zaterdag 31 december 2011

578 DUIDELIJKHEID OVER LEEUWENHART

.
VOORGEVEL VAN DE SINTE KATELIJNEKERK IN BRUSSEL
Léonard hoeft helemaal niet te zwijgen
28-12-2011 - Simon Demeulemeester - knack
Geen grotere tragedie dan goede ideeën die fout begrepen worden. Hugo Camps van De Morgen schrijft onder de weinig aan de verbeelding overlatende titel ‘Dom’, dat aartsbisschop Léonard ‘domme praat’ verkoopt. Dat Léonard een gloeiende hekel mag hebben aan Bart De Wever, maar dat hij als ‘kerkvorst’ ‘seculiere zwijgplicht’ heeft.
Léonard mag het niet hebben over politiek, want er is scheiding tussen Kerk en staat, klinkt het. Niet alleen bij Camps. Ook aan de toog, ik hoorde het uit de kelen van studenten, ik lees het op fora.
Wat een jammerlijke interpretatiefout. Dat ‘Kerk’ met een hoofdletter dient geschreven in de context van die scheiding zegt immers alles. Het gaat om het instituut, het orgaan dat baadt in rijkdom en zich vastgrijpt aan de tanende macht.
Hetzelfde geldt voor de staat. Ook al wordt die niet met een hoofdletter geschreven, het gaat ook om het instituut, de postjes. Daar waar de macht zit. Die instituten moeten gescheiden worden, enkel onzinnigen twijfelen daaraan.
Maar het gaat dus niet om de scheiding tussen geloof en politiek. Wie die scheiding wil, wil een intellectueel dode samenleving. Het is legitiem te geloven in god, in 16 goden of in geen enkele. Het is legitiem het (on)geloof van de ander te bestrijden en dat in debatten en polemieken af te branden.
Maar het kan nooit legitiem zijn een politicus te verbieden over geloof te praten, zoals het nooit legitiem mag zijn een gelovige, ook al bekleedt die een religieuze machtsfunctie, te verbieden over politiek te praten. In wat voor steriele samenleving zouden we leven, mochten politici en geestelijken elkaar niet mogen bekampen met ideeën?
Dit is de ultieme onverdraagzaamheid: de idee van de Verlichting, dat Kerk en staat moeten gescheiden zijn, recupereren om de stem van de gelovigen uit het debat te weren. De Verlichting draaide erom dat geloof er niet toe doet. Dat u moet tolereren dat uw waarheid hoogstens de uwe is, maar daarom niet meteen de mijne.
Echte verdraagzaamheid zit in het aanvaarden van verschil. Niet het aanvaarden van de gelijke. Niet in het invoeren van een Verlichtingsfascisme. Voor je het weet stelt iemand voor alle kruisen weg te halen aan de ingangen van onze kerkhoven, en waar staan we dan?
Bron Iskander

Andere zijgevel
-------------------
Diagonaal herlezen
Helemaal juist : als mens en dus als redelijk schepsel Gods, mag Mgr Léonard verkondigen op TV wat hij wil. Op de kansel is dat al iets delicater. Maar Kerkelijke Gezagsdrager in dit land, als daarmee maar de Vlamingen kunnen gecouilloneerd worden, hebben het Leergezag van Rome, desnoods van God zelf. Tenminste, zo lang hier niet de combinatie Marx/Mohammed alles te zeggen krijgt. Als Rooms Katholiek Primaat van een land waar zijn (n de minderheid zijnde) Franstalige landgenoten sinds 181 jaar de scepter zwaaien over een Vlaamse meerderheid, en zich daarbij, stelend als raven, gedragen als agressieve pummels : ja ook dat mag hij, zijn functie indachtig als Goede Herder, vrij zijn woord in het rond strooien. Één keer heeft hij hen, wegens hun luiheid, de levieten gelezen, maar sindsdien zwicht hij zich wel!
Wij, de massa, de niet-gelovigen, de niet meer gelovende gelovigen, de afvalligen, de ‘ketters’, de ‘wilden’, de godloochenaars, enfin, wij, de ‘oorspronkelijken’ (ik had bijna geschreven de ‘Aboriginals’) hebben misschien sedert die uitspraak, een beter idee over de denkwereld van al de prinsen van de Kerk.
Een ander geluid, Monseigneur, over de Katholieke Kerken in onze hoofdstad. We hoorden op de VoRT dat 30 kerken van de 110 die Brussel telt, moeten/zullen gesloten worden, waaronder de beschermde Sint Kathelijnekerk aan de Vismarkt, gebouwd in de jaren 1400. Nu zijn daar nog een paar Rooms Katholieke kerkbezoekers, en een 600-tal Orthodoxe. Het prachtige gothische gebouw zou, volgens de socialistische schepenen van Toersime, een herbestemming krijgen als…overdekte marktplaats….
Ik weet niet als Mgr Léonard reeds het probleem/de problemen ziet? Waarschijnlijk wel, hij ziet ze waarschijnlijk zelfs veel beter dan ik en hij heeft zelfs het voorrecht van voorkennis. Zijn stem voor het negatief besluit is zelfs doorslaggevend geweest. Weg orgelmuziek, weg wierook, weg godslamp : hier komt de patattenboer!
Soit en Ainsi soit-il. Het is niet de eerste kerk die gaat, en en het is ook niet de laatste….
Een kerk ontwijden is zelfs een kleinere moeite dan er een in te wijden. Alleen zonde voor het symbool. Maar daar komt de Franse Revolutie weer in beeld. Toen werden immers alle kerkelijke eigendommen, roerende en onroerende, onteigend, en zijn de ‘Kerkfabrieken’ gekomen, die maar kunnen optreden met niet meer rechten dan een gewone huurder. Eigenaar is en blijft de gemeente of de stad. En daar stade gij dan, met een lege kerk, want geen gelovigen meer. De eigenaar kan, als de Kerkfabriek geen interesse meer betoont wegens te dure onderhoudskosten, te dure verwarming, te dure elektriciteit,enfin, als op de Begroting de Uitgaven de Ontvangsten overtreffen, en de Stad of de Provincie niet meer wil tussenkomen in het nadelig saldo (Allachzonen in de Gemeenteraad? Teveel Linxen? Te flauwe Tjeven?), dan kan de eigenaar er zonder scrupules (want die heeft hij niet) zelfs een bordeel van maken. Of een overdekte markt. Of een feestzaal (Brugge, Ieper). Of een moskee.
Respect voor het verleden, voor de bouwkunst, voor de piëteit in het algemeen maar vooral uit respect voor de dierbare afgestorvene (want zo’n kerk heeft een ziel!) : men kan volgens mij op die heilige grond best een park aanleggen. De afbraak kan zelfs nog winstgevend zijn, als het sloopbedrijf de profane gedeelten kan te gelde maken.
Het parkje, met wat groen, wat bomen en wat bloemen, kan dan dienen als oase van rust voor iedereen. Gewoon de zaak zeer open en overzichtelijk laten, met bij donkerte veel verlichting, dat het geen verzamelplaats wordt voor homo’s en drugsverslaafden….
Ça, c’est la réalité, Monseigneur. En wat meer is : binnenkort zal La Ville du Très Grand Monsieur Beulemans nog zo’n dertigtal parkjes bij krijgen….Enfin, in plaats van te schimpen op de Flamboches, Monseigneur, zou U beter zorgen, dat de overige kerken, basilieken en kathedralen in het land, niet kunnen doorgeschoven worden naar de concurrentie. Wan t die hebben altijd plaats te kort!

Pssst
We zien op Google Maps dat de aanpalende pleintjes aan beide flanken van de huidige kerk reeds in beslag ge nomen zijn door de horeca. Ontbreken : de pitta tiba’s en de roze lichtjes. Maar daar kan aan gewerkt worden! Verre van dat laatste idee te verwerpen, zie ik er eerder een voordeel in als plaats van penitentie voor het behoud van de kerk en de biechtstoelen.
Op Wikipedia vindt U de weg om in te tekenen op de petitie voor het behoud van de kerk. Suggestie : alle subsidies voor de wildvreemde Sekte van de Wrede intrekken en gebruiken voor de eigen godsdienst die onze landen (mede) heeft groot gemaakt.577 ALS LAMMEREN TER SLACHTBANK GEVOERDCaïro Kerstdag 2011-2012
---------------------


De islamitische ijstijd is aangebroken.
Na de gigantische archeologische beelden van Boeddha in het Afghaanse Bamyan, moest nu ook de hele inboedel van het Egypte-instituut in Caïro er aan geloven.
Een complete onvervangbare collectie cultuurgetuigenissen werd vernietigd en verbrand door de aanhangers van een gewelddadige ideologie van tot fanatiek extremisme gestolde domheid, die zichzelf islam noemt.
De valse naam die doelbewust aan het jihadistisch offensief gegeven werd was nooit een lente maar van in het begin een genadeloos gure winter. Nu blijkt allengs dat de Arabische ijstijd is aangebroken. Want laat ons duidelijk zijn het oorlogszuchtig gespuis dat Egypte en reeds een deel van Noord-Afrika actueel onveilig maakt is grotendeels afkomstig van het Arabisch schiereiland.
Waarom bracht de UNESCO de voornaamste stukken van dit werelderfgoed niet tijdig in veiligheid?
Na Bamyan hoorden ze vast en zeker het risico te kennen, deze supranationale vetbetaalde apparatsjiks. Waarom en op wiens bevel logen de media ons voor over een lente die er helemaal geen was?
Deze boekverbranding doet sterk denken aan die van mei 1933 in Berlijn waar op de Opernplatz alleen al 20.000 boeken in de vlammen opgingen. Alle boeken, die niet aan de eisen van de Cultuurkamer voldeden, werden toen op bevel van regering Hitler verbrand.
De nazislam wil dit millennium duidelijk niet onderdoen en vernietigt onvervangbare exemplaren en artefacten. Het woord barbarisme is hier op zijn plaats. Binnen afzienbare tijd lopen onze musea en universiteitsbibliotheken daadwerkelijk hetzelfde gevaar.
Dezelfde week dat in Nigeria christenen door islamitische terreur de dood vinden en dat enkele tientallen onder de laatste Kopten in Egypte werden gedood of mishandeld laten de islamisten niet de minste twijfel meer bestaan over hun ware bedoelingen.
Wanneer gaan al onze verantwoordelijken hier in Europa eindelijk eens beseffen dat al de grenzen dicht moeten voor islamieten ? Wanneer gaan alle dhimmies met hun tomeloos idiote praatjes verstommen ? Want zij zijn moreel mede even schuldig aan de gepleegde wandaden en misdrijven.
Het wordt nu dringend tijd voor proactieve actie.
Het enige alternatief is dat de beschaving zoals we ze kennen samen met de relatieve voorspoed verdwijnt in een alles vernietigende guerrilla-oorlog die zal worden uitgevochten op Europees grondgebied, in onze steden en dorpen.
Indien onze nationale en internationale politici het niet doen wordt het tijd om zelf te beginnen denken aan onze wettige zelfverdediging.
Lucky9 Overgenomen van http://blog.seniorennet.be/angeltjes/

