aan te volgelingen….Het is zoals met sprookjes : hoe men aan kinderen inprent op hun hoede te zijn voor vreemden: Roodkapje in het grote bos, en de stoute wolf…die kindjes opeet…Mooie verhaaltjes, om de feiten er achter te doen inslaan! In casu bij Abraham: Jahweh beschikt over leven en dood – niet de mens….

donderdag 26 november 2009

HET VLAAMS BELANG BLIJFT ALS EEN MAN


….maar ook als één vrouw pal staan achter de strijdbanier : zelfbestuur en vrijheid in eigen land! het leven is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel…Wij zijn de toeschouwers, de stuurlui aan wal en we kunnen supporteren voor het geheel maar ook voor elke speler apart.
In de zaal zitten ook kankeraars en echte kwaadwilligen. Naast, vanzelfsprekend, de tegenstrevers en de o zo gemanipuleerde openbare mening…

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Heb deze morgen, wat helemaal niet ongewoon is in Italië, de hele tijd zonder Internet gezeten. Somtijds is de ‘draadloosheid” een beetje teveel doorgetrokken, en marcheert er helemaal niets meer. Dan denk ik :”mèt draad moet toch bedrijfszekerder zijn” , maar dan repliceert mijn distributeur dat hij aan die atmosferische storingen ook niet kan verhelpen. Maar ter zake. Eerst had ik nog de blog van MR Morel kunnen lezen, en de hoofdlijnen in de Oude Media Online (in die volgorde) maar toen viel de verbinding uit. Ik weet dus niet wat de bevriende en de andere blogwereld leeft en ga bij deze dus mijn eigen gang.


Wij wisten het al lang : de Krakende Vermolmde Oude Media blijven als aasgieren het Vlaams Belang omzwermen, hopend om al spoedig hun vreetlust te kunne stillen aan lillende stukken vlees, gedrenkt in het nog warme bloed van de woordvoerders…Dat laat hen toe even de aandacht af te leiden van de vechtpartijen in andere formaties en andere rottende en stinkende materies, die liegend en vechtend over straat rollen. Ook het wrede Muzelmanse “Offerfeest” moet onder de mat geveegd worden ; het zou de arme zieltjes van Islammers kunnen kwetsen….
“Offerfeest”, het is wel een zeer lugubere omschrijving van wat de dieren overkomt. Want voor hen zal het wel geen feest zijn! Dat is het wel, voor alle pas tot de beschaving toegelaten halve wilden, zelfs voor de zeer jonge Muzelmannetjes die amper de pamper zijn ontgroeid, maar die, luid toegejuicht en aangemoedigd door hun vaders en ooms, het slagersmes mogen hanteren om hulpeloze dieren de keel over te snijden. Jong geleerd is oud gedaan, moet daarbij gedacht worden. Moorden moet voor hen zo wat een beetje hetzelfde zijn als leren zwemmen. Eerst oefenen op dieren, later, Inch”Alla$ah, op ongelovige honden, apen en varkens….
Met dit beeld van met bloed druipende messen en grimmige door haat vertrokken maskers lees ik over Marie Rose Morel, Filip De Winter en het Vlaams Belang. Men viert al voor het Offerfeest, de imp^losie van de partij, dat pas binnen 3 dagen plaats heeft, is begonnen. Men viert aldus op voorhand zijn eigen wensen, in de hoop dat zoiets aanstekelijk werkt… Men heeft in het Sanhedrin inderdaad het motto goed onthouden: het Vlaams Belang wordt doodgezwegen, tenzij men het kan belachelijk maken of afbreken…
De beste stuurlui (wij dus) staan aan wal…Zoveel te meer de zeerover-stuurlui aan wal, die niet liever zien dan dat schip en bemanning te pletter slaan op de rotsen die ze zelf onder de waterlijn voortdurend herleggen en zodanig manoeuvreren zodat ze zo goed als zeker onder de kiel zouden komen… Gedreven stuurmanskunst is dan het antwoord…en strakke discipline aan boord. Alle bemanningsleden, van klein tot groot, hebben de koers helpen uitzetten, en nu is alleen de schipper aan het woord. Want alle zeilen moeten bijgezet worden. De haven is nog nooit zo goed in zicht en zo nabij geweest!
Op de kade, die zwart ziet van het volk, en geel door de leeuwenvlaggen, luiden de zegeklokken. Terwijl de verslagen meute van volksverlakkers en angsthazen hete veld ruimt…

Albrecht Rodenbach


Het kerelskind

-- Van waar koms du getreden
zoo laat door rein en wind,
van waar koms du getreden,
aleen, du blonde kind?

-- Du smidje van den woude,
ik kome van het veld
waar vader heeft gestreden,
waar vader ligt geveld.

-- Lo! viel hij, 't was met eere,
dijn vader welbemind.
Wat bergt dijn blauwe schabbe,
du arrem heldenkind?