-------------------
Diagonaal herlezen
Als lammeren ter slachtbank, en de wereld, inclusief de Paus, kijkt toe. Met, dat spreekt vanzelf, de spreekwoordelijke ‘gemengde gevoelens’. In 1096 had Paus Urbanus V al lang en om veel minder doden tot de 1ste Kruistocht opgeroepen. Nu heeft Paus Ratzinger och arme nog een operetter-leger van ’n kleine 70 man gewapend met pieken en met hellebaarden. Een beetje mager om inderdaad Zijn leger van 2 miljard Christenen aan te voeren tegen de 1,2 miljard Muzelmannen. Het is dus beter te rekenen op de hulp van Hierboven, en af te wachten. Misschien dat ooit ergens eens een eenzame Willem Tell opdaagt met pijl en boog. Of ’n tweede Pieter de kluizenaar die toen in 1096 in de Lage Landen de vlam in de pan deed slaan….
We hebben er ondertussen leren mee leven….
Christenen! Wie maalt er nu om Ongelovige Honden, om varkens en apen of om hun beschaving daar aan de boorden van de Nijl, in het land dat hen weliswaar ooit volledig heeft toebehoord, en waar ze nu na de Moslim-Invasie niet eens meer geduld worden als varkensboeren! Egypte was, na de tijd der Farao’s, het land der Kopten (let op de medeklinkers PT zoals in EgyPTe, wat in hun taal hetzelfde betekende) en Kopten betekende hetzelfde als ‘christen’, want die twee woorden waren synoniem van elkaar….Tot de ‘Godsdienst’ van de Wrede daar anders over besliste en meteen dat vreedzame land binnenviel om daar niet alleen als een parasiet te leven, maar om meteen de oorspronkelijke bevolking op te slokken en het land in de naam van hun afgod in te nemen. Nu is de Arabische Winter voor lange tijd definitief neergedaald over het land met een der oudste beschavingen ter wereld, en wordt Egypte een der strengste Islam-staten ter wereld. Als straks de Shaira heerst in al zijn gestrengheid, zal het toerisme ook wel wegkwijnen en zal de gewone mens, net als wij, om te overleven alleen nog kunnen rekenen op de hulp van Hierboven …
En zeggen dat in het Westen de anti-Israël gezinde Linxe raddraaiers dachten (en daarvoor jubelden, want het ging volgens hen om het Nationaal en Internationaal Socialisme), dat het niet om de Eeuwige Winter ging, maar om de Arabische Lente die ze dapper mee propageerden voor heel Noord Afrika…..
Wat nu in Caïro, de nieuwe stad die het Alexandrië der Christenen moest doen vergeten, gebeurt, is een flauwe afspiegeling van wat ooit in Alexandrië zelf, de Stad van Alexander de Grote, eeuwen geleden gebeurde. Daar werd de bibliotheek, die de geschreven geschiedenis der mensheid bevatte sedert het Ontstaan der Tijden, gebruikt om na de inname door de ‘Godsdienst’ van de Wrede, de verwarmingsketels te stoken. Reden van deze barbarij : indien strijdig met de Koran : de oven in. Indien niet strijdig : geen reden van bestaan en dus de oven in.
De ‘Godsdienst’ van de Wrede moordt en brandt overal meer en meer in de Prachtlanden. Maar o wee, als onze Grote Geesten hier zouden nalaten of weigeren om financieel bij te springen met subsidies voor dezelfde ‘godsdienst’. Want fundamenteel is het geen ‘godsdienst’, maar een Wrede dienst’.
Heb ik iets gemist, maar over deze laatste barbaarse gebeurtenissen zagen wij weinig of niet op de VoRT, en kijk, als bij toeval vonden wij ook niets in de poco media. Over het hoofd gezien? Niet relevant? Was er misschien weer sprake van ’n nieuw ’kindermisbruik’ van zo’n 30-40 jaar geleden die dringend moest behandeld worden? Is Herr Flick aangestoken door ADHD? En zie : waarachtig is er in de streek van Dinant weer zo’n Geestelijke met losse handjes ter sprake gekomen : het nieuws is al 14 dagen oud, maar kom : op die manier zijn weer 10 minuten van de 30 van het Journaal weer opgevuld met ‘bashing’ van het Geloof op zijn geheel. Er wordt inderdaad niet op de bal (de man zelf, de crimineel) gespeeld, maar op het gehele veld : alle spelers op het veld zijn verondersteld schuldig… De bescherming van de privacy? Het vermoeden van onschuld tot bewijs van het tegendeel? Kom, kom : niet flauw doen! Dat zijn prerogatieven die voor Linxen zijn voorbehouden. Vijanden van Linx hebben daar geen recht op!
Waar wacht Mgr Leeuwenhart op om deze twee ongemakkelijke waarheden van op de kansel te veroordelen? Een goed Werk van Barmhartigheid zou zijn : de gevangen vertroosten en de zondaar (na bestraffing) te vergeven. Recht op privacy, vermoeden van onschuld, werk van barmhartigheid, vergiffenis schenken : voorwaar : minstens een paar4 zaken waarvoor een emanente gerechtigheid kan ingeroepen worden….
Trouwens, zou Mgr Leeuwenhart vergeten zijn, dat de Geestelijke, om 4 parochies te bedienen, zich de naad uit de broek diende te werken? Dat het na verloop van tijd meer dan de naad is gebleken te zijn, is inderdaad een ‘inconvenient truth’…..
Revenons à nos moutons Muselmans!
Nogmaals : na 11/9 hebben de USA (om reden van welke belangen) geweigerd om het wespennest uit te roken, en sedertdien zwermen de wespen altijd maar verder uit….Wespen zijn nu eenmaal een volkje die met geen enkel ander biologisch leven kunnen overeenkomen.

Persoonlijk toemaatje over Afghanistan.
Uiteraard beschikken wij in Berlusconi-land niet over een uitgebreid gamma Vaderlandsche Nieuwsbronnen…. Niet dat zulks een groot gemis zou zijn (integendeel : het is een zegen!), want op die manier zijn we gedwongen om ons licht elders op te steken. Dat wordt dan via de schotel (gratis) : Italië, Duitsland, Nederland. Om Frankrijk, Engeland enz te zien, hadden we lang tijd SKY betaaltelevisie, maar Bruintje krijgt, door de dreigende wereldcrisis, ook bij ons iedere dag wat minder voorgeschoteld….Toch curieus, hé, dat de landen die minst lijden onder de crisis, hun toch dure uitzendingen zo maar gratis en voor niets over de hele wereld kunnen verspreiden….Waaruit ik mag besluiten, dat in de ruimte de rapsten weer eens de besten zijn….
Maar ik wilde iets kwijt over Afghanistan. Als het leugens zijn, dan zijn het leugens in onderaanneming van de Tros via BVN. Daar vertelde men, dat er in het uiterste N-Oost Afghanistan, in een onherbergzaam hooggebergte, een enorme voorraad onderaards kopererts was ontdekt, de grootste van de wereld, en dat de concessie in handen was gegeven van…de Chinezen. Op die plaats komt Afghanistan inderdaad op de landkaart koteren met een gestrekte wijsvinger in de onderbuik van…China. Denk zo een beetje aan een tweede Tibet….
Klein probleem : samen met het eerste afgegraven kopererts, kwam echter ook de vele duizenden jaren oude ruïnes van een onbekende beschaving tevoorschijn…. Zowel kopervoorraad als te onderzoeken gebieden volgepropt met artefacten, waren gigantisch. De opbrengst van het koper zou volstaan om in de kortste keren het hele doodarme land tot een der welvarendste ter wereld te maken…. We hadden het kunnen weten : in Afhgaistan is er van Boedha helemaal geen sprake meer, alles is 100% Muzelman, gedeeltelijk van de slechte soort en gedeeltelijk van de allerslechtste soort….
Sof far so good, ware daar niet dat de Chineeskes, die nog erger dan de Muzelmannen, wel hun voeten vegen aan oude (godsdienstige) beschavingen, beweren zeer in tijdsnood te zitten….Er werden welgeteld een paar weken uitgetrokken voor de archeologen, die met truweel en handborstel die schatten proberen te redden voor het nagesalcht. Kwamen in beeld : wondermooie geciseleerde onderstukken van zuilengangen in tempelconstructies uit een verdwenen en vergeten beschaving. Op dit ogenblik is alles waarschijnlijk reeds vermalen door de rupsen van de graafmachines, op zoek naar het kostelijke kopererts….
Onze Minister van Oorlog is daar in dat land met enkele soldaatjes om wrede te stichten met de Taliban, de wreedaardigste Muzelmannen ter wereld. Het is een land waar vrouwen minder waard zijn dan schapen of geiten en derhalve zo goed als geen recht hebben op onderwijs. Heerlijk Islamland, in de schoot van Allah zelve….

576 CHEF STRUIKROVER IS PREMIER GEWORDEN
----------------
Hieronder een artikel in de taal van Molière als illustratie van wat ons land samenhoudt : Wallonië door eigen schuld tot de bedelstaf terug gebracht, Brussel als waterhoofd van de op schulden voortdrijvende Europese Unie, en een Vlaams landsgedeelte waaruit de welstand à rato van 1 miljard Euro per maand (12 à 13 miljard per jaar) wordt weggezogen. Het gaat over een land dat rechts heeft gestemd, en dat Linx geregeerd wordt door een Waalse minderheidsregering, met steun van de 3 Vlaamse mini-partijtjes die de verkiezingen verloren hebben. Zij die daarentegen de verkiezingen gewonnen hebben, worden met de steun van Het Hof/La Cour en van de Kerk als lepra-lijders terzijde gehouden.
-------------------
LES FLAMANDS BIEN MIEUX LOTIS QUE LES WALLONS
Une étude de l’ULg sur l’efficacité de l’Etat-providence en Europe démontre que la Flandre est plus performante. La Wallonie se classe parmi les derniers. Cela montre une fois encore la nécessité de la réforme de l’Etat, selon Kris Peeters.

Trois économistes de l’université de Liège ont comparé l’efficacité de l’Etat-providence belge à celui des autres pays européens. Ils l’ont fait sur le choix de cinq critères : pauvreté, chômage de longue durée, espérance de vie, les inégalités et le décrochage scolaire, peut-on lire sur le site du Standaard. L’étude démontre que la Belgique se trouve dans la moyenne européenne. Notre pays se place à la 11e place sur 27 pays. « Ce n’est guère glorieux surtout par rapport à la réputation que notre pays pouvait avoir il y a deux décennies », affirment les chercheurs dans le rapport.
La Flandre au top niveau, la Wallonie parmi les mauvais élèves
Mais les résultats sont plus frappants lorsqu’on compare la Wallonie et la Flandre. L’efficacité de l’Etat-providence flamand est bien au-dessus de la Wallonie. La Flandre se retrouve dans le top des pays européens. Tandis que la Wallonie s’enfonce loin dans le classement entre le Portugal et l’Espagne, pas loin de la Bulgarie et de la Roumanie. En conclusion, la Flandre apparaît avoir l’Etat-providence le plus performant alors que la Wallonie est classée parmi les derniers. Une autre différence, la Flandre semble améliorer sa situation mais la Wallonie stagne. « Certes on nous objectera que des comparaisons interrégionales donneraient ailleurs des résultats semblables. À la différence des pays voisins, la Belgique fait face à l’éventualité d’un éclatement du pays », concluent les auteurs de l’étude.
Kris Peeters y voit la conséquence d’une politique économique
Pour le ministre-président flamand Kris Peeters, cela montre une fois encore la nécessité de la réforme de l’Etat, par laquelle l’attribution de davantage de compétences aux entités fédérées doit leur permettre de développer des politiques « sur mesure ». Le ministre-président flamand y voit la confirmation du bien fondé de la politique de son gouvernement car pour lui, la différence de bien-être mesurée est aussi la conséquence d’une politique économique. La Flandre a établi et établit de justes priorités et obtient ainsi des résultats, dit-il encore, ajoutant que l’étude illustre bien l’importance des Régions sur le plan de la politique sociale, qui va plus loin que la sécurité sociale.
Rudy Demotte reste muet
Quant au ministre-président wallon Rudy Demotte, il n’a pas voulu réagir, conformément à l’attitude qu’il adopte de façon générale envers les différentes études semblables qui sont publiées.
P.V. avec Belga le soir
-------------------
Diagonaal herlezen
De goede man Job op de mesthoop, met alleen de honden die zijn wonden komen schoonlikken…. Zou een beter idee zijn voor de pronkzieke Jeannet die we nu zien paraderen als een trotse haan op de Waalse mesthoop… Wat ’n mooie gedachte voor de laatste dag van het jaar voor een koppige Republikein!
Ongetwijfeld is dit artikel in de Soir geschreven met de dood in het hart. Ik mocht het deze keer niet (vertaald) terugvinden in De Schandaard, niettegenstaande hun samenwerkingsaccoord….Wat echter meer is, de VoRT zond daarover een reportage uit op het avondnieuws, waar het medeleven zo van af droop. Met beklemmende foto’s van verlaten fabrieksgebouwen uit een horrorfilm, met schouwen die al lang niet meer rookten. Het waren lijk ten hemel gerichte jammerklachten met de onuitgesproken vraag, waar al het geld van die zovele ‘Marshallplannen’ naartoe mag zijn…. De geleerde Perfesser van het onderzoek was, als Waal, veel te meegaand voor zijn landgenoten : hij vergeleek zijn vaderland met het achterlijk Roemenië en Bulgarije, maar dat zijn landen die in Vlaanderen meer bekend staan als toeristische attracties.
Hij wist dat het te dramatisch zou geklonken hebben, Wallonië te vergelijken met Griekenland…..Inderdaad, want wie Griekenland zegt, denkt ‘cultuur’ en dat woord past heden ten dage op Wallonië als een tang op een varken…..
Hoe lang zou het duren, denkt U, moesten de afgedwongen Vlaamse ‘transfers’ verminderen, of de Hemel sta hen bij, moesten die om een of andere reden helemaal wegvallen, voor dat horden gewapende roversbenden uit Doornik, Mons, Scharrelroi, Luik, enz, de taalgrens zouden oversteken om te roven en te branden? Misschien zelfs wel onder de hoge bescherming van de F16’s van de Navo die met dat doel in Libië zijn gaan oefenen…. Het is onderdaad een hele kunst om in duikvlucht en sneller dan het geluid, de bommen te richten op alleen de slechte burgers tussen de goede…
De zweer van dergelijke ‘burgeroorlog’ staat misschien binnenkort op het uitbreken, want wat niet goedschiks gekregen wordt, moet dan maar gewapenderhand ontvreemd worden. Het begint altijd met stakingen en volkstoelopen. In de twee gevallen (vrijwillige of gedwongen beroving) zal in hun Franscouillonse pretentie altijd als ‘burgeroorlog’ bestempeld worden, omdat men daar, voor het oog van de gehele wereld nooit zal toegeven dat het om een voortdurende en langjarige ‘cambriolage’ gegaan is door een vadsig geworden bevolking. Naar Linxe gewoonte, zullen de slachtoffers weer als daders bestempeld worden!
Ze zullen het niet graag horen. Het is grotendeels met Wallonië gegaan lijk met alle criminelen : van een klein en onbeduidend leugentje om bestwil, over een klein diefstalletje voor de ‘kick’; naar een bestaan als een volk van rovers, leidend naar een totaal verkampte levenshouding, waar inhaligheid en diefte een tweede natuur wordt. Niet alleen getolereerd door de medeplichtigheid van de Overheid, maar er door aangemoedigd.
Iedereen zegt : de schuld van de Parti Scadle, wat een terechte opmerking is. Maar waar zijn de eigenaars van de teloorgegane zware industrie? Waar zijn de Oscar Frères die de Staatssteun ten eigen profijte in de zak hebben gestoken, en die nu in Parijs de Grote Jan uithangen? Waar zijn de overige familiefortuinen om te herinvesteren, naartoe? Hoe komt het dat de arbeidsethiek van de werkende klasse daar verloren is gegaan? JaJa, de Verzorgingsstaat van de wieg tot het graf : weigerachtige ondernemers om investeringen te riskeren, en weigerachtige werkernemers die liever de hand uitsteken om te krijgen, dan om die te gebruiken voor een of andere productieve arbeid….
De profundis clamavit at te Domine : uit de diepten roep ik tot U, O Heer !

Slot : in Vlaanderen is de agrarische bevolking van 100 jaar terug niet bij de pakken blijven zitten. ‘Arbeid adelt’ was in die zin geen loze muurversiering, want die onderliggende gedachte is het fundament geworden voor onze nijvere middenklasse van kleine zelfstandigen en naarstige werknemers van klein tot groot.
De Vlaamse media die herover durven berichten? U vindt ze alleen bij
http://www.vlaamsbelang.org/

vrijdag 30 december 2011

575 OVER DE HERENIGDE VRIJE REPUBLIEK DER LAGE LANDEN

Weer een stap vooruit

Via

Zeeland wederzijds naar Heel Nederland!
--------------------
Nederlandse banken geven hoogste rente op uw spaargeld

onlinespaarbank Rabobank.be bood vorig jaar het hoogste rendement op de Belgische markt, voor volgend jaar voert nieuwkomer NIBC Direct het peloton aan en de beste spaarrekening levert driemaal zoveel op dan de zwakste.
Dat zijn de conclusies van het onderzoek naar de "spaarrekening van het jaar", dat jaarlijks uitgevoerd wordt door Spaargids.be, Le Soir en De Standaard.

De opzet van het onderzoek is eenvoudig: welke bank biedt de hoogste rente op een bedrag van 10.000 euro? Er wordt uitgegaan van drie scenario's.

Het scenario "passieve spaarder" houdt in dat het geld het hele jaar lang onaangeroerd blijft, zodat zowel de basisrente als de getrouwheidspremie wordt uitgekeerd.

Het scenario "actieve spaarder" gaat ervan uit dat er regelmatig geld van de rekening wordt afgehaald en weer bijgestort (geen getrouwheidspremie).

Ten slotte is er het scenario "spaargeld 2012", dat nagaat welke keuze de beste is als je op dit moment 10.000 euro spaargeld voorhanden hebt.

De beste spaarrekening uit het klassement bracht telkens minstens driemaal zoveel op als de zwakste. Wie zijn geld dus uit gemakzucht op een slecht renderende spaarrekening laat staan, laat heel wat centen liggen.
(belga/mvl) De Morgen


-------------------
Diagonaal herlezen

Dat De Schandaard en de Soir ’n fameus tweeling-geval zijn, was al langer bekend. Ze hebben hetzelfde Koninklijk bloed. Ze bleven tot hiertoe, zij het in strikte onderlinge afspraak, contractueel voor Notaris bevestigd, elk binnen hun eigen taalrol. Wat wil zeggen, dat de Soir in het Frans zijn eigen ideeën verkocht als zoete broodjes, terwijl De Schandaard dezelfde ideetjes in het Nederlands verkocht..Zo kan de butler in Laeken bij La Cour/Het Hof elke morgen de drie dagbladen brengen op het gewone blinkend gewreven zilveren schoteltje. De Libre (al sinds 1830), de Soir en de Nederlandse versie van deze laatste : De Schandaard. Alle 3 met een warm strijkijzer netjes glad gestreken en netjes geplooid. De kamerheer heeft voordien de meest lezenswaardige artikels met rode markeerstift aangestipt, zodat Hunne Koninklijke Hoogheden zich niet te veel moeten vermoeien met bladeren. Die Schandaard op de Koninklijke koffietafel heeft o.a. als doel dat de Koninklijken hun Nederlands oefenen door eerst de Libre en de Soir te lezen, om dan hetzelfde op te zoeken in De Schandaard. Zo blijven ze op de hoogte van wat in Vlaanderen leeft en beweegt. Daarbij houdt Freule Mathilde van Udegem en van Akko als logopediste van verarmde adel, zich onledig met de articulatie van de moeilijkste woorden, daarbij voortgaande op haar eigen interpretatie van het Nedderlaans. Waarbij de Kroonprins dan op handen en voeten rond de tafel springt om die woorden, met de juiste tongval van de Flamboche (le Boche du Nord) al blaffend te leren uitspreken.
Als er die dag toevallig geen Blijde Intredes zijn, wordt dan verder nog De Morgen ter hand genomen, omdat daar bijna geen moeilijke woorden in staan. Zo heeft La Cour/Het Hof de hele dagcyclus doormaakt : van De Morgen tot de Soir.
Ja, ik hen het over de vroegere ‘AVEVE-krant’, zoals een dolgedraaide Franstalige medeburger een paar dagen gleden schreef als reactie in de Libre. De sukkelaar bedoelde natuurlijk AVV-VVK… Wat wilt U : het intellectueel vermogen van een Franstalige onderdaan des Konings is nu eenmaal zeer beperkt….. Vandaar zijn trouw aan de dynastie….
Maar sedert kort gaat de samenwerking zo ver, dat die twee kwaliteits-dagbladen samen een mooi totaal verzonnen verhaal uit hun gemeenschappelijke duim zuigen. Men wil sopra tutto de belgicistische remponte prediken door de 541 warme dagen (en zwoele nachten) waarop er onderhandeld werd te herschrijven. Niet zoals het allemaal gebeurd is, maar zoals men het had gewild. Inzonderheid de opbouwende werkzaamheid van de Pakbonden wordt uitvoerig in beeld gebracht. Zie verder.
Men wil benadrukken wat goed is, al hoeft dat niet persé de waarheid te zijn. Als men maar kan verdoezelen wat de waarheid is. Deze bijvoorbeeld…..
Quicky is de eerste Vlaamse Miniser van Pensioenen sinds ... 1988! Achtereenvolgens waren dat Van der Biest, Detiège, Mottard, Detiège opnieuw, Willockx, Colla, Peeters, Vandenbroucke, Tobback, Dupont, Arena, en - last but not least - Daerden. Allemaal socialisten die er mee voor gezorgd hebben dat de Belgische pensioenen bij de laagste van Europa zijn gebleven. Nu er, na 25 jaar, eens een niet-socialist minister van Pensioenen wordt, komt de rode garde daartegen in opstand...
Bron http://blog.seniorennet.be/guvaal/

De zaak van de hogere rente die de NL-banken geven, doet deugd. Dat de TV (*) dat uitzendt, is ongezien en moet bij onze Grote Geesten overkomen als een ezelsstamp. Leterminator heeft nog maar pas 5,8 miljard (AUB!) uit onze zakken gestamp (niet uit de mijne!)t, door hen Staatsbons aan te smeren op 5 jaar, à 4% rente minus 21,50% verrekenbare voorheffing, of daar komen de Nederlanders (weer die Hollanders!) met netto 7% die wel als inkomsten moeten aangegeven worden, maar die niemand doet.
Ik zou zeggen : U weet toch de overtreffende trap van surrealistisch? Wel…dat is gewoon ‘belgich realisme’….
-
--------------------------

De TV : hiermee is bedoeld de BRT, elders gemeenzaam bekend geworden als de OOOO (Onnutte Onnozele Openbare Omroep). Sommige lezers verdenken mij van achterlijkheid, omdat de BRT al jaren de VRT is geworden en ik op deze blog nog altijd schrijf over de BRT, wat niemand kan afleiden uit de programma’s, want die zijn loepzuiver belgicistisch, dus de BRT. Maar lezers zijn altijd lijk de vrouwen in de keuken : ze moeten altijd hun zin krijgen. Om nu de geit (de lezer, niet de vrouw) en de kool (de schrijver) te sparen, zal ik in de toekomst mijn best doen om te spreken over de VoRT ipv van de VeeRT. Zo bekomt ieder een deel van de koek : de BRT valt weg (was het maar waar!) en een gezellig West Vlaams woord komt in de plaats. Als U nu niet vergeet, dat ‘vort’ synoniem is van ‘rot’, dan begrijpen we elkaar.574 HET GELD HALEN WAAR HET ZITZonder woorden…..Duizenden Grieken moeten auto wegdoen door crisis

De financiële crisis zou wel eens de oplossing kunnen bieden voor de verkeersproblemen in de Griekse steden. Een kwart miljoen voertuigen zullen door de steeds slechtere financiële toestand tegen het einde van dit jaar immers uit het verkeer gehaald zijn, stelt het Griekse ministerie van Verkeer.
Sinds 2010 zijn al zeker 170.000 personenwagens geschrapt. Vandaag staan er bij de bevoegde diensten bovendien lange wachtrijen van autobezitters die hun nummerplaat willen inleveren. In de meeste gevallen gaat het om een tweede wagen.