-- Du smidje, 't zijn de scherven
van vaders goede zweerd;
du zals het mi hersmeden:
het is 't hersmeden weerd.

-- 'k Hersmede het di sterker
dan 't vaders hand ooit zwong.
Maar, waartoe wilt 't di dienen?
du best zoo bitter jong.

-- Du smidje van den woude,
bij Lo! du ne best nie' vroed:
mijn vader wille ik wreken
met stroomen walenbloed.


Pssst
Wat Morelleke Forelleke (volgens mij) moet doen? Gewoon doen waar ze sterk in is : zichzelf blijven. En moet ze nu voor haar ideaal voorlopig vechten van uit de tweede lijn, het resultaat zal alles bepalen. Ja toch,!? Privé heeft ze reeds tweemaal de grootste tegenslagen uit een mensenleven overwonnen, als echtgenote en moeder, maar ook als ter dood veroordeelde. Driemaal is scheepsrecht, niet?!
Derde keer is goede keer! Succes, o dapper kerelskind! Hersmeed Uw zweerd, want ’t is ’t hersmeden weerd!
Zelfs een lamme paling als de Geitenboer uit Ieper slaagt daarin. Zij het met een paar krukken om hem in op de been te houden. Des te meer het stoere kerelskind, dat huiswaarts keet na de strijd, met de stukken van vaders goede zweerd in de’r schabbe, bij dat smidje uit den Woude….

woensdag 25 november 2009

OPWARMING IS WERELDWIJDE OPLICHTING

De kraak van het jaar: consensus over global warming is doorgestoken kaart
CLARK KENT - 24 NOVEMBER 2009
Hert Vrije Volk


Al meer dan tien jaar moeten we aanhoren dat er een wetenschappelijke consensus is, dat de mens global warming veroorzaakt, het debat voorbij is en alle ‘echte wetenschappers’ erkennen dat de AGW-hypothese waar is. Nu weten we wat deze consensus werkelijk betekent: het is allemaal doorgestoken kaart.

Het gaat hier niet alleen om grootschalige wetenschappelijke fraude. Het is ook een misdrijf. Tientallen prominente wetenschappers hebben een gansterorganisatie opgezet om overheidsfondsen te vergaren: miljarden aan belastinggelden voor klimaatonderzoek.

Maar de schade is veel groter dan al dat belastinggeld voor klimaatonderzoek. De frauduleuze AGW-theorie wordt gebruikt om de wereldeconomie op een hongerdieet te zetten door het gebruik van de goedkoopste en rijkst beschikbare energiebronnen uit te faseren.

Dit is de misdaad van de eeuw. Het vereist een grondig onderzoek en de boosdoeners mogen hun gerechte straf niet ontlopen.

Boeketje Digitalis

(onderkoeld en op ijs gelegd)


Ben gewoon benieuwd hoe of wat de Oude Media hierover zullen berichten. Waarschijnlijk zijn ze langs die kant Oost Indisch doof en blind meteen. Want wat baten kaars en bril als den uil niet zien en wil, nietwaar! Een wederwoord? Doodzwijgen zullen ze doen. Of hoogstens belachelijk maken. We kennen dat.

Tot de storm is gaan liggen, of men iets anders heeft uitgevonden. Fijn stof, bij voorbeeld. Of de uitputting van de fossiele brandstoffen. Als het maar iets is dat er vlot in gaat bij de goedgelovigen, zodat de aandacht kan afgeleid worden. Van de voortschrijdende Muzelmanisering. Of van de algemene verarming en de afzwakkende levensstandaard van de eigen mensen, de ‘solidariteit’ ten bate. Want het gaat om de mensen, niet om de centen, nietwaar Haiku Herman….

Maar dat het om de eigen mensen zou kunnen gaan, daar ligt men niet van wakker! .

Dat volgende generaties ons zullen vervloeken omdat wij te laf zijn geweest om deze volksmisleiders en bedriegers te vuur en te zwaard te vernietigen! Maar hun vervloekingen zullen moeite hebben met aan de oppervlakte komen, want die generaties zullen leven in de catacomben van de verdrukking. Weer arm en slaafs zoals hun over-over grootouders uit de jaren na 1830. Lees er de oude kronieken op na. Hoe, als voorbeeld, de Burgemeester van Brugge zijn agenten ’s morgens van deur tot deur moest zenden, om de doden te noteren die de voorbije nacht van de honger gestorven waren….Zie “Arm Vlaanderen” van Pater Stracke….

KERKEN EN/OF MOSKEEEN
Noord-Cyprus: kerken en kloosters tot stallen
E.J. BRON - 25 NOVEMBER 2009

Sinds 1974 wordt het noorden van Cyprus bezet door de Turken. De moslims daar gebruiken kerken en kloosters als stallen, wat met het oog op de door de Turkse staat gefinancierde moskeeën in het westen een schandaal van de eerste orde is! En onze begripsvolle kerkvorsten heten de islam ook nog welkom!