Door de zware besparingsmaatregelen in Griekenland moeten eigenaars van 15 jaar oude kleine wagens jaarlijks 120 euro extra belasting betalen. Eigenaars van luxewagens moeten tot 3.000 euro per jaar extra ophoesten. (dpa/sam) De Morgen

-------------------
Diagonaal herlezen
Wat gisteren in Griekenland onze verbazing wekte, is vandaag al overgewaaid naar Wallonië. Wat in Athene vandaag gebeurt, zit er voor Scharrelroi morgen aan te komen. Het is het normale resultaat van jarenlang waanzinnig socialistisch besuur, met alleen dat verschil, dat Wallonië niet verhongert en verdrost omdat het verder kan leven op de kap van de buurman, en de Grieken niet.
Mogen we van de Linxe Kerk iets vernemen over de leuze waarmee vroeger aan stemmenlokkerij werd gedaan? Dat was toen absoluut geen verfoeilijk populistisch gedrag, want dat woord bestond nog niet. De werkwijze wel, en ze bracht op. De afgebeulde en uitgeregende werkman die de bietenoogst in de suikerfabriek moest lossen, en daarvoor na een lange werkweek overuren moest kloppen, terwijl ‘den boas die ne smeerlap was’ aan de gezellige familietafel de rosbief stond te snijden (Cyriel Buyse) : toen waren dat ‘sociaal bewogen toestanden’ die de massa bij bosjes naar de Rode Manitous deed overlopen. Allemaal afspiegelingen van het Gezin van Paemel, dat, tot de bedelstaf gedreven, zich uiteindelijk alleen kon wreken door het schieten met een jachtgeweer op de bruidstoet van de Jonge Baron….
Ja, toen klonk dat goed : het geld weghalen bij de rijken, om het uit te delen aan de armen. Tenminste : dat waren de woorden. Als het op daden aankwam, was er altijd ergens wel een ontwijkende uitleg. Na verloop van tijd kwam bij de werkman inderdaad ook ’n stuk varkensworst of ’n lap rundvlees op tafel, de bazen hadden er intussen grotendeels de brui aan gegeven, maar de vakbondsmaffia had op tafel, tussenin weer eens een nachtelijke ‘vergadering’, wel oesters en kaviaar.
Wat gebleven is, is de leuze : het geld halen waar het zit : nu bij de werkman zelf die zijn auto heeft moeten inleveren, reeds voor 50% onder de armoedegrens leeft, zo niet aan de bedelstaf is geraakt, en die vruchteloos van hot naar her loopt om (gepast) werk te vinden. Niet te heet of te zwaar, want dat is men ontwend….
En ’s avonds blijft men liefst binnenshuis, want de straten zijn onveilig voor elke onvoorzichtige die geloof hecht aan de Multi-criminele droom.
Het O zo Christelijke Dexia betaalt 34 euro (op 10.000 euro spaargeld), en de Nederlandse buurman-bankier doet daar bijna 300 euro beter bovenop! Het verschil? Moet dienen voor de kreeft, de kaviaar en de vrouwtjes (Leterme/Stevaert)! Ethias, de Waalse tegenhanger van Toxia Dexia is niet beter af, maar eist, vanwege de kreeft, de kaviaar en de vrouwtjes, nog een miljoenentussenkomst van de Overheid….
Onderwijl is het tanend bevolkingscijfer van eigen volk ruimschoots aangevuld met hele stadswijken vreemdelingen, die stilaan de eigen mensen helemaal verdringen. Zijn onze kerken leeggelopen, dan zijn de OCMW-opvangetehuizen overvol. De dorpen en steden zitten op hun tandvlees, de Overheid nog meer. En, toppunt van socialistische heilsleer : ze gerieven elkaar met steeds nieuwe leningen die als waarborg de leeg gemolken schatkisten hebben.
Maar Di Rupetto toetert ‘que tout va bien, Madame la Marquise’. En inderdaad : aan een tempo van 1 miljard per maand gaan de transfers van Noord naar Zuid verder. Het land is gered! Dank zij de Geniale Generatie piepjonge Noord-Belgen die de Waalse roverhoofdman in het zadel hielpen.
Een uitgehongerde wolfshond voorbij een worstenkraam krijgen? Is veel eenvoudiger dan een Linxe Vakbondsman voorbij het geld van de werkende kleine man te krijgen, zonder dat die, als vorm van ‘solidarité’, dat beetje welstand mee graait.
De Index verdedigen tegenover de levensduurte : dat is/was geweldig volks. Maar beletten dat het leven voor de tweede keer in 10 jaar meer dan 30% duurder is geworden : kan niet want dat is het werk van de kaboutertjes!!!!!
Nogmaals : het verschil tussen woord en daad….
Vandaar deze boodschap voor Di Rupetto : is het zo moeilijk om verstaan, dat : wie niet werkt, ook niet moet eten? Als wees langs vaders kant van een arme Italiaan se mijnwerker, die om den brode naar onze mijnen kwam, moet hij dat toch aan den lijve ondervonden hebben? Of weet hij misschien niet, dat de gebraden kiekens hem later in de mond zijn gevlogen, dank zij het zweet van de Vlamingen? Die pompten meer geld binnen naar Wallonië, dan er continu verloren ging door het wegtrekken van hun industrieën.
Maar ja, die kaviaar en die kreeft….
De wrede Keizer Nero stond die nacht ook de eigen gedichten te declameren, terwijl beneden het Capitolino, de stad Rome brandde….donderdag 29 december 2011

NIEUWJAARSWENSEN NAMENS IJZERWAKE
Voor een strijdbaar 2012
In naam van het IJzerwakebestuur wens ik u:

- energie om de strijd voor een onafhankelijk Vlaanderen onverminderd verder te zetten

- verbetenheid om de nefaste Di Rupo-akkoorden te bestrijden

- moed om de collaborerende politici van antwoord te dienen

- kracht om de georganiseerde misdaad van de vakbonden aan te klagen

- inzicht om onze natuurlijke band met Nederland te versterken

- durf om de ondemocratische coburgers definitief op verlof te sturen

- maar bovenal wens ik u liefde en warmte om met uw gezin en uw vrienden een hoopvol en waardig 2012 te beleven.
En ik hoop u talrijk te mogen ontmoeten op het 75ste Zangfeest, zondag 11 maart in Antwerpen en de elfde IJzerwake op zondag 26 augustus in Steenstrate

Wim De Wit
Voorzitter IJzerwake


Zelfs de Nazi”s hebben dat nooit gedurfd


Maar met de Internat. Socialisten : geen tierelantijntjes meer onder de boerka! Leve de NazIslam!
--------------------
Dit stukje gaat over het onderscheid tussen de H. Drievuldigheid en de Drievuldigheid-der-Damen…. Het is gewoon een beetje leuteren over de gevaren van de al-dan-niet pikante lingerie, die altijd en overal gebonden is aan de (eerder jonge) anatomie van het vrouwelijke helft der mensheid. Fasten seat belts, en there we go…..
------------------------
Ik denk dat wij, de (autothone) inlandse mannelijke helft der bevolking (nu we dat nog kunnen en nog mogen), onze inheemse en oerdegelijke Vlaamse vrouwen moeten in bescherming nemen, nu ze ten oorlog zouden moeten…..
Geharnast en gestaald, ingespannen op vurige strijdrossen, moeten wij ze doen instormen op hun zusters ut de Achtergebleven Gebieden die reeds – zichtbaar - hun vooruitgeschoven posities hossend en klossend in onze dorpen en steden hebben ingenomen. U vindt die, meestal vormloze massa’s, leunend tegen hun deurstijlen, op de dorpels van hun huizen aan de straatkant. Waar precies is niet moeilijk te vinden : U herkent hun woningen direct aan de groezelige, vuile, scheefhangende gordijnen en de afgebladderde verf aan ramen en deuren. Ze zijn uiteraard meestal voor het begerig oog der mannen, verborgen onder tentgewaden. Dragen ze een komiek circushoedje op hun hoofd, en hebben ze een groezelige lange zwarte baard : pas op dan : dat dan zijn geen Muzelvrouwen, maar echte authentieke Muzelmannen; voorzien van pistolen en/of handgranaten. Goed uitkijken dus, want het gaat om de eer van de modieuze Drievuldigheid-der Damen, zijnde het oudst bekende ondergoed sedert het mensdom niet meer gekleed in dierenhuiden rondloopt!
In verre vreemde boerka-landen is dat Christelijk symbool der Drievuldigheid vanaf heden verboden : weg met die frivoliteitjes der Christelijkheid! Weg daarmee, uit godsdienstige redenen zegt men, al verdenk ik er de politiemacht aldaar van, aan ordinair machtsmisbruik te doen. Het is allemaal wel een beetje teveel van het goede! In Saoud Arabia, bijvoorbeeld, het voortrekkersland bij uitstek van voor Allah Bestemde Maagden, treedt de zedenpolitie al op tegen winkelende dames met blote polsen.
Straks zal iedere politieman in al die Prachtlanden het recht, wat zeg ik, de plicht hebben, om alle vrouwen, tussen de 0 en de 100 jaar, boerka of niet, ook dààr te controleren, om te zien of ook dààr de Sharia wordt gerespecteerd….

Het artikel hieronder gaat dus over een van de vele zegeningen van de Muzelmannerij. Als men daarbij ook nog weet, dat in de zeer aan Allah toegewijde Moslimlanden niet eens mannen voorkomen, die wij bij ons de Boer Bavo’s zouden noemen, dan bent U goed op weg om U te onderwerpen.
Want, zo hebben we ondertussen geleerd, in dergelijke landen bestaat een wel zeer sociale en soepele ‘huwelijkswetgeving’ , waardoor niet eens prostitutie kan voorkomen. Positief nieuws dus voor onze Westerse vrouwendie gebukt gaan onder de algemeen verminderende welvaart.…..Maar opgepast! Iedere man, die er de middelen voor heeft (!) kan gelijktijdig tot ten hoogste 4 à 5 officiële echtgenotes in zijn tent halen. Kwestie van het geboortecijfer en een veilige oude dag op peil te houden. Die 5 huwelijken zijn dan ook meestal ruimschoots in de tijd gespreid, afhankelijk van de jaren van tot verstandkoming van de volgende bruid. Elke man boven de 15 jaar kan daarnaast ook ‘tijdelijke huwelijken’ aangaan, zoveel en met wie hij wil. Alles in eer en deugd, en bezegeld door de Plaatselijke Geestelijke, die daarvan leeft. Vooral die ‘tijdelijke huwelijken’ zijn in trek. En, zoals U weet, het is van de trek dat men moet leven! Vrouwelijke kandidaat-partners moeten tenminste 9 jaar oud zijn, en bereid zijn een inspanning te leveren voor het goede doel, naar het Lichtend Voorbeeld van de Profeet met Aïsha. Die ‘tijdelijke huwelijkscontracten’ worden afgesloten voor 1/4de uur, een ½ uur, voor 1,2,3 hele uren, al naargelang de kwaliteit van het aanbod, de prijs, enz, maar maximum voor 1 dag of 1 nacht, doorstrepen wat ongewenst is. Het zijn dus prestaties tegen het uurwerk, en er zijn wederzijds achteraf geen verdere verplichtingen. Video-opnames echter, zijn volgens de Syndicaten der Bevoegde Geestelijkheid, niet toegelaten. Ook is de Maatschappij niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen! Geen kredietkaarten! Betaling is altijd in vooraf, en altijd in cash.
Wij, Westerse mannen, kunnen vooral inzake echtscheidingen, voor wie het hem aangaat, nog leren van deze huwelijkstradities,. Om een van de harem-dames, wat ouder geworden, terug naar haar moeder te sturen, volstaat het dat de man 3 keer luidop, liefst voor getuigen, tot de echtgenote die hij verstoot, zegt ‘Ik verstoot U. Ik verstoot U. Ik verstoot U’ , zodat deze verstoten is voor God en Klein Pierke. Daarmee is de kous (en de relatie) af. Werkt secuur, kost niks en heeft als bijkomend voordeel dat haar bruidschat verworven blijft. Ook dat is Sharia!
Bij onze landbouwers, bezorgd dan voor de kwaliteit van hun veestapel, is dergelijk rol-systeem ten zeerste in trek.

Ik denk dat de Grote Hasseltse Roerganger een abonnement op dergelijke ‘tijdelijke huwelijken’ had/heeft afgesloten met de Marokkaanse Gemeenschap in Brussel. Wij zouden dat eerder hoerenloperij noemen. Maar juist door dergelijke kleinburgerlijke benamingen worden wij in het spraakgebruik van de Arabieren, ‘decadent’ genoemd….
--------------------

Verkoop vrouwenlingerie verboden in Oezbekistan

Het ziet er naar uit dat de dames in Tasjkent binnenkort krap zullen zitten inzake proper ondergoed. Het nieuwe districtshoofd van de hoofdstad van Oezbekistan heeft immers besloten om alle lingeriewinkels te sluiten omdat hij "het tentoonstellen van bh's en slipjes in etalages onkuis en ongeschikt voor kinderoogjes" vindt.

Volgens het radiostation Radio Ozodlik was kersvers districtshoofd Otabek Sadykov allesbehalve opgetogen toen hij zomaar lingerie open en bloot uitgestald zag liggen in de winkels van Tasjkent. Het nieuwe districtshoofd houdt blijkbaar niet van halve maatregelen en beval dan maar de lingeriewinkels de deuren te sluiten.

Zwarte markt
Volgens de website Uzmetronom ontwikkelt er zich nu razendsnel een zwarte markt voor lingerie. In deze voormalige Sovjetrepubliek is 88 procent van de bevolking moslim. (eb)

-------------------
Diagonaal herlezen
Ik geloof niet dat veel van onze eigen ‘autochtone’ dames ooit naar Oezbekistan zullen uitwijken. Dus gaat die zaak ons ook zeer weinig aan. Maar het is voor de poco-media een goede bladvulling, en het leidt de aandacht af….. Wij zijn het onze vrouwen verschuldigd, dat ze hier kunnen blijven, ondersteund waar het hoort, en geslipt waar het moet, maar dan alles wel perfect naar de laatste mode. Zoals wij hen het liefst zien…..
Het oog inderdaad, wil ook wat. Maar dan zwijgen we liefst ver de polica’s! Maar, ’n vraag aan de vele bi-patriotische Marokkaanse, Turkse of om het even welke Muzelmanse politica van Hoge Gisting : zou die een mening ter zake hebben? Of verkiest ze te leven naar de voorschriften van haar primitieve soortgenoten? Jongens, dat zal nog plezant worden : van kop tot teen schudden en beven, ter nauwernood in toom gehouden door wat frulletjes hier en daar, want de alles verhullende boerka is verboden!
Moe Vogels mag van geluk spreken dat ze ’n Vlaamse is! Geen zuchtje goesting naar zo’n drapeer-tafellaken, en wat meer is : die kan zich zo hard ze wil, rondom insnoeren als ’n uit de kluiten gewassen wandelende vleesworst…
Of wordt het straks, de O.O., zoals de Duitsers zeggen : de Oben Ohne….woensdag 28 december 2011

572 ISLAM + ISLAM = ISLAM

Een beetje beweging kan geen kwaad
----------------
'Het onderscheid tussen islam en politieke islam is niet legitiem' 19-12-2011 - Timon Dias - De Volkskrant
Bron Iskander
-------------------------
Bij het onderscheid tussen islam en islamisme kan men kritiek leveren op het islamisme, zonder kritiek te hebben op de islam an sich. Op deze manier wordt vermeden dat een gehele religie bekritiseerd wordt. Deze nobelheid impliceert echter niet de legitimiteit van het onderscheid. Dat betoogt student psychologie en islamologie Timon Dias.
Het doel van het bedrijven van wetenschap is het zo correct mogelijk kunnen duiden van de realiteit. In maatschappelijke context ziet de wetenschap het veelal als taak te zorgen dat gewichtige discussies in de juiste termen en formuleringen worden gevoerd. Dit geldt ook voor het islamdebat dat al ruim een decennium in volle gang is. Het is echter deze wetenschap, met name de islamologie, die het islamdebat vanaf het begin heeft voorzien van een misleidend en simpelweg foutief paradigma. Het betreft hier het onderscheid tussen islam en politieke islam, ook wel islamisme.
In het licht van de islamitische opleving die zich voltrekt in de nasleep van de Arabische revoluties, verdient het aanbeveling dit paradigma kritisch te beschouwen.
Het onderscheid tussen islam en politieke islam is wijd verbreid. In zowel academische als politieke kringen gebruikt men, op de PVV na, de term politieke islam om islamitisch activisme te duiden. De term 'islamisme' is echter een westerse vinding. Door 'isme' achter islam te zetten geeft men aan dat het bij islamisme om een ideologie gaat, net als nationaal socialisme of communisme.
'Islamisten' kennen geen onderscheid tussen islam en islamisme. Zij noemen zichzelf moslim en hun ideologie islam. Dit onderscheid kan zelfs als beledigend worden opgevat. Zo stelde de huidige islamitische premier van Turkije, Recep Tayyip Erdogan in reactie op de westerse beschrijving van zijn AK partij als gematigd islamitisch: 'These descriptions are very ugly, it is offensive and an insult to our religion. There is no moderate or immoderate Islam. Islam is Islam and that's it'.
Dit doet de vraag rijzen waarom men in het Westen dit onderscheid dan wel maakt. De intenties achter dit onderscheid zijn nobel; bij het onderscheid tussen islam en islamisme kan men kritiek leveren op het islamisme, zonder kritiek te hebben op de islam an sich. Op deze manier wordt vermeden dat een gehele religie bekritiseerd wordt en probeert men te voorkomen dat gematigde moslims, die zich ook aangesproken zien onder de noemer 'islam', beledigd raken. Deze nobelheid impliceert echter niet de legitimiteit van het onderscheid.
Het hoofdkenmerk van de politieke islam is de expansiegerichtheid en het (uiteindelijk) ongeldig verklaren van niet-islamitische wetgeving. In Ottomaanse tijden hadden niet-islamitische minderheden nog recht op hun eigen wetgeving, onder het zogeheten millet-systeem. Dit is echter tegenwoordig niet meer van kracht in islamitische staten als Iran en Saoedi Arabië. Het probleem met het onderscheid tussen islam en politieke islam, is dat het suggereert dat de islam zelf de bovengenoemde eigenschappen niet bezit. Nu is de vraag wat 'de islam' eigenlijk is, altijd een heikel punt.
Maar als het aan de professionele voorhoede en de schriftgeleerden van de islam ligt, is 'de islam' toch min of meer een afspiegeling van zoals profeet Mohammed de religie zelf beleefde en bedoeld heeft. Er kan met recht gesteld worden dat de islam die profeet Mohammed beleed, een intense vorm van politieke islam was. Tijdens zijn leven veroverde Mohammed het Arabische schiereiland, en na zijn dood is er in de naam van Allah en zijn gezant Mohammed, een islamitisch rijk gesticht dat zich uitstrekte van het Iberische schiereiland tot aan Afghanistan. Het is dan ook geen toeval dat de expansiedrang duidelijk doorklinkt in de heilige islamitische rechtsbronnen, de Koran en Hadith. Mohammed was een profeet, maar net als velen in zijn tijd was hij ook een krijgsheer. En hij deed wat krijgsheren doen: veroveren.
De significantie hiervan is dat elk aspect van het leven van Mohammed in de islamitische theologie nastrevenswaardig is, aangezien Mohammed tijdens zijn leven door Allah van zonden werd beschermd. Om deze reden is de expansiedrang inherent aan de islamitische religie.
De islam is net als het christendom een missionaire religie, maar het verschil is dat de islam daarbij ook nog een vrij alomvattende en gedetailleerd wetsysteem kent. Ook is het christendom middels de 'centrifuge van verlichting' verworden tot een privégeloof en bezigt slechts een marginale groep zich met een christendom dat volstrekt incompatibel is met de moderniteit. Over de islam kan zo'n stelling simpelweg niet verdedigd worden. Geen enkele politieke stroming in de islamitische wereld kan zich qua organisatiegraad en financiële mogelijkheden meten met 'islamisten' en de ongekende populariteit van deze stroming in de nasleep van de Arabische revoluties illustreren dat zij bepaald geen marginale beweging zijn, maar de dominante.
De sharia is het wetssysteem dat volgens de islamitische rechtsbronnen zou moeten gelden voor alle moslims, evenals voor alle ongelovigen nadat zij zich bekeerd hebben. De sharia stelt ook onomwonden dat de gehele wereld aan de islam toebehoort en dat het de heilige plicht van moslims is om dit te bewerkstelligen.
De Organisatie van de Islamitische Conferentie (O.I.C) is de organisatie waarbij alle islamitische landen zijn aangesloten. Het is een islamitisch orgaan, maar bedrijft een niet te miskennen vorm van 'politieke islam'. Maar als alle islamitische landen deze vorm van islam onderschijven, dan is het toch 'de islam'?
In 1990 bracht de O.I.C de Cairo-verklaring van de mensenrechten in de islam uit. Het geldt als het islamitische antwoord op de uit 1945 stammende Universele verklaring van de rechten van de mens. Deze verklaring wijkt op essentiële punten af van de Universele verklaring. Zo beperkt artikel 22 de vrijheid van meningsuiting tot meningsuitingen die in overeenstemming zijn met de sharia. Ook sluit artikel 10 de vrijheid van godsdienst uit, het is als moslim verboden uit de islam te treden of zich te bekeren. Ook regelt artikel 6 een fundamentele rechtsongelijkheid van mannen en vrouwen, en artikel 24 en 25 stellen dat alle rechten en vrijheden onderschikt zijn aan de sharia en dat de sharia als enige referentiebron ter uitleg en verduidelijking van de Verklaring mag gelden.
Daarbij zijn er in de islamitische wereld geen gezagdragende instituties die de islam reduceren tot privégeloof, en de expansiedrang achterwege laten. Ook zijn er geen gezagdragende instituties die, mede blijkens de Cairo verklaring, civiele wetgeving bovengeschikt achten aan de heilige islamitische wetgeving. Het westen hoeft niet te bepalen wat 'de islam' is, dat doet de islamitische wereld zelf.
In de islamitische traditie wordt de wereld opgedeeld in drie 'huizen'. Het reeds islamitische deel van de wereld heet de 'dar al- islam', het huis van de islam. Het niet- islamitische deel van de wereld staat te boek als 'dar al- harb', het huis van de oorlog. De gebieden waar een wapenstilstand van kracht is, heet 'dar al- suhl', het huis van verdrag. Sinds het duidelijk werd dat permanente vestiging van moslims in de niet islamitische wereld een feit was, hebben islamitische schriftgeleerden een nieuw 'huis' ontwikkeld. Het betreft de 'dar al- dawa', ofwel het huis van de zending.
Het huis van de zending is het gebied dat middels islamitische propaganda, zending, religieuze voorlichting en dergelijke geïslamiseerd dient te worden. Sinds de wereld in zijn geheel iets beschaafder is geworden en oorlogsverklaringen tussen landen niet meer aan de orde van de dag zijn, heeft ook het concept van de dar al- harb aan gehoor verloren. Feitelijk gezien heeft de dar al- dawa het concept van de dar al- harb verdrongen, behalve in gewelddadig islamistische kringen.
Wat opvalt aan deze vier huizen, is dat er bij allen een expansiedrang in besloten ligt. Zelfs het huis van verdrag impliceert in de islamitische traditie, middels het verdrag van Hudaibiya, dat de strijd hervat dient te worden zodra het leger weer op krachten is. Er is in de islamitische leer geen toestand die aangeeft dat een streek niet onderworpen hoeft te worden.
Omdat de expansiedrang en de exclusieve rechtsgeldigheid van de sharia voor moslims, een intrinsiek onderdeel zijn van 'de islam', is het onderscheid tussen islam en politieke islam niet legitiem.
Een onderscheid is echter wel degelijk nodig, aangezien er veel moslims zijn die een vorm van islam belijden zonder expansiedrang en met oprecht respect voor niet-islamitische wetgeving. Het kan hierbij gaan om de gewone privé beleving van de islamitische religie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de onlangs nog belaagde islamhervormster Irshad Manji. Maar denk ook aan sufi genootschappen als de Barelvi, die hun accent leggen op spiritualiteit en al sinds hun conceptie in 1857 zijn verwikkeld in een strijd tegen het Wahabisme en de Deobandi school die de Taliban belichaamt.
Ongeacht de in essentie agressieve aard van de islam, kunnen moslims toch een islam belijden die verenigbaar is met de moderniteit. Maar dit betekent niet dat 'de islam' tolerant en vredelievend is. Dit betekent dat deze vorm van islam tolerant is omdat deze moslims de intolerante delen van hun religie links laten liggen.
Als dat is hoe iemand (mits oprecht) zegt zijn religie te beleven, wie is een ander dan om te zeggen dat hun vorm van islam toch een totalitaire ideologie is? Eigenlijk niemand.
Het onderscheid tussen islam en politieke islam deugt niet, maar er is dus wel degelijk een onderscheid nodig. Wil men de realiteit dekken, dan dient er juist een onderscheid gemaakt te worden tussen islam en niet-politieke islam. Op deze manier is het immers onmogelijk elke vorm van islam weg te zetten als een totalitaire ideologie, omdat het vormen van niet- politieke islam in hun bestaan erkent. Tegelijkertijd eert het onderscheid de realiteit door te bevestigen dat islamisten geen geperverteerde vorm van islam belijden, maar slechts hun islamitische traditie trouw zijn.
Dit wel legitieme onderscheid kent wel een wat ongemakkelijke implicatie. In lijn met dit onderscheid worden islamisten namelijk niet meer als zodanig geduid, maar als moslims. Een schrale troost is dat 'islamisten' dit zelf nooit anders gedaan hebben, zij noemen zich moslims en geen islamisten.
De moeilijkheid ligt hem nu in de vraag: hoe noemt men moslims die een islam belijden die oprecht verenigbaar is met de moderniteit, en waar expansiedrang geen deel van uitmaakt? Privé moslims? Niet- politieke moslims? Gereformeerde moslims? Hervormde moslims? Gematigde moslims is een term die reeds te bevuild is, aangezien deze ook is toegepast op Moslimbroeders als Yusuf al- Qaradawi en Tariq Ramadan.
De keuze is als volgt: kiest het Westen er willens en wetens voor een probleem niet bij de juiste naam te noemen, omwille van de eigen gemoedsrust en uit angst voor lastige discussies? Of kiest men voor een terminologie die de realiteit wel dekt door er niet omheen te draaien dat expansiedrang en het uiteindelijk ongeldig verklaren van niet-islamitische wetgeving inherent is aan de islam, maar tegelijkertijd vormen van niet- politieke islam in hun bestaan erkent?
In de nasleep van de Arabische revoluties zal het ware gezicht van 'de islam' zich openbaren, en het Westen kan hier maar beter op voorbereid zijn. Het hanteren van een paradigma dat de realiteit wel dekt, zou een goed begin zijn.
Timon Dias is student psychologie en islamologie aan de Universiteit Leiden
-------------------
Diagonaal herlezen
Nu vraag ik mij toch af welke motieven ‘Europa’ altijd voort hanteert. Alles onderbrengen onder de noemer “petrol voor gastrol” is een beetje simplistisch. Want we betalen ons blauw en van langsom blauwer, terwijl de invasie van langsom sneller verloopt.
Dat door artikels lijk deze de vinger op de open wonde wordt gelegd : helpt ons dat vooruit? Hebben wij daar nergens geen paar F16-tjes meer staan, die daar heel snel iets kunnen aan verhelpen? Al stel ik mij de vraag: al die dubbele nationaliteiten : zijn dat nu vrienden voor de ene helft, en vijanden voor de andere helft? Onze voorvaderen hadden met ‘Schild of vriend’ in die tijd nog een betrekkelijk eenvoudig middel om de schapen van de bokken te scheiden. Door de ‘assimilatie’ en de ‘integratie’ zouden wij eerst, voor we zwaaien met de Goedendag, aan ’n DNA-staal moeten kunnen geraken, zonder dat het opvalt. Het zou echter eenvoudiger en vooral goedkoper zijn, ons, de autochtonen die het minst in aan tal geworden zijn, te verplichten tot het dragen van een gele ster. Als de anderen elkaar dan willen begroeten door de gestrekte rechterarm omhoog te steken, dan zijn de kaarten meteen geschud. Dan kunnen de Internationaal Socialistische handboeken, die ooit hun nut al bewezen hebben, weer boven gehaald worden…..
In de Rode Vlag moet alleen nog plaats afgesproken worden voor de Arabische Halve Maan….