Iedere dag storten de kerken op Noord-Cyprus verder in. Tientallen kerken en kloosters worden door de Turkse milities gebruikt als militaire kampen of munitieopslagplaatsen. De kerken die niet veranderd zijn in moskeeën, vernietigd of door vandalisme geruïneerd werden, worden als sportclub, kantoor, theater hotel, kippenboerderij, hooischuur of stal gebruikt. De begraafplaatsen werden voor het grootste gedeelte met de grond gelijk gemaakt...

Uit de kerken werden ongeveer 1600 iconen, heilige voorwerpen, evangelieboeken, liturgische kerkgewaden en zelfs de zware iconostasen geroofd. De werken van een beschaving, die 5000 jaar historie kent, werden geplunderd en in het buitenland verkocht. Tientallen kerktorens werden afgebroken om niet meer als zodanig herkenbaar te zijn...
Bovendien is het nog steeds verboden om een mis in de kerk te vieren. De vrijheid van godsdienst wordt belemmerd, de restauratie van kerken blijft verboden.

Meer dan 133 kerken, kapellen en kloosters, die in het sinds 1974 door het Turkse leger gecontroleerde Noord-Cyprus liggen, werden ontwijd, 78 kerken werden in moskeeën veranderd, 28 worden als militair depot of ziekenhuis gebruikt, 13 zijn veestallen en de inventaris, inclusief meer dan 15.000 iconen, werden illegaal verwijderd en niemand weet waar ze zijn!
Link met foto’s.
Zelfs het ( o zo stille!!) Europese Parlement weet er iets van, getuige een verklaring uit 2006.
Bron:
www.winkelried.info/2009/10/27/kirchen-zu-staellen/

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron

WAANZIN OF WAT IN ZWITSERLAND ?????De koord leveren waarmee iemand wordt opgehangen….Nog 5 keer slapen en we weten wat er in Zwitserland gebeurt met het referendum over het mineretten-verbod. Maar het ziet er niet goed uit.
En daarvoor zijn, hoe bestaat het, de traditionele godsdiensten verantwoordelijk, samen met Amnesty International, die vinden, als er kerktorens mogen staan, er ook minaretten mogen zijn. Het is dus een soort “alles of niets”, waarbij mijn voorkeur zou uitgaan naar niets.
Zeg nu zelf, zijn wij, en dus ook de Zwitsers, echt nog godsdienstig? Hebben wij dus kerken nodig? Afbreken die boel, zodat er ook geen reden meer is om moskeeën toe te laten. We zullen zien hoe de trage massa dan reageert, als een van de grootste symbolen van onze normen en waarden moet verdwijnen….
Buitenland
Zwitserland stemt zondag over bouwverbod minaret
woensdag 25 november 2009 09:57 in ELSEVIER
Zwitserland kan zondag per referendum de bouw van minaretten verbieden. De populaire conservatieve partij SVP wil een verbod op de bouw van de torens van moskeeën in de Grondwet opnemen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International stelt dat een eventueel verbod in strijd is met de vrijheid van geloof.
Zwitserland stemt zondag over de minaret
De grootste Zwitserse partij SVP ziet minaretten, van waaruit vijf maal per dag een oproep tot gebed klinkt, als een 'religieus machtssymbool'. Omdat de torens niet in islamitische geschriften worden genoemd, beredeneert de partij dat de bouw van torens kan worden verboden zonder de vrijheid van religie te schenden.
Discriminerend
Amnesty International noemt het referendum in strijd met de geloofsvrijheid. 'Een verbod op minaretten in de grondwet opnemen terwijl de bouw van kerktorens wel gewoon is toegestaan is discriminerend,' aldus Nicola Duckworth, hoofd Europese programma’s van de organisatie.
Andere politieke partijen en ook christelijke, joodse en islamitische leiders hebben zich uitgesproken tegen een verbod.
Het is niet zo waarschijnlijk dat een verbod op minaretten realiteit zal worden in Zwitserland. Bij een peiling vorige week zei 53 procent van de Zwitsers tegen een verbod te zijn, 37 procent is voor en 10 procent weet het nog niet. De groep voorstanders is wel licht aan het groeien.
Islamisering
Voorstanders van het verbod op minaretten zien het referendum als een symbool tegen de islam en de sharia. SVP-Kamerlid Walter Wobmann noemt het minarettenverbod een stap tegen de islamisering.
In Zwiterland is ongeveer vier procent van de bevolking moslim. Op dit moment bestaan er vier minaretten in het land, en zijn er bouwvergunningen aangevraagd voor meer.
Door Marlou Visser
Pssst
Heb altijd van de kunst-richting “Clair-Obscur” gehouden, en van tegenstellingen. Vandaar dat volgend stukje gaat over de weldaden van de “godsdienst van vrede”, in het door oorlog veroverde Noord Cyprus, nog niet zo heel lang geleden. De agressor was… Turkije die sindsdien hardnekkig weigert zich terug te trekken…..Hun Allaah wil dat zo, moet U weten!
U herinnert zich nog? Cyprus kon niet (de resterende vrije heft) bij Europa komen, zolang dat, enz…Maar Noord Cyprus is nog altijd bezet gebbied, en de EU zwijgt….De Turken zijn er nog altijd en ontkleden het land van zijn verleden. Want waar ooit de Islam een voet kon zetten, of waar ooit een Moslim heeft gebeden, is voor altijd veroverd gebied. Naar Muzelmanse traditie, wordt dit uitgedrukt door…minaretten!

VLAAMS BELANG IS BELANG VAN VLAANDEREN
Dit wordt een les in zinsontleding. Want De Standaer/Le Standaer, U weet wel, het zusterblad van de Le Soir, de rabiate Vlaming-haterkrant van ‘L’Union fait la Farce’, is bezig met loeven. Loeven (*), of keren in de wind, moet een woord zijn die men daar via transcendentie (**) uit het brein van Bruno Valkeniers hebben overgenomen. Maar terzake. Het Vlaams Belang dus in de actualiteit.

Nu de Oude Media met zijn allen met een kater à la De Winter (***) in het riet zijn gestuurd over de zo vurig gewenste implosie van het Vlaams Belang.

Terzake. Zie de titel hierboven. Zodat het eindelijk doordringt: het belang van ons allemaal, de Vlamingen, ligt niet in het supporteren voor de staatsvorm die ons al bijna 200 jaar als tweederangsburgers behandeld heeft en nog altijd behandelt, maar in het supporteren voor die ene zweeppartij die de andere partijen opjaagt.
Anders gezegd : zonder de voorvechters van de Vlaamse Beweging, heden het Vlaams Belang, was de officiële taal in Vlaanderen nog altijd het Frans, en mochten wij de klerken spelen van de meesters uit het Zuiden. Arm gehouden door de Franssprekende elite, en dom gehouden door de Kerk…..

Het fenomeen is bezig zich te herhalen. Mangain en Reynders stellen de wetten inzake BHV, Dehaene buldert, giet lood om oud ijzer, en buigt hzt hoofd. De Geitenboer speelt Pontius Pilatus : hij wast zijn handen in onschuld…..En Albèr II? Die herleest de mémoires van Albèr I, waar die laat registreren, dat om zij Rijk in stand te houden, hij de kant van de Socialisten kiest….Genez is dus goed geïnstrueerd als ze propageert voor ‘ die éne kieskring en samenvallende verkiezingen….
Mijn plaat is grijsgedraaid, maar ze staat wel vol hits'
• woensdag 25 november 2009

• Auteur: Peter De Lobel IN De Standaard online
Interview — Filip Dewinter voelt zich niet aangesproken door de kritiek op het harde taalgebruik in zijn partij.
De partijraad zal zaterdag geen problemen meer hebben met de visienota die wordt voorgelegd. We hebben de tekst stevig geamendeerd zodat hij nu de lading dekt. Het hele partijbestuur staat nu achter de tekst.'

En daarin staat nog steeds dat de stijl en de taal waarin Vlaams Belang communiceert, gedateerd zijn?

‘Kijk, ik ben radicaal in mijn principes en als het over ons programma gaat. Maar wat de methode betreft, ben ik zo flexibel als wat. Of we nu met een bokshandschoen dan wel met een scalpel of een injectienaald naar buiten treden, dat maakt voor mij helemaal niets uit. Ik kan me perfect aanpassen. We gaan niet prutsen aan ons programma, wel aan de verpakking.'

Dus geen ‘pocket van Mohammed' meer?

‘Ik spreek soms harde taal, maar ik speel altijd op de bal, nooit op de man. Die uitspraak was gedragen door de partij, de voorzitter had de tekst op voorhand goedgekeurd. Het vat voor ons ook perfect samen wat onze partij moet doen: hard werken en de zaken eenvoudig verwoorden. We hadden net die week een stevige nota over de kostprijs van immigratie, en dat onderstreepten we met een stevige uitspraak. Een volkspartij moet politiek incorrecte meningen op een volkse manier verkondigen, zonder in platitudes te vervallen.'

Is er een breuk met voorzitter Valkeniers?

‘Men hoopt een verdeel- en heersstrategie toe te passen op Vlaams Belang, een wig tussen ons in te drijven, maar dat zal niet lukken. Er is helemaal geen breuk met Bruno Valkeniers en er is evenmin een interne revolutie aan de gang. Wij zijn een radicale, Vlaams-nationalistische volkspartij. En binnen die partij zijn er stijlverschillen, ja. Maar dat betekent niet dat alles wat Dewinter en Gerolf Annemans zeggen plots des duivels is. Wij bedienen gewoon een ander publiek.'

‘Onze partij mag geen schrik hebben van haar eigen schaduw, aan zelfkastijding doen is nergens voor nodig. In het verleden zijn ongetwijfeld fouten gemaakt — mag het even — maar we moeten niet beschaamd zijn over het geheel. Wij staan voor dat verleden en blijven daarvoor staan. We gaan de succesformules uit het verleden echt niet overboord gooien.'

Wat met de kritiek dat Dewinters plaat is grijsgedraaid?

‘Dat is dan toch niet te merken in de verkiezingsuitslagen en de poppolls. Zolang ik het vertrouwen van de kiezer heb, is mijn rol niet uitgespeeld. Het mag dan misschien een grijsgedraaide plaat zijn, maar ze staat wel vol met grote hits. En zelfs vele jaren nadat ze in de top-10 hebben gestaan, worden die nog altijd gedraaid.'


(*) Loeven is geen al te modern begrip. Het is tegen den wind inkrimpen, - dichter bij de wind zeilen - dichter bij de wind sturen
Moesten wij allemaal ons op het water sneller/trager willen voortbewegen, we zouden rap ondervinden wat loeven wil zeggen.

(**) Transcendentie is een academisch begrip, hier aangewend om op het niveau van mijn lezers te blijven, zodat zij zich niet nodeloos moeten blijven vernederen om af te dalen naar het niveau van DS. Daar zou er gestaan hebben ‘Telepathie’, maar ziehier wat het is volgens Wiki…..en waaraan ik uiteraard niets heb aan toe te voegen.

Transcendentie
overstijging; bovenzinnelijk bewustzijn; het zich boven de dualiteit van het zinnelijke vereenzelvigen met de getuige

(***) Dit is een allusie op het interview van gisteren avond op de Rode BRT met Filip De Winter, waar bij hem voortdurend de pap in de mond gegeven werd om zichzelf op te hemelen en de partij te kleineren. Zelfs mijn vier Duitse Herders keken verveeld! Het interview begon met De Winter in actie met de pocket van Mohammed, waarbij de bedoeling duidelijk was : de beul De Winter tegenover het arme slachtoffer Mohammed, baj, de SS-beul uit de kampen! Wanneer gaan die gasten nu eindelijk eens begrijpen, dat wat De Winter sloganesk schetst, een zachte benadering is van wat de mensen werkelijk denken! Een kolfje naar de hand van de Flupp, telkens meesterlijk omgeturnd naar ‘elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is’…..
Enne, teksten van het Partijbestuur kunnen amenderen….Maar het Vlaams Belang was toich niet democratisch!
Gaan we ze nu zaterdag, bij de Algemene Vergadering, een les geven in democratisch bestuur? Hoe zullen ‘ze’ dat interpreteren? In ieder geval, zoals de kaarten vandaag liggen, is den Bruno al een flinke stap onderweg om het ‘cordon sanitaire’ te doorbreken. Want dat was precies aangelegd, omdat de partij niet ‘democratisch’ was……

dinsdag 24 november 2009

ZWARTSPAREN IN ITALIE

Oproep tot kruistocht tegen de Mammon

Dit is een bericht voor vakbondsmanitou’s en oorlogswoekeraars. Wat in wezen koek is van één deeg. Beiden leven immers op de kap van de gewone man. Heden ten dage moeten jullie hier zijn! Italia is the place to be! Lees De Wereldkrant hieronder.
Bakkers, beenhouwers en kleine middenstanders : als de gewiekste Vliegende Hollander hierheen! (want dit artikel is wel degelijk uit een bron zo links en zo Hollands als het kan). Verwittig Uw ‘Pelgische’ vrienden en als de bliksem met Uw zakken zwart geld naar hier. Vermijdt Zwitserland, want daar staat de Douane te controleren! Ondergetekende geeft U gratis logies en inwoon, mits een tweede 5% voor een goed doel. Overschrijvingen op onze (zwarte) spaarrekening AUB…God zal ’t U lonen! ..
Een 50 Km verder ligt er in Porto San Stefano een jacht (12 meter) van koninklijken bloede, met helicopterdek en bodyguard-bewaking, waar niet ik, maar wellicht jullie, wel, welkom zullen wezen. Miljonairs onder elkaar, nietwaar…Een Arabische introductie kan de kennismaking en het onthaal ten zeerste bevorderen. Er ordt Frans gesproken..
En die andere Hollander, die Wouter Bos zou zich daarmee mee moeten bemoeien? Zo maar over de grenzen heen van alle soevereiniteit? Het zal je kind wel wezen! Ho! Ik weet het al! Dat is een klus voor Haiku Herman, eenmaal die na 1 januari aan het roer van de EU komt te staan. In die tussentijd kunnen zijn geloofs- en partijgenoten nog vlug even langs komen met hun koffertjes Liefst met één en dezelfde chartervlucht, om het milieu te sparen?
Als ‘resident’ in Italia kunnen wij gemakkelijk deze taxatie aanvragen. Zeg nu zelf: 5% belastingen betalen is een vooroorlogs aanbond! Het probleem is, dat wij niets hebben om aan te geven….Misschien zijn er lezers en kunnen wij elkaar wederzijds helpen?


Belastingwet Italië werkt zwartsparen in de hand

Minister Wouter Bos moet Italië op de vingers tikken over een belastingmaatregel voor zwartspaarders, vindt de CDAfractie
in de Tweede Kamer

De zwartspaarders kunnen in Italië geld aangeven voor een belastingtarief van vijf procent. Volgens de internationale organisatie FATF, die zich tegen witwassen en financiering van terrorisme inzet, vergemakkelijkt de nieuwe Italiaanse belastingamnestie witwassen van geld. Ook is er zorg over het feit dat Italië de boekhoudfraude niet aanpakt. Nederland is voorzitter van de FATF en heeft de kwestie deze zomer opgepakt.

Voor Kamerlid Pieter Omtzigt is dat niet genoeg. Hij wil nu van minister Bos weten wat de regering verder doet aan de zaak.

MOHAMMED IBN ABDULAH, ROVER HOOFDMANEN TOEN BLEVEN DE ARABIEREN (2)
Deel IIDe manier waarop de Arabieren het bestuur organiseren van de nieuw ver- overde gebieden gelijkt heel erg op de kolonisering van Afrika in de 20ste eeuw.
De Arabieren zijn ziekelijk nationalistisch (nog altijd) en zo overtuigd van de
superioriteit van de eigen nieuwe ideologie dat ze letterlijk afstand nemen van
de veroverdde volkeren. Op die manier consolideren ze onbewust hun heerschap- p lange termijn.


In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Germanen bij hun volksverhuizingen naar het Romeinse Rijk, nemen ze niet de taal of een deel van de wetgeving of de gewoontes over van de autochtonen. Ze zijn trouwens geen volksverhuizers die met vrouwen kinderen betere weidegronden zoeken. Dit zijn harde en gedisciplineerde veroveraars en plunderaars die zich haast zonder bagage verplaatsen. Ze herleiden een deel van de bevolking tot slavernij en laten die slaven gloednieuwe steden bouwen waar de Arabieren bij elkaar wonen. Ze vestigen zich niet in de oude steden. Ze lopen dus niet het gevaar bij een opstand vernietigd te worden omdat ze verspreid leven. Ze kunnen integendeel uit de eigen stadsbewoners direct een legertje op de been brengen.

Natuurlijk nodigen ze hun stamgenoten uit zich bij hen te voegen van het moment dat ze zich zeker voelen in hun macht. Lange tijd zijn de Arabieren in hun veroverde gebieden een minderheid van zo'n tien procent. En die minderheid leeft als een parasiet op de kosten van de autochtonen. Arabieren van de eerste generatie denken er niet aan te werken. In Perzië krijgen ze zelfs een uitkering op kosten van de Perzen. Maar men moet er wel bij vertellen dat de belastingen die ze heffen dikwijls
lager zijn dan de sommen die de Oost-Romeinse keizer, of de Perzische sjah, uit zijn onderdanen perste. In de meeste delen van het nieuwe rijk betalen de niet-moslims altijd het dubbele van de hoofdelijke belasting die de moslims verschuldigd zijn. In andere delen moeten moslims niets betalen. De nieuwe Arabische heerserhebben er dus geen financieel belang bij als te veel nieuwe onderdanen zich uit opportunisme bekeren, al kunnen ze zogenaamde bekeerlingen niet weigeren.

Maar het duurt bijna 400 jaar vooraleer in dat reusachtige rijk (de afstand tussen Mauretanië en Samarkand bedraagt 7.000 kilometer) een meerderheid van de mensen moslim is. Eerst 60 jaar na de verovering van de helft van het Oost-Romeinse Rijk verdwijnt het Grieks als de taal van de administratie. In Damascus nemen de Arabieren een heel lange tijd de helft van de kathedraal in beslag als moskee. De andere helft blijft christelijk.

Weinig verzet

De Arabische verovering van Syrië en Palestina wordt natuurlijk vergemakkelijkt door de permanente intriges in Constantinopel waar een keizer nooit echt zeker van zijn troon is. Dikwijls wordt daar meer energie aan interne intriges besteed dan aan de oorlog met de Arabieren. De hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk is zo groot en belangrijk dat ze altijd nieuwe Griekse immigranten kan absorberen en de Griekse elite die het rijk bestuurt, blijft bijna nooit ter plaatse
na de Arabische overval. De Griekse ambtenaren en militairen vluchten liever zodat het bestuur overal onthoofd wordt en de Arabieren gemakkelijk hun plaats kunnen innemen.

Het in Arabische ogen schatrijke Egypte wordt door 4.000 Arabieren uit Jemen veroverd op nauwelijks twee jaar tijd. Egypte is misschien niet meer de graanschuur uit de oudheid en wordt geteisterd door epidemieën en ontvolking, maar de buit is nog altijd reusachtig. Het Griekse verzet is weer zeer slap en de machthebbers hebben er nooit aan gedacht de koptische ketters (in hun ogen) te bewapenen. De bevelhebbers van de multinationale Oost-Romeinse legertjes riskeren dikwijls het eigen hachje niet en vluchten liever. De Egyptenaren blijven passief en begrijpen eerst zo'n honderd jaar na de verovering de ware aard van de islam en de Arabieren. Ze komen in opstand, maar dan is het te laat.
Het duurt natuurlijk een tijdje voor zo'n betrekkelijk klein groepje veroveraars een reusachtig land als Egypte verteerd heeft en voorlopig beperken de Arabieren zich tot wat raids in de rest van de Noord-Afrikaanse gebieden van Constantinopel: kwestie van wat kerken te plunderen voor het goud en het zilver. En natuurlijk nemen de Arabieren graag de kostbaarste grondstof van allemaal met zich mee: slaven, om de heersers in Arabië gelukkig te maken en om de ontvolking in Egypte, Syrië en Perzië wat af te remmen.
Maar ten slotte beginnen ze in de tweede helft van de 7de eeuw aan hun nieuwe opmars. Historici wijzen erop dat de geluksfactor dikwijls de voornaamste rol speelt in de verovering van het rijk. Maar het is ook waarschijnlijk dat Arabische spionnen wel degelijk hun makkers inlichten dat dit de juiste tijd is om toe te slaan. De verovering van de vroegere welvarende Romeinse provincie Africa is dan ook een makkie. Deze andere graanschuur uit de antieke wereld is na de implosie van Rome en de verovering door de Vandalen van de provincie altijd maar achteruitgeboerd. Keizer Justinianus
heeft honderd jaar tevoren de provincie laten heroveren met enorm veel oorlogsgeweld. Sindsdien is de provincie een marginaal deel van het Oost-Romeinse Rijk met een Grieks-orthodoxe elite en een bevolking van grotendeels analfabete roomse Berbers die geen schrijftaal bezitten en alleen wat
Latijn kennen. Het verzet tegen de Arabische legertjes is minimaal. In 680 zijn de Arabieren al aanwezig in het huidige Marokko. De laatste Griekse vesting, de Romeinse stad Carthago, die ooit 500.000 inwoners had, valt in 698.
Zij weten het
De Arabieren hebben feitelijk maar één hardnekkige tegenstander: de tientallen Berberstammen waarmee ze langdurig oorlogen voeren, zij het dikwijls geassisteerd door andere Berbers. In deze oorlogen zijn mensen de belangrijkste buit voor de Arabieren en de animositeit tussen veroveraars en veroverden duurt tot vandaag verder in Noord- Afrika (en niet alleen daar; Arabieren en Berbers wonen in Borgerhout ieder aan hun kant van de Plantin en Moretuslei). Natuurlijk zijn er ook bij de Berbers opportunisten die zich bekeren en die wel wat zien in die nieuwe orde, want de Arabieren erkennen talent en verdiensten. Een Arabische aristocratie bestaat zeer zeker. De stamleden
van ibn Abdullah, de uitvinder van de islam, hebben veel praats en zijn niet arm. Maar de heersers, gouverneurs, generaals vinden niet per definitie dat hun oudste of zelfs een jongere zoon alle talenten in huis heeft en hen moet opvolgen.
De Berber Tariq (Gibraltar dankt zijn naam aan hem) krijgt het bevel over een legertje Berberbekeerlingen dat in 711 het Iberische Schiereiland binnenvalt; aanvankelijk alleen om te roven. Maar in het WestGotische Rijk heerst er een opvolgingscrisis en weer is het verzet eerder zwak in het
ook al dunbevolkte Iberië. Nadat een Arabisch legertje ook zijn deel van de buit komt opeisen, stort het rijk in elkaar. Vijf jaar later is het grootste deel veroverd. Alleen in het noordwesten houden wat christelijke staatjes stand omdat de moslims niet erg geïnteresseerd zijn in de onvruchtbare plateaus.
Maar in de lente en de zomer trekken Arabische groepjes over de Pyreneeën het Frankische Rijk binnen om daar wat weg te slepen. Ze bereiken zelfs Autun in Bourgondië. Waarschijnlijk is het nooit de bedoeling het Frankische Rijk te veroveren, want de Franken kunnen wel een strijdbijl en een zwaard hanteren. De zware nederlaag tegen het leger van Karel Martel nabij Poitiers in 732 maakt de Arabieren duidelijk waar de grens van hun expansie ligt. Inmiddels gaan de veroveringen in het Oosten verder. Rond 750 is ook een groot deel van het huidige Turkmenistan en Oezbekistan verovert. De Arabieren nemen ook Kabul en Afghanistan in, plus Sind (nu WestPakistan). Maar ze botsen overal op nog niet bekeerde Turkse stammen en daar stopt het feest.
Natuurlijk eindigt niet iedere tocht op een overwinning. Soms lijden de Arabieren al eens een nederlaag en moeten ze zich terugtrekken. Maar ze komen altijd terug want hun dar-al-islamideologie verdraagt niet dat het gebied waar ooit een moslimvlag gewaaid heeft, niet meer islamitisch is. In Israël maken ze zich dan ook geen enkele illusie over de aard van de zogenaamde vrede die het land
gesloten heeft met sommige Arabische staten. Zelfs Spanjaarden en Portugezen weten het. Een wapenstilstand, desnoods eentje die eeuwen duurt, is mogelijk, maar een echte vrede met ebiedsverlies wordt nooit aanvaard door de overtuigde aanhangers van een barbaarse ideologie.
JAN NECKERS
Bron: De grote Arabische veroveringen. Het ontstaan van het islamitisch rijk van Afghanistan tot Spanje (Hugh Kennedy).


Toemaatje als Geheugensteuntje
Alexandria et Aegyptus ("Alexandrië en Egypte") was de naam die Egypte kreeg toen ze in 30 v.Chr. werd ingelijfd door Gaius Iulius Caesar Octavianus (Augustus) en zou uitgroeien tot het privé-domein van deze en zijn opvolgers.[1]
Nadat Octavianus een klinkende overwinning had behaald in de slag bij Actium tegen Marcus Antonius en Cleopatra VII, vluchtte deze laatste weg naar Alexandrië gevolgd door Marcus Antonius die zijn vloot in de steek liet. Hierop zette Octavianus de achtervolging in.
Marcus Antonius pleegde zelfmoord omdat hij meende dat zijn geliefde Cleopatra hem al was voorgegaan. Toen Octavianus in Alexandrië arriveerde, en Cleopatra dit samen met de dood van haar man Marcus Antonius vernam, besloot ze hem in de dood te volgen. Door een beet van een cobra (het dier van Wadjit dat de koning van Opper-Egypte moest beschermen tegen onheil) stierf de laatste Hellenistische farao van Egypte en kwam er een eind aan de Hellenistische periode.
Octavianus nam de kinderen van Marcus Antonius en Cleopatra mee, maar liet Caesarion, de toen zeventienjarige farao en (vermeende) zoon van Gaius Iulius Caesar en Cleopatra vermoorden. Na deze kinderen in gouden kettingen geketend te hebben meegevoerd in zijn triomftocht, zou Octavianus ze aan zijn zuster Octavia geven om ze samen met hun stiefzussen op te voeden.
Nadat hij de slag bij Alexandrië had gewonnen, nam Octavianus Egypte over voor het Romeinse volk en haar senaat (S.P.Q.R.), die het echter aan Octavianus schonk als privé-domein en hem tot princeps (eerste) maakten en de titel Augustus (verhevene) toekenden bij zijn terugkeer in Rome.

Aldus ontstond de provincia Alexandria et Aegyptus die in tegenstelling tot de andere aan Augustus toegekende provinciae bestuurd werd door een praefectus Alexandreae et Aegypti die afkomstig was uit de ordo equestri in plaats van door een senatoriale legatus Augusti pro praetore. Deze praefectus stond ook in voor een groot deel van Rome's voedselvoorziening, daar Egypte de graanschuur van de wereld was.
De provincia Alexandria et Aegyptus zou haar bijzondere positie in het Imperium Romanum zeer lang behouden.
De naam Alexandria et Aegyptus ("Alexandrië en Egypte") getuigt van het feit dat Alexandrië, gelegen aan de westrand van de Nijldelta, met zijn Hellenistische cultuur als een afzonderlijke entiteit werd beschouwd. Het was een Griekse πόλίς. De Griekstalige Alexandrijnen noemden hun stad "̉Αλεξάνδρεια παρα Αι̉γυπτoν", d.w.z "Alexandrië bij Egypte" en niet "Alexandrië in Egypte".
In Alexandria et Aegyptus waren negen cohortes gelegerd, waarvan drie in Alexandrië, drie in Syene (dicht bij de grens met Ethiopië) en drie in het binnenland


Noteer dat Cleopatra eerst de geliefde was geweest van Julius Caesar en herinner U ook de ‘Rede van Marcus Antonius’ bij Shakespeare…met de memorabele oratorische vondst ‘Brutus was a honorable man’…Brutus, de aangenomen zoon van Caesar, was namelijk een van zijn moordenaars.


.