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK

571 WOLF IN SCHAAPSVACHT VERBORG WAALSE ARROGANTIE

Wereldvreemde dromer


Of raddraaier van formaat?
---------------------
Hoe de naam is van iemand die ontwaakt, en uit het raam van zijn slaapkamer de Blauwe Planeet meent te zien? Ik denk eerder dat die thuishoort daar waar mensen met een gezonde geest liever wegblijven. Zelfs al is die plaats een Paleis, omdat Paleizen zowel ondergronds als bovengronds altijd met andere Paleizen in verbinding staan…

Hoe konden wij dat ook maar één ogenblik vergeten zijn! Dezelfde arrogantie via Merchiers over Van Roey en Danneels, naar Léonard : één tricolore onderlaag over de gebogen rug van 6,5 miljoen Vlamingen : de ideale weg voor carrière-planning!N-VA: 'Gelovigen moeten maar oordelen over Léonard'
N-VA laat het aan de katholieke gelovigen om te oordelen over de kerstuithaal van aartsbisschop André Leonard naar partijvoorzitter Bart De Wever. Volgens de aartsbisschop gebruikt De Wever zijn intelligentie voor 'een zaak die niet de goede is'.
'Dat is zijn mening en hij heeft daar recht op', klinkt het bij N-VA-woordvoerder Jeroen Overmeer. 'De mensen voor wie hij spreekt - zijn gelovigen - moeten maar oordelen.'
Léonard deed zijn uitspraken op kerstdag in het Franstalige tv-programma L'Invité (RTL-TVi). Gevraagd naar zijn mening over De Wever sprak de aartsbisschop van 'een intelligent man'. 'Maar hij heeft zijn intelligentie ter beschikking gesteld van een zaak die niet de goede is', vervolgde hij.
'We moeten samenleven in dit land. Een houding die elk compromis weigert, is niet de goede houding', vond Léonard nog.
Bij N-VA reageert men lauwtjes op de vingerwijzing. 'Ook voor Léonard geldt het recht op vrije meningsuiting. Zijn gelovigen moeten maar oordelen.'
De Wever herinnert ook fijntjes aan de voormalige Brugse bisschop Emiel-Jozef De Smedt, die de gelovigen in 1958 waarschuwde dat stemmen voor de Volksunie een zonde was. 'Dat is hem ook niet echt in dank afgenomen.'
De Wever vindt het opmerkelijk dat mensen dus 'telkens weer dezelfde stommiteiten' doen.
---------------
Vlaams Belang wil splitsing van het aartsbisdom
Bart Laeremans, gecoöpteerd senator van Vlaams Belang, reageert verontwaardigd op de uitval naar Bart De Wever van monseigneur Léonard. 'Ik kan u niet langer als mijn herder beschouwen, want u misleidt de mensen.' Hij pleit voor een splitsing van het aartsbisdom.
'Bart De Wever is een intelligent man. Alleen jammer dat hij zijn intelligentie ter beschikking heeft gesteld van een zaak die niet de goede is,' zei Léonard gisteren op RTL.
Bart Laeremans, senator bij Vlaams Belang, reageert zeer boos.
'Als kerkleider bent u met deze uitspraak zeer zwaar in de fout gegaan. Want uw vermaning geldt meteen ook voor alle Vlamingen –waaronder vele gelovigen- die zich niet langer met de Belgische compromissen kunnen verzoenen. Aan al deze mensen zegt u nu dat zij “zich niet voor de goede zaak inzetten”.'
Als Bart De Wever dus voor een foute zaak strijdt, zegt Laeremans, dan strijden honderdduizenden Vlamingen voor een foute zaak. 'Wat dan met de honderdduizenden Vlamingen die opkomen voor de onmiddellijke ontbinding van België? Waarom kan men geen goede katholiek zijn en tegelijk van oordeel zijn dat dit kunstmatige land zijn tijd gehad heeft?'
Laeremans vindt dat de kerkleider zich niet moet uitspreken over partijpolitiek. 'Het is niet aan de kerk om zich in te laten met partijpolitiek en zeker niet om morele uitspraken te doen over de Vlaamse zelfstandigheid. Het hoofdstuk van kerkelijke bemoeizucht was in Vlaanderen voorgoed afgesloten. Dat een Waalse aartsbisschop nu de lof komt zingen van de regering Di Rupo, die in Vlaanderen niet eens een meerderheid heeft, zal de populariteit van deze regering alleen maar verzwakken.'
De senator stelt dat hij Léonard niet langer als zijn herder beschouwt omdat hij de mensen misleidt. Hij pleit voor een splitsing.
'U kan in mijn ogen nog maar één nuttig ding doen. Dat is de splitsing organiseren van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel. Zodat we eindelijk werk kunnen maken van een Vlaamse en een Waalse kerkprovincie. Met een Vlaamse en een Waalse aartsbisschop
----------------
Léonard houdt niet van De Wever

Aartsbisschop André Léonard was op kerstdag de praatgast op L' Invité, een programma op de commerciële zender RTL-Tvi. Toen presentator Pascal Vrébos aan Léonard vroeg wat die dacht van Bart De Wever (N-VA) nam Léonard naar gewoonte geen blad voor de mond.

'Hij is een intelligente man en intelligentie heeft altijd een verleidelijke kant. Maar hij heeft zijn intelligentie ter beschikking gesteld van een zaak die niet de goede is. We moeten samenleven in dit land. Een houding die elk compromis weigert, is niet de goede houding.'

De Wever was trouwens niet de enige politicus over wie Léonard een mening had. 'Ik heb veel respect voor het werk dat Elio Di Rupo (PS) geleverd heeft om een regering te vormen.'

'Maar hij moet beter Nederlands leren, zoals hij beloofd heeft dat hij zou doen', zei Léonard later in het programma.

De aartsbisschop nam tijdens L'Invité ook met de glimlach deel aan een kleine quiz waarin hij alsof het om een luchtig onderwerp ging de begrippen 'eremoord op Sadia Sheikh', 'het seksueel misbruik van Roger Vangheluwe', 'abortus' en 'godslastering' naar belangrijkheid moest rangschikken.

De aartsbisschop veranderde niets aan de volgorde.

Indignados

Tijdens zijn homilie op kerstavond in de Brusselse Sint Michiels en Sint Goedelekathedraal veegde Léonard bankiers en speculanten de mantel uit door hun 'ongebreidelde geldhonger' te hekelen.

Léonard bekende dat hij sympathiseert met de indignados of de 'verontwaardigden'.

'Zij protesteren', zei Léonard, op verschillende plaatsen in de wereld 'tegen de kwalen van het neoliberalisme, dat zich vandaag over de planeet verspreidt en werkloosheid, uitsluiting en materiële en spirituele armoede teweegbrengt'.

De aartsbisschop had het over 'de economie van de winst die opgehemeld wordt ten koste van de meest kwetsbare mensen' en over 'de financiële crisissen die veroorzaakt worden door de ongebreidelde zucht naar onmiddellijk rendement en waarvan de factuur vooral door de zwaksten betaald zal worden.'


-------------------
Diagonaal herlezen

Die Kerkelijke Hovaardigheidsbekleders kunnen het niet laten, hé! Het zijn precies Kerk instituten op zichzelf die aan zichzelf genoeg hebben.. Wolven in schaapsvacht, aangesteld om de kudde te leiden tot meerdere eer en glorie van zichzelf.…..Waarom dacht ik nu meteen aan Bisschop Roger Van Gheluwe, als Mgr Leonard zijn snoepjes uitdeelde aan Di Rupo?
Het wordt inderdaad tijd dat, naast aan het kunstmatig land, ook een einde wordt gesteld aan het kunstmatig aartsbisdom. Dan kan er, beneden de taalgrens, naar hartelust verder onder elkaar met geleend geld gepotverteerd en gemoord worden (André Cools) ….
Wij in Vlaanderen hadden ons al honderden jaren eerder moeten aansluiten bij het ‘ketterse’ Noorden. Hadden wij dus nooit die Belgische miserie gekend! Maar neen, wij moesten ons zo nodig met de Spaanse laars op onze rug trouw blijven onderwerpen aan het gezag van Rome…
Vlaming zijn, is iets lijk zwanger geboren worden. Men kan ook niet een beetje zwanger zijn….Ik hou het op deze vergelijking, bij gebrek aan iets beters!
Bart DeWever en de NVA zijn Vlamingen die hun zwangerschap verbergen om zo de Staat van Genade te veinzen voor Laeken en Mechelen. Zij doen dat voor 30 zilverlingen. Want een overtuiging moet hen opbrengen. Misschien dat het gehele zootje binnenkort weer kan samengaan met de CVP, de o zo christelijke partij van de naast-de-pot-plassers….
-------------------
PS (tiens, dat zijn nu toch wel toevallig dezelfde initialen als die van de Parti Scadale, de partij waarvan Elio Di Rupo, voornoemd, de aanvoerder is)
Mgr Léonard is toch niet vergeten dat in Luik weer tegen een 5-tal topfiguren van de Waalse Partij van Di Rupo een gerechterlijk onderzoek loopt wegens gesjoemel? Moest er dus niet eerst en vooral gewaarschuwd worden voor gesoemel? Heeft Monseigneur trouwens al kennis van de politieke partij van de Luikse Muzelman-Slachter die 7 mensen de dood injoeg door middel van handgranaten? Sedert Hans Van Themsche en diens ‘racistische moorden’ in Antwerpen, weten we dat het voldoende is een Tante te hebben bij het VB, om meteen héél die partij als een bende moordenaars te bestempelen.
Enne, o ja, Mgr Leeuwenhart, de 5% Vlamingen die nog pratikeren : zouden die niet beter doen lijk wij, en uitwijken naar elders, zodat de plaats vrijkomt voor Frans sprekende Muzelmannen die jullie Walen zo dapper invoeren om de boventoon te kunnen blijven voeren? U kunt dan de eerste Kerkprins worden, die aan de lopende band kerken en kathedralen omdoopt tot moskeeën….
Ondertussen zeggen wij een dankgebedje tot de Heer, dat U de Vlaamse zaak zo goed vooruit hebt geholpen door vele ogen te openen….
STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK

dinsdag 27 december 2011

570 DE NMBS IN CHINAChina stelt snelste trein ter wereld voor
--------

China heeft een nieuwe hogesnelheidstrein voorgesteld die snelheden tot 480 km/u kan halen. Dat is 160 km/u sneller dan de huidige recordhouder. De trein is gemaakt van plastic materialen die versterkt zijn met koolstofvezels en moet een oud Chinees zwaard voorstellen.
Nog geen jaar geleden stelde de Chinezen hun snelste actieve locomotief voor, die de 1.300 kilometer tussen Peking en Shanghai in amper vijf uur kan overbruggen. De trein bereikt daarbij topsnelheden van 320 km/u en een gemiddelde snelheid van 265 km/u.

Toch is het niet zeker dat de Chinese treinen effectief tegen die waanzinnige snelheden door het land zullen vlammen. "Veiligheid komt nog steeds op de eerste plaats", zegt Zhao Xiaogang, voorzitter van de Chinese spoorwegmaatschappij.

China heeft het grootste hogesnelheidsnetwerk ter wereld, met bijna 13.000 kilometer aan hogesnelheidslijnen. Tegen 2015 zou dat aantal verdubbeld moeten zijn. Al is het niet al rozengeur en maneschijn in het Chinese treinlandschap. In juli kwam een veertigtal mensen om bij een botsing tussen twee hogesnelheidstreinen. Sindsdien ligt de bouw van nieuwe treinen zo goed als stil. (sps)

-------------------
Diagonaal herlezen

Al die tegenstrijdige berichten vragen toch om opheldering! China heeft geld in overvloed (hoe zou dat toch komen?) is ons op technologisch vlak in veel dingen ver vooruit, heeft een tijdrekening (en dus een beschaving) die een paar duizend jaar ouder is dan de onze, maar is overtuigd communistisch, zij het in een lichtjes aangepaste versie. Privé-bezit is er namelijk al een tiental jaren geen diefstal meer….
Men is er dus niet ‘vrij’ in de zin zoals wij ‘vrijheid’ bedoelen, en toch blijft het duren. De ‘Chinese Lente’, maar dan zonder Islam-fanatisme, werd jaren terug onder de rupsen van de regeringspantsers verbrijzeld, er werden Olympische Spelen vertoond die de wereld met verstomming sloegen, en het blijft maar duren.
Al-bij-al mogen we; voortgaande op de menselijke veroveringsdrang, ons gelukkig prijzen, dat China aan de andere kant van de wereld ligt en, naar verluidt, niet echt beschikt over de atoombom. Ik zie ons dus nog niet zo gauw overspoeld worden door die Gele Mannekes. Die moeten absoluut niet afkomen om onzze rijkdom in te pikken, ze zijn veel rijker dan wij….
Waar wij helemaal niets over weten, is over de Chinese Begroting en over de Chinese Staatsschuld. Zouden onze politici daar geen herscholing kunnen gaan doen? En meteen, buiten de gebaande Chinese paden, op zoek gaan naar de vorderingskansen van de Muzelmannerij? Want dààrover vernemen we ook niets.
Zou het kunnen, dat precies daar de redenen te vinden zijn dat de snelste trein ter wereld in China loopt? Ik ken niets van het Boeddhisme of hoe heten die andere afgordenvereerders ook, maar ik weet met de ogen toe, dat zoiets verboden is door de Koran en dat men daar dus is gespaard van de Muzelman-invasie. . Het hoogste gebouw ter wereld optrekken, kan in een Arabisch land, zo lang men maar van het ene naar het andere kan reizen per kameel. Want reizen per kameel is ‘halal’, en per TGV is het ‘haram’ (slecht) want het staat zo in de Koran.
Dat is, alle verhoudingen in acht genomen, de mening van een nietige aardworm die weet dat in de Chinese Geschiedenis een zekere Pater Jezuïet Ferdinand Verbiest (Chinese naam: 南怀仁 Nán Huáirén), Chinees mandarijn maar in Pittem (West Vlaanderen) geboren, ooit als astronoom en wetenschapper de vriend des Keizers geweest is. Hebben wij precies daardoor misschien een voetje voor bij dat soort treinbouwers? De Chinezen, met hun vele duizenden jaren oude beschaving, hebben een goed geheugen, wordt gezegd. Het zit er dus dik in, dat wij voeg of laat, zullen vergoed worden voor de inspanningen van onze Ferdinand Verbiest. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Verbiest

Pssst
Pater Verbiest was ook de uitvinder van het eerste bestuurbare (stoom)voertuig ter wereld. Nota bene in de jaren 1600, daar waar de Westerse Wetenschap pas ruim 200 jaar later de gelijksoortige uitvinding deed….(de trein) die dan nog niet eens bestuurbaar was….

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK

569 WREDE OP AARDE

<.
maandag 26 december 2011

569 WREDE OP AARDE


Tijdsopname


Beginner – Geoefend - volleerd---------------------

Regeringsleiders veroordelen aanslagen op kerken Nigeria
maandag 26 december 2011 09:03 ELSEVIER
Wereldwijd hebben regeringsleiders met afschuw gereageerd op de terroristische aanslagen in Nigeria. Op kerstavond en Eerste Kerstdag kwamen tientallen Nigerianen om het leven door aanslagen op drie christelijke kerken. De acties zijn opgeëist door de radicale moslimgroep Boko Haram.
'Inwoners van het vrije westen vieren dit jaar het kerstfeest weer in vrede en voorspoed. Niet zo vanzelfsprekend is het lot van christenen die dezer dagen in islamitische landen de geboorte van Jezus vieren - of niet kunnen vieren.'

Geen vredige kerst voor christen in moslimland
De Amerikaanse president Barack Obama liet vanaf zijn vakantiebestemming Hawaii weten het 'zinloze geweld' te veroordelen. Amerika heeft hulp aangeboden om de verantwoordelijken voor de rechter te krijgen.

Blinde haat
VN-chef Ban Ki-moon zegt mee te leven met het volk van Nigeria en veroordeelde de aanslagen scherp. Ook Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Israël reageerden met afschuw. Israël stuurt medische hulp naar Nigeria.

Het Vaticaan noemt de aanvallen op kerken 'blinde haat die is bedoeld om 'nog meer haat en verwarring te veroorzaken'.

Vermoord
Boko Haram heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist. De sekte wil een islamitische staat stichten in Nigeria.

Ongeveer de helft van de Nigeriaanse bevolking is moslim. De andere helft is christelijk. Volgens de organisatie Open Doors, die christenvervolging in kaart brengt, zijn in Nigeria het afgelopen jaar de meeste christenen vermoord, gevolgd door Egypte en Irak

-------------------
Diagonaal herlezen

Wat iedereen opvalt, maar niemand over spreekt, is dat er vanwege de Muzelmannerij bij ons, weinig of geen commentaar, en al zekerlijk geen afkeuring komt voor dergelijke barbaarsheden. Waarbij ‘zwijgen’ gelijk staat met ‘instemmen’. Dat ‘instemmen’ is voor o.a. de Nigeriaanse beulen, een aanmoediging….
Die houding kadert volledig in de strategie die de Islam overal ter wereld volgt. Onder de 5% hoort men ze niet. Zodra ze daarboven komen, beginnen ze te roepen om hun ‘rechten’. Dan worden die ‘rechten’ stilaan ‘eisen, en boven de 20% willen zij de rollen omgedraaid zien en stellen ze zichzelf en hun vermeende ‘godsdienst’ boven de oorspronkelijke bewoners. In landen waar de christenheid grotendeels verdrongen is, hebben zij ondertussen faciliteiten verworven, en worden ze zelfs, ten koste van het welzijn van de eigen bevolking, financieel gesteund. Waarbij, volgens hun eigen verklaringen, de buiken van hun vrouwen, de bajonetten zijn….
Ondertussen wordt de maatschappij verder gedestabiliseerd door criminaliteit, drugs, futloze justitie, overvolle gevangenissen, een falend beleid met een steeds aanzwellende staatsschuld, en zedenverwildering. Specialiteit : groepsverkrachting. Want dat is het recht van de overwinnaar : de vrouwen bezitten van hun vijanden, er één grote harem van maken. Een afwijking bij het mensdom, dat zelfs niet bestaat in het dierenrijk….De meeste steden tellen nu al meer dan 30% volwassen Muzelmannen en +50% jeugdigen. Voorlopig geldt het zelfs als een eer, als er Allahtonen in belangrijke functies gepistoneerd kunnen worden. Er worden zelfs ‘quata’s’ opgelegd, waarbij onze bloedeigen Vlaamse Regering bij Wet vastgelegd heeft dat er in die ene richting positief mot gediscrimineerd worden. Anders gezegd : als 2 kandidaten met gelijke kwaliteiten aan de aankomstlijn arriveren in hun kandidatuur, wordt aan de ‘gekleurde medemens’ de voorkeur gegeven. Een kleurrijke illustratie van ‘Eigen Volk Laatst’…..
Ja, natuurlijk! Want ‘Eigen Volk Eerst’ is een racistische leuze van de groep ‘wilden’ (Kardinaal Danneels) en van ‘mestkevers’ (Karel De Gucht, fiscaal fraudeur)
Politieke en kerkelijke Leiders spannen samen, in naam van de sacrosante ‘solidarité’, om de (Waalse) leegloperij te promoten of in stand te houden, en wie het anders wil, wordt geacht zijn talenten voor de verkeerde zaak in te zetten. Waarbij, in een ons vreemde taal, bijna met de handen ten hemel, een beetje voordien werd gepreveld : ‘Comment est-ce qu’il ose!’ : Hoe durft hij een compromis voorstellen met gelijke rechten voor Vlamingen en Walen! Wat trouwens overeenstemt met zijn vroegere verklaringen (Di Rupo) ‘Ja, gelijke rechten, dat zou democratie zijn, maar dergelijke democratie is meteen het einde van België….Je vous le jure’!!!!
Zo wordt stilaan het verzadigingspunt van het incasseringsvermogen van de modale Vlaming bereikt, en, als er geen opstand komt, zal de massa uiteindelijk, om den brode, niet beter vragen dan zich te onderwerpen, om rust en kalmte te zien terugkeren. Ook is ondertussen de tijd van ‘eisen’ voorbij, er wordt, mits het nodige geweld, hun eigen woestijncultuur opgedrongen. Weer is, zonder één schot te lossen door een aanvals- en bezettingsleger, een land ingenomen en hoort het voor eeuwig aan de Islam toe. Want hun ‘Heilig Boek’ zegt : daar waar ooit één Moslim tot Allah gebeden heeft, dat land behoort voor altijd de Islam toe.
De cartoon hierboven spreekt boekdelen…..
Onze leiders? Die sukkelen van ‘compromis’ naar ‘compromis’, steeds verder achteruit, nooit vooruit. Die vreemde culturen werden binnengehaald omdat ‘ze nodig waren om te werken voor onze pensioenen’. Maar onze pensioen- en andere kassen zijn leeg gevreten en die vreemden zijn er gewoon bijgekomen om te blijven. Dat ziet toch iedereen, maar dat mag niet gezegd en nog minder geschreven worden….
Of zoiets dan nooit luid-op zal mogen gezegd worden? Waarschijnlijk niet. Want dat heeft de ‘model-democratie’ niet graag. Was in Oost-Duitsland ook iets in die zin. ten tijde van de DDR. Die noemde zichzelf ook ‘democratisch, maar die steunde onderwijl op de Stasi, de Geheime Staats Politie. Nog vroeger was die gemeenzaam bekend onder de Nationaal Socialisten met de afkorting: GESTAPO.
Wij hebben gelukkig nog geen Gestapo, maar een CGKR. Alleen het wegslepen naar ‘werkkampen’ die uiteindelijk ‘uitroeingskampen’ zijn gebleken, kan het Spionnencentrum nog niet. Maar daar wordt aan gewerkt : de Tjevenregering van Meneerke Peeters wil een Vlaamse Afdeling van het CGKR. Tegen dat wetsvoorstel is één partij radicaal tegen. U mag 2 keer raden welke….


STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK

maandag 26 december 2011

DREIGENDE GZENOCIDE IN VLAANDEREN


.
maandag 26 december 2011
567 DREIGENDE GENOCIDE IN VLAANDEREN

De Francofone stormram


Op de vermeende Vlaamse stelling van Bart DeWever


-----------------


Wat is een genocide anders dan de opgang van een volk tegenwerken, het onder dwang beroven van zijn rijkdom (à rato van minstens 12 à 13 miljoen euro transfers per jaar) : alleen het bloederige is er niet bij…. Al kan men, met een vleugje humor erbij, devolgende gedachte wel aan : achter de poort van de burcht der Niveanen, is er alleen de diepte, terwijl het trouwe Heir der Echten, zich verdekt heeft opgesteld, wachtend tot zijn tijd is gekomen…..
Di Rupo Il Jeanetto en de Mechelse Aartsbisschop Leonard , respectievelijk Hoofd van de Regering en Hoofd van de kerk, kop van de Francofone stormram, willen daarbij, als bekroning van hun jaar 2011, vooral in het gevlei komen van de echte machthebbers achter de schermen, de internationale groot kapitalisten, met Coburg & C° als koplopers van de Frères, de Leysens, de Lippens, de Davignons en wie nog allemaal. Kortom, zij die spreken door de mond van ‘de markten’ die als Lynxen omheen hun prooi draaien. De ene Lynx die de andere Linx opvreet : ziedaar de ware strijders!
----------------------

Di Rupo wil verdere doorbraak N-VA tot elke prijs vermijden
---------------------
Premier Elio Di Rupo heeft vlak na de eedaflegging van zijn regering de Franstalige regeringspartijen opgeroepen om "alles te doen" om hun Vlaamse partners "de volgende verkiezingen te laten winnen". Hij wil een verdere doorbraak van N-VA tot elke prijs vermijden. Dat schrijven de Coreliokranten en LeSoir na een onderzoek.
Di Rupo deed de opmerkelijke oproep tijdens zijn eerste ministerraad op 6 december. "We moeten alles doen om de Vlaamse partijen in deze regering te steunen, om hen de volgende verkiezingen te laten winnen", luidde het. Het gaat dus om CD&V, sp.a en Open Vld.

De premier vroeg ook om giftige opmerkingen achterwege te laten. "Laten we de gelederen gesloten houden." Als de regering standhoudt, wil Di Rupo er een tweede ambtstermijn bijdoen, weten de kranten onder aanhaling van meerdere partijvoorzitters. Vanaf 2014 duurt die ambtstermijn vijf jaar. De ambitie is dus door te gaan tot 2019.

Uit Di Rupo's oproep blijkt ook dat hij een verdere doorbraak van N-VA bij de volgende verkiezingen wil afblokken. "Als dit mislukt, weet ik echt niet of we ooit nog een Belgische regering kunnen vormen", zegt een partijvoorzitter. "Als de N-VA in 2014 de verkiezingen wint, zijn we vertrokken voor een regering van lopende zaken die het enkele jaren zal moeten uitzingen. Daarna komen we in een confederaal land terecht. Het zal vreselijk worden", klonk het elders. "Als een van de Vlaamse traditionele partijen implodeert, is het afgelopen met België." (belga/sps)

-------------------
Diagonaal herlezen

De chantage wordt dus niet meer onderhuids gevoerd, maar open en bloot. Dat doet een vijand pas, als die zich oppermachtig waant, en het ijzer moet smeden terwijl het warm is. In de euforie van ‘we zijn er geraakt’, ‘we zijn weg van de afgrond’, willen ze er op en erover! Vlaanderen nogmaals geel laten kleuren : ze weten dat zoiets de doodsteek betekent.
Daar staat nu ons Weverken, die na zijn verkiezingsoverwinning van jun i 2010 weigerde van naar het Staatshoofd te stappen, om met opgeheven hoofd mede te delen dat hij als overwinnaar van de verkiezingen, de regering ging vormen zoals de Vlamingen hem dat hadden opgedragen….Niet met het oplappen van oude gewaden, maar door voor de eerste maal in 181 jaar, het Land te regeren volgens de wens van de meerderheid.

Het aa, de gang zijnde charme-offensief vanwege de Francofone overheersing, ook en meest nog in de Vlaamse collabo-media, die iedere dag meer en meer op een bezettingsmacht gelijkt, kent zijn weerga niet in de Vaderlandse Geschiedenis sedert 1830. Zelfs de Nazi’s gingen minder openlijk en minder agressief tewerk. Zij hadden nochtans de wapens, de mankracht en de macht. Maar ze wisten misschien iets te duidelijk dat hun tijd beperkt was!
Nu worden methodes aangewend, die zelfs voor Dr. Goebbels te gortig zouden geweest zijn! Maar het is voor hen ‘nu of nooit’, en de vrees zit er dik in dat het ‘nooit’ zal worden.
Dat de 2 Staten in de Staat, de Tjeven en de Sossen, elk met hun aanhang, binnenkort hun rijkjes zullen mogen opdoeken : het staat in de sterren geschreven. Terwijl de Riberalen nu al het water aan de lippen staat, en de Niveanen stilaan in de peilingen op hun eentje naar de +50% gaan ….U weet wel : de valse poort die de Franscouillons met alle macht willen bestormen….
Zij denken dat het Vlaams Belang, veilig teruggetrokken in de eigen egelstellingen, nu al tot het verleden behoort als een rariteit van een deel gefrustreeden die het verleden maar niet kunnen loslaten. Zij weten dus niet, dat de Geschiedenis zich altijd en overal herhaalt…. Laten zij dus de kop maar verder in het zand steken : het ontwaken op verkiezingszondag zou voor hen wel eens verschrikkelijk kunnen zijn.
De Nazi’s waren erg, maar de Francofone overheersing is, wegens de geluidloosheid ervan, nog erger, ook al omdat de Nazi’s ‘de vijand’ waren, en zij, de eigen landgenoten. Er is echter met de tijd van toen nog een ander groot verschil. De mensen zijn mondiger geworden, en de vrije meningsuiting kan, dank zij Internet, niet meer aan banden worden gelegd. Zo komt het, dat al die recuperatie-pogingen weldra als een boemerang in hun gezicht zullen ontploffen.
Na gisteren Kerstdag 2011 ben ik persoonlijk als naïeve Christenmens nog aan het bekomen van een andere dolksteek in de rug.
Dat de Hovaardigheidsbekleders van de Kerk onbeschaamd en zeer agressief partij kiezen tegen ons, is altijd veelzeggend geweest. Dat er voortaan met stenen zal gegooid worden, in plaats van met lof, is ook een emanente gerechtigheid! Persoonlijk heb ik lange tijd een zwak gehad voor het optreden van Mgr Leonard, die ik op deze blog tot ‘Mgr Leeuwenhart’ had omgedoopt, wegens zijn rechtlijnigheid, maar zelfs hij volgt nu weer, net als zijn voorgangers, de kromme richtlijnen van hen die ons onderdrukken in woord en daad. Hij gaat zelfs zover van op RTL de Vlaamse leiders aan te vallen, wel wetende dat zij op dat forum niet eens aan een wederwoord geraken. Hij, de gevierde debater, vlucht het debat omdat hij weet daar grandioos te worden verslagen. Hij misbruikt de preekstoel, door in de BGrusselse basiliek, in het Frans, op Kerstdag op te roepen tot steun voor het straatprotest, de ‘indignados’, in plaats van de hedendaagse Farizeeërs de speculanten van ‘de markten’ ter verantwoording te roepen. Hij roemt de zwakkeren, om in het gevlei te komen van de machtigen….
Natuurlijk doet hij dat niet openlijk want het zijn dezelfden die ons volk leegmelken, dezelfden die ‘de markten’ in handen hebben : de naamloze groot kapitalisten die hoe slechter het gaat,des te meer geld verdienen voor de eigen zak.
Ik zoek al maanden naar namen (want ik voel aan mijn elleboog wie het zijn!), wie in staat is om al die almaar duurder wordende leningen toe te staan. Zij die dus dat geld bezitten om het te kunnen uitlenen tegen woekerrente. Op Europese schaal zijn het vele miljarden geworden die in steeds hogere sprongen de koordjes naar beneden steeds harder aantrekken. Ik kan net zo goed zoeken naar de namen die achter de schermen de belgicistische recuperatie dirigeren. Het zijn inderdaad dezelfde namen, zij het niet allemaal. Want zij weten zeer goed, dat als Vlaanderen zich kan losmaken uit de Francofone wurggreep, er andere heren komen die hun plaats zullen innemen.
Dus daarover gaat de strijd : om macht.
En precies op dat vakgebied moeten wij Vlamingen, steun zoeken bij onze mogelijke bondgenoten. Ons gezamenlijk verleden wijst ons daarbij de weg!
Die bondgenoten hebben nu al, denk ik, voldoende kennis gemaakt met de zegeningen van ‘Europa’, dat andere ‘belgië’ in het groot : een geldverslindend monster dat leeft als een bloedzuiger op ons lichaam. Zij maken mee in het groot, wat wij in het klein als bijna tweehonderd jaar meemaken : uitgemolken worden en daarbij geminacht. Wij nemen best de Helvetische samenleving als voorbeeld, waar er geregeerd wordt door het volk voor het volk!
Samen kunnen we, als we eruit willen komen, eruit geraken! Door ons met harde hand te verzetten tegen de Islamisering. Door de Heel-NJederlandse gedachte te promoten. Vlaanderen in zijn oude glorie hersteld, als waardige partner met het glorieuze Nederland van De Gouden Eeuw, om weer één te worden in een Herenige Vrije Republiek der Lage Landen….
Mijn schild en mijn vertrouwen….

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK